Документ скасований: Постанова КМУ № 445 від 30.03.2002

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 17 серпня 1998 р. N 1297


Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882

     З метою вдосконалення органiзацiйного механiзму повернення валютної виручки за зовнiшньоторгiвельними операцiями, а також у зв'язку з реорганiзацiєю центральних органiв виконавчої влади Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882 "Про Порядок вiднесення операцiй резидентiв при здiйсненнi ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення" (ЗП України, 1995 р., N 3, ст. 64; N 8, ст. 223) змiни i доповнення, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 52

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 серпня 1998 р. N 1297

ЗМIНИ I ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882

     1. У постановi:

     1) доповнити назву постанови та пункт 1 пiсля слiв "комплексного будiвництва" словами "оперативного та фiнансового лiзингу";

     2) доповнити вступну частину пiсля слiв "Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" словами i цифрами "та статтi 21 Закону України "Про лiзинг";

     3) доповнити постанову пунктами 2 i 3 такого змiсту:

     "2. Мiнiстерствам та iншим центральним органам виконавчої влади, визначеним у пунктi 7 Порядку, затвердженого цiєю постановою, в межах своєї компетенцiї розробити i затвердити порядок видачi висновкiв про обгрунтованiсть причин перевищення термiнiв, установлених у статтях 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами) та порядок видачi висновкiв щодо обгрунтованостi здiйснення лiзингових операцiй у разi виконання лiзингодавцем-резидентом договорiв оперативного i фiнансового лiзингу (у формi мiжнародного лiзингу), з визначенням, зокрема, перелiку документiв, якi необхiдно подавати на розгляд, максимального термiну розгляду матерiалiв (не бiльш як 10 днiв), а також перелiку критерiїв, на пiдставi яких для певної галузi може бути визнана обгрунтованiсть та необхiднiсть продовження термiну проведення розрахункiв.

     3. Державнiй податковiй адмiнiстрацiї в мiсячний термiн привести нормативнi акти щодо стягнення пенi за порушення термiнiв повернення валютної виручки резидентами України у разi виникнення форс-мажорних обставин у вiдповiднiсть з положеннями пункту 1 статтi 79 Конвенцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про договори мiжнародної купiвлi-продажу (м. Вiдень, 1980 рiк)".

     У зв'язку з цим пункти 2 i 3 вважати вiдповiдно пунктами 4 i 5.

     2. У Порядку, затвердженому цiєю постановою:

     1) доповнити назву Порядку пiсля слiв "комплексного будiвництва" словами "оперативного та фiнансового лiзингу";

     2) доповнити пункт 3 пiсля слiв "та будiвельно-монтажних робiт" словами "у тому числi пiд час виконання договорiв про реалiзацiю проектiв за схемою "будувати-експлуатувати-передавати (Build-Operate-Transfer)";

     3) у пунктi 4 слова "i введення їх в дiю на мiсцi експлуатацiї" замiнити словами "гарантiйного обслуговування i введення їх в дiю на мiсцi експлуатацiї, а також поставки складних технiчних виробiв, термiн виготовлення та транспортування яких перевищує 90 днiв";

     4) доповнити Порядок новим пунктом 6 такого змiсту:

     "6. До операцiй резидентiв, якi здiйснюються пiд час виконання договорiв оперативного та фiнансового лiзингу (у формi мiжнародного лiзингу), вiдносяться операцiї, визначенi пунктом 1 статтi 4 Закону України "Про лiзинг".

     У зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7;

     5) пункт 7 викласти у такiй редакцiї:

     "7. Надання висновкiв щодо обгрунтованостi причин перевищення термiнiв, зазначених у статтях 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", покладається за договорами:

     консигнацiї - на МЗЕЗторг;

     оперативного та фiнансового лiзингу (у формi мiжнародного лiзингу) - на галузевi мiнiстерства за погодженням з Мiнекономiки;

     комплексного будiвництва - на Держбуд iз залученням галузевих мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади;

     поставки складних технiчних виробiв - на Мiнпромполiтики, Мiненерго, Мiнвуглепром, Мiнтранс, Держнафтогазпром, Держкомзв'язку, Держкоммедбiопром;

     продукцiї ядерного призначення - на Мiненерго;

     виробничої кооперацiї в:

     паливно-енергетичному комплексi - на Мiненерго, Держнафтогазпром, Мiнвуглепром;

     машинобудуваннi, виробництвi вiйськово-технiчної продукцiї, металургiйнiй промисловостi, хiмiчнiй промисловостi, деревообробнiй та меблевiй промисловостi, целюлозно-паперовiй та легкiй промисловостi - на Мiнпромполiтики;

     галузi зв'язку - на Держкомзв'язку;

     галузi транспорту - на Мiнтранс;

     будiвництвi та житлово-комунальному господарствi - на Держбуд;

     медичнiй промисловостi - на Держкоммедбiопром;

     сiльському господарствi, харчовiй i виноробнiй промисловостi - на Мiнагропром;

     рибному господарствi - на Держкомрибгосп.

     Висновок надається у десятиденний термiн з моменту подання резидентом документiв для розгляду. У разi надання позитивного висновку мiнiстерство або iнший центральний орган виконавчої влади визначає перiод можливого перевищення термiну розрахункiв. Якщо виконуються договори мiжнародного лiзингу, коли резидент є лiзингодавцем, для отримання такого висновку документи подаються на розгляд до початку передачi нерезиденту майна (об'єкта лiзингу)";

     6) доповнити Порядок пунктом 8 такого змiсту:

     "8. Мiнiстерства або iншi центральнi органи виконавчої влади, зазначенi у пунктi 7 цього Порядку, не надають позитивних висновкiв щодо обгрунтованостi перевищення термiнiв розрахункiв у разi неподання резидентом довiдки МЗЕЗторгу про вiдсутнiсть обмежень, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", у нього i у його iноземного контрагента на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi та про вiдповiднiсть зовнiшньоекономiчного договору (контракту) законодавству України".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.