ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо трансфертного цiноутворення

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) пiдпункти 14.1.69 i 14.1.70 виключити;

     2) пiдпункти 14.1.71 i 14.1.159 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.71. звичайна цiна - цiна товарiв (робiт, послуг), визначена сторонами договору, якщо iнше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна цiна вiдповiдає рiвню ринкових цiн.

     У разi якщо цiни (нацiнки) на товари (роботи, послуги) пiдлягають державному регулюванню згiдно iз законодавством, звичайною вважається цiна, встановлена вiдповiдно до правил такого регулювання. Це положення не поширюється на випадки, коли встановлюється мiнiмальна цiна продажу або iндикативна цiна. У такому разi звичайна цiна операцiї визначається вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу, але не може бути меншою за мiнiмальну або iндикативну цiну.

     Якщо пiд час здiйснення операцiї обов'язковим є проведення оцiнки, вартiсть об'єкта оцiнки є пiдставою для визначення звичайної цiни для цiлей оподаткування за умови, що неможливо застосувати методи, зазначенi у пiдпунктi 39.3.1 пункту 39.3 статтi 39 цього Кодексу.

     Пiд час проведення аукцiону (публiчних торгiв) звичайною вважається цiна, яка склалася за результатами такого аукцiону (публiчних торгiв), обов'язковiсть проведення якого передбачено законом.

     Якщо постачання товарiв (робiт, послуг) здiйснюється на пiдставi форвардного або ф'ючерсного контракту, звичайною цiною є цiна, яка вiдповiдає рiвню ринкових цiн на момент укладення такого контракту.

     Якщо продаж (вiдчуження) товарiв, у тому числi майна, переданого у заставу позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здiйснюється у примусовому порядку згiдно iз законодавством, звичайною цiною є цiна, сформована пiд час такого продажу";

     "14.1.159. пов'язанi особи - юридичнi та/або фiзичнi особи, вiдносини мiж якими можуть впливати на умови або економiчнi результати їх дiяльностi чи дiяльностi осiб, яких вони представляють.

     При визнаннi осiб пов'язаними враховується вплив, який може здiйснюватися через володiння однiєю особою корпоративними правами iнших осiб вiдповiдно до укладених мiж ними договорiв або за наявностi iншої можливостi однiєї особи впливати на рiшення, що приймаються iншими особами. При цьому такий вплив враховується незалежно вiд того, чи здiйснюється вiн особою безпосередньо i самостiйно або спiльно з пов'язаними особами, що визнаються такими вiдповiдно до цього пiдпункту.

     Пов'язаними особами для цiлей трансфертного цiноутворення визнаються:

     а) юридичнi особи - у разi якщо одна з таких осiб безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осiб) володiє корпоративними правами юридичної особи у розмiрi 20 i бiльше вiдсоткiв;

     б) фiзична та юридична особа - у разi якщо фiзична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осiб) володiє корпоративними правами iншої юридичної особи у розмiрi 20 i бiльше вiдсоткiв;

     в) юридичнi особи - у разi якщо одна i та сама особа безпосередньо та/або опосередковано володiє корпоративними правами таких юридичних осiб i розмiр частки корпоративних прав у кожнiй юридичнiй особi становить 20 i бiльше вiдсоткiв;

     г) юридична особа i особа, що має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 i бiльше вiдсоткiв складу її колегiального виконавчого органу або наглядової ради;

     ґ) юридичнi особи, одноособовi виконавчi органи яких призначенi (обранi) за рiшенням однiєї i тiєї самої особи (власника або уповноваженого ним органу);

     д) юридичнi особи, в яких 50 i бiльше вiдсоткiв складу колегiального виконавчого органу або наглядової ради призначено (обрано) за рiшенням однiєї i тiєї самої особи (власника або уповноваженого ним органу);

     е) юридичнi особи, в яких 50 i бiльше вiдсоткiв складу колегiального виконавчого органу та/або наглядової ради становлять однi й тi самi фiзичнi особи;

     є) юридична особа та фiзична особа - у разi здiйснення фiзичною особою повноважень одноособового виконавчого органу такої юридичної особи;

     ж) юридичнi особи, в яких повноваження одноособового виконавчого органу здiйснює одна й та сама особа;

     з) фiзичнi особи: чоловiк (дружина), батьки (у тому числi усиновлювачi), дiти (повнолiтнi, неповнолiтнi, у тому числi усиновленi), повнорiднi та неповнорiднi брати i сестри, опiкун, пiклувальник, дитина, над якою встановлено опiку чи пiклування.

     Для фiзичної особи загальна частка корпоративних прав платника податку (голосiв у керiвному органi), якою вона володiє, визначається як частка корпоративних прав, що безпосередньо належить такiй фiзичнiй особi, та частка корпоративних прав, що належить юридичним особам, якi контролюються такою фiзичною особою.

     Якщо фiзична особа визнається пов'язаною з iншими особами вiдповiдно до цього пiдпункту, такi особи визнаються пов'язаними мiж собою";

     3) доповнити пiдпунктом 14.1.2511 такого змiсту:

     "14.1.2511. трансфертне цiноутворення - система визначення звичайної цiни товарiв та/або результатiв робiт (послуг) в операцiях, визнаних вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу контрольованими".

     2. Статтю 39 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 39. Трансфертне цiноутворення

     39.1. Принципи трансфертного цiноутворення

     39.1.1. Податковий контроль за трансфертним цiноутворенням передбачає коригування податкових зобов'язань платника податкiв до рiвня податкових зобов'язань, розрахованих за умови вiдповiдностi комерцiйних та/або фiнансових умов контрольованої операцiї комерцiйним та/або фiнансовим умовам, якi мали мiсце пiд час здiйснення зiставних операцiй, передбачених цiєю статтею, сторони яких не є пов'язаними особами.

     39.1.2. Визначення цiни пiд час здiйснення контрольованих операцiй проводиться за методами, встановленими пунктом 39.3 цiєї статтi, з метою перевiрки правильностi, повноти нарахування та сплати податку на прибуток пiдприємств та податку на додану вартiсть.

     39.1.3. Цiна в контрольованiй операцiї для цiлей оподаткування визнається звичайною, якщо центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, не доведено зворотне або платником податкiв використано цiну, зазначену в договорi про взаємне узгодження цiн пiд час здiйснення контрольованих операцiй, порядок укладення якого визначено пунктом 39.6 цiєї статтi, та цiну, зазначену в такому договорi, не може бути оскаржено в установленому цим Кодексом порядку.

     39.1.4. У разi застосування платником податкiв пiд час здiйснення контрольованих операцiй цiн, що не вiдповiдають рiвню звичайних цiн на вiдповiднi товари (роботи, послуги), та якщо внаслiдок такої невiдповiдностi виникає заниження податкового зобов'язання, платник податкiв має право самостiйно провести коригування податкових зобов'язань i сплачених сум податку вiдповiдно до пiдпункту 39.5.4 цiєї статтi.

     39.2. Контрольованi операцiї

     39.2.1. Для цiлей цього Кодексу контрольованими операцiями є:

     39.2.1.1. господарськi операцiї з придбання (продажу) товарiв (робiт, послуг), що здiйснюються платниками податкiв з пов'язаними особами - нерезидентами;

     господарськi операцiї з придбання (продажу) товарiв (робiт, послуг), що здiйснюються платниками податкiв з пов'язаними особами - резидентами, якi:

     задекларували вiд'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за попереднiй податковий (звiтний) рiк;

     застосовують спецiальнi режими оподаткування станом на початок податкового (звiтного) року;

     сплачують податок на прибуток пiдприємств та/або податок на додану вартiсть за iншою ставкою, нiж базова (основна), що встановлена вiдповiдно до цього Кодексу, станом на початок податкового (звiтного) року;

     не були платниками податку на прибуток пiдприємств та/або податку на додану вартiсть станом на початок податкового (звiтного) року;

     39.2.1.2. операцiї, однiєю iз сторiн яких є нерезидент, зареєстрований у державi (на територiї), в якiй ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 i бiльше вiдсоткiв нижче, нiж в Українi, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 i бiльше вiдсоткiв нижчою, нiж в Українi. Перелiк таких держав (територiй) затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Цей перелiк держав (територiй) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, публiкує щороку в офiцiйних друкованих виданнях та на офiцiйному веб-сайтi iз зазначенням ставок податку на прибуток (корпоративний податок). Iнформацiя про змiну ставок публiкується протягом трьох мiсяцiв з моменту такої змiни.

