ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про вiдповiдальнiсть за шкоду, завдану внаслiдок дефекту в продукцiї

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:

     1) введення продукцiї в обiг - будь-яке перше платне або безоплатне постачання продукцiї для її розповсюдження, споживання (використання) на ринку України;

     2) виробник - виробник готової продукцiї, сировини або комплектувального виробу, складової частини продукцiї та будь-яка особа, яка, розмiщуючи на продукцiї своє найменування, торговельну марку чи iншу ознаку, заявляє про себе як про виробника;

     3) користувач - фiзична особа, яка придбаває, замовляє, використовує продукцiю для провадження пiдприємницької дiяльностi або виконання обов'язкiв найманого працiвника, чи юридична особа, яка придбаває, замовляє, використовує продукцiю;

     4) потерпiлий - споживач або користувач, якому завдано шкоду внаслiдок дефекту в продукцiї;

     5) продукцiя - будь-яке рухоме майно, включаючи готову продукцiю, сировину та комплектувальний вирiб, у тому числi майно, що є складовою частиною iншого рухомого або нерухомого майна. Термiн "продукцiя" включає також електроенергiю;

     6) шкода - завданi внаслiдок дефекту в продукцiї калiцтво, iнше ушкодження здоров'я або смерть особи, пошкодження або знищення будь-якого об'єкта права власностi, за винятком самої продукцiї, що має дефект.

     Стаття 2. Сфера дiї Закону

     1. Цей Закон регулює вiдносини щодо вiдповiдальностi за шкоду, завдану потерпiлому внаслiдок дефекту в продукцiї, яка введена в обiг в Українi.

     2. До вiдносин, не врегульованих цим Законом, застосовуються положення цивiльного, процесуального законодавства та законодавства про захист прав споживачiв.

     3. Цей Закон не обмежує будь-яких прав потерпiлого згiдно з договiрними чи недоговiрними зобов'язаннями, що встановлюють iншу, нiж передбачена цим Законом, вiдповiдальнiсть, зокрема права на вiдшкодування моральної шкоди або права на вiдшкодування шкоди в окремих сферах цивiльних вiдносин вiдповiдно до законодавства.

     4. У разi смертi потерпiлого його права та обов'язки, встановленi цим Законом, передаються та покладаються на осiб, якi вiдповiдно до Цивiльного кодексу України мають право на вiдшкодування шкоди, завданої смертю потерпiлого.

     5. Дiя цього Закону не поширюється на вiдносини щодо цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду.

     Стаття 3. Мiжнароднi договори

     1. Якщо мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, встановлено iншi вимоги, нiж тi, що мiстяться у цьому Законi, застосовуються вимоги мiжнародного договору.

     Стаття 4. Засади вiдповiдальностi за шкоду

     1. Вiдшкодування шкоди не залежить вiд вини виробника продукцiї, а також вiд того, чи перебував потерпiлий з ним у договiрних вiдносинах.

     Стаття 5. Продукцiя, що має дефект

     1. Продукцiя є такою, що має дефект, у разi, коли вона не вiдповiдає рiвню безпеки, на яку споживач або користувач має право розраховувати виходячи з усiх обставин, зокрема пов'язаних з розробленням, виробництвом, обiгом, транспортуванням, зберiганням, встановленням, технiчним обслуговуванням, споживанням, використанням, знищенням (утилiзацiєю, переробкою) цiєї продукцiї, а також наданням застережень та iншої iнформацiї про таку продукцiю, у тому числi:

     1) представлення продукцiї споживачевi або користувачевi, включаючи її вигляд, склад, упаковку, маркування та iншу iнформацiю про продукцiю, її споживання, використання та знищення (утилiзацiю, переробку);

     2) використання продукцiї, яке обґрунтовано можна передбачити;

     3) час, коли продукцiю було введено в обiг.

     2. Продукцiя не може вважатися такою, що має дефект, лише з тiєї причини, що пiсля її введення в обiг було введено в обiг продукцiю кращої якостi.

     Стаття 6. Доведення завдання шкоди

     1. Потерпiлий повинен довести:

     1) наявнiсть шкоди;

     2) наявнiсть дефекту в продукцiї;

     3) наявнiсть причинно-наслiдкового зв'язку мiж дефектом в продукцiї та шкодою.

     2. Потерпiлий має право вимагати вiд виробника надання документацiї на продукцiю, внаслiдок дефекту в якiй завдано шкоду, в обсязi, необхiдному для доведення обставин, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.

     Стаття 7. Особи, якi вiдповiдають за шкоду

     1. За шкоду, завдану внаслiдок дефекту в продукцiї, вiдповiдає її виробник.

     2. Будь-яка особа, яка ввезла на митну територiю України продукцiю з метою її продажу, передання в найм (оренду), лiзинг або розповсюдження в будь-якiй iншiй формi в ходi провадження господарської дiяльностi, вiдповiдно до цього Закону несе вiдповiдальнiсть як виробник.

