ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 7:

     а) частину другу пiсля слiв "Кабiнет Мiнiстрiв України" доповнити словами "якщо iнше не визначено законом";

     б) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Для договорiв мiжнародного обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв Кабiнет Мiнiстрiв України встановлює максимальнi розмiри страхових платежiв, у межах яких Моторне (транспортне) страхове бюро України встановлює обов'язковi для своїх повних членiв єдинi розмiри страхових платежiв за такими договорами";

     2) статтю 13 доповнити частиною такого змiсту:

     "Страховики, яким дозволено займатися обов'язковим страхуванням цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, зобов'язанi бути членами Моторного (транспортного) страхового бюро України, яке є юридичною особою, що утримується за рахунок коштiв страховикiв. МТСБУ є єдиним об'єднанням страховикiв, якi здiйснюють обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. Участь страховикiв у МТСБУ є умовою провадження дiяльностi щодо обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв";

     3) у частинi восьмiй статтi 16 слова "обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власника (користувача) транспортного засобу перед третiми особами" замiнити словами "мiжнародного обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв".

     2. У Законi України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 1 iз наступними змiнами):

     1) пункти 1.4 i 1.9 статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1.4. особи, вiдповiдальнiсть яких застрахована, - страхувальник та iншi особи, якi правомiрно володiють забезпеченим транспортним засобом. Володiння забезпеченим транспортним засобом вважається правомiрним, якщо iнше не встановлено законом або рiшенням суду";

     "1.9. бонус-малус - коригуючий коефiцiєнт, за допомогою якого страховик коригує страхову премiю залежно вiд того, чи були страховi випадки по вiдношенню до об'єкта страхування у певному промiжку часу";

     2) статтi 4, 6 i 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Суб'єкти обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi

     Суб'єктами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi є страхувальники та iншi особи, вiдповiдальнiсть яких застрахована, страховики, Моторне (транспортне) страхове бюро України (далi - МТСБУ), потерпiлi";

     "Стаття 6. Страховий випадок

     Страховим випадком є дорожньо-транспортна пригода, що сталася за участю забезпеченого транспортного засобу, внаслiдок якої настає цивiльно-правова вiдповiдальнiсть особи, вiдповiдальнiсть якої застрахована, за шкоду, заподiяну життю, здоров'ю та/або майну потерпiлого.

     Стаття 7. Визначення розмiру страхового платежу

     7.1. Розмiр страхового платежу (внеску, премiї) встановлюється страховиком самостiйно шляхом добутку розмiру базового страхового платежу та значень вiдповiдних коригуючих коефiцiєнтiв, що затверджуються вiдповiдно до пункту 7.2 цiєї статтi, а також з урахуванням положень пункту 13.2 статтi 13 цього Закону. Страховику забороняється встановлювати або пропонувати встановити розмiр страхового платежу, розрахований в iнший спосiб.

     7.2. Розмiр базового страхового платежу, перелiк, значення коригуючих коефiцiєнтiв та порядок їх застосування затверджуються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ. Пропозицiї МТСБУ щодо розмiру базового страхового платежу та значень коригуючих коефiцiєнтiв пiдтверджуються актуарними розрахунками з урахуванням рiвня збитковостi даного виду страхування в цiлому по галузi за останнiй розрахунковий перiод, який становить не менше року, та статистичних даних. Якщо Уповноважений орган протягом 60 календарних днiв з дня внесення МТСБУ пропозицiї не затвердив розмiр базового страхового платежу, перелiк, значення коригуючих коефiцiєнтiв та порядок їх застосування, дiють попереднi коригуючi коефiцiєнти, порядок їх застосування та розмiр базового страхового платежу.

     7.3. Для договорiв мiжнародного обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв Кабiнет Мiнiстрiв України встановлює максимальнi розмiри страхових платежiв, у межах яких МТСБУ встановлює обов'язковi для своїх повних членiв єдинi розмiри страхових платежiв за такими договорами";

     3) у статтi 8:

     а) у пунктi 8.1 слова "коефiцiєнт страхових тарифiв" та "коефiцiєнт" замiнити словами "коригуючий коефiцiєнт";

     б) доповнити пунктом 8.5 такого змiсту:

     "8.5. Значення цього коригуючого коефiцiєнта та порядок його застосування можуть переглядатися Уповноваженим органом вiдповiдно до пункту 7.2 статтi 7 цього Закону";

     4) статтю 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Страхова сума

     9.1. Страхова сума - це грошова сума, у межах якої страховик зобов'язаний здiйснити виплату страхового вiдшкодування вiдповiдно до умов договору страхування.

     9.2. Розмiр страхової суми за шкоду, заподiяну майну потерпiлих, становить 50 тисяч гривень на одного потерпiлого.