     39.2.1.3. У разi коли в державi (на територiї) реєстрацiї такого нерезидента встановлено бiльше нiж одну ставку податку на прибуток (корпоративного податку), платником податку подається довiдка (або її нотарiально засвiдчена копiя), що пiдтверджує обрану нерезидентом ставку податку на прибуток (корпоративного податку), встановлену у державi його реєстрацiї, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує податкову i митну полiтику, у строки, визначенi пiдпунктом 39.4.2 цiєї статтi для подання звiту про контрольованi операцiї.

     39.2.1.4. Операцiї, передбаченi у пiдпунктах 39.2.1.1 i 39.2.1.2 цiєї статтi, визнаються контрольованими за умови, що загальна сума здiйснених операцiй платника податкiв з кожним контрагентом дорiвнює або перевищує 50 мiльйонiв гривень (без урахування податку на додану вартiсть) за вiдповiдний календарний рiк.

     39.2.2. Зiставлення комерцiйних та фiнансових умов операцiй

     39.2.2.1. Для визначення обсягу отриманих доходiв та/або понесених витрат пiд час здiйснення контрольованої операцiї платники податкiв i центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, проводять зiставлення такої контрольованої операцiї з iншими операцiями, сторони яких не є пов'язаними особами.

     39.2.2.2. Для цiлей цього Кодексу операцiї визнаються зiставними, якщо вони здiйснюються в однакових комерцiйних та/або фiнансових умовах з контрольованою операцiєю.

     39.2.2.3. Такi умови можуть бути визнанi зiставними лише у разi, якщо вiдмiнностi мiж ними не мають iстотного впливу на результати операцiї або можуть бути усуненi шляхом коригування умов та/або результатiв зiставних чи контрольованих операцiй.

     39.2.2.4. Пiд час визначення зiставностi операцiй, а також для коригування їх комерцiйних та/або фiнансових умов аналiзуються такi елементи контрольованої та зiставних операцiй:

     товари (роботи, послуги), якi є предметом операцiї;

     функцiї, якi виконуються сторонами операцiї, активи, що ними використовуються, умови розподiлу мiж сторонами операцiї ризикiв та вигод, розподiл вiдповiдальностi мiж сторонами операцiї та iншi умови операцiї (далi - функцiональний аналiз);

     стала практика вiдносин та умови договорiв, укладених мiж сторонами операцiї, якi iстотно впливають на цiни товарiв (робiт, послуг);

     економiчнi умови дiяльностi сторiн операцiї, включаючи аналiз вiдповiдних ринкiв товарiв (робiт, послуг), якi iстотно впливають на цiни товарiв (робiт, послуг);

     бiзнес-стратегiї сторiн операцiї (за наявностi), якi iстотно впливають на цiни товарiв (робiт, послуг).

     39.2.2.5. Визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов операцiй з умовами контрольованої операцiї здiйснюється за результатами аналiзу:

     характеристик товарiв (робiт, послуг);

     кiлькостi товарiв, обсягу виконаних робiт (наданих послуг);

     строкiв виконання господарських зобов'язань;

     умов здiйснення платежiв пiд час проведення операцiї;

     офiцiйного курсу гривнi до iноземної валюти, встановленого Нацiональним банком України, у разi використання такої валюти у розрахунках пiд час проведення операцiї, змiни цього курсу;

     розмiру звичайних надбавок чи знижок до цiни товарiв (робiт, послуг), зокрема знижок, зумовлених сезонними та iншими коливаннями споживчого попиту на товари (роботи, послуги), втратою товарами споживчих якостей, закiнченням (наближенням дати закiнчення) строку зберiгання (придатностi, реалiзацiї), збутом нелiквiдних або низьколiквiдних товарiв;

     розподiлу прав та обов'язкiв мiж сторонами операцiї, визначених за результатами функцiонального аналiзу.

     39.2.2.6. Аналiз функцiй, якi виконуються сторонами операцiї, пiд час визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов операцiй з умовами контрольованої операцiї здiйснюється з урахуванням матерiальних та нематерiальних активiв, що перебувають у розпорядженнi сторiн операцiї та використовуються в цiлях отримання доходу.

     До таких функцiй, зокрема, належать:

     дизайн i технологiчне розроблення товарiв;

     виробництво товарiв;

     складання товарiв чи їх компонентiв;

     монтаж та/або установлення обладнання;

     проведення науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт;

     придбання товарно-матерiальних цiнностей;

     здiйснення оптового чи роздрiбного продажу;

     надання послуг з ремонту, гарантiйного обслуговування;

     маркетинг, реклама товарiв (робiт, послуг);

     зберiгання товарiв;

     транспортування товарiв;

     страхування;

     надання консультацiй, iнформацiйне обслуговування;

     ведення бухгалтерського облiку;

     юридичне обслуговування;

     надання персоналу;

     надання агентських, довiрчих, комiсiйних та iнших подiбних посередницьких послуг з продажу товарiв (робiт, послуг);

     здiйснення контролю якостi;

     навчання та/або професiйна пiдготовка, перепiдготовка або пiдвищення квалiфiкацiї персоналу;

     органiзацiя збуту товарiв (робiт, послуг) iз залученням третiх осiб, якi мають досвiд вiдповiдної роботи;

     здiйснення стратегiчного управлiння, у тому числi визначення цiнової полiтики, стратегiї виробництва та реалiзацiї товарiв (робiт, послуг), обсягiв продажу та асортименту товарiв (робiт, послуг), їх споживчих якостей, а також здiйснення оперативного управлiння.

     39.2.2.7. Пiд час визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов зiставних операцiй з умовами контрольованої операцiї також враховуються ризики сторiн операцiї, пов'язанi з провадженням господарської дiяльностi, що впливають на умови операцiї, а саме:

     виробничi ризики, включаючи ризик неповного завантаження виробничих потужностей;

     ризик змiни ринкових цiн на придбанi матерiали та вироблену продукцiю внаслiдок змiни економiчної кон'юнктури, iнших ринкових умов;

     ризик знецiнення виробничих запасiв, втрати товарами споживчих якостей;

     ризики, пов'язанi iз втратою майна чи майнових прав;

     ризики, пов'язанi iз змiною офiцiйного курсу гривнi до iноземної валюти, встановленого Нацiональним банком України, процентних ставок, кредитнi ризики;

     ризик, пов'язаний з вiдсутнiстю результатiв проведення науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт;

     iнвестицiйнi ризики, пов'язанi з можливими фiнансовими втратами внаслiдок помилок, допущених пiд час здiйснення iнвестицiй, включаючи вибiр об'єкта iнвестування;

     ризик заподiяння шкоди навколишньому природному середовищу;

     пiдприємницькi (комерцiйнi) ризики, пов'язанi iз здiйсненням стратегiчного управлiння, включаючи цiнову полiтику та стратегiю виробництва i реалiзацiї товарiв (робiт, послуг);

     ризик зниження рiвня споживчого попиту на товари (роботи, послуги).

     39.2.2.8. Пiд час визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов зiставних операцiй з умовами контрольованої операцiї здiйснюється аналiз характеристик ринкiв товарiв (робiт, послуг), на яких проводяться такi операцiї. При цьому вiдмiнностi в характеристиках таких ринкiв не повиннi iстотно впливати на комерцiйнi та/або фiнансовi умови операцiй, якi на них здiйснюються, або такi вiдмiнностi повиннi бути врахованi пiд час проведення вiдповiдного коригування.

     39.2.2.9. Пiд час визначення зiставностi характеристик ринкiв товарiв (робiт, послуг) враховуються такi фактори:

     географiчне мiсцезнаходження ринкiв та їх обсяги;

     наявнiсть конкуренцiї на ринках, вiдносна конкурентоспроможнiсть продавцiв та покупцiв на ринку;

     наявнiсть на ринку однорiдних (подiбних) товарiв (робiт, послуг);

     попит та пропозицiя на ринку, а також купiвельна спроможнiсть споживачiв;

     рiвень державного регулювання ринкових процесiв;

     рiвень розвитку виробничої i транспортної iнфраструктури;

     iншi характеристики ринку, що впливають на цiни товарiв (робiт, послуг).

     39.2.2.10. Пiд час визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов зiставних операцiй з умовами контрольованої операцiї здiйснюється аналiз комерцiйних стратегiй сторiн операцiй, до яких, зокрема, належать стратегiї, спрямованi на оновлення та удосконалення власної продукцiї, вихiд на новi ринки збуту товарiв (робiт, послуг).

