Документ скасований: Постанова КМУ № 445 від 30.03.2002

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 грудня 1994 р. N 882


Про Порядок вiднесення операцiй резидентiв при здiйсненнi ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консiгнацiї, комплексного будiвництва, оперативного та фiнансового лiзингу, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення

(назву змiнено згiдно з
постановою КМ N 1297 вiд 17.08.98 р.)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами КМ
вiд 16 червня 1995 року N 430,
вiд 17 серпня 1998 року
N 1297,
вiд 2 жовтня 1998 року N 1574,
вiд 7 листопада 1998 року N 1753

     Вiдповiдно до статтi 6 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" та статтi 21 Закону України "Про лiзинг" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступну частину змiнено згiдно з постановою КМ N 1297 вiд 17.08.98 р.)

     1. Затвердити Порядок вiднесення операцiй резидентiв при здiйсненнi ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консiгнацiї, комплексного будiвництва, оперативного та фiнансового лiзингу, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення (додається).

(пункт 1 змiнено згiдно з постановою КМ вiд 17.08.98 р. N 1297)

     2. Мiнiстерствам та iншим центральним органам виконавчої влади, визначеним у пунктi 7 Порядку, затвердженого цiєю постановою, в межах своєї компетенцiї розробити i затвердити порядок видачi висновкiв про обгрунтованiсть причин перевищення термiнiв, установлених у статтях 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами) та порядок видачi висновкiв щодо обгрунтованостi здiйснення лiзингових операцiй у разi виконання лiзингодавцем-резидентом договорiв оперативного i фiнансового лiзингу (у формi мiжнародного лiзингу), з визначенням, зокрема, перелiку документiв, якi необхiдно подавати на розгляд, максимального термiну розгляду матерiалiв (не бiльш як 10 днiв), а також перелiку критерiїв, на пiдставi яких для певної галузi може бути визнана обгрунтованiсть та необхiднiсть продовження термiну проведення розрахункiв.

     3. Державнiй податковiй адмiнiстрацiї в мiсячний термiн привести нормативнi акти щодо стягнення пенi за порушення термiнiв повернення валютної виручки резидентами України у разi виникнення форс-мажорних обставин у вiдповiднiсть з положеннями пункту 1 статтi 79 Конвенцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про договори мiжнародної купiвлi-продажу (м. Вiдень, 1980 рiк).

(постанову доповнено пунктами 2 i 3 згiдно з постановою КМ вiд 17.08.98 р. N 1297)
(У зв'язку з цим пункти 2 i 3 вважати вiдповiдно пунктами 4 i 5)

     4. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 1993 р. N 609 "Про деякi заходи щодо впорядкування зовнiшньоекономiчної дiяльностi" в частинi, що стосується продукцiї, яка експортується за договорами, зазначеними в пунктi 1 цiєї постанови.

     5. Ця постанова набуває чинностi з 1 лютого 1995 року.

Прем'єр-мiнiстр України В. МАСОЛ
Перший заступник Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України I. ДОЦЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 1994 р. N 882

ПОРЯДОК
вiднесення операцiй резидентiв при здiйсненнi ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консiгнацiї, комплексного будiвництва, оперативного та фiнансового лiзингу, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення

(назву змiнено згiдно з постановою КМ N 1297 вiд 17.08.98 р.)

     1. До операцiй резидентiв, якi здiйснюються пiд час виконання договорiв виробничої кооперацiї, вiдносяться операцiї щодо поставки сировини, матерiалiв, вузлiв, деталей, запасних частин, заготовок напiвфабрикатiв, комплектуючих та iнших виробiв галузевого i мiжгалузевого призначення, що технологiчно взаємозв'язанi i необхiднi для спiльного виготовлення кiнцевої продукцiї, а також операцiї щодо виконання послуг з проектних i ремонтних робiт, технiчного обслуговування та здiйснення технологiчних операцiй.

     2. До операцiй резидентiв, якi здiйснюються пiд час виконання договорiв консiгнацiї, вiдносяться операцiї з реалiзацiї товарiв, вiдповiдно до яких одна сторона (консигнатор) зобов'язується за дорученням другої сторони (консигнанта) протягом визначеного часу (термiну угоди консiгнацiї) за обумовлену винагороду продати з консигнацiйного складу вiд свого iменi товари, якi належать консигнанту.

     3. До операцiй резидентiв, якi здiйснюються пiд час виконання договорiв комплексного будiвництва, вiдносяться операцiї з виконання проектних i проектно-пошукових робiт, передачi "ноу-хау" в галузi будiвництва та виробництва будiвельних матерiалiв, конструкцiй, виконання будiвельних, спецiальних та будiвельно-монтажних робiт, у тому числi пiд час виконання договорiв про реалiзацiю проектiв за схемою "будувати-експлуатувати-передавати (Build-Operate-Transfer), здiйснення шефмонтажу та авторського нагляду у будiвництвi, виконання пусконалагоджувальних та гарантiйних робiт i послуг, а також постачання машин i механiзмiв, матерiалiв, обладнання, будiвельних конструкцiй та матерiалiв для виконання зазначених робiт.

