ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо вдосконалення порядку здiйснення судочинства

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Господарському процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

     1) друге речення частини першої статтi 20 викласти у такiй редакцiї: "Суддя, який брав участь у розглядi справи, не може брати участi в новому розглядi справи у разi скасування рiшення, ухвали, постанови, прийнятої за його участю, або у переглядi прийнятих за його участю рiшень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами";

     2) у частинi першiй статтi 27:

     у другому реченнi слова "або з iнiцiативи господарського суду" виключити;

     доповнити реченням такого змiсту: "Якщо господарський суд при прийняттi позовної заяви, вчиненнi дiй по пiдготовцi справи до розгляду або пiд час розгляду справи встановить, що рiшення господарського суду може вплинути на права i обов'язки осiб, що не є стороною у справi, господарський суд залучає таких осiб до участi у справi як третiх осiб, якi не заявляють самостiйних вимог на предмет спору";

     3) у статтi 53:

     частину першу доповнити словами "крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом";

     частину другу доповнити словами "крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом";

     4) перше речення частини другої статтi 93 викласти у такiй редакцiї:

     "Апеляцiйний господарський суд постановляє ухвалу про повернення апеляцiйної скарги у випадках, якщо вона подана пiсля закiнчення строкiв, установлених цiєю статтею, i суд за заявою особи, яка її подала, не знайде пiдстав для поновлення строку, та незалежно вiд поважностi причини пропуску цього строку - у разi, якщо апеляцiйна скарга подана прокурором, органом державної влади, органом мiсцевого самоврядування пiсля спливу одного року з дня оголошення оскаржуваного судового рiшення";

     5) пункт 4 частини першої статтi 97 викласти у такiй редакцiї:

     "4) скаргу подано пiсля закiнчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про поновлення цього строку або таке клопотання вiдхилено";

     6) у статтi 110:

     у частинi першiй слова "рiшенням мiсцевого господарського суду чи постановою" замiнити словами "судовим рiшенням";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Суд касацiйної iнстанцiї постановляє ухвалу про повернення касацiйної скарги у випадках, якщо вона подана пiсля закiнчення строкiв, установлених цiєю статтею, i суд за заявою особи, яка її подала, не знайде пiдстав для поновлення строку, та незалежно вiд поважностi причини пропуску цього строку - у разi, якщо вона подана прокурором, органом державної влади, органом мiсцевого самоврядування пiсля спливу одного року з моменту набрання оскаржуваним судовим рiшенням законної сили";

     7) пункт 2 частини першої статтi 111 викласти у такiй редакцiї:

     "2) найменування апеляцiйного господарського суду, постанова якого оскаржується, номер справи та дату прийняття постанови";

     8) пункт 5 частини першої статтi 1113 викласти у такiй редакцiї:

     "5) скаргу подано пiсля закiнчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про поновлення цього строку або таке клопотання вiдхилено";

     9) статтю 1114 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Питання про прийняття касацiйної скарги до провадження або про повернення касацiйної скарги суд вирiшує не пiзнiше п'яти днiв з дня її надходження".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     10) у статтi 113:

     частину першу доповнити реченням такого змiсту: "При цьому заява про перегляд судового рiшення господарського суду з пiдстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статтi 112 цього Кодексу, може бути подана не пiзнiше трьох рокiв з дня набрання судовим рiшенням господарського суду законної сили";

     частину шосту доповнити пунктами 4 та 5 такого змiсту:

     "4) якщо заява про перегляд судового рiшення господарського суду за нововиявленими обставинами з пiдстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статтi 112 цього Кодексу, подана пiсля закiнчення трирiчного строку з дня набрання судовим рiшенням законної сили незалежно вiд поважностi причини пропуску цього строку;

     5) якщо заява про перегляд судового рiшення господарського суду за нововиявленими обставинами пiдписана особою, яка не має права її пiдписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено";

     доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "Пiсля усунення обставин, зазначених у пунктах 2, 3 та 5 частини шостої цiєї статтi, заява може бути подана повторно".

     2. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) частини третю та четверту статтi 258 виключити;

     2) пункт 4 частини першої статтi 268 виключити.