     39.2.2.11. У разi наявностi у сторiн операцiї кредитних договорiв (договорiв позики), договорiв поруки чи поручительства, якi впливають на цiну товарiв (робiт, послуг), пiд час визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов зiставних операцiй з умовами контрольованої операцiї враховуються:

     кредитна iсторiя;

     вiдомостi про виконання зобов'язань за кредитними договорами;

     платоспроможнiсть отримувача кредиту (позики) та особи, зобов'язання якої забезпечуються поручительством;

     характер i ринкова вартiсть забезпечення виконання зобов'язання;

     строк, на який надано кредит (позику);

     валюта, в якiй надано кредит (позику);

     процентна ставка (фiксована чи змiнювана) за кредитом (позикою), порядок її визначення;

     iншi умови, що впливають на розмiр процентної ставки (винагороди) за вiдповiдним договором. Такi iншi умови повиннi також враховуватися при визначеннi зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов зiставних операцiй з умовами контрольованої операцiї з надання кредиту (позики), депозиту, поруки, банкiвського поручительства, гарантiї чи iнших фiнансових послуг (при визначеннi звичайних цiн за наданi (отриманi) платником податкiв фiнансовi послуги).

     39.2.2.12. З урахуванням результатiв аналiзу умов зiставних операцiй платники податкiв та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, здiйснюють коригування умов та/або результатiв зiставних чи контрольованої операцiї на основi того, що:

     доходи сторiн операцiї, якi не є пов'язаними особами, складаються з доходiв вiд використання активiв з урахуванням ризикiв, пов'язаних з провадженням господарської дiяльностi в економiчних умовах, що склалися на ринку товарiв (робiт, послуг), та вiдображають функцiї, якi виконуються кожною стороною операцiї вiдповiдно до умов договору;

     додатковi функцiї та/або активи, якi iстотно впливають на рiвень доходiв та виконуються або залучаються пiд час здiйснення операцiї, прийняття додаткових комерцiйних ризикiв вiдповiдно до бiзнес-стратегiї сторiн операцiї (за умови незмiнностi всiх iнших умов) тягне за собою пiдвищення рiвня доходiв, якi планується отримати за такою операцiєю.

     39.3. Методи визначення цiни у контрольованих операцiях

     39.3.1. Визначення цiни з метою оподаткування доходiв (прибутку, виручки) платникiв податкiв, що є сторонами контрольованої операцiї, здiйснюється за одним iз зазначених методiв:

     39.3.1.1. порiвняльної неконтрольованої цiни (аналогiв продажу);

     39.3.1.2. цiни перепродажу;

     39.3.1.3. "витрати плюс";

     39.3.1.4. чистого прибутку;

     39.3.1.5. розподiлення прибутку.

     Пiд час вибору методу, що використовується для визначення цiни в контрольованiй операцiї, повиннi враховуватися повнота i достовiрнiсть вихiдних даних, а також обґрунтованiсть коригування, що здiйснюється з метою забезпечення зiставностi умов проведення контрольованої та зiставних операцiй.

     Допускається використання комбiнацiї двох i бiльше методiв, передбачених цим пiдпунктом.

     Платник податку використовує будь-який метод, який вiн обґрунтовано вважає найбiльш прийнятним, однак у разi, коли iснує можливiсть застосування i методу порiвняльної неконтрольованої цiни (аналогiв продажу), i будь-якого iншого методу, застосовується метод порiвняльної неконтрольованої цiни (аналогiв продажу).

     Методику визначення цiни страхового тарифу затверджує Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, виходячи з положень цiєї статтi.

     Методику визначення цiни банкiвських послуг затверджує Нацiональний банк України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, виходячи з положень цiєї статтi.

     39.3.2. Показники рентабельностi, ринковий дiапазон рентабельностi та ринковий дiапазон цiн

     39.3.2.1. Для застосування методу, встановленого пiдпунктом 39.3.1.1 цiєї статтi, розраховується ринковий дiапазон цiн.

     39.3.2.2. Для застосування методiв, встановлених пiдпунктами 39.3.1.2 - 39.3.1.4 цiєї статтi, розраховується ринковий дiапазон рентабельностi.

     39.3.2.3. Для застосування методу, встановленого пiдпунктом 39.3.1.5 цiєї статтi, розраховується ринковий дiапазон цiн та/або ринковий дiапазон рентабельностi.

     39.3.2.4. Порядок розрахунку та застосування ринкового дiапазону цiн та ринкового дiапазону рентабельностi затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     39.3.2.5. Пiд час визначення для цiлей оподаткування рiвня рентабельностi контрольованих операцiй можуть бути використанi такi фiнансовi показники:

     а) валова рентабельнiсть, що визначається як вiдношення валового прибутку до чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартiсть, iнших податкiв та зборiв;

     б) валова рентабельнiсть собiвартостi, що визначається як вiдношення валового прибутку до собiвартостi реалiзованих товарiв (робiт, послуг);

     в) чиста рентабельнiсть, що визначається як вiдношення прибутку вiд операцiйної дiяльностi до чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартiсть, iнших податкiв та зборiв;

     г) чиста рентабельнiсть витрат, що визначається як вiдношення прибутку вiд операцiйної дiяльностi до суми собiвартостi реалiзованих товарiв (робiт, послуг) та операцiйних витрат (адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших), пов'язаних з реалiзацiєю товарiв (робiт, послуг);

     ґ) рентабельнiсть операцiйних витрат, що визначається як вiдношення валового прибутку до операцiйних витрат (адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших), пов'язаних з реалiзацiєю товарiв (робiт, послуг);

     д) рентабельнiсть активiв, що визначається як вiдношення прибутку вiд операцiйної дiяльностi до поточної ринкової вартостi необоротних та оборотних активiв (крiм поточних фiнансових iнвестицiй i грошових коштiв та їх еквiвалентiв), що прямо або опосередковано використовуються у контрольованiй операцiї. У разi вiдсутностi необхiдної iнформацiї про поточну ринкову вартiсть активiв рентабельнiсть активiв може визначатися на основi даних бухгалтерської звiтностi;

     е) рентабельнiсть капiталу, що визначається як вiдношення прибутку вiд операцiйної дiяльностi до капiталу (сума необоротних та оборотних активiв, крiм поточних фiнансових iнвестицiй i грошових коштiв та їх еквiвалентiв, крiм поточних зобов'язань).

     39.3.2.6. Показники рентабельностi для цiлей цiєї статтi визначаються на пiдставi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, вiдображених за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку або мiжнародними стандартами вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".

     39.3.2.7. Пiд час визначення ринкового дiапазону рентабельностi використовуються значення показникiв рентабельностi, що визначаються за результатами не менше трьох зiставних операцiй, у тому числi здiйснених платником податкiв, за умови, що зазначенi операцiї були здiйсненi з особами, якi не є пов'язаними.

     39.3.2.8. У разi застосування методiв, зазначених у пiдпунктах 39.3.1.2 - 39.3.1.4 цiєї статтi, здiйснюється вибiр сторони контрольованої операцiї, стосовно якої застосування таких методiв є найбiльш обґрунтованим i можна зробити найбiльш обґрунтований висновок щодо зiставностi такої контрольованої операцiї з операцiями вiдповiдно до пiдпункту 39.2.2 цiєї статтi, сторонами яких не є пов'язанi особи. При цьому такий вибiр повинен здiйснюватися вiдповiдно до виконаних кожною стороною контрольованої операцiї функцiй, використаних пiд час здiйснення контрольованих операцiй активiв та прийнятих економiчних (комерцiйних) ризикiв, пов'язаних iз здiйсненням такої операцiї. З метою застосування таких методiв визначаються мiнiмальне i максимальне значення ринкового дiапазону рентабельностi, розрахованого на основi показникiв рентабельностi.

     39.3.2.9. Пiд час визначення ринкового дiапазону рентабельностi використовується iнформацiя, наявна на момент здiйснення контрольованої операцiї, та/або iнформацiя за звiтний податковий перiод (рiк), у якому здiйснена контрольована операцiя, та/або за попереднi податковi перiоди (роки), що передують податковому перiоду (року) здiйснення контрольованої операцiї.

     39.3.2.10. З метою забезпечення зiставностi показникiв рентабельностi пiд час визначення ринкового дiапазону рентабельностi проводиться коригування окремих показникiв фiнансової звiтностi платника податку, враховуючи умови здiйснення контрольованої та зiставних операцiй.

     39.3.3. Метод порiвняльної неконтрольованої цiни (аналогiв продажу)

     39.3.3.1. Метод порiвняльної неконтрольованої цiни (аналогiв продажу) базується на порiвняннi цiни товарiв (робiт, послуг), застосованої пiд час контрольованої операцiї, з ринковим дiапазоном цiн на iдентичнi (а за їх вiдсутностi - однорiднi) товари (роботи, послуги) у зiставних операцiях.

