ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вдосконалення окремих положень адмiнiстративного судочинства

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     1) пункт 6 частини першої статтi 3 пiсля слiв "свобод та iнтересiв" доповнити словами "або на виконання повноважень";

     2) частину першу статтi 12 доповнити реченням такого змiсту: "Звернення особи, яка бере участь у справi, не пiдлягає розгляду та не потребує вiдповiдi, якщо у ньому не зазначено мiсце проживання чи мiсцезнаходження (для юридичних осiб) або не пiдписано автором (авторами), а також якщо неможливо встановити його авторство, або таке, що мiстить вислови, що свiдчать про неповагу до суду";

     3) частину першу статтi 18 доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) адмiнiстративнi справи з приводу рiшень, дiй чи бездiяльностi державного виконавця чи iншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання ними рiшень судiв у справах, передбачених пунктами 1 - 4 частини першої цiєї статтi";

     4) у статтi 22:

     частину першу доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6) однiєю iз сторiн у справi є суд, в якому розглядається справа, або суддя цього суду";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Суд передає адмiнiстративну справу на розгляд iншому адмiнiстративному суду, що найбiльш територiально наближений до цього суду, у випадку, передбаченому пунктами 4 i 6 частини першої цiєї статтi.

     У разi лiквiдацiї адмiнiстративного суду справи, що знаходилися у його провадженнi, невiдкладно передаються до суду, до пiдсудностi якого вiднесено розгляд таких справ";

     перше речення частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "4. Питання про передачу адмiнiстративної справи, крiм випадку, передбаченого пунктом 5 частини першої цiєї статтi, розглядається судом у порядку письмового провадження або в судовому засiданнi на розсуд суду";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Питання про передачу адмiнiстративної справи, крiм випадку, передбаченого пунктом 5 частини першої цiєї статтi, суд вирiшує ухвалою. Ухвалу про передачу адмiнiстративної справи з одного адмiнiстративного суду до iншого може бути оскаржено. Ухвала про вiдмову в передачi адмiнiстративної справи з одного адмiнiстративного суду до iншого, постановлена у судовому засiданнi, не викладається окремим документом i оскарженню не пiдлягає. Заперечення проти цього може бути включено до апеляцiйної чи касацiйної скарги на рiшення суду, прийняте за результатами розгляду справи";

     5) у статтi 24:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Адмiнiстративнi справи розглядаються i вирiшуються в окружному адмiнiстративному судi та у мiсцевому загальному судi як адмiнiстративному судi колегiєю у складi трьох суддiв також з iнiцiативи суддi в разi їх особливої складностi";

     у частинi четвертiй слово "п'яти" замiнити словом "трьох";

     пiсля частини шостої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "7. Питання про допуск адмiнiстративної справи до провадження Верховного Суду України вирiшується у Вищому адмiнiстративному судi України колегiєю у складi п'яти суддiв".

     У зв'язку з цим частини сьому та восьму вважати вiдповiдно частинами восьмою та дев'ятою;

     частину дев'яту виключити;

     6) частину третю статтi 30 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Вiдвiд (самовiдвiд) повинен бути вмотивований i заявлений до початку судового розгляду адмiнiстративної справи по сутi у письмовiй формi з обґрунтуванням пiдстав для вiдводу. Заявляти самовiдвiд пiсля цього дозволяється лише у разi, якщо про пiдставу самовiдводу стало вiдомо пiсля початку судового розгляду.

     Суд ухвалою, без виходу до нарадчої кiмнати, залишає заяву про вiдвiд, яка повторно подана з тих самих пiдстав, без розгляду";

     7) у частинi третiй статтi 35 слова "сiм днiв" замiнити словами "три днi";

     8) частину четверту статтi 58 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Довiренiсть фiзичної особи на ведення справи в адмiнiстративному судi посвiдчується нотарiусом або посадовою особою, якiй вiдповiдно до закону надано право посвiдчувати довiреностi";

     9) частину другу статтi 99 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Для звернення до адмiнiстративного суду суб'єкта владних повноважень встановлюється шестимiсячний строк, який, якщо не встановлено iнше, обчислюється з дня виникнення пiдстав, що дають суб'єкту владних повноважень право на пред'явлення передбачених законом вимог. Цим Кодексом та iншими законами можуть також встановлюватися iншi строки для звернення до адмiнiстративного суду суб'єкта владних повноважень";

     10) статтю 100 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 100. Наслiдки пропущення строкiв звернення до адмiнiстративного суду

     1. Адмiнiстративний позов, поданий пiсля закiнчення строкiв, установлених законом, залишається без розгляду, якщо суд на пiдставi позовної заяви та доданих до неї матерiалiв не знайде пiдстав для визнання причин пропуску строку звернення до адмiнiстративного суду поважними, про що постановляється ухвала.

