ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

13.08.98 p. N 15/1-1845-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     До вiдома та використання в роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту".

     Постанова набирає чинностi через 45 днiв пiсля її опублiкування в газетi "Урядовий кур'єр" вiд 6.08.98 N 149-150.

     Повiдомляємо, що з набуттям чинностi вказаної постанови втрачають чиннiсть лист Держмитслужби вiд 10.10.97 N 11/1-9616 та останнiй абзац листа Держмитслужби вiд 27.05.98 N 15/1-1103-ЕП.

     При митному оформленнi товарiв критичного iмпорту з застосуванням пiльг по сплатi ПДВ, звiт про подальше фактичне використання iмпортерами таких товарiв, митницею не вимагається.

     Додаток: постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту" на 5 стор.

В.о. Голови Служби О.Єгоров

 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 27 липня 1998 р. N 1145


Про перелiк товарiв критичного iмпорту

     Вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про податок на дoдану вартiсть" Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити перелiк товарiв критичного iмпорту згiдно з додатком

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком (додається).

     3. Ця постанова набирає чинностi через 45 днiв пiсля її опублiкування в газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 52

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 липня 1998 р. N 1145

ПЕРЕЛIК
товарiв критичного iмпорту

****************************************************************************************
*Код товару згiдно *       Опис товару згiдно з ТН ЗЕД              *
*   з ТН ЗЕД   *                                  *
****************************************************************************************
*         *                                  *
*03.03 50100    *Оселедцi: з 15 лютого до 15 червня                 *
*         *                                  *
*03.03 50900    *Оселедцi: з 16 червня по 14 лютого                 *
*         *                                  *
*03.03 74110    *Скумбрiя: з 15 лютого до 15 червня                 *
*         *                                  *
*03.03 74190    *Скумбрiя: з 16 червня по 14 лютого                 *
*         *                                  *
*03.03 79830,   *Тiльки ставридовi риби роду Trachurus; риба путасу         *
*03.03 79990    *некондицiйна для годiвлi хутрових звiрiв              *
*         *                                  *
*25.10 20000    *Фосфати кальцiю природнi, молотi                  *
*         *                                  *
*25.19 10000    *Карбонат магнiю природний (магнезит)                *
*         *                                  *
*25.20 10000    *Гiпс; ангiдрит (гiпс, що не мiстить води)             *
*         *                                  *
*25.29 21000    *Шпат плавиковий iз вмiстом фтористого кальцiю 97 або        *
*         *менше мас. %                            *
*         *                                  *
*25.30 90000    *Речовини мiнеральнi в iншому мiсцi не поiменованi: iншi      *
*         *                                  *
*26.06 00000    *Руди та концентрати алюмiнiєвi                   *
*         *                                  *
*26.10 00000    *Руди та концентрати хромовi                    *
*         *                                  *
*27.01 12100    *Вугiлля коксiвне                          *
*         *                                  *
*27.01 19000    *Вугiлля кам'яне, iнше                       *
*         *                                  *
*27.04 00110    *Кокс i напiвкокс iз вугiлля для виробництва електродiв       *
*         *                                  *
*27.04 00190    *Кокс i напiвкокс iз вугiлля: iншi                 *
*         *                                  *
*27.04 00300    *Кокс i напiвкокс iз легнiту                    *
*         *                                  *
*27.10 00910    *Масла мастильнi для специфiчних процесiв переробки         *
*         *                                  *
*27.10 00990    *Масла мастильнi; масла iншi для iнших цiлей            *
*           
*27.13 20000    *Бiтум нафтовий                           *
*         *                                  *
*28.03 00900    *Вуглець (сажi, iншi форми вуглецю, в iншому мiсцi не        *
*         *поiменованi): iншi                         *
*         *                                  *
*28.17       *Оксид цинку, пероксид цинку                    *
*         *                                  *
*28.49 10000    *Карбiди кальцiю                          *
*         *                                  *
*29.14 12000    *Бутанон (метилетиленкетон)                     *
*         *                                  *
*29.18 22000    *Кислота О-ацетилсалiцилова, її солi та складнi ефiри        *
*         *                                  *
*29.21 22000    *Гексометилендiамiн i його солi                   *
*         *                                  *
*29.22 19000    *Амiноспирти, їх простi та складнi ефiри, крiм сполук, якi     *
*         *мiстять бiльше одного типу кисневмiсних функцiональних       *
*         *груп, солi цих сполук; iншi                    *
*         *                                  *