     39.3.3.2. Для визначення ринкового дiапазону цiн товару (роботи, послуги) згiдно з методом порiвняльної неконтрольованої цiни (аналогiв продажу) використовується iнформацiя про укладенi та реалiзованi платником податкiв або iншими особами договори про продаж iдентичних (а за їх вiдсутностi - однорiдних) товарiв (робiт, послуг) у зiставних умовах на вiдповiдному ринку товарiв (робiт, послуг).

     При цьому враховуються такi особливостi:

     характеристика товарiв (робiт, послуг);

     кiлькiсть (обсяг) товарiв (робiт, послуг);

     обсяг функцiй, що виконуються сторонами;

     умови розподiлу мiж сторонами ризикiв i вигод;

     строки виконання зобов'язань;

     умови здiйснення платежiв, звичайних для такої операцiї;

     характеристика ринку товарiв (робiт, послуг), на якому здiйснено операцiю;

     бiзнес-стратегiї пiдприємства (за наявностi);

     iншi об'єктивнi умови, що можуть вплинути на цiну.

     39.3.3.3. Умови на ринку iдентичних (а за їх вiдсутностi - однорiдних) товарiв (робiт, послуг) визнаються зiставними, якщо вiдмiннiсть мiж такими умовами iстотно не впливає на цiну або є економiчно обґрунтованою.

     39.3.3.4. Ринковий дiапазон цiн визначається на пiдставi наявної iнформацiї про цiни, застосованi протягом перiоду, який аналiзується, або iнформацiї на найближчу до дня здiйснення контрольованої операцiї дату.

     39.3.3.5. За умови наявностi iнформацiї тiльки про одну зiставну операцiю, предметом якої є iдентичнi (а за їх вiдсутностi - однорiднi) товари (роботи, послуги), цiна такої зiставної операцiї може бути визнана одночасно мiнiмальним i максимальним значенням ринкового дiапазону цiн тiльки у разi, якщо умови такої операцiї є повнiстю зiставними з умовами контрольованої операцiї або за допомогою вiдповiдного коригування забезпечено повну зiставнiсть таких умов, а також за умови, що продавець товарiв (робiт, послуг) у зiставнiй операцiї не є монополiстом на ринку таких iдентичних (однорiдних) товарiв (робiт, послуг).

     39.3.3.6. Якщо цiна, встановлена пiд час здiйснення контрольованої операцiї, перебуває в межах ринкового дiапазону цiн, визначеного вiдповiдно до положень пiдпункту 39.3.3 цiєї статтi, для цiлей оподаткування визнається, що така цiна вiдповiдає звичайнiй цiнi.

     39.3.3.7. Якщо цiна в контрольованiй операцiї є меншою, нiж мiнiмальне значення ринкового дiапазону цiн, визначеного вiдповiдно до положень пiдпункту 39.3.3 цiєї статтi, для цiлей оподаткування приймається цiна, яка вiдповiдає мiнiмальному значенню ринкового дiапазону цiн.

     39.3.3.8. Якщо цiна в контрольованiй операцiї перевищує максимальне значення ринкового дiапазону цiн, визначеного вiдповiдно до положень пiдпункту 39.3.3 цiєї статтi, для цiлей оподаткування приймається цiна, яка вiдповiдає максимальному значенню ринкового дiапазону цiн.

     39.3.3.9. Застосування для цiлей оподаткування мiнiмального чи максимального значення ринкового дiапазону цiн вiдповiдно до пiдпункту 39.3.3 цiєї статтi здiйснюється за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що пiдлягає сплатi до бюджету.

     39.3.4. Метод цiни перепродажу

     39.3.4.1. Метод цiни перепродажу є методом визначення вiдповiдностi цiни товарiв (робiт, послуг) контрольованої операцiї звичайнiй цiнi, який полягає у зiставленнi валової рентабельностi контрольованої операцiї, отриманої пiд час подальшої реалiзацiї (перепродажу) товарiв (робiт, послуг), що були придбанi в контрольованiй операцiї, з ринковим дiапазоном валової рентабельностi, визначеним у порядку, встановленому пiдпунктом 39.3.2 цiєї статтi.

     39.3.4.2. Метод цiни перепродажу використовується для визначення вiдповiдностi цiни товару, за якою товар придбавається пiд час здiйснення контрольованої операцiї та перепродається непов'язаним особам. Метод цiни перепродажу також використовується, якщо пiд час перепродажу товару здiйснюються такi операцiї:

     пiдготовка товару до перепродажу та його транспортування (подiл товарiв на партiї, формування поставок, сортування, перепакування);

     змiшування товарiв, якщо характеристики кiнцевої продукцiї (напiвфабрикатiв) iстотно не вiдрiзняються вiд характеристик змiшуваних товарiв.

     39.3.4.3. У разi якщо валова рентабельнiсть контрольованої операцiї перебуває в межах ринкового дiапазону валової рентабельностi, визначеної у порядку, встановленому пiдпунктом 39.3.2 цiєї статтi, для цiлей оподаткування визнається, що цiна товарiв контрольованої операцiї вiдповiдає звичайнiй цiнi.

     39.3.4.4. Якщо валова рентабельнiсть контрольованої операцiї є меншою, нiж мiнiмальне значення ринкового дiапазону валової рентабельностi, визначеної у порядку, встановленому пiдпунктом 39.3.2 цiєї статтi, для цiлей оподаткування враховується цiна, що визначається виходячи з фактичної цiни подальшої реалiзацiї товару i валової рентабельностi, яка вiдповiдає мiнiмальному значенню ринкового дiапазону валової рентабельностi.

     39.3.4.5. Якщо валова рентабельнiсть контрольованої операцiї перевищує максимальне значення ринкового дiапазону валової рентабельностi, визначеної у порядку, встановленому пiдпунктом 39.3.2 цiєї статтi, для цiлей оподаткування враховується цiна, що визначається виходячи з фактичної цiни подальшої реалiзацiї товару i валової рентабельностi, яка вiдповiдає максимальному значенню ринкового дiапазону валової рентабельностi.

     39.3.4.6. Застосування для цiлей оподаткування мiнiмального чи максимального значення ринкового дiапазону валової рентабельностi вiдповiдно до пiдпункту 39.3.4 цiєї статтi здiйснюється за умови, що це не призводить до зменшення суми податку, що пiдлягає сплатi до бюджету.

     39.3.5. Метод "витрати плюс"

     39.3.5.1. Метод "витрати плюс" є методом визначення вiдповiдностi цiни товарiв (робiт, послуг) контрольованої операцiї звичайнiй цiнi, який полягає у зiставленнi валової рентабельностi собiвартостi контрольованої операцiї з ринковим дiапазоном валової рентабельностi собiвартостi у зiставних операцiях, визначених у порядку, встановленому пiдпунктом 39.3.2 цiєї статтi.

     39.3.5.2. Метод "витрати плюс" застосовується, зокрема, пiд час:

     виконання робiт (надання послуг) особами, якi є пов'язаними з отримувачами результатiв таких робiт (послуг);

     реалiзацiї товарiв, сировини або напiвфабрикатiв за договорами мiж пов'язаними особами;

     реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) за довгостроковими договорами (контрактами) мiж пов'язаними особами.

     39.3.5.3. У разi коли валова рентабельнiсть собiвартостi контрольованої операцiї перебуває в межах ринкового дiапазону валової рентабельностi собiвартостi, визначеного у порядку, встановленому пiдпунктом 39.3.2 цiєї статтi, для цiлей оподаткування визнається, що цiна товарiв (робiт, послуг) контрольованої операцiї вiдповiдає звичайнiй цiнi.

     39.3.5.4. Якщо валова рентабельнiсть собiвартостi контрольованої операцiї є меншою, нiж мiнiмальне значення ринкового дiапазону валової рентабельностi собiвартостi, визначеного у порядку, встановленому пiдпунктом 39.3.2 цiєї статтi, для цiлей оподаткування враховується цiна, що визначається виходячи з фактичної собiвартостi реалiзованих товарiв (робiт, послуг) i валової рентабельностi собiвартостi, яка вiдповiдає мiнiмальному значенню ринкового дiапазону валової рентабельностi собiвартостi.

     39.3.5.5. Якщо валова рентабельнiсть собiвартостi контрольованої операцiї перевищує максимальне значення ринкового дiапазону валової рентабельностi собiвартостi, визначеного у порядку, встановленому пiдпунктом 39.3.2 цiєї статтi, для цiлей оподаткування враховується цiна, що визначається виходячи з фактичної собiвартостi реалiзованих товарiв (робiт, послуг) i валової рентабельностi собiвартостi, яка вiдповiдає максимальному значенню ринкового дiапазону валової рентабельностi собiвартостi.