     У разi якщо загальний розмiр шкоди за одним страховим випадком перевищує п'ятикратну страхову суму, вiдшкодування кожному потерпiлому пропорцiйно зменшується.

     9.3. Розмiр страхової суми за шкоду, заподiяну життю та здоров'ю потерпiлих, становить 100 тисяч гривень на одного потерпiлого.

     9.4. Страховi виплати за договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi обмежуються страховими сумами, якi дiяли на дату укладення договору та зазначенi в договорi страхування.

     9.5. Розмiри страхових сум переглядаються Уповноваженим органом вiдповiдно до рiвня iнфляцiї та iндексу споживчих цiн";

     5) пункт 13.2 статтi 13 доповнити реченням другим такого змiсту: "Зазначена пiльга надається за умови особистого керування таким транспортним засобом особою, яка належить до визначених у цьому пунктi категорiй громадян України, без мети надання платних послуг з перевезення пасажирiв або вантажу";

     6) статтю 16 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Виїзд з України до країн - членiв мiжнародної системи автострахування "Зелена картка" транспортного засобу, зареєстрованого в Українi, у разi вiдсутностi договору мiжнародного страхування, укладеного зi страховиком - повним членом МТСБУ i посвiдченого вiдповiдним унiфiкованим страховим сертифiкатом "Зелена картка", забороняється";

     7) статтю 17 доповнити пунктом 17.7 такого змiсту:

     "17.7. МТСБУ може встановлювати єдинi умови перестрахування договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, якi є обов'язковими для членiв МТСБУ";

     8) у статтi 18:

     а) у пiдпунктi 18.1.3 пункту 18.1 слова "або договором" виключити;

     б) пункт 18.2 викласти в такiй редакцiї:

     "18.2. У разi дострокового припинення договору обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi страховик вилучає страховий полiс та анулює його i за умови вiдсутностi виплат страхового вiдшкодування за цим договором повертає страхувальнику частку страхового платежу, яка обчислюється пропорцiйно до перiоду страхування, що залишився до закiнчення строку дiї договору, з утриманням, у передбачених законом випадках, понесених витрат на ведення справи, але не бiльше 20 вiдсоткiв цiєї частки.

     Якщо вiдмова страхувальника вiд договору обумовлена порушенням умов договору страховиком, такий страховик повертає страхувальнику сплаченi ним страховi платежi у повному обсязi";

     9) у статтi 19:

     а) абзац перший пункту 19.1 замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "19.1. Дiя договору може бути припинена в односторонньому порядку з iнiцiативи страховика у разi, якщо виплачена сума вiдшкодування за чинним договором перевищила агрегатну страхову суму.

     Агрегатна страхова сума визначається додаванням страхових сум за шкоду, заподiяну життю i здоров'ю, та за шкоду, заподiяну майну потерпiлих, на одного потерпiлого".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     б) пункт 19.2 виключити;

     10) пункт 20.3 статтi 20 викласти в такiй редакцiї:

     "20.3. У разi лiквiдацiї страховика за рiшенням визначених законом органiв обов'язки за договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi виконує лiквiдацiйна комiсiя. Обов'язки страховика за такими договорами, для виконання яких у страховика, що лiквiдується, недостатньо коштiв та/або майна, приймає на себе МТСБУ. Виконання обов'язкiв у повному обсязi гарантується коштами вiдповiдного централiзованого страхового резервного фонду МТСБУ на умовах, визначених цим Законом";

     11) доповнити статтею 201 такого змiсту:

     "Стаття 201. Чиннiсть договору страхування у разi змiни власника забезпеченого транспортного засобу

     201.1. У разi змiни власника забезпеченого транспортного засобу договiр страхування зберiгає чиннiсть до закiнчення строку його дiї.

     201.2. У разi вiдчуження забезпеченого транспортного засобу права та обов'язки страхувальника переходять до особи, яка прийняла такий транспортний засiб у свою власнiсть.

     201.3. У разi смертi страхувальника - фiзичної особи його права та обов'язки за договором страхування переходять до осiб, якi одержали забезпечений транспортний засiб у спадщину.

     201.4. Якщо страхувальник - юридична особа припиняється i встановлюються його правонаступники, права i обов'язки страхувальника за договором страхування переходять до правонаступника";

     12) абзац третiй пункту 21.1 статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "Транспортний засiб має вiдповiдати вимогам, передбаченим пунктом 1.7 статтi 1 цього Закону, з моменту взяття ним участi в дорожньому русi на територiї України";

     13) статтю 22 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 22. Вiдшкодування шкоди, заподiяної третiй особi

     22.1. У разi настання страхового випадку страховик у межах страхових сум, зазначених у страховому полiсi, вiдшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцiнену шкоду, заподiяну внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров'ю, майну третьої особи.