     3. У Цивiльному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492):

     1) статтю 21 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Суддя, який брав участь у вирiшеннi справи в судi першої, апеляцiйної, касацiйної iнстанцiй, у переглядi справи Верховним Судом України, не може брати участi у розглядi заяви про перегляд судового рiшення за нововиявленими обставинами у цiй справi";

     2) у частинi другiй статтi 35:

     слова "або з iнiцiативи суду" виключити;

     доповнити реченням такого змiсту: "Якщо суд при прийняттi позовної заяви, здiйсненнi провадження у справi до судового розгляду або пiд час судового розгляду справи встановить, що судове рiшення може вплинути на права i обов'язки осiб, якi не є стороною у справi, суд залучає таких осiб до участi в справi як третiх осiб, якi не заявляють самостiйних вимог на предмет спору";

     3) у статтi 45:

     у частинi першiй:

     слово "прокурор" виключити;

     доповнити реченням такого змiсту: "При цьому Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування повиннi надати суду документи, якi пiдтверджують наявнiсть поважних причин, що унеможливлюють самостiйне звернення цих осiб до суду для захисту своїх прав, свобод та iнтересiв";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. З метою представництва iнтересiв громадянина або держави в судi прокурор в межах повноважень, визначених законом, звертається до суду з позовною заявою, бере участь у розглядi справ за його позовами, а також може вступити за своєю iнiцiативою у справу, провадження у якiй вiдкрито за позовом iнших осiб, на будь-якiй стадiї її розгляду, подає апеляцiйну, касацiйну скаргу, заяву про перегляд судового рiшення Верховним Судом України, про перегляд судового рiшення за нововиявленими обставинами. При цьому прокурор повинен надати суду документи, якi пiдтверджують неможливiсть громадянина самостiйно здiйснювати представництво своїх iнтересiв";

     4) пункт 17 частини першої статтi 293 викласти у такiй редакцiї:

     "17) вiдмови у вiдкриттi провадження за нововиявленими обставинами";

     5) частину третю статтi 294 виключити;

     6) у статтi 297:

     назву викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 297. Вiдкриття апеляцiйного провадження у справi";

     у частинi першiй слова "про прийняття апеляцiйної скарги до розгляду апеляцiйним судом" замiнити словами "про вiдкриття апеляцiйного провадження";

     частину третю замiнити чотирма частинами такого змiсту:

     "3. Апеляцiйна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана пiсля закiнчення строкiв, установлених статтею 294 цього Кодексу, i особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо пiдстави, вказанi нею у заявi, визнанi неповажними. При цьому протягом тридцяти днiв з моменту отримання ухвали особа має право звернутися до апеляцiйного суду з заявою про поновлення строкiв або вказати iншi пiдстави для поновлення строку.

     Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказанi нею пiдстави для поновлення строку апеляцiйного оскарження будуть визнанi неповажними, суддя-доповiдач вiдмовляє у вiдкриттi апеляцiйного провадження.

     Незалежно вiд поважностi причини пропуску строку апеляцiйного оскарження апеляцiйний суд вiдмовляє у вiдкриттi апеляцiйного провадження у разi, якщо апеляцiйна скарга прокурора, органу державної влади чи органу мiсцевого самоврядування подана пiсля спливу одного року з моменту оголошення оскаржуваного судового рiшення.

     4. Суддя-доповiдач вiдмовляє у вiдкриттi апеляцiйного провадження у справi також у випадках, якщо:

     1) справа не пiдлягає апеляцiйному розгляду у порядку цивiльного судочинства;

     2) є ухвала про закриття апеляцiйного провадження у зв'язку з вiдмовою особи вiд апеляцiйної скарги;

     3) є ухвала про вiдмову у задоволеннi апеляцiйної скарги цiєї особи або про вiдмову у вiдкриттi апеляцiйного провадження за апеляцiйною скаргою.

     5. Про вiдкриття або вiдмову у вiдкриттi апеляцiйного провадження у справi, залишення апеляцiйної скарги без руху або повернення скарги суддя-доповiдач постановляє ухвалу. Копiя ухвали про повернення апеляцiйної скарги або про вiдмову у вiдкриттi апеляцiйного провадження разом iз доданими до скарги матерiалами надсилається особi, яка подавала апеляцiйну скаргу, а апеляцiйна скарга залишається у справi. Iншим особам, якi беруть участь у справi, надсилається копiя вiдповiдної ухвали.