*29.22 29000    *Амiнонафтоли та iншi амiнофеноли, їх простi та складнi       *
*         *ефiри, крiм сполук, якi мiстять бiльше одного типу         *
*         *кисневмiсних функцiональних груп, солi цих сполук; iншi      *
*         *                                  *
*29.32 12000    *2-фуралдегiд (фурфурол)                      *
*         *                                  *
*29.34 90900    *Сполуки гетероциклiчнi                       *
*         *                                  *
*29.37 10900    *Гормони передньої частки гiпофiзу i аналогiчнi гормони та їх    *
*         *похiднi: iншi                           *
*         *                                  *
*29.37 91000    *Iнсулiн i його солi                        *
*         *                                  *
*29.39 50100    *Теофiлiн та амiнофiлiн (теофiлiнетилендiамiн); їх солi       *
*         *                                  *
*29.41 20900    *Стрептомiцини та їх похiднi; солi цих сполук: iншi         *
*         *                                  *
*29.41 90000    *Антибiотики: iншi                         *
*         *                                  *
*30.02 39000    *Вакцини ветеринарнi: iншi                     *
*         *                                  *
*32.04 19000    *Органiчнi барвники                         *
*         *                                  *
*32.08 10900    *Фарби та лаки на основi складних полiефiрiв: iншi         *
*         *                                  *
*32.08 90910    *Фарби та лаки iншi: на основi синтетичних полiмерiв        *
*         *                                  *
*32.08 90990    *Лаки на основi хiмiчних модифiкованих природних полiмерiв     *
**         *                                  *
*32.14 90000    *Замазка арзамiт-5                         *
*         *                                  *
*33.02 90000    *Сумiшi духмяних речовин; iншi                   *
*         *                                  *
*35.07 90000    *Ферменти; ферментнi препарати в iншому мiсцi не          *
*         *поiменованi: iншi                         *
*         *                                  *
*38.11 21000    *Присадки до масел з вмiстом нафти або нафтопродуктiв,       *
*         *отриманих iз бiтумiнозних матерiалiв                *
*         *                                  *
*38.12 10000    *Прискорювачi вулканiзацiї каучукiв готовi             *
*         *                                  *
*38.12 20000    *Пластифiкатори для каучуку або пластмас              *
*         *                                  *
*38.12 30800    *Антиоксиданти i стабiлiзатори, iншi                *
*         *                                  *
*38.15 11000    *Каталiзатори на носiях: iз вмiстом як активного компонента     *
*         *нiкелю або його сполук;                      *
*         *                                  *
*38.15 12000    *iз вмiстом як активного компонента дорогоцiнних металiв або    *
*         *їх сполук;                             *
*         *                                  *
*38.15 19000    *iншi                                *
*         *                                  *
*39.01 10900    *Полiетилен, що має питому вагу менш як 0,94: iнший         *
*         *                                  *
*39.01 20000    *Полiетилен, що має питому масу 0,94 або бiльше           *
*         *                                  *
*39.01 30000    *Сополiмери етилену з вiнiлацетатом                 *
*         *                                  *
*39.01 90000    *Полiмери етилену в первинних формах: iншi             *
*         *                                  *
*39.09 50000    *Полiуретани                            *
*         *                                  *
*39.23 30100    *Стаканчики для пакування молочних продуктiв            *
*         *                                  *
*39.23 50100    *Пробки та вироби для закупорювання пляшок             *
*         *                                  *
*40.01 22000    *Каучук натуральний, технiчно спецiалiзований (TCNR)        *
*         *                                  *
*40.01 29900    *Каучук натуральний; iнший                     *
*         *                                  *
*40.02 19000    *Каучук синтетичний; iнший                     *
*         *                                  *
*40.02 20000    *Каучук бутадiєновий (BR)                      *
*         *                                  *
*40.02 31000    *Каучук iзобутиленiзопреновий (бутиловий)              *
*         *                                  *
*40.09 20000    *Труби, шланги i рукави з гуми (крiм твердої гуми) армованi     *
*         *або комбiнованi iншим способом тiльки з металом, без        *
*         *фiтингiв                              *
*         *                                  *
*40.09 30000    *Труби, шланги i рукави з гуми (крiм твердої гуми) армованi     *
*         *або комбiнованi iншим способом тiльки з текстильними        *
*         *матерiалами, без фiтингiв                     *
*         *                                  *
*40.09 50990    *Труби, шланги i рукави iз гуми з фiтингами: iншi          *
*         *                                  *
*40.10 91000    *Стрiчка транспортерна, ременi привiднi завширшки понад       *
*         *20 см                               *
