ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до роздiлу XX Податкового кодексу України щодо застосування нульової ставки з податку на додану вартiсть

     Верховна Рада України постановляє:

     I. У пунктi 22 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 7 липня 2011 року N 3609-VI) слова та цифри "до 1 жовтня 2011 року" замiнити цифрами та словами "2011 року до 31 грудня 2012 року".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     привести у мiсячний строк свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 вересня 2011 року
N 3741-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.