(пункт 3 змiнено згiдно з постановою КМ N 1297 вiд 17.08.98 р.)

     4. До операцiй резидентiв, якi здiйснюються пiд час виконання договорiв поставки складних технiчних виробiв, вiдносяться операцiї щодо поставки устаткування частинами або поставки складних технiчних виробiв, що потребують установки, монтажу, наладки гарантiйного обслуговування i введення їх в дiю на мiсцi експлуатацiї, а також поставки складних технiчних виробiв, термiн виготовлення та транспортування яких перевищує 90 днiв.

(пункт 4 змiнено згiдно з постановою КМ N 1297 вiд 17.08.98 р.)

     5. До операцiй резидентiв, якi здiйснюються пiд час виконання договорiв поставки товарiв спецiального призначення, вiдносяться операцiї щодо поставки продукцiї згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     6. До операцiй резидентiв, якi здiйснюються пiд час виконання договорiв оперативного та фiнансового лiзингу (у формi мiжнародного лiзингу), вiдносяться операцiї, визначенi пунктом 1 статтi 4 Закону України "Про лiзинг".

(Порядок доповнено новим пунктом 6 згiдно з постановою КМ N 1297 вiд 17.08.98 р.) (У зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7.)

     7. Надання висновкiв щодо обгрунтованостi причин перевищення термiнiв, зазначених у статтях 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", покладається за договорами:

     консигнацiї - на МЗЕЗторг;

     оперативного та фiнансового лiзингу (у формi мiжнародного лiзингу) - на галузевi мiнiстерства за погодженням з Мiнекономiки;

     комплексного будiвництва - на Держбуд iз залученням галузевих мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади;

     поставки складних технiчних виробiв - на Мiнпромполiтики, Мiненерго, Мiнвуглепром, Мiнтранс, Держнафтогазпром, Держкомзв'язку, Держкоммедбiопром;

     продукцiї ядерного призначення - на Мiненерго;

     виробничої кооперацiї в:

     паливно-енергетичному комплексi - на Мiненерго, Держнафтогазпром, Мiнвуглепром;

     машинобудуваннi, виробництвi вiйськово-технiчної продукцiї, металургiйнiй промисловостi, хiмiчнiй промисловостi, деревообробнiй та меблевiй промисловостi, целюлозно-паперовiй та легкiй промисловостi - на Мiнпромполiтики;

     галузi зв'язку - на Держкомзв'язку;

     галузi транспорту - на Мiнтранс;

     будiвництвi та житлово-комунальному господарствi - на Держбуд;

     медичнiй промисловостi - на Держкоммедбiопром;

     сiльському господарствi, харчовiй i виноробнiй промисловостi - на Мiнагропром;

     рибному господарствi - на Держкомрибгосп.

     Висновок надається у десятиденний термiн з моменту подання резидентом документiв для розгляду. У разi надання позитивного висновку мiнiстерство або iнший центральний орган виконавчої влади подає в установленому порядку проект вiдповiдного рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України з обгрунтуванням перiоду можливого перевищення термiну розрахункiв. Рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України щодо договорiв мiжнародного лiзингу, за якими лiзингодавцем є резидент, приймаються до початку передачi нерезиденту майна (об'єкта лiзингу).

(абзац 16 пункту 7 змiнено згiдно з постановою КМ N 1753 вiд 07.11.98 р.) (пункт 7 змiнено згiдно з постановами КМ: N 430 вiд 16.06.95 р., N 1297 вiд 17.08.98 р.)

     8. Мiнiстерства або iншi центральнi органи виконавчої влади, зазначенi у пунктi 7 цього Порядку, не надають позитивних висновкiв щодо обгрунтованостi перевищення термiнiв розрахункiв у разi неподання резидентом довiдки МЗЕЗторгу про вiдсутнiсть обмежень, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", у нього i у його iноземного контрагента на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi та про вiдповiднiсть зовнiшньоекономiчного договору (контракту) законодавству України, а також залишають звернення резидентiв без розгляду у разi експорту (в тому числi i за бартерними (товарообмiнними) операцiями) товарiв (робiт, послуг), що входять до перелiку товарiв (продукцiї, робiт, послуг), експорт яких забороняється за бартерними (товарообмiнними) операцiями, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 червня 1998 р. N 854, та перелiку товарiв критичного iмпорту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145.

(Порядок доповнено пунктом 8 згiдно з постановою КМ N 1297 вiд 17.08.98 р.)
(пункт 8 змiнено згiдно з постановою КМ N 1574 вiд 02.10.98 р.)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.