ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 8 вересня 1997 р. N 11/3-8411

ЩОДО ПОРЯДКУ ЗДIЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЗАСТОСУВАННЯМ ПIЛЬГ ЩОДО ОБКЛАДАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ ПРОДУКЦIЇ (РОБIТ, ПОСЛУГ), ЩО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ ЗА КОНТРАКТОМ N 1346/38

     Для використання в роботi надсилаємо Закон України вiд 17.01.97 р. N 6/97-ВР "Про надання пiльг щодо обкладання податком на додану вартiсть продукцiї (робiт, послуг), що виробляється за контрактом N 1346/38" постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 1997 року N 917 "Про затвердження Порядку здiйснення контролю за застосуванням пiльг щодо обкладення податком на додану вартiсть продукцiї (робiт, послуг), що виробляється за контрактом N 1346/38".

     При застосуваннi положень вищезазначених законодавчих актiв iнформуємо:

     1. В Класифiкаторi звiльнень вiд сплати податку на добавлену вартiсть (додаток 2 до Iнструкцiї щодо порядку справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у разi ввезення товарiв на митну територiю України, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 14.02.97 р. N 68) вводиться код звiльнення по сплатi податку на добавлену вартiсть "37"- продукцiя (робота, послуги), що виробляються за контрактом N 1346/38, вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.97 р. N 917.

     Митне оформлення зазначених вантажiв здiйснюється з заявленням у графi 36 ВМД коду "37" Класифiкатора товарiв (продукцiї), що не пiдлягають оподаткуванню ПДВ.

     При наданнi зазначеної преференцiї в графi 47 ВМД нараховується додаток на добавлену вартiсть з позначенням виду платежу лiтери "У", при цьому умовно нарахованi суми заносяться в базу даних.

     2. У графi 44 ВМД пiд пунктом 7 вказується номер постанови Кабiнету Мiнiстрiв України N 917 вiд 22.08.97 р.

     Зазначена постанова Кабiнету Мiнiстрiв України набуває чин- ностi з дня її опублiкування.

     Додаток: Закон України вiд 17.01.97 р. N 6/97-ВР та постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.97 р. N 917 на 6 аркушах. 

Заступник Голови Служби С.Яценко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.