     3. У разi коли виробник продукцiї не може бути встановлений, кожний її постачальник (продавець) вiдповiдно до цього Закону несе вiдповiдальнiсть як виробник, якщо вiн протягом 30 днiв не повiдомить потерпiлому найменування та мiсцезнаходження виробника або особи, яка поставила йому цю продукцiю. Дiя зазначеної норми поширюється також на продукцiю, ввезену на митну територiю України, якщо на нiй не вказанi найменування та мiсцезнаходження, особи, зазначеної в частинi другiй цiєї статтi, навiть якщо на цiй продукцiї вказано найменування її виробника.

     Стаття 8. Вiдшкодування шкоди, за яку несуть вiдповiдальнiсть кiлька осiб

     1. У разi коли вiдповiдальнiсть перед потерпiлим за одну i ту саму шкоду може нести кiлька осiб, потерпiлий має право вимагати вiдшкодування шкоди як вiд усiх таких осiб, так i вiд будь-якої з них окремо. При цьому можуть бути застосованi положення цивiльного законодавства про часткову вiдповiдальнiсть за шкоду та про право зворотної вимоги (регресу) до винної особи.

     Стаття 9. Звiльнення вiд вiдповiдальностi та зменшення вiдповiдальностi виробника за шкоду

     1. Виробник не несе вiдповiдальностi та звiльняється вiд вiдшкодування шкоди, якщо доведе наявнiсть будь-якої з таких обставин:

     1) вiн не вводив продукцiю в обiг;

     2) дефект, внаслiдок якого завдано шкоду, виник пiсля введення виробником продукцiї в обiг, крiм випадкiв, коли виникнення такого дефекту було зумовлено конструкцiєю чи складом продукцiї;

     3) продукцiя була виготовлена чи розповсюджена виробником не в ходi провадження ним господарської дiяльностi;

     4) дефект в продукцiї виник внаслiдок додержання виробником вимог законодавства чи виконання обов'язкових для нього приписiв органiв державної влади.

     2. Виробник комплектувального виробу чи складової частини продукцiї не несе вiдповiдальностi та звiльняється вiд вiдшкодування шкоди, якщо доведе, що дефект в продукцiї може бути вiднесений до конструкцiї готової продукцiї, до якої входить цей вирiб чи складова частина, або до технiчної документацiї, наданої йому виробником готової продукцiї.

     3. Вiдповiдальнiсть виробника не може бути зменшена, якщо шкоду завдано як внаслiдок дефекту в продукцiї, так i внаслiдок дiй або недогляду третьої особи. При цьому можуть бути застосованi положення цивiльного законодавства про часткову вiдповiдальнiсть за шкоду та про право зворотної вимоги (регресу) до винної особи.

     4. Вiдповiдальнiсть виробника може бути зменшена або виробник може бути звiльнений вiд вiдповiдальностi у разi, коли виходячи з усiх обставин, зокрема пов'язаних з розробленням, виробництвом, обiгом, транспортуванням, зберiганням, встановленням, технiчним обслуговуванням, споживанням, використанням, знищенням (утилiзацiєю, переробкою) цiєї продукцiї, а також наданням застережень та iншої iнформацiї про таку продукцiю, шкоду завдано як внаслiдок дефекту в продукцiї, так i з вини потерпiлого чи будь-якої особи, за яку потерпiлий несе вiдповiдальнiсть згiдно з цивiльним законодавством.

     5. Звiльнення виробника вiд вiдповiдальностi за шкоду на пiдставах, визначених цiєю статтею, не позбавляє потерпiлого права вимагати вiдшкодування шкоди будь-якою особою, з вини якої вона була завдана, вiдповiдно до статей 1166 - 1208 Цивiльного кодексу України.

     6. Вiдповiдальнiсть виробника, встановлена цим Законом, не може бути обмежена чи скасована положенням договору.

     Стаття 10. Позовна давнiсть, що застосовується до вимог про вiдшкодування шкоди

     1. До вимог про вiдшкодування шкоди застосовується позовна давнiсть тривалiстю у три роки.

     2. Перебiг позовної давностi, визначеної в частинi першiй цiєї статтi, починається з дня, коли позивачу стало вiдомо або мало б стати вiдомо про наявнiсть шкоди, дефекту в продукцiї та особу виробника.

     Стаття 11. Строк вiдшкодування шкоди

     1. Шкода пiдлягає вiдшкодуванню, якщо вона завдана протягом десяти рокiв з дня введення в обiг продукцiї, внаслiдок дефекту в якiй завдано шкоду, за умови, що потерпiлий пред'явив позов до виробника до закiнчення цього строку.

     Стаття 12. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування.

