ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо захисту вiтчизняних товаровиробникiв у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст. 184; 1999 р., N 7, ст. 49; 2003 р., N 7, ст. 62; 2007 р., N 3, ст. 29; 2009 р., N 27, ст. 349):

     1) у статтi 9:

     частину першу доповнити абзацом дев'ятим такого змiсту:

     "прийняття рiшень про застосування заходiв у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань шляхом встановлення повної/часткової заборони (повного/часткового ембарго) на торгiвлю; позбавлення режиму найбiльшого сприяння або пiльгового спецiального режиму";

     частину другу доповнити абзацом одинадцятим такого змiсту:

     "приймає рiшення про застосування заходiв у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань шляхом запровадження режиму лiцензування";

     частину сьому доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "приймає рiшення про застосування заходiв у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань у межах компетенцiї, визначеної законами України";

     2) частину восьму статтi 16 доповнити абзацом дев'ятим такого змiсту:

     "необхiдностi застосування заходiв у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань";

     3) статтю 29 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 29. Заходи України у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань

     У разi якщо iншi держави, митнi союзи або економiчнi угруповання обмежують реалiзацiю законних прав та iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, у вiдповiдь на такi дiї можуть застосовуватися адекватнi заходи. У разi якщо такi дiї завдають шкоди або створюють загрозу її заподiяння державi та/або суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначенi заходи можуть передбачати її вiдшкодування.

     Заходи у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань здiйснюються вiдповiдно до законiв України, мiжнародних договорiв України, загальноприйнятих правил, стандартiв та норм мiжнародного права.

     Такими заходами є:

     застосування повної заборони (повного ембарго) на торгiвлю;

     застосування часткової заборони (часткового ембарго) на торгiвлю;

     позбавлення режиму найбiльшого сприяння або пiльгового спецiального режиму;

     запровадження спецiального мита;

     запровадження режиму лiцензування зовнiшньоекономiчних операцiй;

     встановлення квот;

     iншi заходи, передбаченi законами та мiжнародними договорами України.

     У разi якщо Україна та держава, яка застосувала щодо України дiї, що мiстять ознаки дискримiнацiйних та/або недружнiх, є членами тiєї самої мiжнародної мiжурядової органiзацiї, розгляд та врегулювання спiрної ситуацiї здiйснюються вiдповiдно до правил i процедур такої органiзацiї.

     У разi якщо Україна та митний союз або економiчне угруповання, якi застосували щодо України дiї, що мiстять ознаки дискримiнацiйних та/або недружнiх, є членами тiєї самої мiжнародної мiжурядової органiзацiї, розгляд та врегулювання спiрної ситуацiї здiйснюються вiдповiдно до правил i процедур такої органiзацiї.

     З метою встановлення фактiв дискримiнацiйних та/або недружнiх дiй iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики проводить вiдповiдне розслiдування у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Матерiали такого розслiдування розглядаються Мiжвiдомчою комiсiєю з мiжнародної торгiвлi для прийняття рiшення щодо наявностi або вiдсутностi факту (фактiв) дискримiнацiйних дiй. У разi прийняття позитивного рiшення щодо наявностi факту (фактiв) дискримiнацiйних дiй рiшення про застосування заходiв у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань приймаються органами державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до їх компетенцiї.

     За рекомендацiєю Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi на пiдставi матерiалiв розслiдування, якi свiдчать про наявнiсть факту (фактiв) дискримiнацiйних дiй, центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики спiльно з центральним органом виконавчої влади з питань формування та реалiзацiї державної полiтики у сферi зовнiшнiх зносин України звертається до вiдповiдних державних та/або компетентних органiв iнших держав або митних союзiв чи економiчних угруповань з пропозицiєю щодо розгляду та врегулювання спiрної ситуацiї.

     У разi одержання позитивної вiдповiдi вiд зазначених органiв центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики формує робочу групу для проведення вiдповiдних переговорiв та пiдготовки в разi потреби вiдповiдних мiжнародних договорiв мiжвiдомчого або мiжурядового характеру.

     Заходи у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань не застосовуються або припиняються в разi припинення вiдповiдними державами, митними союзами або економiчними угрупованнями таких дискримiнацiйних та/або недружнiх дiй щодо України, пiдписання вiдповiдної угоди та/або вiдшкодування шкоди.

     Рiшення про застосування вiдповiдних заходiв у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань може бути оскаржено до суду протягом мiсяця з дня запровадження таких заходiв у порядку, встановленому законами України".

     2. Частину першу статтi 15 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1999 р., N 7, ст. 48) доповнити словами "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
23 лютого 2012 року
N 4436-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.