ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення права особи на перегляд судових рiшень

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Роздiл IV Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити главою 241 такого змiсту:

"Глава 241. Перегляд постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення у разi встановлення мiжнародною судовою установою, юрисдикцiя якої визнана Україною, порушення Україною мiжнародних зобов'язань при вирiшеннi справи судом

     Стаття 2971. Право на перегляд постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення

     Заява про перегляд постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення може бути подана особою, на користь якої постановлено рiшення мiжнародної судової установи, юрисдикцiя якої визнана Україною.

     Постанова по справi про адмiнiстративне правопорушення може бути переглянута з пiдстави встановлення мiжнародною судовою установою, юрисдикцiя якої визнана Україною, порушення Україною мiжнародних зобов'язань при вирiшеннi судом справи про адмiнiстративне правопорушення.

     Стаття 2972. Строк подання заяви про перегляд постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення

     Заява про перегляд постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення може бути подана не пiзнiше одного мiсяця з дня, коли особi, на користь якої постановлено рiшення мiжнародної судової установи, юрисдикцiя якої визнана Україною, стало вiдомо про набуття цим рiшенням статусу остаточного.

     У разi пропущення строку для подання заяви з причин, визнаних поважними, вiн може бути поновлений за клопотанням особи, яка подала заяву. Заява про перегляд постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення повертається особi, яка її подала, якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленнi строку вiдмовлено.

     Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення або про повернення заяви особi, яка її подала, вирiшується без виклику осiб, якi беруть участь у провадженнi у справi про адмiнiстративне правопорушення.

     Стаття 2973. Вимоги до заяви про перегляд постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення

     Заява про перегляд постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення подається у письмовiй формi та пiдписується особою, яка її подає, або представником особи, який додає до заяви оформлений належним чином документ про свої повноваження. У заявi про перегляд зазначаються:

     1) найменування суду, до якого подається заява;

     2) iм'я (прiзвище, iм'я та по батьковi), поштова адреса особи, яка подає заяву, та осiб, якi беруть участь у провадженнi у справi про адмiнiстративне правопорушення, а також їхнi номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такi є;

     3) обґрунтування необхiдностi перегляду постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення у зв'язку з ухваленням рiшення мiжнародною судовою установою, юрисдикцiя якої визнана Україною;

     4) вимоги особи, яка подає заяву;

     5) у разi необхiдностi - клопотання;

     6) перелiк матерiалiв, що додаються.

     Стаття 2974. Порядок подання заяви про перегляд постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення

     Заява про перегляд постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення подається до Верховного Суду України через Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ. До заяви мають бути доданi:

     1) копiї заяви про перегляд постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення вiдповiдно до кiлькостi осiб, якi беруть участь у провадженнi у справi про адмiнiстративне правопорушення;

     2) копiї постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення, про перегляд якої подано заяву;

     3) копiя рiшення мiжнародної судової установи, юрисдикцiя якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копiї такого рiшення в органу, вiдповiдального за координацiю виконання рiшень мiжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженнi особи, яка подала заяву.

     За подання заяви про перегляд постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення судовий збiр не справляється.

     Стаття 2975. Перевiрка Вищим спецiалiзованим судом України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ вiдповiдностi заяви про перегляд постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення вимогам цього Кодексу

     Заява про перегляд постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення, яка надiйшла до Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ, реєструється у день її надходження та не пiзнiше наступного дня передається суддi-доповiдачу, який визначається автоматизованою системою документообiгу цього суду.

     Суддя-доповiдач протягом трьох днiв здiйснює перевiрку вiдповiдностi заяви вимогам цього Кодексу. У разi встановлення, що заяву подано без додержання вимог статей 2973, 2974 цього Кодексу, особа, яка подала заяву, письмово повiдомляється про недолiки заяви та строк, протягом якого вона зобов'язана їх усунути.

     Якщо особа, яка подала заяву, усунула недолiки заяви в установлений строк, така заява вважається поданою у день первинного її подання до Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ.

     Заява повертається заявнику, у разi якщо:

     1) заявник не усунув її недолiки протягом установленого строку;

     2) заява подана особою, яка не надiлена правом на подання такої заяви;

     3) заяву подано вiд iменi особи, яка не має повноважень на ведення справи;

     4) є постанова Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ про вiдмову у допуску справи до провадження за наслiдками її розгляду, прийнята з аналогiчних пiдстав.

     Повернення заяви з пiдстав, зазначених у частинi четвертiй цiєї статтi, не перешкоджає повторному зверненню у разi належного оформлення заяви або з iнших пiдстав, нiж тi, якi були предметом розгляду.

     За вiдсутностi пiдстав для повернення заяви, в якiй мiститься клопотання особи про витребування копiї рiшення мiжнародної судової установи, юрисдикцiя якої визнана Україною, суддя-доповiдач невiдкладно ухвалює постанову про витребування такої копiї рiшення разом з її автентичним перекладом в органу, вiдповiдального за координацiю виконання рiшень мiжнародної судової установи.