     6. Ухвала про повернення апеляцiйної скарги, про вiдмову у вiдкриттi апеляцiйного провадження у справi може бути оскаржена в касацiйному порядку".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною сьомою;

     7) частини третю та четверту статтi 325 виключити;

     8) у статтi 327:

     у частинi першiй слова "який перевiряє її вiдповiднiсть вимогам, установленим статтею 326 цього Кодексу" виключити;

     частину другу виключити;

     9) у статтi 328:

     частину другу замiнити двома частинами такого змiсту:

     "2. У разi якщо касацiйна скарга не оформлена вiдповiдно до вимог, встановлених статтею 326 цього Кодексу, а також у разi несплати суми судового збору застосовуються положення статтi 121 цього Кодексу, про що суддею-доповiдачем постановляється вiдповiдна ухвала.

     3. Касацiйна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана пiсля закiнчення строкiв, установлених статтею 325 цього Кодексу, i особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо пiдстави, наведенi нею у заявi, визнанi неповажними. При цьому протягом тридцяти днiв з дня отримання ухвали про залишення касацiйної скарги без руху особа має право звернутися до суду касацiйної iнстанцiї з заявою про поновлення строкiв або навести iншi пiдстави для поновлення строку.

     Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або наведенi пiдстави для поновлення строку касацiйного оскарження визнанi неповажними, суддя-доповiдач вiдмовляє у вiдкриттi касацiйного провадження.

     Незалежно вiд поважностi причини пропуску строку касацiйного оскарження суд касацiйної iнстанцiї вiдмовляє у вiдкриттi касацiйного провадження у разi, якщо касацiйна скарга прокурора, органу державної влади чи органу мiсцевого самоврядування подана пiсля спливу одного року з моменту набрання оскаржуваним судовим рiшенням законної сили".

     У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою;

     абзац перший частини четвертої пiсля слiв "касацiйного провадження у справi" доповнити словами "також у випадках";

     10) частину першу статтi 362 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "При цьому заява про перегляд судового рiшення у зв'язку з нововиявленими обставинами з пiдстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статтi 361 цього Кодексу, може бути подана не пiзнiше трьох рокiв з дня набрання судовим рiшенням законної сили. У разi якщо така заява подана до суду пiсля закiнчення цього строку, суд вiдмовляє у вiдкриттi провадження за нововиявленими обставинами, незалежно вiд поважностi причини пропуску цього строку";

     11) доповнити статтею 3641 такого змiсту:

     "Стаття 3641. Вiдкриття провадження за нововиявленими обставинами

     1. Заява про перегляд судового рiшення у зв'язку з нововиявленими обставинами, що надiйшла до суду, передається суддi, який визначається у порядку, встановленому частиною третьою статтi 111 цього Кодексу.

     2. Протягом трьох днiв пiсля надходження заяви до суду суддя перевiряє її вiдповiднiсть вимогам статтi 364 цього Кодексу i вирiшує питання про вiдкриття провадження за нововиявленими обставинами.

     3. До заяви про перегляд судового рiшення у зв'язку з нововиявленими обставинами, яка не оформлена вiдповiдно до вимог, встановлених статтею 364 цього Кодексу, застосовуються правила статтi 121 цього Кодексу.

     4. Вiдкривши провадження за нововиявленими обставинами, суддя надсилає особам, якi беруть участь у справi, копiї заяви про перегляд i призначає дату, час та мiсце судового засiдання, про що повiдомляє осiб, якi беруть участь у справi";

     12) у статтi 365:

     у частинi першiй слова "рiшення, ухвали суду чи судового наказу" замiнити словами "судового рiшення";

     частини другу та третю викласти у такiй редакцiї:

     "2. Розгляд заяви здiйснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для провадження у судi тiєї iнстанцiї, яка здiйснює перегляд. Розглянувши заяву, суд може скасувати судове рiшення, що переглядається, i прийняти нове судове рiшення або залишити заяву про перегляд судового рiшення за нововиявленими обставинами без задоволення.

     3. Судове рiшення за наслiдками провадження за нововиявленими обставинами може бути оскаржено в порядку, встановленому цим Кодексом для оскарження судових рiшень суду вiдповiдної iнстанцiї. З набранням законної сили новим судовим рiшенням втрачають законну силу судовi рiшення iнших судiв у цiй справi";

     13) статтю 366 виключити.