     У разi настання подiї, яка є пiдставою для проведення регламентної виплати, МТСБУ у межах страхових сум, що були чинними на день настання такої подiї, вiдшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцiнену шкоду, заподiяну внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров'ю, майну третьої особи.

     22.2. Вiдповiдно до цього Закону потерпiлим - юридичним особам страховик, а у випадках, передбачених цим Законом, - МТСБУ вiдшкодовує виключно шкоду, заподiяну майну";

     14) статтi 23, 24 i 26 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 23. Вiдшкодування шкоди, заподiяної життю та здоров'ю потерпiлого

     23.1. Шкодою, заподiяною життю та здоров'ю потерпiлого внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди, є:

     шкода, пов'язана з лiкуванням потерпiлого;

     шкода, пов'язана з тимчасовою втратою працездатностi потерпiлим;

     шкода, пов'язана iз стiйкою втратою працездатностi потерпiлим;

     моральна шкода, що полягає у фiзичному болю та стражданнях, яких потерпiлий - фiзична особа зазнав у зв'язку з калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я;

     шкода, пов'язана iз смертю потерпiлого.

     Стаття 24. Вiдшкодування шкоди, пов'язаної з лiкуванням потерпiлого

     24.1. У зв'язку з лiкуванням потерпiлого вiдшкодовуються обґрунтованi витрати, пов'язанi з доставкою, розмiщенням, утриманням, дiагностикою, лiкуванням, протезуванням та реабiлiтацiєю потерпiлого у вiдповiдному закладi охорони здоров'я, медичним пiклуванням, лiкуванням у домашнiх умовах та придбанням лiкарських засобiв.

     Витрати, пов'язанi з лiкуванням потерпiлого в iноземнiй державi, вiдшкодовуються, якщо лiкування було узгоджено з особою, яка має здiйснити страхове вiдшкодування (регламентну виплату).

     Зазначенi в цьому пунктi витрати та необхiднiсть їх здiйснення мають бути пiдтвердженi документально вiдповiдним закладом охорони здоров'я.

     24.2. Мiнiмальний розмiр страхового вiдшкодування (регламентної виплати) за шкоду, пов'язану з лiкуванням потерпiлого, становить 1/30 розмiру мiнiмальної заробiтної плати у мiсячному розмiрi, встановленої законом на дату настання страхового випадку, за кожний день лiкування, пiдтверджений вiдповiдним закладом охорони здоров'я, але не бiльше 120 днiв.

     24.3. Якщо страховику (МТСБУ) не наданi документи, що пiдтверджують розмiр витрат, зазначених у пунктi 24.1 цiєї статтi, або їх документально пiдтверджений розмiр є меншим, нiж мiнiмальний розмiр, визначений вiдповiдно до пункту 24.2 цiєї статтi, страховик (МТСБУ) здiйснює вiдшкодування у розмiрi, визначеному в пунктi 24.2 цiєї статтi";

     "Стаття 26. Шкода, пов'язана iз стiйкою втратою працездатностi потерпiлим

     26.1. Шкода, пов'язана iз стiйкою втратою працездатностi потерпiлим внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди, вiдшкодовується у розмiрах, визначених вiдповiдно до Цивiльного кодексу України.

     26.2. Мiнiмальний розмiр страхового вiдшкодування (регламентної виплати) за шкоду, пов'язану iз стiйкою втратою працездатностi потерпiлим внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди, становить:

     у разi встановлення I групи iнвалiдностi - 36 мiнiмальних заробiтних плат у мiсячному розмiрi, встановлених законом на дату настання страхового випадку;

     у разi встановлення II групи iнвалiдностi - 18 мiнiмальних заробiтних плат у мiсячному розмiрi, встановлених законом на дату настання страхового випадку;

     у разi встановлення III групи iнвалiдностi - 12 мiнiмальних заробiтних плат у мiсячному розмiрi, встановлених законом на дату настання страхового випадку;

     у разi визнання неповнолiтньої (малолiтньої) особи дитиною-iнвалiдом - 18 мiнiмальних заробiтних плат у мiсячному розмiрi, встановлених законом на дату настання страхового випадку.

