ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.11.99 N 21/1-3508-ЕП

Начальникам регiональних
митниць
Начальникам митниць

     Аналiз обробки щомiсячної звiтностi митниць показує наступне.

     При митному оформленнi iнспекторами митниць приймаються в роботу ВМД, в яких заповнення графи 31 ВМД не вiдповiдає вимогам "Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 та листа Держмитслужби вiд 22.04.97 N 11/2-3653 "Стосовно опису товарiв у 31 графi ВМД", а саме в графi 31 ВМД повинно бути вказано комерцiйну та фiрмову назву товару, характеристики товару, що включають в себе асортимент, розмiри, номери моделей, стандарти, типи, комплектнiсть та iншi вiдомостi про товар, якi дають можливiсть однозначно класифiкувати його за задекларованою у графi 33 товарною субпозицiєю, вiдповiдно до правил класифiкацiї товарiв за ТН ЗЕД.

     Невиконання вищевказаних вимог призводить до виникнення випадкiв ухилення суб'єктами ЗЕД:

  • вiд сплати податкiв у повному обсязi;

  • вiд заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

  • вiд встановлення дiйсної митної вартостi товарiв.

     В зв'язку з вищевикладеним, начальникам регiональних митниць та митниць вжити дiєвi заходи для недопущення подiбних випадкiв порушення вимог "Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, листа Держмитслужби вiд 22.04.97 N 11/2-3653 "Стосовно опису товарiв у 31 графi ВМД" та посилити контроль за дотриманням вимог зазначеної iнструкцiї.

     Заступник Голови Служби
О.П. Шейко

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.