КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 11 квiтня 2012 р. N 296


Про затвердження Порядку укладення державними пiдприємствами, установами, органiзацiями, а також господарськими товариствами, у статутному капiталi яких частка держави перевищує 50 вiдсоткiв, договорiв про спiльну дiяльнiсть, договорiв комiсiї, доручення та управлiння майном

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     Вiдповiдно до пiдпункту "л" пункту 18 частини другої статтi 5 Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок укладення державними пiдприємствами, установами, органiзацiями, а також господарськими товариствами, у статутному капiталi яких частка держави перевищує 50 вiдсоткiв, договорiв про спiльну дiяльнiсть, договорiв комiсiї, доручення та управлiння майном, що додається.

     2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 травня 2008 р. N 703 "Питання укладення деяких договорiв" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 35, ст. 1183).

     3. Центральним органам виконавчої влади, Нацiональнiй та галузевим академiям наук, iншим суб'єктам управлiння об'єктами державної власностi, що вiдповiдно до затвердженого цiєю постановою Порядку здiйснюють заходи щодо укладення державними пiдприємствами, установами, органiзацiями, а також господарськими товариствами, у статутному капiталi яких частка держави перевищує 50 вiдсоткiв, договорiв про спiльну дiяльнiсть, договорiв комiсiї, доручення та управлiння майном, подавати щокварталу Мiнiстерству економiки за затвердженою ним формою iнформацiю про виконання таких договорiв для її узагальнення i подання Кабiнетовi Мiнiстрiв України вiдповiдних висновкiв та пропозицiй.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2021р. N 875)

     4. Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi пiдготувати та подати в установленому порядку Кабiнету Мiнiстрiв України законопроект щодо удосконалення процедури укладення суб'єктами господарювання державного сектору економiки договорiв про спiльну дiяльнiсть, договорiв комiсiї, доручення та управлiння майном.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 квiтня 2012 р. N 296

ПОРЯДОК
укладення державними пiдприємствами, установами, органiзацiями, а також господарськими товариствами, у статутному капiталi яких частка держави перевищує 50 вiдсоткiв, договорiв про спiльну дiяльнiсть, договорiв комiсiї, доручення та управлiння майном

     1. Цей Порядок визначає механiзм укладення державними пiдприємствами, установами, органiзацiями, а також господарськими товариствами, у статутному капiталi яких частка держави перевищує 50 вiдсоткiв (далi - суб'єкт господарювання), договорiв про спiльну дiяльнiсть, договорiв комiсiї, доручення та управлiння майном (далi - договiр).

     2. Суб'єкт господарювання, що виявив намiр укласти договiр, подає центральному органовi виконавчої влади, до сфери управлiння якого вiн належить, iншому суб'єкту управлiння об'єктами державної власностi, зокрема Нацiональнiй або галузевiй академiї наук (далi - орган управлiння), звернення щодо погодження укладення договору разом з такими документами:

     1) попередньо погоджений сторонами проект договору;

     2) засвiдченi копiї статутiв (положень) суб'єкта господарювання та сторони (сторiн), з якою (якими) передбачається укласти договiр;

     3) iнформацiя про суб'єкта господарювання, зокрема про:

     виробничi потужностi, обсяг i основну номенклатуру продукцiї, у тому числi експортної;

     кiлькiсть робочих мiсць;

     рiвень прибутковостi за останнi три роки, розмiр дебiторської та кредиторської заборгованостi, у тому числi простроченої;

     державну реєстрацiю прав власностi або користування будинками (спорудами) та земельними дiлянками, якi передбачається використовувати за договором;

     перебування майна, яке передбачається використовувати за договором, в заставi, податковiй заставi, орендi, лiзингу.

     Суб'єкт господарювання подає також бiзнес-план з визначенням етапiв, строкiв, шляхiв i засобiв виконання договору, джерел його фiнансування, впливу результатiв укладення договору на фiнансовий план суб'єкта господарювання;

     4) iнформацiя про сторону (сторони), з якою (якими) передбачається укласти договiр, а саме:

     повне найменування сторони;

     данi про її державну реєстрацiю;

     вiдомостi, що пiдтверджують здатнiсть сторони забезпечити належне виконання своїх договiрних зобов'язань, зокрема фiнансову та професiйну спроможнiсть;

     5) звiт про оцiнку майна, що передбачається використовувати за договором, з висновком про його вартiсть, визначену на пiдставi незалежної експертної оцiнки iз застосуванням бази оцiнки, що вiдповiдає ринковiй вартостi.

     Зазначений звiт подається разом з рецензiєю, що мiстить позитивний висновок щодо його вiдповiдностi вимогам нормативно-правових актiв з оцiнки майна або за наявностi незначних недолiкiв, що не вплинули на достовiрнiсть оцiнки, про вiдповiднiсть в цiлому таким нормативно-правовим актам;

     6) обґрунтування способу використання державного майна з вiдповiдними розрахунками.

     3. Орган управлiння готує протягом мiсяця з дня надходження вiд суб'єкта господарювання звернення щодо погодження укладення договору за погодженням з Мiнекономiки, Мiнфiном, Фондом державного майна та Мiн'юстом вiдповiдний проект рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України.

(абзац перший пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2021р. N 875)

     Зазначений проект повинен, зокрема, мiстити iстотнi умови договору, укладення якого пропонується погодити, щодо забезпечення пiдвищення ефективностi використання державного майна, захисту майнових iнтересiв держави, унеможливлення вiдчуження державного майна, а також залежно вiд виду договору - розмiр часток учасникiв, строк дiї договору, порядок розподiлу прибутку, покриття витрат та внесення додаткових вкладiв.

     До проекту рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України щодо погодження укладення договору органом управлiння додаються такi документи:

     звернення суб'єкта господарювання до органу управлiння щодо погодження укладення договору разом з документами, що передбаченi пiдпунктами 2 - 6 пункту 2 цього Порядку, а також погоджений органом управлiння проект договору;

     висновок органу управлiння щодо вiдсутностi встановлених законодавством заборон та обмежень на використання майна суб'єкта господарювання, якщо таке використання передбачається договором;

     висновок органу управлiння про вiдповiднiсть галузевим концепцiям i програмам розвитку пропозицiй суб'єкта господарювання, який планує укласти договiр.

     4. Орган управлiння подає в установленому порядку на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України узгоджений проект рiшення щодо погодження укладення договору разом з документами, зазначеними в абзацах четвертому - шостому пункту 3 цього Порядку.

     5. У разi прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України рiшення про погодження укладення договору орган управлiння здiйснює заходи щодо забезпечення його укладення суб'єктом господарювання вiдповiдно до вимог законодавства.

     6. Змiни до укладених договорiв у частинi iстотних умов вносяться в порядку, передбаченому цим Порядком для їх укладення.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.