КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 4 жовтня 2010 р. N 902


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 грудня 2011 року N 1399,
вiд 2 жовтня 2013 року N 753
(змiни, передбаченi пунктом 6 Перелiку, затвердженого
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 року N 753,
набирають чинностi з 1 липня 2014 року),
вiд 2 жовтня 2013 року N 754,
вiд 2 жовтня 2013 року N 755

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 жовтня 2010 р. N 902

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 288 "Про затвердження перелiкiв центральних органiв виконавчої влади, на якi покладаються функцiї технiчного регулювання у визначених сферах дiяльностi та розроблення технiчних регламентiв" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 11, ст. 521):

     1) перелiк центральних органiв виконавчої влади, на якi покладається розроблення технiчних регламентiв, затверджений зазначеною постановою, доповнити позицiєю "Держлiкiнспекцiя МОЗ";

     2) у перелiку центральних органiв виконавчої влади, на якi покладаються функцiї технiчного регулювання у визначених сферах дiяльностi, затвердженому зазначеною постановою:

     у графi "Сфера дiяльностi, в якiй виконуватимуться функцiї технiчного регулювання" у позицiї "МОЗ" слова "та вироби медичного призначення" виключити;

     доповнити перелiк такою позицiєю:

     "Держлiкiнспекцiя МОЗ вироби медичного призначення".

     2. В абзацi третьому пункту 2 роздiлу 2 Державної програми забезпечення населення лiкарськими засобами на 2004 - 2010 роки, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2003 р. N 1162 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 31, ст. 1618; 2008 р., N 84, ст. 2825), слово "Держлiкiнспекцiя" замiнити словами "Держлiкiнспекцiя МОЗ".

     3. Пункт 3 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013р. N 753)

     4. У Порядку здiйснення державного контролю якостi лiкарських засобiв, що ввозяться в Україну, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 вересня 2005 р. N 902 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 37, ст. 2297; 2010 р., N 17, ст. 787), слово "Держлiкiнспекцiя" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Держлiкiнспекцiя МОЗ" у вiдповiдному вiдмiнку.

     5. Пункт 5 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013р. N 753)

     6. Пункт 6 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013р. N 755)

     7. Пункт 7 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013р. N 754)

     8. Пункт 8 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1399)

     9. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 лютого 2010 р. N 260 "Деякi питання державного контролю якостi лiкарських засобiв" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 17, ст. 786):

     1) в абзацi першому пункту 2 Порядку здiйснення державного контролю якостi лiкарських засобiв, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держлiкiнспекцiєю" замiнити словами "Держлiкiнспекцiєю МОЗ";

     2) у текстi Порядку вiдбору зразкiв лiкарських засобiв для лабораторного аналiзу пiд час здiйснення державного контролю якостi таких засобiв, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держлiкiнспекцiя" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Держлiкiнспекцiя МОЗ" у вiдповiдному вiдмiнку.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.