ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

18.06.97 11/2-5722

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
 листом Державної митної служби України
вiд 13 сiчня 2004 року N 11/5-14-182-ЕП

     Для використання в роботi надсилаємо Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв з питань обкладення ввiзним митом товарiв та iнших предметiв, що ввозяться на митну територiю України" N 170/97-ВР вiд 03.04.97 р.

     Зазначений Закон України набуває чинностi з 22.06.97 р. (опублiковано в Газетi "Урядовий кур'єр" N 80-81 вiд 08.05.97 р.).

     В зв'язку iз змiнами в законодавствi України про митний тариф повiдомляємо наступне:

1 Порядок визначення країни походження товарiв.

     1. У вiдношеннi товарiв, що iмпортуються з країн, з якими укладено угоди про вiльну торгiвлю ( перша частина Додатку до Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв з питань обкладення ввiзним митом товарiв та iнших предметiв, що ввозяться на митну територiю України" N 170/97-ВР вiд 03.04.97 р.), для визначення країни походження товарiв застосовуються положення вiдповiдної мiжнародної угоди. При цьому сертифiкат, який пiдтверджує походження товарiв з зазначених країн пред'являється згiдно з правилами вiдповiдної мiжнародної угоди.

     2. Пункт 2 роздiлу I вилучено

(згiдно з листом Державної митної служби України вiд 13.01.2004 р. N 11/5-14-182-ЕП)

II Порядок застосування ставок Єдиного митного тарифу України в залежностi вiд країни походження товару.

     1. Преференцiйнi ставки, включаючи звiльнення вiд сплати мита, застосовуються до товарiв та iнших предметiв, що походять з країн, якi входять разом з Україною до митних союзiв або утворюють з нею спецiальнi митнi зони, i при встановленнi будь-якого спецiального преференцiйного митного режиму згiдно з мiжнародними договорами з участю України.

     В зв'язку з вiдсутнiстю перелiку країн до товарiв з яких застосовується преференцiйний режим митного оподаткування, а також вiдсутнiстю мiжнародних угод про створення митного союзу або утворення спецiальних митних зон, преференцiйнi ставки ввiзного мита, якi передбаченi Єдиним митним тарифом України, не застосовуються.

     2. Пiльговi ставки застосовуються до товарiв та iнших предметiв, що походять з країн або економiчних союзiв, якi користуються в Українi режимом найбiльшого сприяння (друга частина Додатку до Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв з питань обкладення ввiзним митом товарiв та iнших предметiв, що ввозяться на митну територiю України" N 170/97-ВР вiд 03.04.97 р.)

     3. При митному оформленнi товарiв, якi ввозяться в Україну з країн, з якими укладено угоди про вiльну торгiвлю, за умови дотримання всiх вимог, встановлених вiдповiдними мiжнародними угодами, застосовуються положення мiжнародної угоди - звiльнення вiд обкладення митом.

     У разi невиконання правил, якi встановленi вiдповiдною угодою про вiльну торгiвлю (пiдтвердження походження, дотримання правил "прямого вiдвантаження", "безпосередньої закупiвлi" тощо) до товарiв з зазначених країн застосовуються пiльговi ставки ввiзного мита.

     Основнi умови звiльнення вiд обкладення митом та перелiк країн з якими застосовуються угоди про вiльну торгiвлю викладено у листi Державної митної служби України 11/2-1753 вiд 26.02.97 р.

     4. До товарiв, що походять з країн, яким Україна надає режим найбiльшого сприяння або нацiональний режим, пiльгова ставка ввiзного мита застосовується незалежно вiд країни-вiдправника цих товарiв.

     5. Повнi (загальнi) ставки ввiзного мита застосовуються до товарiв та iнших предметiв, що походять з країн, якi не ввiйшли в першу та другу частину Додатку до Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв з питань обкладення ввiзним митом товарiв та iнших предметiв, що ввозяться на митну територiю України" N 170/97-8Р вiд 03.04.97 р., та у разi неможливостi визначення країни походження товару.

     Вважати такими, що втратили чиннiсть наступнi iнструктивнi листи ДМС України:

     - лист ДМКУ N 11/3-590 вiд 23.03.93 р.;

     - лист ДМКУ N 11/3-960 вiд 06.04.94 р.;

     - телетайпограма ДМКУ N 692 вiд 11.08.94 р.;

     - листи ДМКУ N 11/3-4909 вiд 15.11.95 р. та N 11/3-5755 вiд 20.12.95 р. (в частинi, що протирiчить Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв з питань обкладення ввiзним митом товарiв та iнших предметiв, що ввозяться на митну територiю України" N 170/97-ВР вiд 03.04.97 р.).

     Додаток: на 4-х стор.

Голова Служби Л.ДЕРКАЧ
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.