     2. Позовна заява може бути залишена без розгляду як на стадiї вирiшення питання про вiдкриття провадження в адмiнiстративнiй справi без проведення судового засiдання, так i в ходi пiдготовчого провадження чи судового розгляду справи";

     11) у статтi 102:

     перше речення частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "2. Питання про поновлення чи продовження пропущеного строку суд вирiшує в порядку письмового провадження чи в судовому засiданнi на розсуд суду";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Правила даної статтi не поширюються на строки звернення до адмiнiстративного суду";

     12) у статтю 105 включити частину п'яту такого змiсту:

     "5. Адмiнiстративний позов суб'єкта владних повноважень може мiстити iншi вимоги у випадках, встановлених законом";

     13) у статтi 106:

     у частинi першiй:

     у пунктi 4 слова "частиною третьою" замiнити словами "частинами четвертою i п'ятою";

     у пунктi 5 слова "про виклик свiдкiв; заява про поновлення строку звернення до адмiнiстративного суду тощо" замiнити словами "про виклик свiдкiв тощо";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. На пiдтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовнi вимоги, позивач надає докази, а в разi неможливостi - зазначає докази, якi не може самостiйно надати, iз зазначенням причин неможливостi подання таких доказiв";

     частину третю пiсля слiв "зобов'язаний додати до позовної заяви доказ надiслання" доповнити словами "рекомендованим листом з повiдомленням про вручення";

     14) у статтi 107:

     у пунктi 5 частини першої слова "якщо подано заяву про поновлення цього строку, то чи є пiдстави для її задоволення" замiнити словами "якщо адмiнiстративний позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо пiдстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними";

     пункт 7 частини п'ятої викласти в такiй редакцiї:

     "7) за наявностi пiдстав - висновок суду про визнання причин пропуску строку звернення до адмiнiстративного суду поважними";

     15) у пунктi 7 частини третьої статтi 108 слово "третьою" замiнити словом "п'ятою";

     16) пункт 2 частини першої статтi 109 викласти в такiй редакцiї:

     "2) у спорi мiж тими самими сторонами, про той самий предмет i з тих самих пiдстав є такi, що набрали законної сили: постанова суду; ухвала суду про вiдмову у вiдкриттi провадження в адмiнiстративнiй справi; ухвала про закриття провадження в адмiнiстративнiй справi; ухвала про залишення позовної заяви без розгляду у зв'язку з пропуском строку звернення до адмiнiстративного суду (крiм випадкiв, коли така ухвала винесена до вiдкриття провадження в адмiнiстративнiй справi)";

     17) у статтi 121:

     абзац перший частини першої пiсля слiв "За наслiдками пiдготовчого провадження суд" доповнити словами "у порядку письмового провадження або в судовому засiданнi на розсуд суду";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Якщо в ходi пiдготовчого провадження суд встановить, що провадження у справi вiдкрито за позовною заявою, поданою з пропущенням установленого законом строку звернення до адмiнiстративного суду, або викладений в ухвалi про вiдкриття провадження у справi висновок суду про визнання причин пропуску строку звернення до адмiнiстративного суду поважними був передчасним, i суд не знайде iнших пiдстав для визнання причин пропуску строку звернення до адмiнiстративного суду поважними, позовна заява залишається без розгляду";

     18) у статтi 128:

     у частинi третiй слова "або без повiдомлення ним про причини неприбуття" виключити;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. У разi неприбуття вiдповiдача, належним чином повiдомленого про дату, час i мiсце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не вiдкладатися i справу може бути вирiшено на пiдставi наявних у нiй доказiв";

     19) доповнити статтею 1451 такого змiсту:

     "Стаття 1451. Зберiгання речових доказiв

     1. Речовi докази до набрання судовим рiшенням законної сили зберiгаються у справi або за окремим описом здаються до камери схову речових доказiв суду.