     26.3. Якщо страховику (МТСБУ) не наданi документи, що пiдтверджують розмiр шкоди, пов'язаної iз стiйкою втратою працездатностi потерпiлим, або цей розмiр є меншим, нiж мiнiмальний розмiр, визначений вiдповiдно до пункту 26.2 цiєї статтi, страховик (МТСБУ) здiйснює вiдшкодування в розмiрi, визначеному у пунктi 26.2 цiєї статтi";

     15) доповнити статтею 261 такого змiсту:

     "Стаття 261. Вiдшкодування моральної шкоди, заподiяної потерпiлому

     Страховиком (у випадках, передбачених пiдпунктами "г" i "ґ" пункту 41.1 та пiдпунктом "в" пункту 41.2 статтi 41 цього Закону, - МТСБУ) вiдшкодовується потерпiлому - фiзичнiй особi, який зазнав ушкодження здоров'я пiд час дорожньо-транспортної пригоди, моральна шкода у розмiрi 5 вiдсоткiв страхової виплати за шкоду, заподiяну здоров'ю";

     16) статтi 27, 30 i 31 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 27. Шкода, пов'язана iз смертю потерпiлого

     27.1. Страхове вiдшкодування (регламентна виплата) виплачується, якщо смерть потерпiлого внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди настала протягом одного року пiсля дорожньо-транспортної пригоди та є прямим наслiдком цiєї дорожньо-транспортної пригоди.

     27.2. Страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) здiйснює вiдшкодування шкоди, заподiяної смертю потерпiлого, на умовах, встановлених статтею 1200 Цивiльного кодексу України, кожнiй особi, яка має право на таке вiдшкодування, рiвними частинами. Загальний розмiр страхового вiдшкодування (регламентної виплати) утриманцям одного померлого не може бути меншим, нiж 36 мiнiмальних заробiтних плат у мiсячному розмiрi, встановлених законом на день настання страхового випадку.

     27.3. Страховик (у випадках, передбачених пiдпунктами "г" i "ґ" пункту 41.1 та пiдпунктом "в" пункту 41.2 статтi 41 цього Закону, - МТСБУ) вiдшкодовує моральну шкоду, заподiяну смертю фiзичної особи, її чоловiку (дружинi), батькам (усиновлювачам) та дiтям (усиновленим). Загальний розмiр такого страхового вiдшкодування (регламентної виплати) цим особам стосовно одного померлого становить 12 мiнiмальних заробiтних плат у мiсячному розмiрi, встановлених законодавством на день настання страхового випадку, i виплачується рiвними частинами.

     27.4. Страховик (МТСБУ) здiйснює вiдшкодування особi, яка здiйснила витрати на поховання та на спорудження надгробного пам'ятника, за умови надання страховику (МТСБУ) документiв, що пiдтверджують такi витрати, та пред'явлення оригiналу свiдоцтва про смерть. Загальний розмiр такого вiдшкодування стосовно одного померлого не може перевищувати 12 мiнiмальних заробiтних плат у мiсячному розмiрi, встановлених законом на день настання страхового випадку.

     27.5. Вiдшкодування шкоди, пов'язаної iз смертю потерпiлого, може бути виплачено у виглядi одноразової виплати. Загальний розмiр усiх здiйснених страхових вiдшкодувань (регламентних виплат) за шкоду, заподiяну життю та здоров'ю однiєї особи, не може перевищувати страхову суму за таку шкоду";

     "Стаття 30. Шкода, пов'язана з фiзичним знищенням транспортного засобу

     30.1. Транспортний засiб вважається фiзично знищеним, якщо його ремонт є технiчно неможливим чи економiчно необґрунтованим. Ремонт вважається економiчно необґрунтованим, якщо передбаченi згiдно з аварiйним сертифiкатом (рапортом), звiтом (актом) чи висновком про оцiнку, виконаним аварiйним комiсаром, оцiнювачем або експертом вiдповiдно до законодавства, витрати на вiдновлювальний ремонт транспортного засобу перевищують вартiсть транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди.

     30.2. Якщо транспортний засiб вважається знищеним, його власнику вiдшкодовується рiзниця мiж вартiстю транспортного засобу до та пiсля дорожньо-транспортної пригоди, а також витрати на евакуацiю транспортного засобу з мiсця дорожньо-транспортної пригоди.

     Стаття 31. Шкода, пов'язана з пошкодженням чи фiзичним знищенням дороги, дорожнiх споруд та iнших матерiальних цiнностей

     31.1. Розмiр шкоди, пов'язаної з пошкодженням чи фiзичним знищенням дороги, дорожнiх споруд та iнших матерiальних цiнностей, визначається на пiдставi аварiйного сертифiката, рапорту, звiту, акта чи висновку про оцiнку, виконаного аварiйним комiсаром, оцiнювачем або експертом вiдповiдно до законодавства";

     17) у статтi 32:

     а) у пунктi 32.7 слова "товарного вигляду" замiнити словами "товарної вартостi";

     б) доповнити пунктом 32.10 такого змiсту:

     "32.10. шкоду, заподiяну життю та здоров'ю водiя забезпеченого транспортного засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду";

