МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про змiну та продовження антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї

     Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) 1 липня 2014 року вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) розглянула звiт та висновки Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України (далi - Мiнiстерство) про результати проведення переглядiв антидемпiнгових заходiв (промiжного та у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування) щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї.

     За результатами розгляду матерiалiв Мiнiстерства Комiсiєю було встановлено:

     ПАТ "Концерн "Стирол", ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот", ПАТ "Рiвнеазот" та ПАТ "Азот", якi подали вимоги про проведення переглядiв, є належним нацiональним товаровиробником у розумiннi положень пункту 16 статтi 1 та статтi 11 Закону;

     товар, що виробляється нацiональним товаровиробником, є подiбним до товару, стосовно якого застосовуються антидемпiнговi заходи у розумiннi пункту 26 статтi 1 Закону;

     протягом перiоду розслiдування переглядiв (II квартал 2012 року - I квартал 2013 року) iмпорт в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї здiйснювався за демпiнговими цiнами;

     обставини, що стосуються демпiнгу змiнилися, зокрема рiвень застосованих антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї не був достатнiм для усунення демпiнгу. Розрахований рiвень демпiнгової маржi протягом перiоду розслiдування переглядiв становив: для експортера ВАТ "Дорогобуж" - 40,5 %, для ВАТ "МХК "ЄвроХiм" - 82,2 %; для iнших експортерiв та загалом для Росiйської Федерацiї величина демпiнгової маржi встановлена на рiвнi розрахункiв для ВАТ "МХК "ЄвроХiм". Демпiнгова маржа визначалася шляхом порiвняння експортної цiни та нормальної вартостi, яка розраховувалася на основi обґрунтованих витрат виробництва в країнi походження, збiльшених на обґрунтовану суму торговельних, адмiнiстративних та iнших загальних витрат i обґрунтовану суму прибутку вiдповiдно до статтi 7 Закону;

     рiвень застосованих остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї не був достатнiм для запобiгання шкодi, що заподiюється нацiональному товаровиробнику, внаслiдок чого у перiод розслiдування переглядiв вiдбулося погiршення окремих економiчних факторiв та показникiв, що стосуються становища нацiонального товаровиробника. Розрахований рiвень антидемпiнгового мита, достатнiй для запобiгання шкодi, що заподiюється нацiональному товаровиробнику, протягом перiоду розслiдування переглядiв становив: для експортера ВАТ "Дорогобуж" - 20,51 %, для експортера ВАТ "МХК "ЄвроХiм" (iнших експортерiв та загалом Росiйської Федерацiї) - 36,03 %. При цьому вiдповiдно до статтi 16 Закону розмiр ставки антидемпiнгового мита, який не повинен перевищувати величину демпiнгової маржi, може бути меншим за величину цiєї маржi, якщо такий розмiр ставки є достатнiм для запобiгання шкодi, що заподiюється нацiональному товаровиробнику;

     є достатньо доказiв того, що становище експортерiв та економiчнi умови є такими, за яких не виключається ймовiрнiсть виникнення нових видiв демпiнгу, що заподiюватиме шкоду нацiональному товаровиробниковi;

     нацiональнi iнтереси вимагають змiни та продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї.

     Резюме фактiв та основнi висновки Мiнiстерства, зробленi за результатами проведення переглядiв, надiслано всiм заiнтересованим сторонам переглядiв, зокрема експортерам та виробникам товару з Росiйської Федерацiї.

     У встановленi строки до Мiнiстерства надiйшли коментарi вiд ВАТ "Дорогобуж" та ВАТ "ОХК "Уралхiм", Фiлiалу "Азот" ВАТ "ОХК "Уралхiм" та ВАТ "Завод мiнеральних добрив Кiрово-Чепецького хiмiчного комбiнату".

     Вiдповiдно до статтi 6 Закону документи (коментарi), поданi пiсля закiнчення встановлених строкiв, залишено без розгляду.

     Коментарi ВАТ "Дорогобуж" не мiстять суттєвих фактiв та доказiв, що могли б вплинути на висновки, за результатами проведення переглядiв.

     Наданi ВАТ "ОХК "Уралхiм", Фiлiалу "Азот" ВАТ "ОХК "Уралхiм" та ВАТ "Завод мiнеральних добрив Кiрово-Чепецького хiмiчного комбiнату" пропозицiї про прийняття зобов'язань щодо припинення демпiнгового iмпорту не вiдповiдають вимогам статтi 15 Закону.

     З огляду на викладене та керуючись положеннями статей 18 - 20 Закону Комiсiя прийняла рiшення N АД-315/2014/4421-06, згiдно з яким вирiшила:

     1. За результатами проведення промiжного перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї, порушеного рiшенням Комiсiї вiд 02.07.2013 N АД-296/2013/4423-06, антидемпiнговi заходи, застосованi рiшенням Комiсiї вiд 21.05.2008 N АД-176/2008/143-47, змiнити шляхом установлення розмiру ставки антидемпiнгового мита на рiвнi:

     для експортера ВАТ "Дорогобуж" - 20,51 %;

     для експортера ВАТ "МХК "ЄвроХiм" - 36,03 %;

     для iнших експортерiв та загалом для Росiйської Федерацiї - 36,03 %.

     2. За результатами проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування, порушеного рiшенням Комiсiї вiд 24.05.2013 N АД-294/2013/4423-06, дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 21.05.2008 N АД-176/2008/143-47, продовжити строком на п'ять рокiв.

     3. Дiю антидемпiнгових заходiв змiнити та продовжити з моменту набрання чинностi цим рiшенням.

     4. Дiю антидемпiнгових заходiв змiнити та продовжити щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис:

     добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi:

     нiтрат амонiю (амiачна селiтра) марки Б - NH4NO3, що виробляється вiдповiдно до ГОСТ 2-85 (сумарна масова частка нiтратного i амонiйного азоту в перерахунку на азот у сухiй речовинi становить не менше 34 вiдсоткiв) та класифiкується згiдно з УКТЗЕД за кодом 3102 30 90 00.

     Зазначене рiшення Комiсiї набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.