ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо реалiзацiї проекту будiвництва iнфраструктурних об'єктiв Київського регiону

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пiдроздiл 2 доповнити пунктом 27 такого змiсту:

     "27. На перiод дiї контракту, укладеного для реалiзацiї нацiонального проекту "Повiтряний експрес", затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, яким передбачено:

     спорудження залiзничного пасажирського сполучення м. Київ - мiжнародний аеропорт "Бориспiль";

     будiвництво мiської кiльцевої автомобiльної дороги навколо м. Києва на дiлянцi Київ - Бориспiль;

     будiвництво дороги вiд Подiльського мостового переходу до проспекту Ватутiна у м. Києвi, справляння податку на додану вартiсть проводиться з урахуванням такого:

     а) щодо операцiй з ввезення на митну територiю України у митному режимi тимчасового ввезення товарiв, що ввозяться сторонами контракту, застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть.

     Перелiк та обсяги товарiв, що ввозяться на митну територiю України у митному режимi тимчасового ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування у межах виконання нацiонального проекту "Повiтряний експрес", встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     б) звiльняються вiд оподаткування:

     операцiї з постачання послуг на митнiй територiї, пов'язаних з реалiзацiєю нацiонального проекту "Повiтряний експрес", якi надаються особою-нерезидентом, не зареєстрованою як платник податку на додану вартiсть, сторонам контракту.

     Перелiк послуг, якi пов'язанi з реалiзацiєю нацiонального проекту "Повiтряний експрес" та пiдлягають звiльненню вiд оподаткування, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     операцiї з ввезення на митну територiю України товарiв у митному режимi iмпорту, що не виробляються в Українi або виробляються в Українi, але не вiдповiдають вимогам проекту за кодами згiдно з УКТ ЗЕД, передбаченi пiдпунктом 9 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України.

     Перелiк та обсяги ввезення таких товарiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     операцiї з постачання виконавцем замовнику, якi є сторонами контракту, спорудженого об'єкта (або його частин), передбаченого контрактом, пiд час реалiзацiї нацiонального проекту "Повiтряний експрес".

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених у цьому пунктi товарiв платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за результатами податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку, що має бути сплачена в момент ввезення на митну територiю України таких товарiв, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи iз 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день збiльшення податкового зобов'язання, та за перiод з дати ввезення на митну територiю України таких товарiв до дати збiльшення податкових зобов'язань.

     Термiн "сторона контракту", зазначений у роздiлi XX "Перехiднi положення" цього Кодексу, для цiлей оподаткування визначає замовника та виконавця, серед яких замовником є державне пiдприємство, визначене Кабiнетом Мiнiстрiв України як уповноважена особа з реалiзацiї нацiонального проекту "Повiтряний експрес", а виконавцем - нерезидент, який є стороною контракту, укладеного iз замовником для реалiзацiї нацiонального проекту "Повiтряний експрес" та постiйного представництва такого нерезидента".

     2. Пiдроздiл 4 доповнити пунктом 27 такого змiсту:

     "27. Звiльняється вiд оподаткування прибуток, отриманий сторонами контракту пiд час виконання контракту, укладеного для реалiзацiї нацiонального проекту "Повiтряний експрес".

     3. Пiдроздiл 6 доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5. Звiльняються вiд сплати земельного податку сторони контракту, укладеного для реалiзацiї нацiонального проекту "Повiтряний експрес", за земельнi дiлянки, вiдведенi в установленому порядку для спорудження об'єкта, передбаченого проектом, до дня передачi виконавцем замовнику готового об'єкта".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Пункт 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України доповнити новим пiдпунктом 9 такого змiсту:

     "9) тимчасово, на перiод реалiзацiї контракту, укладеного для реалiзацiї нацiонального проекту "Повiтряний експрес", затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, яким передбачено спорудження залiзничного пасажирського сполучення м. Київ - мiжнародний аеропорт "Бориспiль", будiвництво мiської кiльцевої автомобiльної дороги навколо м. Києва на дiлянцi Київ - Бориспiль, будiвництво дороги вiд Подiльського мостового переходу до проспекту Ватутiна у м. Києвi, товари (крiм пiдакцизних), що не виробляються в Українi або не вiдповiдають вимогам проекту, що ввозяться на митну територiю України у митному режимi iмпорту з метою їх використання для реалiзацiї нацiонального проекту "Повiтряний експрес" за такими кодами товарiв згiдно з УКТ ЗЕД: 6801 00 00 00, 6809 11 00 00, 6901 00 00 00, 7005 10 80 00, 7216 40 10 00, 7216 40 90 00, 7216 91 10 00, 7408 11 00 00, 7412 20 00 00, 8405 10 00 00, 8414 40 90 00, 8428 10 20 00, 8428 40 00 00, 8428 90 95 00, 8429 11 00 00, 8429 19 00 00, 8429 20 00 00, 8429 30 00 00, 8429 40 90 00, 8430 10 00 00, 8504 40 90 00, 8530 80 00 00, 8601 10 00 00, 8602 90 00 00, 8608 00 10 00, 8608 00 30 00, 8704 22 91 00, 8704 23 91 00, 8705 30 00 90, 8705 90 90 90, 8716 80 00 00, 9015 40 10 00, 9405 99 00 90, 8504 10 80 10.

     Порядок та обсяги ввезення таких товарiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України в мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами державної виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2012 року
N 5043-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.