МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про порушення та проведення промiжного перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї

     02 липня 2013 року Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула вимогу ПАТ "Азот", ПАТ "Рiвнеазот", ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" i ПАТ "Концерн "Стирол" "Про промiжний перегляд антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї" (далi - Вимога) та звiт Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України (далi - Мiнекономрозвитку) про результати проведення антидемпiнгової процедури промiжного перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї.

     За результатами такого розгляду Комiсiя встановила, що у Вимозi мiститься достатньо iнформацiї та доказiв, якi є необхiдними для порушення промiжного перегляду антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 21.05.2008 N АД-176/2008/143-47, iз змiнами вiд 25.10.2010 N АД-245/2010/4403-47, та продовжених рiшенням Комiсiї вiд 24.05.2013 N АД-294/2013/4423-06.

     Ураховуючи зазначене та керуючись положеннями статтi 20 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон), Комiсiя прийняла рiшення N АД-296/2013/4423-06, згiдно з яким порушила промiжний перегляд антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї.

     Проведення промiжного перегляду антидемпiнгових заходiв доручено Мiнекономрозвитку.

     У разi якщо промiжний перегляд антидемпiнгових заходiв певним чином стосується iнтересiв фiзичних або юридичних осiб, такi особи мають право надсилати до Мiнекономрозвитку iнформацiю, що може бути корисною для цiлей проведення промiжного перегляду.

     Iнформацiя, яка подається Мiнекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослiвних твердженнях чи припущеннях. Разом iз цим iнформацiя ураховується Мiнекономрозвитку в разi подання її державною мовою України та в строки, установленi Законом або Комiсiєю чи Мiнекономрозвитку.

     Адреса Мiнекономрозвитку:

     01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, буд. 12/2.

     Контактнi телефони: 281-95-13; факс: 226-31-81;

     Протягом 30 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономрозвитку здiйснює реєстрацiю заiнтересованих сторiн промiжного перегляду антидемпiнгових заходiв та розглядає вимоги щодо проведення слухань.

     Протягом 60 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономрозвитку розглядає письмово викладенi коментарi та iнформацiю стосовно порушення промiжного перегляду антидемпiнгових заходiв.

     Рiшення Комiсiї вiд 02 липня 2013 року N АД-296/2013/4423-06 набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.