     18) абзац третiй пункту 33.2 статтi 33 доповнити словами "що дiяли на день настання страхового випадку";

     19) у статтi 36:

     а) в абзацi першому пункту 36.1 слова "зазначеним лiмiтом" замiнити словами "зазначеною страховою сумою";

     б) абзац другий пункту 36.2 викласти в такiй редакцiї:

     "у разi визнання ним вимог заявника обґрунтованими - прийняти рiшення про здiйснення страхового вiдшкодування (регламентної виплати) та виплатити його. Якщо вiдшкодування витрат на проведення вiдновлювального ремонту пошкодженого майна (транспортного засобу) з урахуванням зносу здiйснюється безпосередньо на рахунок потерпiлої особи (її представника), сума, що вiдповiдає розмiру оцiненої шкоди, зменшується на суму визначеного вiдповiдно до законодавства податку на додану вартiсть. При цьому доплата в розмiрi, що не перевищує суми податку, здiйснюється за умови отримання страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) документального пiдтвердження факту оплати проведеного ремонту. Якщо у зв'язку з вiдсутнiстю документiв, що пiдтверджують розмiр заявленої шкоди, страховик (МТСБУ) не може оцiнити її загальний розмiр, виплата страхового вiдшкодування (регламентна виплата) здiйснюється у розмiрi шкоди, оцiненої страховиком (МТСБУ). Страховик має право здiйснювати виплати без проведення експертизи (у тому числi шляхом перерахування коштiв особам, якi надають послуги з ремонту пошкодженого майна), якщо за результатами проведеного ним огляду пошкодженого майна страховик i потерпiлий досягли згоди про розмiр та спосiб здiйснення страхового вiдшкодування i не наполягають на проведеннi оцiнки, експертизи пошкодженого майна";

     20) пiдпункт 37.1.5 пункту 37.1 статтi 37 виключити;

     21) пункт 381.1 статтi 381 викласти в такiй редакцiї:

     "381.1. У разi якщо страховик здiйснив страхове вiдшкодування за шкоду, заподiяну пiд час використання забезпеченого транспортного засобу, у сферi, що передбачає бiльше значення коригуючого коефiцiєнта, нiж визначено договором страхування, чи з порушенням умов, передбачених пунктом 13.2 статтi 13 цього Закону (при укладеннi договору страхування iз застосуванням такого пункту), то особа, вiдповiдальна за шкоду, заподiяну внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди, зобов'язана компенсувати страховику 50 вiдсоткiв виплаченого страхового вiдшкодування";

     22) у статтi 40:

     а) в абзацi другому пункту 40.1 слова "зареєстрованих в Українi" виключити;

     б) пункт 40.2 викласти в такiй редакцiї:

     "40.2. У разi якщо МТСБУ вiдповiдно до правил мiжнародної системи автомобiльного страхування "Зелена картка" було здiйснене вiдшкодування шкоди за страховика - члена об'єднання або за власника та/або користувача зареєстрованого в Українi транспортного засобу, який використовував за кордоном пiдроблений або змiнений у незаконний спосiб страховий сертифiкат "Зелена картка" та спричинив дорожньо-транспортну пригоду, вiдповiднi витрати МТСБУ та регламентнi виплати з фонду страхових гарантiй мають бути компенсованi такими особами МТСБУ в повному обсязi";

     в) у пунктi 40.3 слова "та необхiдностi перевiрки дiй страховика вiдповiдно до пункту 36.3 статтi 36 цього Закону" виключити;

     23) у статтi 41:

     а) пiдпункт "е" пункту 41.1 виключити;

     б) у пунктi 41.2:

     у пiдпунктi "б" слова "зареєстрованих в Українi" виключити;

     пiдпункт "в" викласти в такiй редакцiї:

     "в) транспортним засобом, зареєстрованим в iншiй країнi, щодо якого був виданий iноземний страховий сертифiкат "Зелена картка", що дiяв на день дорожньо-транспортної пригоди на територiї України. Така регламентна виплата здiйснюється на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв та принципами взаємного врегулювання шкоди на територiї країн - членiв мiжнародної системи автомобiльного страхування "Зелена картка";

     пiдпункт "г" виключити;

     в) пункт 41.4 викласти в такiй редакцiї:

     "41.4. МТСБУ за рахунок коштiв вiдповiдного централiзованого страхового резервного фонду здiйснює оплату послуг осiб, залучених для встановлення причин, обставин подiй, за якими може бути проведена регламентна виплата, та розмiру заподiяної внаслiдок них шкоди, а також банкiвських витрат МТСБУ при здiйсненнi регламентних виплат";

     24) у статтi 43:

     а) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 43. Фонди МТСБУ";

     б) пiдпункт 43.2.1 пункту 43.2 викласти в такiй редакцiї:

     "43.2.1. базовий та додатковi гарантiйнi внески у розмiрi, визначеному МТСБУ";

     в) пункт 43.4 доповнити абзацами третiм - шостим такого змiсту:

     "Кошти, сплаченi страховиками як базовий гарантiйний внесок до фонду захисту потерпiлих, використовуються виключно для здiйснення регламентних виплат, передбачених пiдпунктом "ґ" пункту 41.1 статтi 41 цього Закону. У першу чергу використовується гарантiйний внесок того страховика, для виконання зобов'язань якого вiн здiйснюється.

