МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про змiну антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї

     Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) 26 березня 2018 року вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) розглянула звiт та висновки Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України (далi - Мiнiстерство) про результати проведення промiжного перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї (далi - Перегляд), а також коментарi до зазначених матерiалiв.

     За результатами розгляду зазначених матерiалiв Комiсiєю було встановлено:

     значно змiнилися обставини, якi стосуються демпiнгу, зокрема:

     протягом 2014 - 2016 рр. в Україну почали постачатись новi модифiкацiї товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв;

     рiвень застосованих остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї є недостатнiм для усунення демпiнгу, який заподiює шкоду;

     товар, що виробляється нацiональним товаровиробником, у розумiннi пункту 26 статтi 1 Закону, є подiбним до товару походженням з Росiйської Федерацiї;

     методологiя, на пiдставi якої Мiнiстерство розрахувало демпiнгову маржу та ставку антидемпiнгового мита, є обґрунтованою та вiдповiдає вимогам Закону;

     нацiональнi iнтереси потребують змiни антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї;

     практика росiйських виробникiв/експортерiв при постачаннi мiнеральних добрив в Україну вказує на iснування загрози подальшого обходження дiючих заходiв антидемпiнгових заходiв щодо нiтрату амонiю, шляхом постачання нових модифiкацiй нiтрату амонiю, в якому сумарна масова частка нiтратного i амонiйного азоту в перерахунку на азот у сухiй речовинi становить 28% та вище;

     вiдповiдi АТ "Мiнерально-хiмiчна компанiя "ЄвроХiм", АТ "Невинномизький Азот", АТ "НАК "Азот" на запитальник для iноземного виробника i/або експортера та вiдповiдi ДП "Агроцентр ЄвроХiм-Україна" на запитальник для iмпортера не були врахованi входi проведення Перегляду, оскiльки були наданi з порушенням вимог статей 6, 13, 31 та 32 Закону, про що зазначених заiнтересованих сторiн було поiнформовано вiдповiдно до вимог Закону;

     неможливо визначити чи добровiльнi зобов'язання, запропонованi АТ "Мiнерально-хiмiчна компанiя "ЄвроХiм", АТ "Новомосковська акцiонерна компанiя "Азот" та АТ "Невинномизький Азот" про встановлення цiни на iмпорт, є задовiльними таким чином, щоб Комiсiя була впевнена, що вплив демпiнгу буде лiквiдований. Коментарi АТ "Мiнерально-хiмiчна компанiя "ЄвроХiм", АТ "Новомосковська акцiонерна компанiя "Азот" та АТ "Невинномизький Азот" немiстили суттєвих фактiв та доказiв, що могли б вплинути на вiдповiднi висновки Комiсiї.

     З огляду на викладене вище та керуючись положеннями статей 18 та 20 Закону Комiсiя прийняла рiшення N АД-383/2018/4411-05, згiдно з яким вирiшила:

     1. За результатами проведення промiжного перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї, порушеного рiшенням Комiсiї вiд 13.04.2017 N АД-371/2017/4411-05, остаточнi антидемпiнговi заходи, застосованi рiшенням Комiсiї вiд 21.05.2008 N АД-176/2008/143-47, продовженi та змiненi рiшенням Комiсiї вiд 01.07.2014 N АД-315/2014/4421-06, змiнити таким чином:

     1.1. Опис товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, змiнити на такий:

     "твердi добрива та iншi продукти мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi (не у водному розчинi): нiтрат амонiю (амiачна селiтра) без домiшок, нiтрат амонiю (амiачна селiтра) з карбонатом кальцiю або iншими неорганiчними речовинами, що не є добривами та сумiшi добрив та iнших продуктiв на основi нiтрату амонiю (амiачної селiтри) iз вмiстом двох або бiльше поживних елементiв, в яких сумарна масова частка нiтратного i амонiйного азоту у перерахунку на азот у сухiй речовинi складає не менше як 28 мас. %, незалежно вiд їх цiльового використання, якi класифiкуються згiдно з УКТЗЕД у товарних позицiях 3102 та 3105".

     1.2. Встановити розмiр ставки антидемпiнгового мита:

     для експортера ПАТ "Дорогобуж" на рiвнi 29,25 %;

     для iнших експортерiв та загалом для Росiйської Федерацiї - 42,96 %.

     2. Вiдхилити запропонованi АТ "Мiнерально-хiмiчна компанiя "ЄвроХiм", АТ "Новомосковська акцiонерна компанiя "Азот" та АТ "Невинномизький Азот" добровiльнi зобов'язання про встановлення цiни на iмпорт, оскiльки зазначенi компанiї не спiвпрацювали з Мiнiстерством у рамках проведення Перегляду та неможливо визначити, що їх зобов'язання щодо припинення демпiнгового iмпорту є задовiльними таким чином, щоб Комiсiя була впевнена, що вплив демпiнгу буде лiквiдований. Коментарi АТ "Мiнерально-хiмiчна компанiя "ЄвроХiм", АТ "Новомосковська акцiонерна компанiя "Азот" та АТ "Невинномизький Азот" з приводу вiдхилення добровiльних зобов'язань не мiстять суттєвих фактiв та доказiв, що могли б вплинути на вiдповiднi висновки Комiсiї.

     Зазначене рiшення Комiсiї набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.