МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про порушення та проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула:

     вимогу публiчного акцiонерного товариства "Азот", приватного акцiонерного товариства "Рiвнеазот", публiчного акцiонерного товариства "Концерн "Стирол" та приватного акцiонерного товариства "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (далi - заявник) "Про перегляд антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування" (далi - вимога);

     звiт i висновки Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України про результати проведення процедури перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування.

     За результатами розгляду Комiсiя встановила:

     у вимозi наведено достатньо iнформацiї, на пiдставi якої можна вважати, що її подано належним нацiональним товаровиробником;

     вимога мiстить докази того, що застосування антидемпiнгових заходiв не усунуло повнiстю нанесеної заявнику

     шкоди, проте мало позитивний ефект;

     вимога мiстить докази того, що становище росiйських експортерiв та економiчнi умови є такими, за яких не

     виключається ймовiрнiсть виникнення нових видiв демпiнгу, що заподiює шкоду;

     продовження дiї антидемпiнгових заходiв не суперечить нацiональним iнтересам.

     У зв'язку iз зазначеним та вiдповiдно до статей 12 та 19 Закону Комiсiя прийняла рiшення вiд 17.04.2019 N АД-413/2019/4411-03, згiдно з яким:

     1. Порушила перегляд антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис:

     твердi добрива та iншi продукти мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi (не у водному розчинi): нiтрат амонiю (амiачна селiтра) без домiшок, нiтрат амонiю (амiачна селiтра) з карбонатом кальцiю або iншими неорганiчними речовинами, що не є добривами та сумiшi добрив та iнших продуктiв на основi нiтрату амонiю (амiачної селiтри) iз вмiстом двох або бiльше поживних елементiв, в яких сумарна масова частка нiтратного i амонiйного азоту у перерахунку на азот у сухiй речовинi складає не менше як 28 мас. %, незалежно вiд їх цiльового використання, що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД у товарних позицiях 3102 та 3105. Країною походження товару є Росiйська Федерацiя.

     2. Продовжила дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 21.05.2008 N АД-176/2008/143-47, продовжених i змiнених рiшеннями Комiсiї вiд 01.07.2014 N АД-315/2014/4421-06 та вiд 26.03.2018 N АД-383/2018/4411-05, до прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення за результатами цього перегляду.

     Проведення перегляду антидемпiнгових заходiв у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування доручено Мiнекономрозвитку.

     У разi якщо перегляд стосується iнтересiв фiзичних або юридичних осiб, такi особи мають право надсилати до Мiнекономрозвитку iнформацiю, яка може бути корисною для проведення перегляду.

     Iнформацiя, що подається Мiнекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослiвних твердженнях чи припущеннях. Водночас iнформацiя враховується Мiнекономрозвитку у разi подання її державною мовою України та в строки, встановленi Законом, Комiсiєю або Мiнекономрозвитку.

     Протягом 30 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономрозвитку здiйснює реєстрацiю заiнтересованих сторiн перегляду та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запитi про реєстрацiю заiнтересована сторона перегляду повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти органiзацiї, вид дiяльностi (виробник, iмпортер, експортер тощо), прiзвище, iм'я та по батьковi контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацiю заiнтересованою стороною перегляду наведена у додатку до цього повiдомлення.

     Протягом 60 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономрозвитку розглядає письмово викладенi коментарi та iнформацiю стосовно порушення перегляду. Iнформацiя повинна надаватися українською мовою або мовою оригiналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.

     У разi якщо iнформацiя має конфiденцiйний характер, необхiдно пiдготувати та надiслати до Мiнекономрозвитку її конфiденцiйну та неконфiденцiйну версiї.

     Рiшення Комiсiї вiд 17.04.2019 N АД-413/2019/4411-03 набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

     Контактна iнформацiя: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;
     E-mail: tradedefence@me.gov.ua;
     Адреса Мiнекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008;

     Iнформацiя щодо вхiдної кореспонденцiї: тел. (044) 253-93-94;
     E-mail: meconomy@me.gov.ua.

 

Додаток
Форма запиту щодо реєстрацiї заiнтересованою стороною перегляду

{на офiцiйному фiрмовому бланку компанiї/органiзацiї}

     Вiдповiдно до частини дванадцятої статтi 12 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" просимо зареєструвати заiнтересованою стороною перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування (компанiю/органiзацiю) на пiдставi наступного:

     I. Iнформацiя про заiнтересовану сторону:

     Повна та скорочена назви компанiї:

     Статус компанiї у рамках перегляду {iмпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, iнше (вкажiть)}:

     Основний вид дiяльностi:

     Вiдомостi про контактну особу:

     Вiдомостi про юридичного представника (у разi наявностi):

     Адреса для отримання кореспонденцiї у рамках перегляду:

     Електронна адреса для отримання кореспонденцiї у рамках перегляду:

     II. Iнформацiя про дiяльнiсть компанiї

     {необхiдно надати данi щодо товару, що є об'єктом перегляду, що стосуються компанiї вiдповiдно до виду дiяльностi, за календарний рiк, що безпосередньо передує порушенню перегляду}

     Загальний обсяг виробництва товару, що є об'єктом перегляду у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):

     Обсяг виробництва (тонни) (у розрiзi кодiв УКТЗЕД чи основних видiв товару):

     Загальний обсяг закупiвлi товару, що є об'єктом перегляду у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):

     Основнi постачальники товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi постачання та частки постачальника в загальному постачаннi товару, що є об'єктом перегляду:

     Загальний обсяг продажу товару, що є об'єктом перегляду у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):

     Обсяг продажу (тонни) (у розрiзi кодiв УКТЗЕД чи основних видiв товару):

     Основнi покупцi товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi реалiзацiї та частки покупця в загальнiй реалiзацiї товару, що є об'єктом перегляду:

{за пiдписом керiвника пiдприємства або уповноваженої особи}

     {якщо iснують обґрунтованi пiдстави для застосування конфiденцiйного режиму до iнформацiї, необхiдно чiтко зазначити про це та в такому випадку необхiдно пiдготувати двi версiї запиту: конфiденцiйну та неконфiденцiйну}

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.