     Кошти, сплаченi страховиком як додатковий гарантiйний внесок до централiзованих страхових резервних фондiв МТСБУ, використовуються для виконання зобов'язань такого страховика перед МТСБУ. Кошти, сплаченi страховиком як додатковий гарантiйний внесок до фонду захисту потерпiлих, також можуть використовуватися для виконання зобов'язань такого страховика за внутрiшнiми договорами страхування перед членами МТСБУ, а сплачений як додатковий гарантiйний внесок до фонду страхових гарантiй - для виконання зобов'язань цього страховика за договорами мiжнародного страхування та правочинами, пов'язаними з перестрахуванням його вiдповiдальностi за договорами мiжнародного страхування.

     Забороняються будь-якi стягнення з централiзованих страхових резервних фондiв МТСБУ, крiм пов'язаних з регламентними виплатами, що проводяться вiдповiдно до цього Закону за рахунок такого фонду. У разi банкрутства страховика або його лiквiдацiї залишки коштiв, сплачених ним до централiзованих страхових резервних фондiв МТСБУ, не можуть бути включенi до лiквiдацiйної маси i залишаються у централiзованих страхових резервних фондах МТСБУ.

     Кошти, сплаченi страховиками до централiзованих страхових резервних фондiв МТСБУ, є коштами страхових резервiв з обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв таких страховикiв";

     25) у статтi 49:

     а) пункт 49.2 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "У разi припинення страховиком членства в МТСБУ Уповноважений орган зобов'язаний зупинити дiю лiцензiї";

     б) пункт 49.3 викласти в такiй редакцiї:

     "49.3. Страховi агенти мають право здiйснювати посередницьку дiяльнiсть з обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi за умови їх реєстрацiї в МТСБУ в порядку, встановленому Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.

     Квалiфiкацiйнi вимоги до страхових агентiв, необхiднi для здiйснення посередницької дiяльностi з обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, встановлюються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ";

     26) у статтi 51:

     а) пункт 51.1 викласти в такiй редакцiї:

     "51.1. Страховик має право звернутися до МТСБУ iз заявою про набуття членства за умови наявностi в нього лiцензiї на здiйснення обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. Вимоги до заяви встановлюються загальними зборами членiв МТСБУ.

     Рiшення за заявою страховика про надання йому статусу асоцiйованого члена МТСБУ приймається на найближчих загальних зборах членiв МТСБУ, але не пiзнiше шести мiсяцiв з дня подання заяви.

     Страховик вважається таким, що прийнятий у члени МТСБУ та набув статусу асоцiйованого члена, пiсля прийняття МТСБУ рiшення про задоволення вiдповiдної заяви страховика, укладення мiж МТСБУ та страховиком договору про спiвпрацю щодо внутрiшнiх договорiв страхування, а також сплати цим страховиком вступного внеску до фонду фiнансування дiяльностi МТСБУ, розмiр якого встановлюється МТСБУ, та базового гарантiйного внеску до фонду захисту потерпiлих, розмiр якого визначається положенням про цей фонд та не може бути меншим за суму, еквiвалентну 500 тисячам євро.

     МТСБУ не має права вiдмовити в наданнi страховику статусу асоцiйованого члена МТСБУ, якщо такий страховик вiдповiдає вимогам цього Закону";

     б) пункт 51.2 виключити;

     в) пункт 51.3 викласти в такiй редакцiї:

     "51.3. Страховик - асоцiйований член МТСБУ має право звернутися до МТСБУ iз заявою про надання йому статусу повного члена. Вимоги до заяви встановлюються вiдповiдно до порядку, визначеного Статутом МТСБУ.

     Рiшення за заявою страховика про надання йому статусу повного члена МТСБУ має бути прийняте на найближчих загальних зборах членiв МТСБУ, але не пiзнiше шести мiсяцiв з дня подання заяви.

     МТСБУ має право вiдмовити страховику у задоволеннi заяви про надання йому статусу повного члена МТСБУ у разi, якщо вiн не вiдповiдає вимогам лiцензiйних умов провадження обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.