     39.3.5.6. Застосування для цiлей оподаткування мiнiмального чи максимального значення ринкового дiапазону валової рентабельностi собiвартостi вiдповiдно до пiдпункту 39.3.5 цiєї статтi здiйснюється за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що пiдлягає сплатi до бюджету.

     39.3.6. Метод чистого прибутку

     39.3.6.1. Метод чистого прибутку ґрунтується на порiвняннi рентабельностi контрольованої операцiї з ринковим дiапазоном рентабельностi у зiставних операцiях, визначеним у порядку, встановленому пiдпунктом 39.3.2 цiєї статтi.

     39.3.6.2. Розрахунок найбiльш прийнятного показника рентабельностi у контрольованiй операцiї (або в сукупностi контрольованих операцiй у разi, коли окремi операцiї є настiльки взаємопов'язаними або безперервними, що не можуть бути адекватно оцiненi окремо) здiйснюється платником податку згiдно з пiдпунктом 39.3.2 цiєї статтi.

     39.3.6.3. Метод чистого прибутку використовується, зокрема, у разi вiдсутностi або недостатностi iнформацiї, на пiдставi якої можна обґрунтовано зробити висновок про достатнiй рiвень зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов контрольованої та зiставних операцiй пiд час використання методiв, визначених у пiдпунктах 39.3.4 i 39.3.5 цiєї статтi.

     39.3.6.4. У разi коли рентабельнiсть контрольованої операцiї перебуває в межах ринкового дiапазону рентабельностi, визначеного у порядку, встановленому пiдпунктом 39.3.2 цiєї статтi, для цiлей оподаткування визнається, що цiна товарiв (робiт, послуг) контрольованої операцiї вiдповiдає звичайнiй цiнi.

     39.3.6.5. Якщо рентабельнiсть контрольованої операцiї є меншою за мiнiмальне значення ринкового дiапазону рентабельностi, визначеного у порядку, встановленому пiдпунктом 39.3.2 цiєї статтi, для цiлей оподаткування враховується цiна, що визначається виходячи з рентабельностi, яка вiдповiдає мiнiмальному значенню ринкового дiапазону рентабельностi.

     39.3.6.6. Якщо рентабельнiсть контрольованої операцiї перевищує максимальне значення ринкового дiапазону рентабельностi, визначеного у порядку, встановленому пiдпунктом 39.3.2 цiєї статтi, для цiлей оподаткування враховується цiна, що визначається виходячи з рентабельностi, яка вiдповiдає максимальному значенню ринкового дiапазону рентабельностi.

     39.3.6.7. Застосування для цiлей оподаткування мiнiмального чи максимального значення ринкового дiапазону рентабельностi вiдповiдно до пiдпункту 39.3.6 цiєї статтi здiйснюється за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що пiдлягає сплатi до бюджету.

     39.3.7. Метод розподiлення прибутку

     39.3.7.1. Метод розподiлення прибутку полягає у зiставленнi фактичного розподiлення отриманого сукупного прибутку мiж сторонами контрольованої операцiї з розподiленням прибутку, здiйсненим на економiчно обґрунтованiй основi мiж непов'язаними особами.

     39.3.7.2. Якщо сторони контрольованих операцiй, сукупний прибуток яких пiдлягає розподiленню з урахуванням положень пiдпункту 39.3.7 цiєї статтi, ведуть бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на пiдставi рiзних форм та методiв бухгалтерського облiку, для цiлей застосування методу розподiлення прибутку бухгалтерська i фiнансова звiтнiсть повинна бути приведена у вiдповiднiсть з єдиними методологiчними засадами бухгалтерського облiку.

     39.3.7.3. Метод розподiлення прибутку використовується, зокрема, у разi наявностi:

     iстотного взаємозв'язку мiж контрольованими операцiями та iншими операцiями, що здiйснюються сторонами контрольованої операцiї з пов'язаними з ними особами;

     у власностi (користуваннi) сторiн контрольованої операцiї прав на об'єкти нематерiальних активiв, що iстотно впливають на рiвень рентабельностi.

     39.3.7.4. Розподiлення прибутку мiж сторонами контрольованих операцiй проводиться на пiдставi оцiнки їх вкладу в сукупний прибуток вiдповiдно до критерiїв, що базуються на об'єктивних даних та пiдтверджуються iнформацiєю у зiставних операцiях та/або внутрiшнiми даними сторiн контрольованих операцiй вiдповiдно до виконаних кожною з них функцiй, використаних пiд час здiйснення контрольованих операцiй активiв та прийнятих економiчних (комерцiйних) ризикiв, пов'язаних з таким здiйсненням.

     39.3.7.5. Пiд час застосування методу розподiлення прибутку мiж сторонами контрольованих операцiй розподiляється сукупний прибуток або залишковий прибуток усiх сторiн таких операцiй за перiод, що аналiзується.

     39.3.7.6. Для цiлей пiдпункту 39.3.7 цiєї статтi сукупним прибутком всiх сторiн контрольованих операцiй є сума прибутку вiд даних контрольованих операцiй всiх сторiн контрольованих операцiй за перiод, що аналiзується. При цьому залишковий прибуток (збиток) визначається як рiзниця мiж сукупним прибутком (збитком), отриманим за результатами проведення контрольованих операцiй, та сумою розрахункового прибутку (збитку) всiх сторiн контрольованих операцiй.

     39.3.7.7. Розрахунковий прибуток (збиток) визначається на основi методiв, передбачених пiдпунктами 39.3.1.1 - 39.3.1.4 цiєї статтi, для кожної особи, що є стороною контрольованих операцiй, на основi ринкового дiапазону цiни товарiв (робiт, послуг) або показникiв рентабельностi для кожної сторони з урахуванням виконаних такою стороною функцiй, використаних активiв та прийнятих комерцiйних ризикiв, що є типовими для зiставних операцiй.

     39.3.7.8. Визначення пiдсумкової величини прибутку (збитку) кожної сторони контрольованих операцiй здiйснюється шляхом пiдсумовування вiдповiдних розрахункового прибутку (збитку) i залишкового прибутку (збитку).

     39.3.7.9. Для розподiлу мiж сторонами контрольованих операцiй сукупного або залишкового прибутку (збитку) всiх сторiн зазначених операцiй враховуються такi показники:

     розмiр витрат, понесених кожною iз сторiн контрольованих операцiй у зв'язку iз створенням нематерiальних активiв, використання яких впливає на розмiр фактично отриманого прибутку (збитку) вiд контрольованих операцiй;

     характеристика персоналу, залученого кожною стороною контрольованих операцiй, включаючи його чисельнiсть i квалiфiкацiю; витрачений персоналом час; обсяг витрат на оплату працi, що мають вплив на розмiр фактично отриманого прибутку (понесеного збитку) кожною стороною контрольованих операцiй;

     ринкова вартiсть активiв, що були використанi кожною стороною контрольованих операцiй та мали вплив на розмiр фактично отриманого прибутку (збитку) контрольованих операцiй;

     iншi показники, якi пов'язанi з виконанням функцiй, використанням активiв, прийнятими комерцiйними ризиками та розмiром фактично отриманого прибутку (збитку) кожною стороною контрольованих операцiй.

     39.3.7.10. Розподiлення сукупного прибутку (збитку) або залишкового прибутку (збитку) мiж сторонами контрольованих операцiй може здiйснюватися з урахуванням дисконтованих грошових потокiв сторiн контрольованих операцiй протягом прогнозованої тривалостi комерцiйної дiяльностi та застосовуватися у разi:

     здiйснення контрольованих операцiй на етапi виходу на ринок товарiв (робiт, послуг);

     складення прогнозiв грошових потокiв сторiн контрольованих операцiй як складової оцiнки життєвого циклу товарiв (робiт, послуг);

     проведення оцiнки капiтальних iнвестицiй та тривалостi продажу товарiв (робiт, послуг) з високим ступенем точностi.

     39.3.7.11. Розподiлення прибутку мiж сторонами контрольованих операцiй пропорцiйно розподiленню прибутку мiж сторонами зiставних операцiй здiйснюється за наявностi iнформацiї про розподiлення сум прибутку (збитку) за такими операцiями, а також за умови дотримання одночасно таких умов:

     данi бухгалтерського облiку сторiн контрольованих операцiй повиннi бути зiставнi з даними бухгалтерського облiку сторiн (у тому числi шляхом здiйснення необхiдного коригування);

     сукупна валова рентабельнiсть сторiн контрольованих операцiй не повинна iстотно вiдрiзнятися вiд сукупної валової рентабельностi сторiн зiставних операцiй (у тому числi шляхом здiйснення необхiдного коригування).

