ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

15.12.1999р. N 11/4-12897

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для керiвництва в роботi надсилаємо копiю Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Узбекистан про поставки продукцiї на еквiвалентнiй взаємопов'язанiй основi в 1999-2000 роках з протоколом про змiни додатку N 2 до неї, а також постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.11.99 N 2141 "Про заходи щодо виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Узбекистан про поставки продукцiї на еквiвалентнiй взаємопов'язанiй основi у 1999-2000 роках". Митне оформлення поставок за згаданою Угодою проводити згiдно наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.95 N 27 "Про порядок здiйснення облiку експортно-iмпортних операцiй, предметом яких є виконання зобов'язань України по мiждержавних та мiжурядових торговельно- економiчних угодах" (лист Держмиткому вiд 15.03.95 N 05/734).

     При декларуваннi вантажiв, якi поставляються за зазначеною Угодою, у графах ВМД повиннi бути зазначенi такi вiдомостi:

     у графi 9 ВМД "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання" - вiдомостi про АТЗТ "Торговий дiм "Україна- Узбекистан";

     у графi 24 ВМД "Характер угоди" - код 72 "Перемiщення товарiв у рахунок зобов'язань за угодами з країнами СНД" вiдповiдно до класифiкатора характерiв угод, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307;

     у графi 28 ВМД "Фiнансовi та банкiвськi вiдомостi" - банкiвськi реквiзити АТЗТ "Торговий дiм "Україна-Узбекистан" та фактичного вiдправника або отримувача.

     Пiдставою для митного оформлення експортно-iмпортних поставок за зазначеною Угодою в митницях за мiсцем акредитацiї субвиконавцiв або вантажовiдправникiв (вантажоотримувачiв) є лист- узгодження мiж Київською регiональною митницею та митницею оформлення на обсяг поставок за кожним нарядом замовленням або реквiзитним листом (фондовим сповiщенням).

     Київськiй регiональнiй митницi запровадити облiк зовнiшньоекономiчних операцiй, якi здiйснюватимуться на виконання Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Узбекистан про поставки продукцiї на еквiвалентнiй взаємопов'язанiй основi в 1999- 2000 роках з наступною щомiсячною передачею результатiв до Держмитслужби за формою, наведеною у додатку.

     Додатки:

     N 1 - Угода та Протокол на 5 арк;

     N 2 - постанова КМУ вiд 25.11.99 N 2141 на 2 арк.

     N 3 - форма звiтностi на 1 арк. тiльки на адресу КРМ.

Заступник Голови Служби I.М. Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.