     З метою перевiрки фiнансового стану страховика та достовiрностi отриманої вiд нього звiтностi МТСБУ може призначити аудиторську перевiрку такого страховика. Витрати на проведення аудиторської перевiрки страховика здiйснюються за рахунок кошторису витрат на утримання МТСБУ. У разi якщо в результатi аудиторської перевiрки встановлено факт подання страховиком недостовiрної звiтностi, витрати МТСБУ на аудиторську перевiрку компенсуються страховиком.

     Страховик - член МТСБУ вважається таким, що набув статусу повного члена, пiсля прийняття МТСБУ рiшення про задоволення вiдповiдної заяви страховика, укладення мiж МТСБУ та страховиком договору про спiвпрацю щодо договорiв мiжнародного страхування, а також сплати цим страховиком гарантiйного внеску до фонду страхових гарантiй, розмiр якого визначається положенням про цей фонд та не може бути меншим за суму, еквiвалентну 1 мiльйону євро";

     г) пункт 51.6 виключити;

     ґ) пiдпункт "б" пункту 51.8 викласти в такiй редакцiї:

     "б) гарантiйнi та iншi внески до фондiв МТСБУ, створених вiдповiдно до цього Закону та положень про порядок i умови формування централiзованих страхових фондiв, а також компенсацiю здiйснених МТСБУ витрат за зобов'язаннями страховикiв.

     Розмiри базових гарантiйних внескiв страховика до централiзованих страхових резервних фондiв МТСБУ станом на останнiй день кожного кварталу не можуть бути меншими за розмiри, визначенi положеннями про цi фонди";

     д) пункти 51.9 i 51.10 замiнити пунктами 51.9 - 51.12 такого змiсту:

     "51.9. Гарантiйнi внески, сплаченi страховиком до централiзованих страхових резервних фондiв МТСБУ, з урахуванням iнвестицiйного доходу, отриманого вiд розмiщення таких внескiв, та з вирахуванням коштiв, сплачених МТСБУ, пiдлягають поверненню страховику за умови, що стосовно нього не здiйснюється процедура лiквiдацiї та/або банкрутства. Строк такого повернення з фонду захисту потерпiлих становить три роки з дня припинення асоцiйованого членства страховика в МТСБУ, з фонду страхових гарантiй - п'ять рокiв з дня припинення його повного членства в МТСБУ, але не ранiше наступного дня пiсля виконання зобов'язань за договорами мiжнародного страхування та перестрахування або передачi зобов'язань iншому страховику - повному члену МТСБУ.

     У разi якщо стосовно страховика здiйснюється процедура лiквiдацiї та/або банкрутства, а також у разi його лiквiдацiї зазначенi кошти не пiдлягають поверненню.

     51.10. Страховик, який протягом двох мiсяцiв має заборгованiсть перед МТСБУ щодо сплати у повному обсязi внескiв, вiдрахувань до фондiв МТСБУ, створених вiдповiдно до цього Закону, або компенсацiї витрат, здiйснених МТСБУ за його зобов'язаннями, втрачає вiдповiдний статус асоцiйованого та/або повного члена МТСБУ.

     51.11. Норми Статуту МТСБУ та рiшення органiв управлiння МТСБУ, прийнятi в межах їхнiх повноважень, є обов'язковими для виконання усiма членами МТСБУ та можуть мiстити додатковi вимоги до страховикiв.

     У разi порушення членом МТСБУ вимог законодавства, положень Статуту МТСБУ, рiшень органiв управлiння МТСБУ або договорiв про спiвпрацю з МТСБУ до такого страховика можуть бути застосованi заходи впливу, визначенi Статутом МТСБУ.

     51.12. Умови та порядок укладення договорiв страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, дiя яких поширюється на територiю країн - членiв мiжнародної системи автострахування "Зелена картка", встановлюються страховиками - повними членами МТСБУ в порядку, визначеному Статутом МТСБУ";

     27) статтю 52 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 52. Припинення членства в МТСБУ

     52.1. Членство страховика в МТСБУ припиняється у разi виключення такого страховика iз членiв МТСБУ або втрати цим страховиком статусу асоцiйованого члена МТСБУ.

