Документ скасований: Постанова КМУ № 445 від 30.03.2002

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 2 жовтня 1998 р. N 1574


Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882

     З метою обмеження вивозу капiталу, запобiгання неправомiрному обiгу за кордоном валютних коштiв, отриманих вiд експорту лiквiдних товарiв, та мiнiмiзацiї валютних втрат, пов'язаних з нестабiльнiстю нацiональних валют країн СНД, Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Доповнити пункт 8 Порядку вiднесення операцiй резидентiв при здiйсненнi ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882 (ЗП України, 1995 р., N 3, ст. 64; N 8, ст. 223) в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 1998 р. N 1297, такими словами:

     "а також залишають звернення резидентiв без розгляду у разi експорту (в тому числi i за бартерними (товарообмiнними) операцiями) товарiв (робiт, послуг), що входять до перелiку товарiв (продукцiї, робiт, послуг), експорт яких забороняється за бартерними (товарообмiнними) операцiями, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 червня 1998 р. N 854, та перелiку товарiв критичного iмпорту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145".

     2. Мiнiстерству зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi в разi змiни кон'юнктури на ринках за погодженням з Мiнiстерством агропромислового комплексу, Мiнiстерством промислової полiтики та Мiнiстерством економiки подавати Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо уточнення перелiку товарiв (продукцiї, робiт, послуг), за якими звернення суб'єктiв господарської дiяльностi до вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади за одержанням висновкiв про обгрунтованiсть перевищення термiнiв розрахункiв залишаються без розгляду.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 52

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.