МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про порушення та проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування

     24 травня 2013 року Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула вимогу ПАТ "Азот", ПАТ "Рiвнеазот", ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" i ПАТ "Концерн "Стирол" "Про перегляд антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування" (далi - Вимога), а також звiт i висновки Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України про результати проведення антидемпiнгової процедури перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування.

     За результатами такого розгляду Комiсiя встановила:

     Вимогу подано з дотриманням строкiв, передбачених положеннями статтi 19 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон);

     Вимогу подано належним нацiональним товаровиробником у розумiннi положень Закону;

     у Вимозi мiститься достатньо обґрунтованої iнформацiї, на пiдставi якої можна дiйти висновку про продовження дiї демпiнгу та шкоди;

     надана у Вимозi iнформацiя засвiдчує, що застосування антидемпiнгових заходiв частково сприяло усуненню впливу диспропорцiй у торгiвлi та вiдновленню конкуренцiї на внутрiшньому ринку України;

     у Вимозi мiститься достатньо доказiв того, що становище експортерiв або економiчнi умови є такими, за яких не виключається ймовiрнiсть виникнення нових видiв демпiнгу, що заподiюватиме шкоду нацiональному товаровиробниковi.

     Ураховуючи зазначене та керуючись положеннями статтi 19 Закону, Комiсiя прийняла рiшення N АД-294/2013/4423-06, згiдно з яким:

     порушила перегляд антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування;

     продовжила дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 21.05.2008 N АД-176/2008/143-47, iз змiнами вiд 25.10.2010 N АД-245/2010/4403-47, до прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення за результатами цього перегляду.

     Товар, що є об'єктом перегляду антидемпiнгових заходiв у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування: добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi: нiтрат амонiю (амiачна селiтра) марки Б - NH4NO3, що виробляється вiдповiдно до ГОСТ 2-85 (сумарна масова частка нiтратного i амонiйного азоту в перерахунку на азот у сухiй речовинi становить не менше нiж 34 вiдсотки) та класифiкується згiдно з УКТЗЕД за кодом 3102 30 90 00.

     Проведення перегляду антидемпiнгових заходiв у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування доручено Мiнекономрозвитку.

     У разi якщо перегляд антидемпiнгових заходiв у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування певним чином стосується iнтересiв фiзичних або юридичних осiб, такi особи мають право надсилати до Мiнекономрозвитку iнформацiю, що може бути корисною для цiлей проведення перегляду.

     Iнформацiя, яка подається Мiнекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослiвних твердженнях чи припущеннях. Разом з тим iнформацiя враховується Мiнекономрозвитку в разi подання її державною мовою України та в строки, установленi Законом, Комiсiєю або Мiнекономрозвитку.

     Адреса Мiнекономрозвитку:

     01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, буд. 12/2.

     Контактнi телефони: 281-95-13; факс: 226-31-81;
     e-mail: a-dump@me.gov.ua.

     Протягом 30 днiв з дати набрання чинностi рiшенням Комiсiї Мiнекономрозвитку здiйснює реєстрацiю заiнтересованих сторiн перегляду антидемпiнгових заходiв у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування та розглядає вимоги щодо проведення слухань.

     Протягом 60 днiв з дати набрання чинностi рiшенням Комiсiї Мiнекономрозвитку розглядає письмово викладенi коментарi та iнформацiю стосовно порушення перегляду антидемпiнгових заходiв у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування.

     Рiшення Комiсiї вiд 24 травня 2013 року N АД-294/2013/4423-06 набирає чинностi з 28 червня 2013 року.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.