КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 21 травня 2012 р. N 453


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 453

ЗМIНИ,
що вносяться до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 63 "Про затвердження Порядку митного оформлення вiйськової технiки та вiйськових транспортних засобiв, якi перетинають митний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 122):

     1) у постановi:

     у назвi та пунктi 1 постанови слово "та" замiнити словами ", у тому числi";

     у вступнiй частинi слово i цифри "статтi 74" замiнити словами i цифрами "частини першої статтi 252";

     2) у Порядку митного оформлення вiйськової технiки та вiйськових транспортних засобiв, якi перетинають митний кордон України, затвердженому зазначеною постановою:

     у назвi Порядку слово "та" замiнити словами ", у тому числi";

     пункт 1 пiсля слiв "вiйськової технiки" доповнити словами "у тому числi";

     абзаци другий i третiй пункту 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Форма доручення наведена в додатку 1 до цього Порядку.

     Перелiки посадових осiб, якi мають право пiдписувати такi доручення, визначаються вiдповiдними центральними органами виконавчої влади та подаються Держмитслужбi. У перелiках наводяться зразки пiдписiв таких осiб та їх печаток.";

     пункти 6, 8, 9 i 11 викласти в такiй редакцiї:

     "6. Митне оформлення вiйськової технiки iноземних держав здiйснюється митним органом за участю представникiв Мiноборони. У разi коли здiйснення заходiв щодо перемiщення таких товарiв, належить до повноважень iншого центрального органу виконавчої влади, - за участю представникiв такого центрального органу.

     Уповноважена особа Мiноборони або представник iншого центрального органу виконавчої влади засвiдчують достовiрнiсть даних, що вносяться до митної декларацiї, шляхом подання до митного органу, який здiйснює митне оформлення, письмового пiдтвердження.";

     "8. Митне оформлення вiйськової технiки здiйснюється за умови надходження до Держмитслужби вiд Держекспортконтролю дозволiв та висновкiв в електроннiй формi iз застосуванням засобiв електронного цифрового пiдпису i врахуванням положень пункту 7 роздiлу XXI Прикiнцевих та перехiдних положень Митного кодексу України.

     9. Для митного оформлення вiйськової технiки уповноважена особа подає митному органовi митну декларацiю, заповнену в затвердженому Мiнфiном порядку.";

     "11. Митне оформлення вiйськової технiки, яка перетинає митний кордон України з метою здiйснення заходiв оперативно-тактичного характеру (вiйськових навчань, мiжнародних миротворчих операцiй, антитерористичних операцiй, конвою морських суден, участi в лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, подання вiйськової та гуманiтарної допомоги тощо), здiйснюється без подання дозволу або висновку Держекспортконтролю, якщо таке перемiщення вiдбувається в рамках мiжнародних договорiв, що передбачають механiзм здiйснення державного контролю за перемiщенням товарiв.

     Перелiк вiйськової технiки, яка перетинає державний кордон України в рамках мiжнародних договорiв, що передбачають механiзм здiйснення державного контролю за перемiщенням товарiв, погоджується з Держекспортконтролем та затверджується керiвником (його заступником) центрального органу виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить така вiйськова технiка або який є стороною, що її приймає.

     Форма перелiку наведена в додатку 2 до цього Порядку.";

     пункт 13 виключити;

     3) у додатку до Порядку:

     слово "Додаток" замiнити словом i цифрою "Додаток 1";

     у назвi додатка 1 слово "та" замiнити словами ", у тому числi";

     4) доповнити Порядок додатком 2 такого змiсту:

"Додаток 2
до Порядку
ЗАТВЕРДЖУЮ
 
(найменування посади)
   
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
___ ____________ 20__ р.
М. П.

ПЕРЕЛIК

вiйськової технiки, що надходить до  
(повна назва одержувача)
 
у рамках мiжнародного договору  
 
N
з/п
Найменування
вiйськової технiки
Кiлькiсть одиниць Код товару згiдно з УКТЗЕД
      "
(найменування посади уповноваженої особи центрального органу виконавчої влади) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

     2. Пункт 6 Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2004 р., N 44, ст. 2881; 2005 р., N 51, ст. 3197; 2006 р., N 22, ст. 1609; 2007 р., N 33, ст. 1338; 2008 р., N 36, ст. 1207, N 76, ст. 2566; 2010 р., N 1, ст. 21), викласти в такiй редакцiї:

     "6. У разi перемiщення товарiв через митний кордон України їх митний контроль та митне оформлення здiйснюються у порядку, встановленому законодавством.

     Пiд час митного оформлення суб'єкт або iноземний суб'єкт разом з iншими документами, необхiдними для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, зобов'язаний вiдповiдно до частини другої статтi 264 Митного кодексу України надати на вимогу митного органу оригiнал дозволу або висновку Держекспортконтролю.

     Митне оформлення товарiв здiйснюється за умови надходження до Держмитслужби вiд Держекспортконтролю дозволiв та висновкiв в електроннiй формi iз застосуванням засобiв електронного цифрового пiдпису i врахуванням положень пункту 7 роздiлу XXI Прикiнцевих та перехiдних положень Митного кодексу України.".

     3. Пункт 5 Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 р. N 86 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 4, ст. 167, N 44, ст. 2881; 2005 р., N 51, ст. 3197; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 23, ст. 1727; 2007 р., N 33, ст. 1338; 2008 р., N 36, ст. 1207, N 76, ст. 2566; 2010 р., N 1, ст. 21), викласти в такiй редакцiї:

     "5. У разi перемiщення товарiв через митний кордон України їх митний контроль та митне оформлення здiйснюються у порядку, встановленому законодавством.

     Пiд час митного оформлення суб'єкт або iноземний суб'єкт разом з iншими документами, необхiдними для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, зобов'язаний вiдповiдно до частини другої статтi 264 Митного кодексу України надати на вимогу митного органу оригiнал дозволу або висновку Держекспортконтролю.

     Митне оформлення товарiв здiйснюється за умови надходження до Держмитслужби вiд Держекспортконтролю дозволiв та висновкiв в електроннiй формi iз застосуванням засобiв електронного цифрового пiдпису i врахуванням положень пункту 7 роздiлу XXI Прикiнцевих та перехiдних положень Митного кодексу України.".

     4. У вступнiй частинi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 листопада 2010 р. N 1057 "Про затвердження перелiку пунктiв пропуску через державний кордон, через якi здiйснюється перемiщення товарiв вiйськового призначення та ядерних матерiалiв" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 88, ст. 3097) слова i цифри "статтi 95" замiнити словами i цифрами "статтi 195".

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.