     39.3.7.12. У разi коли прибуток, отриманий стороною контрольованих операцiй, дорiвнює прибутку, розрахованому для цiєї сторони вiдповiдно до методу розподiлення прибутку (чи перевищує розмiр такого прибутку), або якщо збиток, понесений зазначеною стороною, дорiвнює збитку, розрахованому для цiєї сторони вiдповiдно до методу розподiлення прибутку (чи є меншим за розмiр такого збитку), для цiлей оподаткування приймається вiдповiдно фактично отриманий прибуток або фактично понесений збиток.

     39.3.7.13. У разi коли прибуток, отриманий стороною контрольованих операцiй, є меншим за прибуток, розрахований для такої сторони вiдповiдно до методу розподiлення прибутку, для цiлей оподаткування приймається прибуток, розрахований для такої сторони вiдповiдно до методу розподiлення прибутку.

     39.3.7.14. У разi коли збиток, понесений стороною контрольованих операцiй, перевищує збиток, розрахований для такої сторони вiдповiдно до методу розподiлення прибутку, для цiлей оподаткування враховується збиток, розрахований для такої сторони вiдповiдно до методу розподiлення прибутку.

     39.3.7.15. На пiдставi зiставлення прибутку (збитку), врахованого для цiлей оподаткування вiдповiдно до пiдпункту 39.3.7 цiєї статтi, фактично отриманий прибуток (понесений збиток) платником податку пiдлягає коригуванню з метою визначення кiнцевої суми податку на прибуток пiдприємств, що пiдлягає сплатi до бюджету.

     39.3.7.16. Застосування для цiлей оподаткування прибутку або збитку, розрахованого вiдповiдно до методу розподiлення прибутку, здiйснюється за умови, що це не призводить до зменшення суми податкiв, що пiдлягають сплатi до бюджету.

     39.4. Складання та подання документацiї для податкового контролю

     39.4.1. Для цiлей податкового контролю за трансфертним цiноутворенням звiтним перiодом є календарний рiк.

     39.4.2. Платники податкiв (крiм Нацiонального банку України), якi протягом звiтного перiоду здiйснювали контрольованi операцiї, зобов'язанi подавати звiт про контрольованi операцiї центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, до 1 травня року, наступного за звiтним, засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог закону щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису.

     Форма звiту (уточнюючого звiту) про контрольованi операцiї встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     39.4.3. У разi коли територiальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, пiд час виконання функцiй податкового контролю виявив факти проведення платником податкiв контрольованих операцiй, звiт про якi вiдповiдно до пункту 39.4 цiєї статтi не подано, вiн надсилає повiдомлення про виявленi контрольованi операцiї центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику. Повiдомлення надсилається засобами електронного зв'язку не пiзнiше наступного робочого дня з дня виявлення таких операцiй.

     39.4.4. Платник податкiв, стосовно якого здiйснювався податковий контроль, iнформується про надсилання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, повiдомлення про виявленi контрольованi операцiї в десятиденний строк з дня надсилання такого повiдомлення.

     Форма повiдомлення про виявленi контрольованi операцiї встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     39.4.5. Надсилання повiдомлення про виявленi контрольованi операцiї не впливає на виконання функцiй податкового контролю територiальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, який їх здiйснює, в тому числi не змiнює строки проведення перевiрки.

     39.4.6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за наявностi обставин, визначених статтею 78 цього Кодексу, має право звернутися iз запитом щодо подання документацiї про контрольованi операцiї до платникiв податкiв, якi здiйснювали контрольованi операцiї протягом звiтного перiоду.

     Запит платнику податкiв надсилається не ранiше 1 травня року, наступного за календарним роком, в якому таку операцiю (операцiї) було проведено.

     39.4.7. Платники податкiв (крiм великих платникiв податкiв) протягом мiсяця з дня, що настає за днем надходження запиту, зобов'язанi подати первинну документацiю щодо окремих контрольованих операцiй, що зазначенi в запитi, та iншу документацiю (сукупнiсть документiв або єдиний документ, складений в довiльнiй формi), якими вони можуть обґрунтувати вiдповiднiсть договiрних цiн вказаної контрольованої операцiї рiвню звичайних цiн.

     39.4.8. Великi платники податкiв (крiм Нацiонального банку України) протягом двох мiсяцiв з дня, що настає за днем надходження запиту, зобов'язанi подати щодо окремих контрольованих операцiй, якi зазначенi в запитi, документацiю (сукупнiсть документiв або єдиний документ, складений в довiльнiй формi), яка повинна мiстити таку iнформацiю:

     а) данi про пов'язаних осiб, якi дозволяють їх iдентифiкувати (включаючи найменування держав (територiй), податковими резидентами яких є такi особи);

     б) данi про групу (сукупнiсть суб'єктiв господарювання, якi є пов'язаними особами вiдповiдно до положень пiдпункту 14.1.159 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу), у тому числi структуру групи, опис дiяльностi, полiтику трансфертного цiноутворення групи;

     в) опис операцiї, умови її проведення (цiна, строки та iншi визначенi законодавством України обов'язковi умови договорiв (контрактiв);

     г) опис товарiв (робiт, послуг), включаючи фiзичнi характеристики, якiсть i репутацiю на ринку, країну походження i виробника, наявнiсть товарного знаку та iншу iнформацiю, пов'язану з якiсними характеристиками товару (роботи, послуги);

     ґ) умови та строки здiйснення розрахункiв за операцiєю;

     д) чинники, якi вплинули на формування та встановлення цiни;

     е) вiдомостi про функцiї пов'язаних осiб, що є сторонами контрольованої операцiї, про використанi ними активи, пов'язанi з даною контрольованою операцiєю, та економiчнi (комерцiйнi) ризики, якi такi особи враховували пiд час здiйснення контрольованої операцiї (функцiональний аналiз та аналiз ризикiв);

     є) економiчний аналiз (включаючи методи, якi застосовано для визначення цiни контрольованої операцiї та обґрунтування причин вибору вiдповiдного методу; суму отриманих доходiв (прибутку) та/або суму понесених витрат (збитку) внаслiдок проведення контрольованої операцiї, рiвень рентабельностi; розрахунок ринкового дiапазону цiн (рентабельностi) стосовно контрольованої операцiї з описом пiдходу до вибору зiставних операцiй, джерела iнформацiї, застосованi для визначення цiни контрольованої операцiї);

     ж) результати порiвняльного аналiзу комерцiйних та фiнансових умов операцiй вiдповiдно до пiдпункту 39.2.2 цiєї статтi;

     з) вiдомостi про проведене платником податку пропорцiйне коригування податкової бази та сум податку вiдповiдно до пiдпункту 39.5.5 цiєї статтi (у разi його здiйснення).

     39.4.9. Документацiя приймається вiдповiдно до пункту 49.8 статтi 49 цього Кодексу.

     39.4.10. Банки подають документацiю про контрольованi операцiї з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", вiдносно дотримання вимог банкiвської таємницi.

     39.4.11. Неподання платниками податкiв документацiї, зазначеної у пунктi 39.4 цiєї статтi, у строки, встановленi для подання документацiї, або подання її з порушенням вимог пункту 39.4 цiєї статтi є пiдставою для проведення перевiрки вiдповiдно до пункту 39.5 цiєї статтi.

     39.5. Податковий контроль за визначенням цiн у контрольованих операцiях здiйснюється шляхом монiторингу цiн у контрольованих операцiях, а також проведення перевiрок платникiв податкiв з питань повноти нарахування i сплати податкiв та зборiв пiд час здiйснення контрольованих операцiй (далi - перевiрка контрольованих операцiй).

     39.5.1. Монiторинг цiн у контрольованих операцiях здiйснюється шляхом спостереження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за цiнами, що застосовуються сторонами таких операцiй, та шляхом аналiзу документацiї про контрольованi операцiї, поданої платником податкiв вiдповiдно до пункту 39.4 цiєї статтi.

     У разi подання платником податкiв такої документацiї не в повному обсязi та/або встановлення вiдхилення цiни контрольованої операцiї вiд звичайної цiни за результатами монiторингу цiн у контрольованих операцiях центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, надсилає такому платнику податкiв запит з вимогою додатково подати протягом 30 календарних днiв з моменту його отримання документацiю (з перелiку, передбаченого пiдпунктом 39.4.8 цiєї статтi) та/або обґрунтування визначення звичайної цiни такої операцiї.

     Порядок здiйснення монiторингу цiн у контрольованих операцiях встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     39.5.2. Перевiрка контрольованих операцiй проводиться вiдповiдно до положень глави 8 роздiлу II цього Кодексу з урахуванням особливостей, визначених пiдпунктами 39.5.2.1 - 39.5.2.24 цiєї статтi.

