ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 22.05.97 р. N 11/6-4632

 

Начальникам регiональних митниць


Щодо порядку митного оформлення товарiв та iнших предметiв

     В зв'язку iз запитами митниць щодо застосування у вiдповiдностi до ст. 71 Митного кодексу України порядку передачi товарiв та iнших предметiв митницi з метою передачi у власнiсть державi та порядку знищення пiд контролем митницi роз'яснюємо наступне.

     До надходження до митниць вiдповiдних положень про порядок митного контролю за товарами, що пiдлягають знищенню, керiвництву регiональної митницi приймати рiшення про проведення зазначеної операцiї в кожному окремому випадку тiльки в разi необхiдностi знищення та неможливостi вивезення таких товарiв та iнших предметiв за межi митної територiї України. Наказом керiвництва митницi, в зонi дiяльностi якої здiйснюється знищення, визначається комiсiя по проведенню митного оформлення товарiв та iнших предметiв, якi пiдлягають знищенню. До складу комiсiї залучати представника ТПП та вiдповiднi служби в разi, якщо товар пiдконтрольний цiй службi. Знищення проводиться в присутностi власника товару. Пiсля проведення знищення складається акт про знищення товарiв та iнших предметiв та пiдписується всiма членами комiсiї та власником товару.

     Тимчасово, до остаточного встановлення та затвердження механiзму передачi товарiв та iнших предметiв у власнiсть державi, останнi приймаються митницею за заявою їх власника. До таких товарiв та iнших предметiв застосовується порядок реалiзацiї, встановлений Тимчасовим порядком облiку, оцiнки i використання конфiскованого митними органами України майна, валюти та цiнностей, безхазяйного майна, товарiв та предметiв, за якими не звернувся власник до кiнця строку зберiгання, затвердженим наказом Держмиткому вiд 15.11.93 р. N 291.

Заступник Голови Служби Ю. Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.