*         *                                  *
*44.02       *Вугiлля деревне                          *
*         *                                  *
*         *Целюлоза деревна, натронна або сульфатна, крiм розчинних      *
*         *сортiв:                              *
*         *                                  *
*         *небiлена:                             *
*         *                                  *
*47.03 11000    *iз хвойних порiд                          *
*         *                                  *
*         *напiвбiлена або бiлена:                      *
*         *                                  *
*47.03 21000    *iз хвойних порiд                          *
*         *                                  *
*47.03 29000    *iз листяних порiд                         *
*         *                                  *
*         *Целюлоза деревна, сульфiтна, крiм розчинних сортiв:        *
*         *                                  *
*         *небiлена:                             *
*         *                                  *
*47.04 11000    *iз хвойних порiд                          *
*         *                                  *
*         *напiвбiлена або бiлена:                      *
*         *                                  *
*47.04 21000    *iз хвойних порiд                          *
*         *                                  *
*59.02 90900    *Тканина кордна з полiефiрних ниток; iнша              *
*         *                                  *
*68.12 10000    *Волокно азбестове оброблене, сумiшi на основi азбесту або     *
*         *азбесту i карбонату магнiю                     *
*69.02 10000    *Тiльки цегла вогнетривка з вмiстом бiльш як 50 % за масою     *
*         *елементiв Mg, Ca, Cr, взятих окремо або разом, у виглядi      *
*         *магнезиту (MgO), карбiду (Cao) i хромiту (Cr2O3)          *
*         *                                  *
*69.02 20990    *Тiльки цегла вогнетривка, блоки i плитка iншi           *
*          *                                  *
*71.02 39000    *Алмази непромисловi: iншi                     *
*         *                                  *
*71.06 10000    *Срiбло: порошок                          *
*         *                                  *
*71.08 13900    *Золото в iнших напiвоброблених формах, iнше            *
*         *                                  *
*71.10 19900    *Платина iнша                            *
*         *                                  *
*72.02 41900    *Ферохром, який мiстить за масою бiльш як 6 % вуглецю        *
*         *                                  *
*72.02 92000    *Ферованадiй                            *
*          *                                  *
*72.05 29000    *Тiльки порошок iз переробного та дзеркального чавуну        *
*         *                                  *
*72.10 12110    *Бiла жерсть завтовшки менш як 0,5 мм                *
*         *                                  *
*72.16 10000    *Кутики фасоннi та спецiальнi профiлi iз залiза i нелегованої    *
*         *сталi заввишки менш як 80 мм                    *
*         *                                  *
*         *Труби обсаднi, насосно-компресорнi та бурильнi для бурiння     *
*         *нафтових i газових свердловин:                   *
*         *                                  *
*73.04 20100    *труби бурильнi                           *
*         *                                  *
*         *iншi:                               *
*         *                                  *
*73.04 20910    *iз зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 406,6 мм            *
*         *                                  *
*         *З'єднувальнi деталi з нержавiючої сталi:              *
*         *                                  *
*73.07 21000    *фланцi                               *
*         *                                  *
*73.07 22000    *тiльки колiна, вiдводи                       *
*         *                                  *
*73.12 10500    *Тiльки металокорд з максимальним поперечним перетином       *
*         *не бiльш як 3 мм                          *
*         *                                  *
*74.03 11000    *Катоди i секцiї катодiв з мiдi рафiнованої             *
*         *                                  *
*74.08 11000    *Дрiт з рафiнованої мiдi з максимальним поперечним         *
*         *перетином бiльш як 6 мм                      *
*         *                                  *
*75.02 10000    *Нiкель нелегований                         *
*         *                                  *
*75.05 12000    *Прутки та профiлi з нiкелевих сплавiв               *
*         *                                  *
*75.08 00900    *Вироби з нiкелю iншi                        *
*         *                                  *
*76.07 11100,   *Фольга алюмiнiєва без основи, катана, але без подальшої      *
*76.07 11900    *обробки завтовшки не бiльш як 0,2 мм                *
*         *                                  *
*78.01 10000    *Свинець необроблений рафiнований                  *
*         *                                  *
*80.01 10000    *Олово необроблене нелеговане                    *
*         *                                  *
*84.01 10000    *Реактори ядернi                          *