     Стаття 2976. Допуск Вищим спецiалiзованим судом України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ справи до провадження

     Вирiшення питання про допуск справи до провадження здiйснюється колегiєю у складi п'яти суддiв Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ, яка формується автоматизованою системою документообiгу цього суду.

     Про допуск справи до провадження або вiдмову в допуску Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ протягом п'ятнадцяти днiв з дня надходження заяви, а в разi витребування копiї рiшення мiжнародної судової установи, юрисдикцiя якої визнана Україною, - з дня надходження такої копiї, ухвалює постанову. Постанова ухвалюється без виклику осiб, якi беруть участь у провадженнi у справi про адмiнiстративне правопорушення. Постанова про допуск справи до провадження або про вiдмову в такому допуску повинна бути вмотивованою.

     Постанова про допуск справи до провадження разом iз заявою про перегляд постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення та доданими до неї документами надсилається до Верховного Суду України протягом п'яти днiв з дня її ухвалення. Копiя постанови про допуск справи надсилається разом з копiєю заяви особам, якi беруть участь у провадженнi в справi про адмiнiстративне правопорушення, а в разi вiдмови в допуску - особi, яка подала заяву.

     Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження буде встановлено, що порушення Україною мiжнародних зобов'язань є наслiдком недотримання норм права, якi регулюють порядок провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення, Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ ухвалює постанову про вiдкриття провадження в справi та вирiшує питання про необхiднiсть витребування матерiалiв справи про адмiнiстративне правопорушення. Розгляд справи здiйснюється колегiєю у складi п'яти суддiв Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ у порядку, визначеному статтею 294 цього Кодексу.

     Стаття 2977. Пiдготовка справи до розгляду у Верховному Судi України

     Постанова про допуск справи до провадження разом iз заявою про перегляд постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення та доданими до неї документами реєструється у день її надходження до Верховного Суду України та не пiзнiше наступного дня передається суддi-доповiдачу, визначеному автоматизованою системою документообiгу цього суду. Суддя-доповiдач протягом трьох днiв ухвалює постанову про вiдкриття провадження у справi та надсилає її копiї особам, якi беруть участь у провадженнi у справi про адмiнiстративне правопорушення.

     Суддя-доповiдач протягом п'ятнадцяти днiв з дня вiдкриття провадження здiйснює пiдготовку справи до розгляду Верховним Судом України, для чого:

     1) вирiшує питання про витребування матерiалiв справи про адмiнiстративне правопорушення з вiдповiдного суду;

     2) вирiшує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення або про повернення заяви, якщо таке питання не розглядалося у Вищому спецiалiзованому судi України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ.

     За результатами проведення пiдготовчих дiй суддя-доповiдач готує доповiдь, ухвалює постанову про завершення пiдготовки та призначення справи до розгляду Верховним Судом України.

     Стаття 2978. Порядок розгляду справи Верховним Судом України

     У Верховному Судi України справа про перегляд постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення розглядається на спiльному засiданнi всiх судових палат Верховного Суду України. Засiдання є правомочним за умови присутностi на ньому не менше двох третин суддiв вiд складу Верховного Суду України, визначеного законом.

     Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного мiсяця з дня надходження до Верховного Суду України витребуваних суддею-доповiдачем матерiалiв справи про адмiнiстративне правопорушення.

     Вiдкриття судового засiдання, роз'яснення особам, якi беруть участь у провадженнi у справi про адмiнiстративне правопорушення їхнiх прав та обов'язкiв, оголошення складу суду здiйснюються у порядку, передбаченому статтею 279 цього Кодексу. Пiсля проведення зазначених процесуальних дiй та розгляду клопотань осiб, якi беруть участь у провадженнi у справi про адмiнiстративне правопорушення, суддя-доповiдач доповiдає в необхiдному обсязi змiст вимог, викладених у заявi про перегляд, та результати проведених ним пiдготовчих дiй.

     Особа, яка подала заяву до Верховного Суду України, iншi особи, якi беруть участь у провадженнi у справi про адмiнiстративне правопорушення, у разi їх прибуття у судове засiдання мають право надати пояснення по сутi заявлених вимог.

     Неприбуття осiб, якi беруть участь у провадженнi у справi про адмiнiстративне правопорушення i належним чином повiдомленi про дату, час i мiсце розгляду справи, для участi в судовому засiданнi не перешкоджає судовому розгляду справи.

     Пiсля закiнчення заслуховування пояснень особи, яка подала заяву, та iнших осiб, якi беруть участь у провадженнi у справi про адмiнiстративне правопорушення, суд виходить до нарадчої кiмнати для ухвалення постанови.

     Стаття 2979. Повноваження Верховного Суду України

     За наслiдками розгляду справи бiльшiстю голосiв вiд складу Верховного Суду України приймається одна з таких постанов:

     1) про повне або часткове задоволення заяви;

     2) про вiдмову в задоволеннi заяви.

     Верховний Суд України задовольняє заяву у разi наявностi пiдстави, передбаченої частиною другою статтi 2971 цього Кодексу.