     2. Речовi докази, що не можуть бути доставленi до суду, зберiгаються за їх мiсцезнаходженням за ухвалою суду. При цьому вони мають бути докладно описанi та опечатанi, а в разi необхiдностi - сфотографованi.

     3. Суд вживає заходiв для забезпечення зберiгання речових доказiв у незмiнному станi";

     20) у частинi першiй статтi 155:

     у пунктi 4 слова "або без повiдомлення ним про причини неприбуття" виключити;

     доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) позовну заяву подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до адмiнiстративного суду i суд не знайшов пiдстав для визнання причин пропуску строку звернення до адмiнiстративного суду поважними";

     21) у статтi 160:

     частину п'яту пiсля слiв "Ухвали, якi" доповнити словами "пiд час судового засiдання";

     частину сьому доповнити реченням такого змiсту: "До складення зазначених ухвал застосовуються правила частини третьої цiєї статтi";

     22) у статтi 162:

     частину другу доповнити абзацом одинадцятим такого змiсту:

     "Суд за адмiнiстративним позовом суб'єкта владних повноважень може прийняти iншу постанову у випадках, встановлених законом";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Якщо в ходi судового розгляду справи суд встановить, що провадження у справi вiдкрито за позовною заявою, поданою з пропущенням установленого законом строку звернення до адмiнiстративного суду, або викладений в ухвалi про вiдкриття провадження у справi висновок суду про визнання причин пропуску строку звернення до адмiнiстративного суду поважними був передчасним, i суд не знайде iнших пiдстав для визнання причин пропуску строку звернення до адмiнiстративного суду поважними, позовна заява залишається без розгляду";

     23) у частинi першiй статтi 164 слова "у разi часткового визнання адмiнiстративного позову вiдповiдачем" виключити, а слово "задовольнити" замiнити словом "вирiшити";

     24) статтю 167 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Особа, яка бере участь у справi, а також особа, яка не брала участi у справi, але щодо якої суд вирiшив питання про її права, свободи, iнтереси чи обов'язки, може отримати в судi, де знаходиться адмiнiстративна справа, копiю рiшення, що є в матерiалах цiєї справи, ухваленого адмiнiстративним судом будь-якої iнстанцiї";

     25) частину другу статтi 169 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Питання про внесення виправлень суд може вирiшити в порядку письмового провадження. У разi якщо для внесення виправлень суд визнає за необхiдне провести судове засiдання за присутностi осiб, якi беруть участь у справi, цi особи повiдомляються про день, час i мiсце засiдання. Неприбуття в судове засiдання осiб, якi були належним чином повiдомленi, не перешкоджає розгляду питання про внесення виправлень";

     26) у статтi 181:

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Про подання позовної заяви суд повiдомляє вiдповiдача за допомогою кур'єра, телефону, факсу, електронної пошти чи iншого технiчного засобу зв'язку не пiзнiше наступного дня пiсля вiдкриття провадження у справi. Протягом одного дня з дня одержання такого повiдомлення вiдповiдач зобов'язаний отримати в судi копiю позовної заяви та доданих до неї документiв";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Адмiнiстративнi справи з приводу рiшень, дiй або бездiяльностi державного виконавця чи iншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання ними рiшень судiв у справах, передбачених пунктами 1 - 4 частини першої статтi 18 цього Кодексу, розглядаються мiсцевим загальним судом як адмiнiстративним судом, який видав виконавчий лист";

     27) частину шосту статтi 1831 доповнити словами "рiшення якого є остаточним i оскарженню не пiдлягає";

     28) у статтi 1832:

     пункт 3 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "3) припинення за зверненням суб'єкта владних повноважень юридичних осiб чи пiдприємницької дiяльностi фiзичних осiб - пiдприємцiв у випадках, передбачених законом, чи вiдмiни державної реєстрацiї припинення юридичних осiб або пiдприємницької дiяльностi фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     перше речення частини третьої замiнити двома реченнями такого змiсту:

     "3. Про вiдкриття скороченого провадження суд виносить ухвалу, копiя якої разом з копiєю позовної заяви та доданих до неї документiв невiдкладно надсилається рекомендованим листом з повiдомленням про вручення вiдповiдачу. У разi якщо скорочене провадження вiдкрите за адмiнiстративним позовом, поданим суб'єктом владних повноважень, вiдповiдачу надсилається лише копiя ухвали суду";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засiдання та виклику осiб, якi беруть участь у справi. За результатами розгляду справи у скороченому провадженнi суддя, оцiнивши повiдомленi позивачем, вiдповiдачем обставини, за наявностi достатнiх пiдстав приймає законне судове рiшення. У разi недостатностi повiдомлених позивачем обставин або якщо за результатами розгляду поданого вiдповiдачем заперечення суд прийде до висновку про неможливiсть ухвалення законного судового рiшення без проведення судового засiдання та виклику осiб, якi беруть участь у справi, суд розглядає справу за загальними правилами цього Кодексу, про що постановляє ухвалу, яка не пiдлягає оскарженню";

     у частинi шостiй:

     у пунктi 6 слова "про задоволення позову i" виключити;

     пункт 8 доповнити словами "крiм постанови в адмiнiстративнiй справi, передбаченiй пунктом 2 частини першої цiєї статтi";

     у частинi десятiй слова "ухвала суду" та "остаточною" замiнити вiдповiдно словами "судове рiшення" та "остаточним";

     доповнити частиною одинадцятою такого змiсту:

     "11. Не допускається розгляд у порядку скороченого провадження адмiнiстративних справ, якi належить розглядати колегiєю суддiв, а також адмiнiстративних справ щодо правовiдносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму";

     29) частину третю статтi 186 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Апеляцiйна скарга на ухвалу суду першої iнстанцiї подається протягом п'яти днiв з дня проголошення ухвали. У разi якщо ухвалу було постановлено в письмовому провадженнi або згiдно з частиною третьою статтi 160 цього Кодексу, або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляцiйна скарга подається протягом п'яти днiв з дня отримання копiї ухвали";

     30) пункт 6 частини першої статтi 198 виключити;

     31) частину другу статтi 208 виключити;

     32) статтю 209 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. У разi прийняття постанови або ухвали суду апеляцiйної iнстанцiї в порядку письмового провадження справа повертається до адмiнiстративного суду першої iнстанцiї невiдкладно пiсля набрання постановою або ухвалою суду апеляцiйної iнстанцiї законної сили";

     33) частину четверту статтi 214 доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) касацiйна скарга є необґрунтованою i викладенi в нiй доводи не викликають необхiдностi перевiрки матерiалiв справи";

     34) у частинi першiй статтi 221 слово "п'яти" замiнити словом "трьох";

     35) статтю 233 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 233. Окрема ухвала суду касацiйної iнстанцiї

     1. Суд касацiйної iнстанцiї у випадках i порядку, встановлених статтею 166 цього Кодексу, може постановити окрему ухвалу";

     36) статтю 234 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. У разi прийняття постанови або ухвали суду касацiйної iнстанцiї в порядку письмового провадження справа повертається до адмiнiстративного суду першої iнстанцiї невiдкладно пiсля набрання постановою або ухвалою суду касацiйної iнстанцiї законної сили";

     37) у статтi 256:

     останнiй абзац частини першої доповнити словами "у адмiнiстративних справах, передбачених пунктами 1, 3, 4 частини першої статтi 1832 цього Кодексу";

     у частинi другiй:

     абзац перший пiсля слiв "з власної iнiцiативи може" доповнити словами "ухвалою в порядку письмового провадження або зазначаючи про це в постановi";

     доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) прийняту у справах, визначених статтею 1833 цього Кодексу";

     38) у статтi 267:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. За наслiдками розгляду звiту суб'єкта владних повноважень про виконання постанови суду або в разi неподання такого звiту суддя своєю ухвалою може встановити новий строк подання звiту, накласти на керiвника суб'єкта владних повноважень, вiдповiдального за виконання постанови, штраф у розмiрi вiд десяти до тридцяти мiнiмальних заробiтних плат";

     частину третю виключити;

     частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "9. Особа-позивач, на користь якої ухвалено постанову суду, має право подати до суду першої iнстанцiї заяву про визнання протиправними рiшень, дiй чи бездiяльностi, вчинених суб'єктом владних повноважень - вiдповiдачем на виконання такої постанови суду або порушення прав позивача, пiдтверджених такою постановою суду.