*         *                                  *
*         *Частини ядерних реакторiв:                     *
*         *                                  *
*84.01 40100    *стальнi кованi;                          *
*         *                                  *
*84.01 40900    *iншi                                *
*         *                                  *
*84.04 10000    *Обладнання допомiжне для використання з котлами,          *
*         *зазначеними у товарних позицiях 84.02 або 84.03          *
*         *                                  *
*84.04 90000    *Частини (деталi або елементи) до котлiв, зазначених        *
*         *у товарних позицiях 84.02 або 84.03                *
*         *                                  *
*84.05 10000    *Газогенератори чи парогенератори з очисними установками      *
*         *та без них                             *
*         *                                  *
*84.07 34990    *Двигуни новi з робочим обсягом цилiндрiв бiльш як 1500       *
*         *куб. см                              *
*         *                                  *
*84.08 20350    *Двигуни внутрiшнього згорання iз запалюванням вiд         *
*         *стиснення пальної сумiшi бiльш як 50 кВт, але не бiльш як     *
*         *100 кВт                              *
*         *                                  *
*84.09 99000    *Частини iншi                            *
*         *                                  *
*84.11 91900    *Тiльки частини турбогвинтових двигунiв для             *
*         *газоперекачувальних агрегатiв                   *
*         *                                  *
*84.13 30900    *Насоси для палива, масла, охолоджувальних рiдин для        *
*         *двигунiв внутрiшнього згорання: iншi                *
*         *                                  *
*84.14 80900    *Насоси повiтрянi, компресори, вентиляцiйнi або витяжнi       *
*         *шафи; iншi                             *
*         *                                  *
*84.14 90900    *Частини для насосiв вакуумних i повiтряних, компресорiв,      *
*         *вентиляцiйних або витяжних шаф; iншi                *
*         *                                  *
*84.15 81900    *Установки для кондицiонування повiтря: iншi            *
*         *                                  *
*84.19 32000    *Тiльки сушарки для деревини                    *
*         *                                  *
*84.19 50900    *Теплообмiнники iншi                        *
*         *                                  *
*84.19 60000    *Машини для зрiдження повiтря або газiв               *
*         *                                  *
*84.19 89900    *Тiльки охолоджувачi водянi iншi                  *
*         *                                  *
*84.19 90900    *Частини теплообмiнних агрегатiв iншi                *
*         *                                  *
*84.21 21900    *Обладнання для фiльтрування або очищення рiдин i газiв:      *
*         *iнше                                *
*         *                                  *
*84.21 23900    *Обладнання для фiльтрування палива i масел у двигунах       *
*         *внутрiшнього згорання: iнше                    *
*         *                                  *
*84.21 39990    *Обладнання для фiльтрування або очищення газiв iнше        *
*         *                                  *
*84.22 20000,   *Обладнання для миття, сушiння пляшок та iнших мiсткостей;     *
*84.22 30000,   *обладнання для наповнення i закупорювання пляшок, банок,      *
*84.22 40000    *закриття ящикiв, мiшкiв та iнших мiсткостей, а також        *
*         *наклеювання етикеток; iнше обладнання для пакування або      *
*         *обгортування, обладнання для газування напоїв           *
*         *                                  *
*84.24 30100    *Машини пiскоструменевi або пароструменевi та аналогiчнi      *
*         *розбризкувальнi апарати, якi працюють вiд стиснутого        *
*         *повiтря                              *
*         *                                  *
*84.24 90000    *Частини                              *
*         *                                  *
*84.27 20110    *Автонавантажувачi                         *
*         *                                  *
*84.29 11000    *Бульдозери з неповоротним та поворотним вiдвалом:         *
*         *гусеничнi                             *
*          *                                  *
*84.31 43000    *Тiльки частини бурильних машин                   *
*         *                                  *
*84.33 40100    *Прес-пiдбирачi                           *
*         *                                  *
*84.33 51000    *Комбайни зернозбиральнi                      *
**         *                                  *
*84.33 59100    *Комбайни силосозбиральнi                      *
*         *                                  *
*84.34 20000    *Обладнання для переробки молока в сiльському господарствi     *
*         *та промисловостi                          *
*         *                                  *
*84.38 40000    *Обладнання для пивоварної промисловостi              *
*         *                                  *
*84.38 80910    *Обладнання для приготування або виробництва напоїв         *
*         *                                  *
