Документ скасований: Постанова КМУ № 814 від 24.07.2019

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 24 лютого 1998 р. N 208


Про затвердження обсягiв iмпорту шампанських i коньячних виноматерiалiв на 1998 i 1999 роки та про внесення змiн i доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про державне регулювання виробництва i торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити обсяги iмпорту шампанських i коньячних виноматерiалiв на 1998 i 1999 роки згiдно з додатком.

     Установити, що пiдставою для оформлення лiцензiй на право iмпорту зазначених виноматерiалiв є документи, передбаченi законодавством, а також довiдка, що видається Комiтетом з питань садiвництва, виноградарства та виноробної промисловостi за формою, погодженою з Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi.

     2. Внести змiни i доповнення до таких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) у Тимчасовому порядку видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту, оптової торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами i роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 травня 1996 р. N 493 (ЗП України, 1996 р., N 11, ст. 321):

     перше речення пункту 2 доповнити такими словами "(крiм лiцензiй, якi видаються українським товаровиробникам шампанського i коньяку на право iмпорту шампанських i коньячних виноматерiалiв на перiод до 1 сiчня 2000 року)";

     пункт 16 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Видача лiцензiй українським товаровиробникам шампанського i коньяку здiйснюється тимчасово до 1 сiчня 2000 р. без плати за спецiальнi дозволи (лiцензiї) на право iмпорту шампанських i коньячних виноматерiалiв".

     У зв'язку з цим абзаци другий та третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм та четвертим;

     2) у додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 1996 р. N 967 "Про доповнення перелiку товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд 30 червня 1995 р. N 499" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 454), iз змiнами i доповненнями, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 сiчня 1997 р. N 53, вiд 5 травня 1997 р. N 415 та вiд 12 червня 1997 р. N 577, цифри i слова

"22.08 10 Складовi спиртовi напiвфабрикати, якi використовуються для виготовлення напоїв, iншi (в тому числi коньячний спирт)"

     замiнити цифрами i словами

"22.08 10
(крiм 22.08 10 900)
Складовi спиртовi напiвфабрикати, якi використовуються для виготовлення напоїв, iншi".
 
Прем'єр-мiнiстр України
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 22

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 лютого 1998 р. N 208

ОБСЯГИ
iмпорту шампанських та коньячних виноматерiалiв на 1998 i 1999 роки

Код товару згiдно з ГС Опис товару згiдно з ГС Обсяг, тис. дал
22.04.30 Iншi сусла винограднi 18600
 
Перший заступник Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України
    В. РЯБОКОНЬ
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.