     2. До приведення законiв України, iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     а) пункт 3 частини першої статтi 268 доповнити словами "крiм випадкiв завдання такої шкоди внаслiдок недолiкiв товару, що є рухомим майном, у тому числi таким, що є складовою частиною iншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергiю";

     б) статтi 711 i 1209 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 711. Вiдповiдальнiсть за шкоду, завдану внаслiдок недолiкiв товару

     1. Шкода, завдана майну покупця, та шкода, завдана калiцтвом, iншим ушкодженням здоров'я або смертю у зв'язку з придбанням товару, що має недолiк, вiдшкодовується вiдповiдно до положень глави 82 цього Кодексу";

     "Стаття 1209. Пiдстави вiдшкодування шкоди, завданої внаслiдок недолiкiв товару, робiт (послуг)

     1. Виготовлювач товару, що є нерухомим майном, виконавець робiт (послуг) зобов'язаний вiдшкодувати шкоду, завдану фiзичнiй або юридичнiй особi внаслiдок конструктивних, технологiчних, рецептурних та iнших недолiкiв товару, робiт (послуг), а також недостовiрної або недостатньої iнформацiї про них.

     Вiдшкодування шкоди не залежить вiд вини виготовлювача товару, що є нерухомим майном, виконавця робiт (послуг), а також вiд того, чи перебував потерпiлий з ними у договiрних вiдносинах.

     2. Виготовлювач товару, що є нерухомим майном, виконавець робiт (послуг) звiльняються вiд вiдшкодування шкоди, якщо вони доведуть, що шкода виникла внаслiдок непереборної сили або порушення потерпiлим правил користування або зберiгання товару, результатiв робiт (послуг).

     3. Пiдстави для вiдшкодування шкоди, завданої внаслiдок недолiкiв товару, що є рухомим майном, у тому числi такого, що є складовою частиною iншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергiю, встановлюються законом";

     в) у статтi 1210:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Шкода, завдана внаслiдок недолiкiв товару, що є нерухомим майном, пiдлягає вiдшкодуванню виготовлювачем товару.

     Шкода, завдана внаслiдок недолiкiв товару, що є рухомим майном, у тому числi таким, що є складовою частиною iншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергiю, пiдлягає вiдшкодуванню виготовлювачем товару або iншою особою, визначеною вiдповiдно до закону";

     частину третю пiсля слова "товаром" доповнити словами "що є нерухомим майном";

     г) статтю 1211 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1211. Строки вiдшкодування шкоди, завданої внаслiдок недолiкiв товару, робiт (послуг)

     1. Шкода, завдана внаслiдок недолiкiв товару, що є нерухомим майном, робiт (послуг), пiдлягає вiдшкодуванню, якщо її завдано протягом встановленого строку служби (строку придатностi) товару, результатiв робiт (послуг), а якщо вiн не встановлений, - протягом десяти рокiв з дня виготовлення товару, виконання роботи (надання послуги).

     2. Шкода, завдана внаслiдок недолiкiв товару, що є нерухомим майном, робiт (послуг), пiдлягає вiдшкодуванню також, якщо:

     1) на порушення вимог закону не встановлено строк служби (строк придатностi) товару, результатiв робiт (послуг);

     2) особу не було попереджено про необхiднi дiї пiсля закiнчення строку служби (строку придатностi) i про можливi наслiдки в разi невиконання цих дiй.

     3. Строк вiдшкодування шкоди, завданої внаслiдок недолiкiв товару, що є рухомим майном, у тому числi таким, що є складовою частиною iншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергiю, встановлюється законом";

     ґ) главу 82 доповнити статтею 12111 такого змiсту:

     "Стаття 12111. Особливостi вiдшкодування шкоди, завданої внаслiдок недолiкiв товару, що є рухомим майном

     1. Особливостi вiдшкодування шкоди, завданої внаслiдок недолiкiв товару, що є рухомим майном, у тому числi таким, що є складовою частиною iншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергiю, встановлюються законом";

     2) у частинi першiй статтi 50 Закону України "Про мiжнародне приватне право" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 32, ст. 422):

     а) пункт 1 пiсля слiв "мiсце проживання" доповнити словом "мiсцезнаходження";

     б) у пунктi 2 слова "виробника або особи, яка надала послугу" замiнити словами "виготовлювача товару або виконавця роботи (послуги)";

     в) пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) право держави, в якiй потерпiлий придбав товар або в якiй для нього була виконана робота (надана послуга)";

     3) у Законi України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84):

     а) пункт 5 частини першої статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "5) вiдшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслiдок недолiкiв продукцiї (дефекту в продукцiї), вiдповiдно до закону";

     б) у пунктi 3 частини сьомої статтi 15 слова i цифри "статтею 16 цього Закону" замiнити словом "законом";

     в) статтю 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Вiдповiдальнiсть за шкоду, завдану внаслiдок недолiкiв продукцiї (дефекту в продукцiї)

     1. Шкода, завдана внаслiдок недолiкiв продукцiї (дефекту в продукцiї), вiдшкодовується вiдповiдно до закону".

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 травня 2011 року
N 3390-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.