     У такiй заявi зазначаються:

     1) найменування адмiнiстративного суду, до якого подається заява;

     2) iм'я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо вони вiдомi;

     3) iм'я (найменування) вiдповiдача, посада i мiсце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо вони вiдомi;

     4) iм'я (найменування) третiх осiб, якi брали участь у розглядi справи, поштова адреса, номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо вони вiдомi;

     5) номер адмiнiстративної справи;

     6) вiдомостi про набрання постановою законної сили та про наявнiсть вiдкритого касацiйного провадження;

     7) iнформацiя про день отримання виконавчого листа та пред'явлення його до виконання;

     8) iнформацiя про хiд виконавчого провадження;

     9) документ про сплату судового збору, крiм випадкiв, коли його не належить сплачувати за подання вiдповiдної заяви;

     10) перелiк документiв та iнших матерiалiв, що додаються.

     На пiдтвердження обставин, якими обґрунтовуються вимоги, позивач зазначає докази, про якi йому вiдомо i якi можуть бути використанi судом.

     До заяви додаються докази її надсилання рекомендованим поштовим вiдправленням з повiдомленням про вручення вiдповiдачам i третiм особам не ранiше семи робочих днiв до дня подання заяви до суду.

     Заява пiдписується позивачем або його представником iз зазначенням дня її пiдписання. У разi якщо заява подається представником, у нiй зазначаються iм'я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо вони вiдомi. Одночасно iз заявою подається довiренiсть чи iнший документ, що пiдтверджує повноваження представника.

     Таку заяву може бути подано протягом десяти днiв з дня, коли позивач дiзнався або повинен був дiзнатися про порушення своїх прав, свобод чи iнтересiв, але не пiзнiше дня завершення строку пред'явлення до виконання виконавчого листа, виданого за вiдповiдною постановою суду.

     У разi вiдповiдностi заяви вказаним вище вимогам вона пiдлягає розгляду та вирiшенню в порядку письмового провадження або в судовому засiданнi на розсуд суду протягом десяти днiв з дня її отримання. Неприбуття в судове засiдання осiб, якi були належним чином повiдомленi, не перешкоджає розгляду такої заяви.

     У разi невiдповiдностi заяви вказаним вище вимогам вона ухвалою суду, прийнятою в порядку письмового провадження, повертається заявнику. Така ухвала суду може бути оскаржена";

     у першому реченнi частини десятої слова "а так само якщо заяву подано iз порушенням правил, що передбаченi частинами першою i другою цiєї статтi" виключити;

     39) доповнити новим роздiлом VII такого змiсту:

"Роздiл VII. ВIДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНIЙ СПРАВI

     Стаття 273. Порядок вiдновлення втраченого судового провадження в адмiнiстративнiй справi

     1. Вiдновлення повнiстю або частково втраченого судового провадження в адмiнiстративнiй справi, закiнченiй ухваленням судового рiшення або в якiй провадження закрите, проводиться в порядку, встановленому цим Кодексом.

     Стаття 274. Особи, якi мають право звертатися до суду iз заявою про вiдновлення провадження

     1. Втрачене судове провадження в адмiнiстративнiй справi може бути вiдновлене за заявою осiб, якi беруть участь у справi, або за iнiцiативою суду.

     Стаття 275. Пiдсуднiсть заяви про вiдновлення втраченого провадження

     1. Заява про вiдновлення втраченого судового провадження подається до суду, який ухвалив рiшення по сутi справи або постановив ухвалу про закриття провадження у справi.

     Стаття 276. Змiст заяви про вiдновлення втраченого судового провадження

     1. У заявi має бути зазначено, про вiдновлення якого саме провадження просить заявник, чи було у справi ухвалено рiшення по сутi справи або постановлена ухвала про закриття провадження, якою саме особою з числа осiб, якi брали участь у справi, був заявник, хто конкретно i в якостi кого брав участь у справi, мiсце проживання чи мiсцезнаходження цих осiб, що вiдомо заявнику про обставини втрати провадження, про мiсцезнаходження копiй документiв провадження або вiдомостей щодо них, поновлення яких саме документiв заявник вважає необхiдним, з якою метою необхiдно їх поновити.

     2. До заяви про вiдновлення втраченого провадження додаються документи або їх копiї, навiть якщо вони не посвiдченi в установленому порядку, що збереглися в заявника або у справi.