*84.55 22000    *Стани холодної прокатки                      *
*         *                                  *
*84.55 90000    *Тiльки частини iншi для станiв холодної прокатки          *
*         *                                  *
*         *Тiльки верстати для обробки деревини (включаючи верстати      *
*         *для склеювання й iнших видiв збирання):              *
*         *                                  *
*84.65 10100    *з перемiщенням мiж операцiями вручну виробу, який         *
*         *обробляється;                           *
*         *                                  *
*84.65 10900    *з автоматичним перемiщенням мiж операцiями виробу, який      *
*         *обробляється                            *
*         *                                  *
*84.65 91000    *Механiчнi пили                           *
*         *                                  *
*84.67 81000    *Пили ланцюговi                           *
*         *                                  *
*84.67 91000    *Частини пил ланцюгових                       *
*         *                                  *
*84.71 20900    *Машини обчислювальнi з оперативною пам'яттю обсягом        *
*         *бiльш як 512 кiлобайт                       *
*         *                                  *
*84.73 30000    *Частини, що належать винятково до машин, зазначених        *
*         *у товарнiй позицiї 84.71                      *
*         *                                  *
*84.74 10000    *Машини для сортування, грохочення, сепарацiї або          *
*         *промивання                             *
*         *                                  *
*84.77 40000    *Машини вакуумнi формувальнi та машини термоформувальнi       *
*         *iншi                                *
*         *                                  *
*84.79 89300    *Пересувне шахтне крiплення з гiдроприводом             *
*         *                                  *
*84.79 89800    *Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення:       *
*         *iншi                                *
*         *                                  *
*84.82 80000    *Пiдшипники iншi, включно комбiнованi шарико-роликовi        *
*         *                                  *
*84.83 10900    *Вали трансмiсiйнi                         *
*         *                                  *
*85.01 53910    *Двигуни змiнного струму потужнiстю бiльш як 75 кВт, але      *
*         *не бiльш як 750 кВт                        *
*         *                                  *
*85.01 53990    *Двигуни змiнного струму потужнiстю бiльш як 750 кВт        *
*
*85.04 40990    *Перетворювачi iншi                         *
*         *                                  *
*85.07 30990    *Акумулятори електричнi нiкель-кадмiєвi               *
*         *                                  *
*85.07 40900    *Акумулятори електричнi залiзо-нiкелевi               *
*         *                                  *
*85.17 90100    *Частини для обладнання, класифiкованого в пiдсубпозицiї      *
*         *85.17 40000                            *
*         *                                  *
*85.36 50000    *Апаратура електрична для вмикання, переривання, захисту i     *
*         *вимкнення струму, iнша                       *
*         *                                  *
*85.38 90900    *Частини, призначенi винятково для апаратури, зазначеної в     *
*         *товарних позицiях 85.35, 85.36 або 85.37: iншi           *
*         *                                  *
*85.44 11100    *Дрiт мiдний лакований або емальований               *
*85.44 59930    *Провiдники електричнi на напругу бiльш як 80 В, але не       *
*         *бiльш як 1000 В iншi: в iзоляцiї з iнших пластикiв         *
*         *                                  *
*85.45 11000    *Електроди, що використовуються в печах               *
*         *                                  *
*85.45 20000    *Вугiльнi щiтки                           *
*86.04       *Транспортнi засоби самохiднi та несамохiднi, призначенi для    *
*         *ремонту або технiчного обслуговування залiзничних чи        *
*         *трамвайних колiй                          *
*         *                                  *
*86.07 21100    *Пневматичнi гальмовi системи та їх частини, чавуннi або      *
*         *стальнi ливарнi                          *
*         *                                  *
*87.01 90390    *Трактори для сiльськогосподарських робiт i колiснi трактори    *
*         *для лiсового господарства, новi потужнiстю двигуна бiльш як    *
*         *90 кВт                               *
*         *                                  *
*87.04 10110    *Автомобiлi-самоскиди                        *
*         *                                  *
*87.04 21310,   *Автомобiлi вантажнi                        *
*87.04 21910    *                                  *
*         *                                  *
*90.32 81900    *Прилади й апаратура гiдравлiчнi та пневматичнi: iншi        *
*         *                                  *
*90.32 90900    *Тiльки частини i пристрої для гiдравлiчних та пневматичних     *
*         *приладiв i апаратури                        *
****************************************************************************************