     4. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     1) статтю 28 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Суддя, який брав участь у вирiшеннi адмiнiстративної справи в судi першої, апеляцiйної, касацiйної iнстанцiй, у переглядi справи Верховним Судом України, не може брати участi у розглядi заяви про перегляд судового рiшення за нововиявленими обставинами у цiй адмiнiстративнiй справi";

     2) у частинi другiй статтi 53:

     у другому реченнi слова "або з iнiцiативи суду" виключити;

     доповнити новим третiм реченням такого змiсту: "Якщо адмiнiстративний суд при прийняттi позовної заяви, пiдготовцi справи до судового розгляду або пiд час судового розгляду справи встановить, що судове рiшення може вплинути на права i обов'язки осiб, якi не є стороною у справi, суд залучає таких осiб до участi в справi як третiх осiб, якi не заявляють самостiйних вимог на предмет спору";

     3) у статтi 60:

     у частинi першiй:

     слово "прокурор" виключити;

     доповнити реченням такого змiсту: "При цьому Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування повиннi надати адмiнiстративному суду докази, якi пiдтверджують наявнiсть поважних причин, що унеможливлюють самостiйне звернення цих осiб до адмiнiстративного суду для захисту своїх прав, свобод та iнтересiв";

     частину другу викласти у такiй редакцiї:

     "2. З метою представництва iнтересiв громадянина або держави в адмiнiстративному судi прокурор в межах повноважень, визначених законом, звертається до суду з адмiнiстративним позовом, бере участь у розглядi справ за його позовами, а також може вступити за своєю iнiцiативою у справу, провадження в якiй вiдкрито за адмiнiстративним позовом iнших осiб, на будь-якiй стадiї її розгляду, подає апеляцiйну, касацiйну скаргу, заяву про перегляд судового рiшення Верховним Судом України, про перегляд судового рiшення за нововиявленими обставинами для представництва iнтересiв громадянина або держави. При цьому прокурор повинен надати адмiнiстративному суду докази, якi пiдтверджують неможливiсть громадянина самостiйно здiйснювати представництво своїх iнтересiв";

     4) частину четверту статтi 186 виключити;

     5) у статтi 189:

     частини третю - п'яту викласти у такiй редакцiї:

     "3. До апеляцiйної скарги, яка не оформлена вiдповiдно до вимог, встановлених статтею 187 цього Кодексу, застосовуються правила статтi 108 цього Кодексу.

     4. Апеляцiйна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана пiсля закiнчення строкiв, установлених статтею 186 цього Кодексу, i особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо пiдстави, вказанi нею у заявi, визнанi неповажними. При цьому протягом тридцяти днiв з моменту отримання ухвали про залишення апеляцiйної скарги без руху особа має право звернутися до суду апеляцiйної iнстанцiї з заявою про поновлення строкiв або вказати iншi пiдстави для поновлення строку.

     Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказанi нею пiдстави для поновлення строку апеляцiйного оскарження будуть визнанi неповажними, суддя-доповiдач вiдмовляє у вiдкриттi апеляцiйного провадження.

     Незалежно вiд поважностi причини пропуску строку апеляцiйного оскарження суд апеляцiйної iнстанцiї вiдмовляє у вiдкриттi апеляцiйного провадження у разi, якщо апеляцiйна скарга прокурора, органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування чи iншого суб'єкта владних повноважень подана пiсля спливу одного року з моменту оголошення оскаржуваного судового рiшення.

     5. Суддя-доповiдач вiдмовляє у вiдкриттi апеляцiйного провадження у справi також у випадках, якщо:

     1) справа не пiдлягає апеляцiйному розгляду у порядку адмiнiстративного судочинства;

     2) є ухвала про закриття апеляцiйного провадження у зв'язку з вiдмовою особи вiд апеляцiйної скарги;

     3) є ухвала про вiдмову у задоволеннi апеляцiйної скарги цiєї особи або про вiдмову у вiдкриттi апеляцiйного провадження за апеляцiйною скаргою";

     доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Ухвали про повернення апеляцiйної скарги або про вiдмову у вiдкриттi апеляцiйного провадження можуть бути оскарженi у касацiйному порядку";

     6) частину третю статтi 212 виключити;

     7) у статтi 214:

     частину третю замiнити двома частинами такого змiсту:

     "3. До касацiйної скарги, яка не оформлена вiдповiдно до вимог, встановлених статтею 213 цього Кодексу, застосовуються правила статтi 108 цього Кодексу.

     4. Касацiйна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана пiсля закiнчення строкiв, встановлених статтею 212 цього Кодексу, i особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо пiдстави, вказанi нею у заявi, визнанi неповажними. При цьому протягом тридцяти днiв з моменту отримання ухвали про залишення касацiйної скарги без руху особа має право звернутися до суду касацiйної iнстанцiї з заявою про поновлення строкiв або вказати iншi пiдстави для поновлення строку.

     Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказанi нею пiдстави для поновлення строку касацiйного оскарження визнанi неповажними, суддя-доповiдач вiдмовляє у вiдкриттi касацiйного провадження.

     Незалежно вiд поважностi причини пропуску строку касацiйного оскарження суд касацiйної iнстанцiї вiдмовляє у вiдкриттi касацiйного провадження у разi, якщо касацiйна скарга прокурора, органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування чи iншого суб'єкта владних повноважень подана пiсля спливу одного року з моменту набрання оскаржуваним судовим рiшенням законної сили".

     У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - сьомою;

     абзац перший частини п'ятої пiсля слiв "провадження у справi" доповнити словами "також у випадках";

     частину сьому виключити;

     8) частину першу статтi 247 доповнити реченням такого змiсту: "При цьому заява про перегляд судового рiшення за нововиявленими обставинами з пiдстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статтi 245 цього Кодексу, може бути подана не пiзнiше нiж через три роки з дня набрання судовим рiшенням законної сили. У разi якщо така заява подана до адмiнiстративного суду пiсля закiнчення цього строку, адмiнiстративний суд вiдмовляє у вiдкриттi провадження за нововиявленими обставинами, незалежно вiд поважностi причини пропуску цього строку".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Положення цього Закону щодо необхiдностi надання суду органами чи особами, яким законом надано право захищати права, свободи та iнтереси iнших осiб, документiв, якi пiдтверджують наявнiсть поважних причин, що унеможливлюють самостiйне звернення цих осiб до суду для захисту своїх прав, свобод чи iнтересiв, не поширюється на розгляд справ, в яких зазначенi органи чи особи беруть участь на момент набрання чинностi цим Законом.

     3. Розгляд справ щодо перегляду судових рiшень за нововиявленими обставинами, провадження в яких було вiдкрито до набрання чинностi цим Законом, здiйснюється згiдно з положеннями Цивiльного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адмiнiстративного судочинства України щодо порядку розгляду та складу суду, якi дiяли до набрання чинностi цим Законом.

     4. Щодо судових рiшень у цивiльних, господарських та адмiнiстративних справах, з моменту набрання законної сили якими до дня набрання чинностi цим Законом включно пройшло три або бiльше рокiв, заяви про їх перегляд за нововиявленими обставинами з пiдстави, передбаченої вiдповiдно пунктом 1 частини другої статтi 361 Цивiльного процесуального кодексу України, пунктом 1 частини другої статтi 112 Господарського процесуального кодексу України, пунктом 1 частини другої статтi 245 Кодексу адмiнiстративного судочинства України, можуть бути поданi протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом.

     Щодо судових рiшень у цивiльних, господарських та адмiнiстративних справах, з моменту набрання законної сили якими до дня набрання чинностi цим Законом пройшло менше трьох рокiв, заяви про їх перегляд за нововиявленими обставинами з пiдстави, передбаченої вiдповiдно пунктом 1 частини другої статтi 361 Цивiльного процесуального кодексу України, пунктом 1 частини другої статтi 112 Господарського процесуального кодексу України, пунктом 1 частини другої статтi 245 Кодексу адмiнiстративного судочинства України, можуть бути поданi протягом трьох рокiв з дня набрання ними законної сили. Якщо на момент набрання чинностi цим Законом строк, що залишився до досягнення трирiчного строку з моменту набрання рiшенням законної сили, є меншим, нiж три мiсяцi, вiн продовжується до трьох мiсяцiв.

     5. Протягом трьох рокiв з дня набрання чинностi цим Законом особа має право звернутися до суду з позовом про:

     1) визнання недiйсним правочину, вчиненого пiд впливом насильства або обману;

     2) застосування наслiдкiв нiкчемного правочину;

     3) визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республiки Крим або органу мiсцевого самоврядування, яким порушено право власностi або iнше речове право особи.

     При цьому стосовно вимог, передбачених пiдпунктами 1 та 2 цього пункту, особа може звернутися до суду лише за умови, якщо строк їх пред'явлення, встановлений положеннями Цивiльного кодексу України, що дiяли до набрання чинностi цим Законом, не сплив на момент набрання чинностi цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 грудня 2011 року
N 4176-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.