     39.5.2.1. Пiдставами для перевiрки контрольованих операцiй є:

     а) надсилання повiдомлення про виявленi контрольованi операцiї вiдповiдно до пункту 39.4 цiєї статтi;

     б) виявлення за результатами монiторингу вiдхилення цiн контрольованої операцiї вiд рiвня звичайних (ринкових) цiн вiдповiдно до пiдпункту 39.5.1 цiєї статтi;

     в) неподання платником податку звiту про контрольованi операцiї вiдповiдно до пункту 39.4 цiєї статтi;

     г) неподання платником податкiв або подання з порушенням вимог пункту 39.4 цiєї статтi документацiї про контрольованi операцiї.

     39.5.2.2. Перевiрка контрольованих операцiй проводиться посадовими особами територiального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, та очолюється посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, на пiдставi рiшення керiвника (заступника керiвника) зазначеного центрального органу виконавчої влади про проведення такої перевiрки, яке приймається з урахуванням строку, передбаченого пунктом 102.1 статтi 102 цього Кодексу.

     39.5.2.3. Про прийняття зазначеного рiшення територiальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, повiдомляє платника податку протягом 10 днiв з дня його прийняття та не пiзнiше нiж за 10 днiв до початку перевiрки з одночасним направленням запиту про надання документiв, що пiдтверджують здiйснення фiнансово-господарських операцiй.

     Надання платником податкiв документiв вiдбувається згiдно з вимогами пiдпунктiв 85.2 i 85.3 статтi 85 цього Кодексу протягом 10 днiв з дати початку перевiрки.

     У разi необхiдностi отримання додаткових документiв, що пiдтверджують здiйснення фiнансово-господарських операцiй пiд час проведення перевiрки, вони надаються платником податкiв протягом 10 днiв з дати отримання запиту територiального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     39.5.2.4. Територiальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, не має права проводити двi i бiльше перевiрки контрольованої операцiї протягом одного календарного року.

     39.5.2.5. Якщо у платника податкiв, що є стороною контрольованої операцiї, стосовно зазначеної операцiї за календарний рiк проведено перевiрку контрольованих операцiй i за результатами такої перевiрки встановлено вiдповiднiсть цiн контрольованої операцiї звичайним цiнам, щодо зазначеної операцiї не можуть бути проведенi перевiрки платникiв податкiв, якi є iншими сторонами зазначеної операцiї.

     39.5.2.6. Проведення перевiрки контрольованих операцiй не перешкоджає проведенню перевiрок, визначених статтею 75 цього Кодексу.

     39.5.2.7. Пiд час проведення перевiрки контрольованих операцiй не допускається здiйснення перевiрки додержання iнших вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи.

     39.5.2.8. Строк проведення перевiрки контрольованих операцiй обчислюється з дня прийняття рiшення про її проведення до дня складення довiдки (акта) про проведення такої перевiрки.

     39.5.2.9. Тривалiсть перевiрки контрольованих операцiй не повинна перевищувати шести мiсяцiв.

     39.5.2.10. У разi необхiдностi отримання iнформацiї вiд iноземних державних органiв, проведення експертизи та/або перекладу на українську мову документiв, поданих платником податкiв iноземною мовою, строк проведення перевiрки за рiшенням керiвника (заступника керiвника) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, може бути продовжений на строк, що не перевищує шести мiсяцiв.

     Копiя рiшення про продовження строку проведення перевiрки надсилається платнику податкiв протягом 10 календарних днiв з дня його прийняття, але не пiзнiше закiнчення строку проведення цiєї перевiрки.

     39.5.2.11. Пiд час перевiрки контрольованих операцiй можуть бути перевiренi контрольованi операцiї з урахуванням строку, передбаченого пунктом 102.1 статтi 102 цього Кодексу.

     39.5.2.12. Якщо платником податкiв для визначення цiни контрольованих операцiй застосовано методи (комбiнацiю методiв), визначенi пунктом 39.3 цiєї статтi, пiд час проведення перевiрки таких контрольованих операцiй застосовується метод (комбiнацiя методiв), використаний платником податкiв.

     Пiд час проведення перевiрки територiальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, має право застосувати iншi методи (комбiнацiю методiв) визначення цiни контрольованих операцiй, якщо ним доведено, що застосований платником податкiв метод (комбiнацiя методiв) не дає змогу правильно визначити цiну контрольованої операцiї.

     39.5.2.13. Застосування методiв (комбiнацiї методiв) визначення цiни контрольованих операцiй, не встановлених цiєю статтею, забороняється.

     39.5.2.14. Посадовi особи, якi проводять перевiрку контрольованих операцiй, мають право надiслати запит платникам податкiв, якi є сторонами контрольованих операцiй, що перевiряються, про надання документiв (iнформацiї) щодо операцiй та/або провести зустрiчну звiрку в порядку, передбаченому статтею 73 цього Кодексу.

     39.5.2.15. Результати перевiрки контрольованих операцiй оформляються у формi акта (довiдки), що складається у двох примiрниках, пiдписується посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, який очолює перевiрку, та платником податкiв або його представником.

     39.5.2.16. Якщо за результатами перевiрки виявлено факти вiдхилення цiни, застосованої в контрольованiй операцiї, вiд звичайної цiни, що призвели до заниження суми податку, складається акт перевiрки. Якщо такi порушення вiдсутнi, складається довiдка.

     39.5.2.17. У разi якщо перевiрками, що не стосуються трансфертного цiноутворення, вже були донарахованi податковi зобов'язання на пiдставi коригування цiн та обмежень рiвня витрат та доходiв за такими операцiями, суми донарахованих податкових зобов'язань за результатами такої перевiрки залiковуються в погашення нарахованих податкiв за результатами перевiрки контрольованих операцiй.

     39.5.2.18. Форма акта (довiдки) про результати перевiрки контрольованої операцiї та вимоги до його (її) складення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     Акт про результати перевiрки контрольованої операцiї повинен мiстити документально пiдтвердженi факти вiдхилення цiни, застосованої пiд час здiйснення операцiй, вiд звичайної (ринкової) цiни, визначеної вiдповiдно до вимог цiєї статтi; обґрунтування того, що таке вiдхилення спричинило заниження суми податку; розрахунок суми такого заниження.

     39.5.2.19. У разi вiдмови платника податкiв або його представника вiд пiдписання акта (довiдки) про результати перевiрки контрольованої операцiї посадовими особами територiального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, складається вiдповiдний акт, що засвiдчує факт такої вiдмови.

     39.5.2.20. Акт (довiдка) перевiрки контрольованої операцiї повинен бути вручений протягом двох робочих днiв з дати його складення платнику податкiв, щодо якого проводилася перевiрка, або його представнику пiд розписку.

     У разi вiдмови платника податкiв або його представника вiд отримання примiрника акта (довiдки) про результати перевiрки контрольованої операцiї цей факт вiдображається у вiдповiдному актi. При цьому акт (довiдка) про результати перевiрки контрольованої операцiї надсилається платнику податкiв у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень.

     39.5.2.21. У разi незгоди платника податкiв або його представника з висновками перевiрки або фактами та даними, викладеними в актi про результати перевiрки контрольованої операцiї, вони мають право подати свої заперечення протягом 30 календарних днiв з дня отримання акта. При цьому платник податкiв має право подати разом iз запереченнями або в погоджений строк документи (їх завiренi копiї), що пiдтверджують обґрунтованiсть заперечень.

     Такi заперечення розглядаються протягом 10 робочих днiв, що настають за днем їх отримання, а платнику податкiв надсилається вiдповiдь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень.

     39.5.2.22. Прийняття податкового повiдомлення-рiшення за результатами перевiрки контрольованої операцiї здiйснюється у порядку, передбаченому статтею 86 цього Кодексу.

     39.5.2.23. Оскарження податкових повiдомлень-рiшень, прийнятих за результатами перевiрки контрольованої операцiї, здiйснюється вiдповiдно до статтi 56 цього Кодексу.

     39.5.2.24. Матерiали та вiдомостi, отриманi територiальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, пiд час здiйснення заходiв податкового контролю щодо контрольованих операцiй, можуть бути використанi пiд час проведення перевiрки iнших осiб, якi є сторонами таких операцiй.

