КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 17 сiчня 2000 р. N 51


Про внесення змiни i визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Абзац шiстнадцятий пункту 7 Порядку вiднесення операцiй резидентiв при здiйсненнi ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, оперативного та фiнансового лiзингу, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882 (ЗП України, 1995 р., N 3, ст. 64, N 8, ст. 223; Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 33, ст. 1245, N 45, ст. 1667), викласти у такiй редакцiї:

     "Висновок надається у десятиденний термiн з моменту подання резидентом документiв для розгляду. У разi надання позитивного висновку мiнiстерство або iнший центральний орган виконавчої влади визначає перiод можливого перевищення термiну розрахункiв. Для отримання висновку щодо договору мiжнародного лiзингу, за яким лiзингодавцем є резидент, документи подаються на розгляд до початку передачi нерезиденту майна (об'єкта лiзингу)".

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 листопада 1998 р. N 1753 "Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 45, ст. 1667);

     пункт 5 змiн i доповнень, що вносяться до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 вересня 1999 р. N 1782.

Прем'єр-мiнiстр України В. ЮЩЕНКО

Газета "Урядовий кур'єр" N 12 22-01-2000

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.