     Стаття 277. Наслiдки недодержання вимог до змiсту заяви, вiдмова у вiдкриттi провадження у справi або залишення заяви без розгляду

     1. У разi якщо в заявi не зазначена мета вiдновлення провадження або вiдомостi, необхiднi для його вiдновлення, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без руху, якою встановлює заявниковi строк, необхiдний для усунення цих недолiкiв.

     2. У разi якщо мета звернення до суду, зазначена заявником, не пов'язана iз захистом його прав та iнтересiв, суд своєю ухвалою вiдмовляє у вiдкриттi провадження у справi або залишає заяву без розгляду, якщо провадження було вiдкрито.

     3. Судове провадження, втрачене до закiнчення судового розгляду, не пiдлягає вiдновленню у встановленому цим роздiлом порядку. Заявник у цьому разi може пред'явити новий позов. В ухвалi суду про вiдкриття провадження в новiй справi у зв'язку з втратою незакiнченого провадження обов'язково має бути зазначено про цю обставину.

     Стаття 278. Розгляд справи

     1. Пiд час розгляду справи суд використовує ту частину провадження, що збереглася, документи, виданi iз справи фiзичним чи юридичним особам до втрати провадження, копiї цих документiв, iншi довiдки, папери, вiдомостi, що стосуються справи, виконавчого провадження.

     2. Суд може допитати як свiдкiв осiб, якi були присутнiми пiд час вчинення процесуальних дiй, осiб (їх представникiв), якi брали участь у справi, а в необхiдних випадках - осiб, якi входили до складу суду, що розглядав справу, з якої втрачено провадження, а також осiб, якi виконували судове рiшення.

     Стаття 279. Рiшення суду

     1. На пiдставi зiбраних i перевiрених матерiалiв суд ухвалює рiшення про вiдновлення втраченого провадження повнiстю або в частинi, яку, на його думку, необхiдно вiдновити.

     2. У рiшеннi суду про вiдновлення втраченого судового провадження зазначається, на пiдставi яких конкретно даних, поданих до суду i дослiджених у судовому засiданнi за участю всiх учасникiв адмiнiстративного процесу з втраченого провадження, суд вважає установленим змiст вiдновленого судового рiшення, наводяться висновки суду про доведенiсть того, якi докази дослiджувалися судом i якi процесуальнi дiї вчинялися з втраченого провадження.

     3. У разi недостатностi зiбраних матерiалiв для точного вiдновлення втраченого судового провадження суд ухвалою закриває розгляд заяви про вiдновлення провадження i роз'яснює особам, якi беруть участь у справi, право на повторне звернення з такою самою заявою за наявностi необхiдних документiв.

     4. Строк зберiгання судового провадження не має значення для вирiшення заяви про його вiдновлення, крiм випадкiв звернення з такою заявою для виконання рiшення, якщо строк на пред'явлення виконавчого листа для виконання закiнчився i судом не поновлений.

     Стаття 280. Звiльнення заявника вiд судових витрат

     1. У справi про вiдновлення втраченого провадження заявник звiльняється вiд оплати судових витрат. У разi подання завiдомо неправдивої заяви судовi витрати вiдшкодовуються заявником".

     У зв'язку з цим роздiл VII вважати роздiлом VIII.

     2. У статтi 12 Закону України "Про звернення громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 47, ст. 256; 1999 р., N 26, ст. 219; 2004 р., N 13, ст. 181) слова "трудовим законодавством i законодавством про захист економiчної конкуренцiї" замiнити словами "трудовим законодавством, законодавством про захист економiчної конкуренцiї, законами України "Про судоустрiй i статус суддiв" та "Про доступ до судових рiшень", Кодексом адмiнiстративного судочинства України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Окружнi адмiнiстративнi суди завершують розгляд адмiнiстративних справ за позовами, передбаченими пунктом 5 частини першої статтi 18 Кодексу адмiнiстративного судочинства України, якi поданi до цих судiв до набрання чинностi цим Законом.

     3. Вищий адмiнiстративний суд України вирiшує питання про вiдкриття касацiйного провадження за касацiйними скаргами, якi були поданi до набрання чинностi цим Законом, у порядку, що дiяв до набрання чинностi цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 листопада 2011 року
N 4054-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.