МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

РIШЕННЯ
Київ

вiд 21 травня 2008 року N АД-176/2008/143-47


Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї

(Дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих цим рiшенням, тимчасово зупинено строком на 3 мiсяцi згiдно з рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 13 сiчня 2010 року N АД-224/2010/4403-47)

(Дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих цим рiшенням, тимчасово зупинено строком на 6 мiсяцiв згiдно з рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 12 травня 2010 року N АД-232/2010/4403-33)

(Дiю антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї, застосованих цим рiшенням, з 1 липня 2014 року продовжено строком на п'ять рокiв згiдно з рiшенням Комiсiї N АД-315/2014/4421-06, вiдповiдно до iнформацiї, наведеної у листi Мiнiстерства доходiв i зборiв України вiд 8 липня 2014 року N 16256/7/99-99-24-02-07-17)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
повiдомленням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi
вiд 27 березня 2018 року

Строк дiї остаточних антидемпiнгових заходiв,
застосованих цим рiшенням, закiнчується 8 липня 2019 року
(згiдно з повiдомленням Мiнiстерства економiчного розвитку i
торгiвлi України вiд 20 грудня 2018 року)

(Дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих цим рiшенням, продовжено до прийняття Мiжвiдомчою комiсiєю з мiжнародної торгiвлi вiдповiдного рiшення за результатами перегляду, порушеного рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi N АД-413/2019/4411-03, вiдповiдно до iнформацiї, наведеної в листi Державної фiскальної служби України вiд 6 травня 2019 року N 14482/7/99-99-19-04-01-17)

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула поданi Мiнiстерством економiки України (далi - Мiнiстерство) звiт, матерiали та висновки про результати антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї та за результатами розгляду встановила:

     у 2006 роцi iмпорт в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї здiйснювався за демпiнговими цiнами;

     методологiя, на пiдставi якої Мiнекономiки розрахувало демпiнгову маржу, вiдповiдає вимогам Закону;

     демпiнговий iмпорт нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї заподiював iстотну шкоду нацiональному товаровиробниковi;

     нацiональнi iнтереси вимагають застосування антидемпiнгових заходiв щодо демпiнгового iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї.

     Зважаючи на викладене та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя вирiшила:

     1. Застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару походженням з Росiйської Федерацiї, що має такий опис:

     твердi добрива та iншi продукти мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi (не у водному розчинi): нiтрат амонiю (амiачна селiтра) без домiшок, нiтрат амонiю (амiачна селiтра) з карбонатом кальцiю або iншими неорганiчними речовинами, що не є добривами та сумiшi добрив та iнших продуктiв на основi нiтрату амонiю (амiачної селiтри) iз вмiстом двох або бiльше поживних елементiв, в яких сумарна масова частка нiтратного i амонiйного азоту у перерахунку на азот у сухiй речовинi складає не менше як 28 мас. %, незалежно вiд їх цiльового використання, якi класифiкуються згiдно з УКТЗЕД у товарних позицiях 3102 та 3105.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з повiдомленням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 27.03.2018р.)

     2. Установити, що:

     2.1. Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються з моменту набрання чинностi цим рiшенням.

     2.2. Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв.

     2.3. Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита щодо iмпорту в Україну товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення.

     2.4. Розмiр ставки остаточного антидемпiнгового мита становить:

     - для експортера ВАТ "Дорогобуж", що розташований за адресою: 215753, Росiйська Федерацiя, Смоленська обл., с-ще Верхньоднiпровський - 29,25 %;

(абзац другий пункту 2.4 iз змiнами, внесеними згiдно з повiдомленням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 27.03.2018р.)

     - для експортера ВАТ "МХК "ЄвроХiм", що розташований за адресою: 115114, Росiйська Федерацiя, м. Москва, Кожевнiчеський проїзд, 4, буд. 1,2 - 0 %;

(абзац третiй пункту 2.4 у редакцiї повiдомлення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 30.10.2010р.)

     - для iнших експортерiв - 42,96 %.

(абзац четвертий пункту 2.4 iз змiнами, внесеними згiдно з повiдомленням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 27.03.2018р.)

     2.5. Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення.

     2.6. Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй або безготiвковiй формi, або шляхом внесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     2.7. Остаточне антидемпiнгове мито справляється митними органами України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), у тому числi мита, митних зборiв тощо, якi, як правило, справляються пiд час iмпорту в Україну товарiв.

     2.8. Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення.

     3. Доручити:

     3.1. Мiнiстерству:

     завершити антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї, порушене рiшенням Комiсiї вiд 14.05.2007 N АД-157/2007/143-47;

     забезпечити публiкацiю повiдомлення про це рiшення в газетi "Урядовий кур'єр".

     3.2. Мiнiстерству закордонних справ України нотифiкувати Посольство Росiйської Федерацiї в Українi про це рiшення.

     3.3. Державнiй митнiй службi України:

     видати вiдповiднi акти на виконання цього рiшення;

     протягом перiоду застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щоквартально надавати до Мiнiстерства митну статистику щодо обсягiв i вартостi iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiй що класифiкується згiдно з УКТЗЕД за кодом 3102 30 90 00;

     забезпечити справляння антидемпiнгового мита вiдповiдно до опису товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення.

     Iмпорт на митну територiю України товарiв, зазначених у пунктi 1 Рiшення, без сертифiката про походження та, неможливостi визначення його походження, здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита, встановленого за ставкою 11,91 вiдсотка.

     3.4. Мiнiстерству i Державнiй митнiй службi України вживати всiх необхiдних заходiв для запобiгання недобросовiсному виконанню iноземними виробниками/експортерами, а також iмпортерами вимог цього рiшення.

     4. Це рiшення набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування повiдомлення про нього в газетi "Урядовий кур'єр".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.