     Якщо суд дiйшов висновку про повне або часткове задоволення заяви, вiн має право:

     1) скасувати постанову та закрити провадження у справi;

     2) скасувати постанову та прийняти нову постанову;

     3) скасувати постанову та направити справу про адмiнiстративне правопорушення на новий розгляд до суду, який винiс оскаржувану постанову;

     4) змiнити постанову.

     Верховний Суд України вiдмовляє в задоволеннi заяви, якщо обставини, що стали пiдставою для перегляду справи, не пiдтвердилися.

     Стаття 29710. Постанова Верховного Суду України

     Постанова Верховного Суду України про задоволення або вiдмову в задоволеннi заяви повинна бути вмотивованою. Суддi, якi не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови.

     Постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена та направлена особам, якi беруть участь у справi, не пiзнiше п'яти днiв з дня завершення розгляду справи.

     Постанови Верховного Суду України, прийнятi за результатами розгляду заяви про перегляд постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення, пiдлягають опублiкуванню на офiцiйному веб-сайтi Верховного Суду України не пiзнiш як через десять днiв з дня їх прийняття.

     Невиконання постанов Верховного Суду України тягне за собою вiдповiдальнiсть, установлену законом".

     2. У Господарському процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

     1) пункт 4 частини першої статтi 11119 викласти в такiй редакцiї:

     "4) копiя рiшення мiжнародної судової установи, юрисдикцiя якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копiї такого рiшення в органу, вiдповiдального за координацiю виконання рiшень мiжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженнi особи, яка подала заяву, - у разi подання заяви про перегляд судових рiшень з пiдстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статтi 11116 цього Кодексу";

     2) статтю 11120 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "За вiдсутностi пiдстав для повернення заяви, в якiй мiститься клопотання особи про витребування копiї рiшення мiжнародної судової установи, юрисдикцiя якої визнана Україною, суддя-доповiдач невiдкладно постановляє ухвалу про витребування такої копiї рiшення разом з її автентичним перекладом в органу, вiдповiдального за координацiю виконання рiшень мiжнародної судової установи";

     3) частину другу статтi 11121 пiсля слiв "з дня надходження заяви" доповнити словами "а в разi витребування копiї рiшення мiжнародної судової установи, юрисдикцiя якої визнана Україною, - з дня надходження такої копiї".

     3. У Цивiльному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492):

     1) пункт 4 частини першої статтi 358 викласти в такiй редакцiї:

     "4) копiя рiшення мiжнародної судової установи, юрисдикцiя якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копiї такого рiшення в органу, вiдповiдального за координацiю виконання рiшень мiжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженнi особи, яка подала заяву, - у разi подання заяви про перегляд судових рiшень з пiдстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статтi 355 цього Кодексу";

     2) статтю 359 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. За вiдсутностi пiдстав для повернення заяви, в якiй мiститься клопотання особи про витребування копiї рiшення мiжнародної судової установи, юрисдикцiя якої визнана Україною, суддя-доповiдач невiдкладно постановляє ухвалу про витребування такої копiї рiшення разом з її автентичним перекладом в органу, вiдповiдального за координацiю виконання рiшень мiжнародної судової установи";

     3) частину другу статтi 360 пiсля слiв "з дня надходження заяви" доповнити словами "а в разi витребування копiї рiшення мiжнародної судової установи, юрисдикцiя якої визнана Україною, - з дня надходження такої копiї".

     4. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     1) пункт 4 частини першої статтi 2391 викласти в такiй редакцiї:

     "4) копiя рiшення мiжнародної судової установи, юрисдикцiя якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копiї такого рiшення в органу, вiдповiдального за координацiю виконання рiшень мiжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженнi особи, яка подала заяву, - у разi подання заяви про перегляд судових рiшень з пiдстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статтi 237 цього Кодексу";

     2) статтю 2392 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. За вiдсутностi пiдстав для повернення заяви, в якiй мiститься клопотання особи про витребування копiї рiшення мiжнародної судової установи, юрисдикцiя якої визнана Україною, суддя-доповiдач невiдкладно постановляє ухвалу про витребування такої копiї рiшення разом з її автентичним перекладом в органу, вiдповiдального за координацiю виконання рiшень мiжнародної судової установи";

     3) частину другу статтi 240 пiсля слiв "з дня надходження заяви" доповнити словами "а в разi витребування копiї рiшення мiжнародної судової установи, юрисдикцiя якої визнана Україною, - з дня надходження такої копiї".

     5. Пункт 2 частини першої статтi 32 Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529) викласти в такiй редакцiї:

     "2) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи вiдповiдної судової юрисдикцiї як суд першої або апеляцiйної iнстанцiї, а також розглядає справи у разi встановлення мiжнародною судовою установою, юрисдикцiя якої визнана Україною, порушення Україною мiжнародних зобов'язань при вирiшеннi справи судом, якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України буде встановлено, що така справа пiдлягає розгляду вищим спецiалiзованим судом".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Положення цього Закону в частинi встановлення строку для подання заяви про перегляд постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення не поширюються на постанови, пiдстави для перегляду яких виникли до набрання чинностi цим Законом. Заяви про перегляд таких постанов можуть бути поданi протягом одного мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 травня 2012 року
N 4847-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.