Документ скасований: Постанова КМУ № 51 від 17.01.2000

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 7 листопада 1998 р. N 1753

Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Викласти абзац шiстнадцятий пункту 7 Порядку вiднесення операцiй резидентiв при здiйсненнi ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882 (ЗП України, 1995 р., N 3. ст.64, N 8, ст.223; Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 33, ст.1245, N 40, ст.1474), у такiй редакцiї:

     "Висновок надається у десятиденний термiн з моменту подання резидентом документiв для розгляду. У разi надання позитивного висновку мiнiстерство або iнший центральний орган виконавчої влади подає в установленому порядку проект вiдповiдного рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України з обгрунтуванням перiоду можливого перевищення термiну розрахункiв. Рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України щодо договорiв мiжнародного лiзингу, за якими лiзингодавцем є резидент, приймаються до початку передачi нерезиденту майна (об'єкта лiзингу)".

     2. Рекомендувати Нацiональному банку надавати iндивiдуальнi лiцензiї, передбаченi частиною першою статтi 6 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", лише на пiдставi вiдповiдних рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.