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України

 
А. ТОЛСТОУХОВ

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 липня 1998 р. N 1145


ПЕРЕЛIК
рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України, визнаних
такими, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602 "Про затвердження перелiку товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд З0 червня 1995 р. N 499 (ЗП України, 1996 р., N IЗ, ст. 357).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 серпня 1996 р. N 907 "Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602" (ЗП України, 1996 р., N16, ст. 433).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 1996 р. N 967 "Про доповнення перелiку товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд 30 червня 1995 р. N 499" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 454).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 вересня 1996 р., N1165 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 р. N 602" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 509).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 1996 р. N 1356 "Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд ЗI травня 1996 р. N 602" (ЗП України, 1996 р., N19, ст. 550).

     6. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 1996 р. N 799.

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 сiчня 1997 р. N 23 "Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 3, с. 95).

     8. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 сiчня 1997 р. N 53 "Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602" (Офiцiйний вiсник України, 1997р., число 5, с. 106).

     9. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 1997 р. N 282 "Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд ЗI травня 1996 р. N 602" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 14, с. 46).

     10. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 травня 1997 р. N 415 "Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд ЗI травня 1996 р. N602" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 19, с. 62).

     11. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З0 травня 1997 р. N 519 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 22, с. 70).

     12. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 червня 1997 р. N 577 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 24, с. 106),

     13. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 червня 1997 р. N 582 "Про внесення змiн до перелiку товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд З0 червня 1995 р. N 499" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 25, с. 101).

     14. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 1997 р. N 915 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602" ( Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 35, с.. 49).

     15. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 вересня 1997 р.N 1037 "Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 39, с. II).

     16. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 1997 р. N 1106 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту, ввезення яких здiйснюється без сплати податку на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 41, с. 46).

     17. Пункт 14 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 1997 р. N 1464 "Про надання гарантiй Кабiнету Мiнiстрiв України та Мiнiстерства фiнансiв щодо забезпечення погашення кредитiв США, якi залучаються для фiнансування закупiвлi концерном "Украгротехсервiс" тракторiв та сiльськогосподарських машин" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 52, с. 136).

     18. Пiдпункт 2 пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 1998 р. N 208 "Про затвердження обсягiв iмпорту шампанських i коньячних виноматерiалiв на 1998 i 1999 роки та про внесення змiн i доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N8, ст. 300).

     19. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 березня 1998 р. N 307 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 1997 р. N 1106 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту, ввезення яких здiйснюється без сплати податку на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N11, ст. 407).

     20. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 квiтня 1998 р. N 556 "Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту, ввезення яких в Україну здiйснюється без сплати податку на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 17, ст. 623).

     21. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 червня 1998 р. N 935 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 25, ст. 923).

     (Газета "Урядовий кур'єр" N 149-150 вiд 6-08-98р.)

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.