ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо створення єдиної системи державної реєстрацiї юридичних осiб

     З метою приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз вимогами Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Перше речення частини п'ятої статтi 89 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) викласти в такiй редакцiї:

     "5. Змiни до установчих документiв юридичної особи, якi стосуються вiдомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинностi для третiх осiб з дня їх державної реєстрацiї".

     2. У Законi України "Про господарськi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 2007 р., N 33, ст. 440):

     1) частину першу статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Найменування товариства повинно мiстити вiдомостi про його органiзацiйно-правову форму (вид товариства), назву, а також iншi вiдомостi, передбаченi законом";

     2) частину другу статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Державна реєстрацiя товариств проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрацiї юридичних осiб";

     3) у частинi першiй статтi 7 слова "державного реєстру" замiнити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     4) частину четверту статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Рiшення про змiну розмiру статутного (складеного) капiталу товариства набирає чинностi з дня внесення таких змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     5) частину другу статтi 83 викласти в такiй редакцiї:

     "Командитне товариство лiквiдовується у разi вибуття усiх вкладникiв. Повнi учасники командитного товариства у разi вибуття всiх вкладникiв мають право перетворити командитне товариство у повне товариство. Командитне товариство лiквiдовується також на пiдставах, установлених законом".

     3. У Законi України "Про товарну бiржу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139; 2003 р., N 30, ст. 247):

     1) у статтi 7 слова "для пiдприємств" замiнити словами "законом для державної реєстрацiї юридичних осiб";

     2) статтю 21 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Державна реєстрацiя припинення товарної бiржi проводиться у порядку, встановленому законом".

     4. У Законi України "Про колективне сiльськогосподарське пiдприємство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272; 1994 р., N 5, ст. 14):

     1) абзац другий пункту 2 статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Державна реєстрацiя пiдприємства проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрацiї юридичних осiб";

     2) пункт 3 статтi 31 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Пiдприємство вважається таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв запису про державну реєстрацiю його припинення. Державна реєстрацiя припинення пiдприємства проводиться у порядку, встановленому законом".

     5. У статтi 14 Закону України "Про об'єднання громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 504; 1993 р., N 46, ст. 427):

     частину другу доповнити реченням такого змiсту: "Данi реєстрацiї включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв шляхом внесення вiдповiдного запису в порядку, встановленому законом для державної реєстрацiї юридичних осiб";

     частину шосту виключити.

     6. У статтi 4 Закону України "Про адвокатуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 9, ст. 62; 2002 р., N 16, ст. 114):

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Адвокатськi об'єднання дiють на засадах добровiльностi, самоврядування, колегiальностi та гласностi. Реєстрацiя адвокатських об'єднань проводиться у порядку, визначеному законом. Адвокатськi об'єднання набувають статусу юридичної особи з моменту їх державної реєстрацiї вiдповiдно до закону. Данi державної реєстрацiї включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв шляхом внесення вiдповiдного запису в порядку, встановленому законом для державної реєстрацiї юридичних осiб";

     перше речення частини п'ятої виключити.

     7. У Законi України "Про iнформацiйнi агентства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83):

     1) частину третю статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Державна реєстрацiя iнформацiйних агентств в Українi як суб'єктiв господарювання проводиться в порядку, встановленому законом для державної реєстрацiї юридичних осiб";

     2) перше речення частини другої статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "До заяви про державну реєстрацiю iнформацiйного агентства додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв про таку юридичну особу".

     8. Частину першу статтi 18 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84) доповнити реченням такого змiсту: "Навчальний заклад набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрацiї у порядку, встановленому законом для державної реєстрацiї юридичних осiб".

     9. У статтi 38 Закону України "Про сiльськогосподарську кооперацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 39, ст. 261; 2003 р., N 30, ст. 247):

     друге речення абзацу другого частини другої виключити;

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Кооператив (об'єднання) вважається таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв запису про державну реєстрацiю його припинення. Державна реєстрацiя припинення кооперативу (об'єднання) проводиться у порядку, встановленому законом".

     10. Частину сьому статтi 9 Закону України "Про аварiйно-рятувальнi служби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 4, ст. 25) викласти в такiй редакцiї:

     "Державнi, комунальнi та аварiйно-рятувальнi служби громадських органiзацiй набувають статусу юридичної особи з дня їх державної реєстрацiї у порядку, встановленому законом для державної реєстрацiї юридичних осiб. Статути державних, комунальних та аварiйно-рятувальних служб громадських органiзацiй, якi подаються державному реєстратору, мають бути погодженi з центральним органом виконавчої влади, до компетенцiї якого належать питання захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру".

     11. Абзац перший частини першої статтi 13 Закону України "Про позашкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393) викласти в такiй редакцiї:

     "1. Позашкiльний навчальний заклад є юридичною особою i дiє на пiдставi статуту".

     12. Абзац перший частини першої статтi 13 Закону України "Про дошкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259) викласти в такiй редакцiї:

     "1. Дошкiльний навчальний заклад є юридичною особою i дiє на пiдставi статуту".

     13. У Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1):

     1) частину першу статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Юридична особа, яка має намiр надавати фiнансовi послуги, зобов'язана звернутися до вiдповiдного органу державного регулювання ринкiв фiнансових послуг протягом тридцяти календарних днiв з дати державної реєстрацiї для включення її до державного реєстру фiнансових установ";

     2) статтю 13 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв запису про державну реєстрацiю припинення юридичної особи, яка є фiнансовою установою, здiйснюється на пiдставi витягу про її виключення з державного реєстру фiнансових установ за формою, встановленою вiдповiдним органом державного регулювання ринкiв фiнансових послуг, та iнших документiв, перелiк яких встановлений законом для державної реєстрацiї юридичних осiб";

     3) частину першу статтi 16 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Об'єднання фiнансових установ набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрацiї у порядку, встановленому законом для державної реєстрацiї юридичних осiб".

     14. У Законi України "Про об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 78; 2006 р., N 4, ст. 60):

     1) у статтi 6:

     частину чотирнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Державна реєстрацiя об'єднання (асоцiацiї) проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрацiї юридичних осiб. Об'єднання (асоцiацiя) вважається утвореним з дня його державної реєстрацiї";

     доповнити частиною п'ятнадцятою такого змiсту:

     "Державна реєстрацiя змiн до статуту об'єднання проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрацiї юридичних осiб";

     2) частину першу статтi 28 замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Об'єднання (асоцiацiя) вважається припиненим з дня внесення про це вiдповiдного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.

     Об'єднання лiквiдується у разi:

     фiзичного знищення або руйнування житлового комплексу, яке унеможливлює його вiдновлення або ремонт;

     вiдчуження житлового комплексу за рiшенням суду;

     придбання однiєю особою всiх примiщень у житловому комплексi;

     прийняття членами об'єднання рiшення про його лiквiдацiю; прийняття судом рiшення про лiквiдацiю об'єднання".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою.

     15. У статтi 8 Закону України "Про фермерське господарство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 363):

     частину першу пiсля слова "одержання" доповнити словом "засновником", а пiсля слiв "пiдлягає державнiй реєстрацiї" доповнити словами "у порядку, встановленому законом для державної реєстрацiї юридичних осiб";

     частини другу - п'яту виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування.

     2. Органам, що здiйснювали державну реєстрацiю фермерських господарств до прийняття цього Закону, передати матерiали щодо їх державної реєстрацiї до органiв державної реєстрацiї юридичних осiб.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
23 вересня 2010 року
N 2555-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.