     52.2. Виключення страховика з членiв МТСБУ та/або позбавлення статусу повного члена МТСБУ здiйснюється рiшенням загальних зборiв членiв МТСБУ за поданням дирекцiї МТСБУ з таких пiдстав:

     а) подання страховиком заяви про припинення членства в МТСБУ або позбавлення статусу повного члена МТСБУ;

     б) вiдсутнiсть у страховика лiцензiї на обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi або її анулювання;

     в) припинення дiї договору про спiвпрацю мiж МТСБУ та страховиком - членом МТСБУ згiдно iз законодавством;

     г) виключення страховика - члена МТСБУ з Державного реєстру страховикiв (перестраховикiв);

     ґ) неплатоспроможнiсть (банкрутство) страховика - члена МТСБУ;

     д) лiквiдацiя страховика - члена МТСБУ як юридичної особи;

     е) наявнiсть заборгованостi страховика - члена МТСБУ з оплати перестрахувальних платежiв за договорами перестрахування, укладеними вiдповiдно до вимог МТСБУ, понад шiсть мiсяцiв;

     є) порушення страховиком - членом МТСБУ вимог законодавства, положень Статуту МТСБУ, рiшень органiв управлiння МТСБУ або договору про спiвпрацю з МТСБУ.

     52.3. Повне членство страховика в МТСБУ припиняється у разi позбавлення страховика - повного члена МТСБУ такого статусу, втрати цим страховиком статусу асоцiйованого члена МТСБУ або виключення такого страховика iз членiв МТСБУ.

     52.4. Страховик у разi припинення його членства в МТСБУ втрачає право укладати будь-якi договори обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi. Припинення повного членства в МТСБУ позбавляє страховика права укладати договори мiжнародного страхування.

     52.5. Страховик, членство (у тому числi повне) якого припинено, зобов'язаний виконати свої зобов'язання згiдно з укладеними ним договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi";

     28) у пунктi 55.4 статтi 55 слова "за погодженням з МТСБУ" замiнити словами "за поданням МТСБУ";

     29) у першому реченнi пункту 56.1 статтi 56 слова "(у тому числi i конфiденцiйну)" замiнити словами "у тому числi конфiденцiйну, з обмеженим доступом та таку, що мiстить персональнi данi";

     30) пункти 7 - 10 та 111 роздiлу VII "Прикiнцевi та перехiднi положення" виключити;

     31) у текстi Закону слова "лiмiт вiдповiдальностi страховика" у всiх вiдмiнках замiнити словами "страхова сума" у вiдповiдному вiдмiнку, а слово "директор" у всiх вiдмiнках - словами "генеральний директор" у вiдповiдному вiдмiнку.

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування, крiм пiдпунктiв 13 - 21 пункту 2 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi через шiсть мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону.

     2. Норми цього Закону не застосовуються до договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, укладених до набрання чинностi цим Законом.

     3. Протягом трьох рокiв з дня набрання чинностi цим Законом допускається використання у страховому полiсi термiна "лiмiт вiдповiдальностi страховика" у значеннi "страхова сума".

     4. Протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом, крiм коригуючих коефiцiєнтiв, затверджених спецiальним уповноваженим органом виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг, застосовуються такi коригуючi коефiцiєнти:

     1) залежно вiд строку дiї договору (для цiлей абзацу третього пункту 17.1 статтi 17 Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв"):

Строк дiї договору Значення коефiцiєнта
15 днiв 0,15
1 мiсяць 0,2
2 мiсяцi 0,3
3 мiсяцi 0,4
4 мiсяцi 0,5
5 мiсяцiв 0,6
6 мiсяцiв 0,7
7 мiсяцiв 0,75
8 мiсяцiв 0,8
9 мiсяцiв 0,85
10 мiсяцiв 0,9
11 мiсяцiв 0,95
1 рiк 1;

     2) залежно вiд кiлькостi транспортних засобiв, щодо яких страхувальником одночасно укладаються внутрiшнi договори страхування:

Кiлькiсть транспортних засобiв Значення коефiцiєнта
вiд 5 до 9 0,95
вiд 10 до 19 0,9
вiд 20 до 99 0,85
вiд 100 до 499 0,8
вiд 500 до 1999 0,75
вiд 2000 i бiльше 0,7.

     5. Наявнi на день набрання чинностi цим Законом вiльнi вiд зобов'язань кошти централiзованих страхових резервних фондiв Моторного (транспортного) страхового бюро України, що складаються iз сплачених страховиком гарантiйних внескiв та вiдрахувань з премiй обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, зараховуються до гарантiйних внескiв цього страховика у таких фондах.

     У разi якщо розмiр гарантiйних внескiв до централiзованих страхових резервних фондiв Моторного (транспортного) страхового бюро України не вiдповiдає розмiру, визначеному з урахуванням цього Закону, такий страховик зобов'язаний сплатити рiзницю мiж визначеною з урахуванням цього Закону сумою i сумою, сплаченою страховиком, виходячи з того, що половина коштiв сплачується не пiзнiше нiж через 12 мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом, а у повному розмiрi - не пiзнiше нiж через 24 мiсяцi з дня набрання чинностi цим Законом.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня опублiкування цього Закону привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     7. Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, у тримiсячний строк з дня опублiкування цього Закону привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
N 5090-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.