     39.5.3. Джерела iнформацiї, що використовуються для визначення цiни в контрольованих операцiях

     39.5.3.1. Пiд час здiйснення податкового контролю за трансфертним цiноутворенням центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, використовує офiцiйно визнанi джерела iнформацiї про ринковi цiни, перелiк яких установлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     39.5.3.2. У разi вiдсутностi або недостатностi вiдповiдної iнформацiї у зазначених джерелах може бути використана така iнформацiя:

     а) цiни, що склалися за результатами публiчних торгiв (аукцiонiв), тендерiв з торгiвлi окремими видами продукцiї, бiржовi котирування;

     б) статистичнi данi державних органiв i установ;

     в) довiдковi цiни спецiалiзованих комерцiйних видань (у тому числi iнтернет-видань) i публiкацiй (у тому числi електронних) та iнших банкiв даних, звiти i довiдки вiддiлiв з економiчних питань у складi дипломатичних представництв України за кордоном, iнформацiйнi програми, що використовуються з метою трансфертного цiноутворення, iншi публiчнi iнформацiйнi джерела, що є загальнодоступними;

     г) вiдомостi про цiни, дiапазон цiн та котирування, оприлюдненi в засобах масової iнформацiї;

     ґ) вiдомостi, отриманi з бухгалтерської та статистичної звiтностi платникiв податкiв, оприлюдненi в засобах масової iнформацiї, у тому числi на офiцiйних веб-сайтах в iнтернетi;

     д) результати незалежної оцiнки майна та майнових прав, проведеної вiдповiдно до Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi";

     е) iнформацiя про iншi контрольованi операцiї, здiйсненi платником податкiв.

     39.5.3.3. Якщо платник податкiв з метою визначення цiни контрольованої операцiї за методами, визначеними пунктом 39.3 цiєї статтi, використав джерела iнформацiї, встановленi пiдпунктом 39.5.3.1 цiєї статтi, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, зобов'язаний використовувати тi самi джерела iнформацiї, якщо не доведено, що платник податкiв мав використати iншi офiцiйнi джерела iнформацiї.

     39.5.3.4. Для зiставлення з метою оподаткування умов контрольованих операцiй з умовами операцiй, що не є контрольованими, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, не має права використовувати iнформацiю, доступ до якої обмежено вiдповiдно до законодавства.

     39.5.3.5. У разi якщо в перiод проведення перевiрки платника податкiв щодо повноти нарахування ним податкових зобов'язань за результатами здiйснення контрольованих операцiй до територiального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, надiйшла iнформацiя про зiставнi операцiї, здiйсненi таким платником з особами, якi не є пов'язаними, така iнформацiя використовується виключно для визначення ринкового дiапазону звичайних цiн.

     39.5.4. Самостiйне коригування

     39.5.4.1. У разi застосування платником податкiв пiд час здiйснення контрольованих операцiй цiн товарiв (робiт, послуг), що не вiдповiдають звичайним цiнам, платник податкiв має право самостiйно провести коригування цiни контрольованої операцiї i сум податкових зобов'язань.

     39.5.4.2. Самостiйне коригування є коригуванням платником податкiв цiни контрольованої операцiї, за результатами якого розрахована цiна вiдповiдає рiвню звичайної цiни, навiть якщо така цiна вiдрiзняється вiд фактичної цiни, встановленої пiд час здiйснення контрольованої операцiї.

     39.5.4.3. Самостiйне коригування проводиться платником податкiв протягом календарного року шляхом вiдображення в податковiй декларацiї або шляхом подання вiдповiдних уточнюючих розрахункiв у порядку, визначеному статтею 50 цього Кодексу.

     39.5.4.4. Сума заниження податкового зобов'язання (недоплати), розрахована в результатi здiйснення платником податкiв самостiйного коригування податкових зобов'язань вiдповiдно до пiдпункту 39.5.4 цiєї статтi, повинна бути сплачена у строк не пiзнiше граничного строку сплати вiдповiдного податку, визначеного статтею 57 цього Кодексу, за податковий перiод, в якому таке коригування було здiйснено.

     39.5.5. Пропорцiйне коригування

     39.5.5.1. У разi коли за результатами перевiрки визначення платником податкiв цiни в контрольованих операцiях з пов'язаними особами територiальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, встановлено вiдхилення вiд рiвня звичайних цiн та проведено донарахування податкових зобов'язань та коригування вiд'ємного значення об'єкта оподаткування або iнших показникiв податкової звiтностi, або якщо платник податкiв здiйснив самостiйне коригування згiдно з пiдпунктом 39.5.4 цiєї статтi, iнша сторона контрольованої операцiї - пов'язана особа має право на коригування своїх податкових зобов'язань виходячи з рiвня звичайної цiни, визначеного такою перевiркою або самостiйно таким платником податку. Таке коригування для цiлей цього Кодексу визначається пропорцiйним коригуванням.

     39.5.5.2. Пропорцiйне коригування може бути проведено виключно пiсля сплати податкових зобов'язань, донарахованих територiальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, у ходi проведеної перевiрки або вiдображених платником податкiв у порядку, передбаченому пiдпунктом 39.5.4 цiєї статтi.

     39.5.5.3. Пiд час проведення пропорцiйного коригування первиннi документи та регiстри бухгалтерського облiку не коригуються.

     39.5.5.4. Пропорцiйне коригування проводиться платником податкiв на пiдставi повiдомлення про можливiсть проведення пропорцiйного коригування, отриманого вiд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     Таке повiдомлення надсилається платнику податкiв протягом 30 календарних днiв з дня виникнення права на проведення пропорцiйного коригування в електроннiй формi засобами електронного зв'язку або рекомендованим листом з повiдомленням про вручення або вручається йому чи його уповноваженому представнику пiд розписку. У разi наявностi у платника податкiв iнформацiї про виконання стороною контрольованої операцiї рiшення про донарахування податкових зобов'язань i неотримання вiд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, вiдповiдного повiдомлення такий платник податкiв має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, iз заявою про надсилання повiдомлення про проведення пропорцiйного коригування. До заяви додаються копiї документiв, якi пiдтверджують виконання рiшення про донарахування податкових зобов'язань. Форма та порядок подання такої заяви встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     39.5.5.5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, розглядає заяву платника податкiв протягом 15 робочих днiв з дня її отримання та за результатами розгляду приймає одне з таких рiшень:

     надiслати повiдомлення про можливiсть проведення пропорцiйного коригування;

     вiдмовити у проведеннi пропорцiйного коригування у разi недотримання порядку подання заяви або вiдсутностi необхiдних документiв;

     повiдомити про вiдмову у проведеннi пропорцiйного коригування у зв'язку з оскарженням рiшення про донарахування податкових зобов'язань.

     39.5.5.6. У разi коли пропорцiйне коригування проведено вiдповiдно до рiшення про донарахування податкових зобов'язань, що в подальшому було скасовано, проводиться зворотне коригування.

     39.5.5.7. Зворотне коригування проводиться на пiдставi повiдомлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, протягом 20 робочих днiв з дати отримання такого повiдомлення. До повiдомлення додаються розрахунок зворотного коригування та копiя вiдповiдного судового рiшення про скасування рiшення про нарахування податкових зобов'язань.

     39.5.5.8. Повернення надмiру сплачених сум податкiв за скасованим рiшенням проводиться виключно пiсля того, як проведено зворотне коригування та сплачено вiдповiднi податки сторонами контрольованої операцiї.

     39.5.5.9. Штрафнi санкцiї пiд час проведення зворотного коригування не нараховуються.

     39.5.5.10. Форми повiдомлення про пропорцiйне коригування та зворотне коригування визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     39.5.5.11. У разi якщо одна iз сторiн контрольованих операцiй є нерезидентом, пропорцiйне коригування має здiйснюватися в порядку i на умовах, що передбачаються мiждержавними угодами про усунення подвiйного оподаткування, укладеними Україною з iншими державами.

     39.6. Узгодження цiн у контрольованих операцiях

     39.6.1. Великий платник податкiв має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, iз заявою про узгодження цiн у контрольованих операцiях.

     Узгодження цiн у контрольованих операцiях є процедурою мiж великим платником (платниками) податкiв та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, пiд час якої узгоджується порядок визначення цiн у контрольованих операцiях на обмежений строк на пiдставi договору.

     39.6.1.1. Предметом узгодження можуть бути:

     види та/або перелiк товарiв (робiт, послуг), що є предметом контрольованих операцiй;

     цiни товарiв (робiт, послуг) у контрольованих операцiях та/або перелiк методiв визначення цiни у контрольованих операцiях;

     перелiк джерел iнформацiї, якi передбачається використати для визначення цiн у контрольованих операцiях;

     строк, на який узгоджуються цiни у контрольованих операцiях;

     допустиме вiдхилення вiд встановленого рiвня економiчних умов здiйснення контрольованих операцiй;

     порядок, строки подання та перелiк документiв, якi пiдтверджують дотримання узгоджених цiн у контрольованих операцiях.

     39.6.1.2. Iншi умови узгодження цiн у контрольованих операцiях визначаються за згодою сторiн.

     39.6.2. За результатами узгодження цiн у контрольованих операцiях укладається договiр, який пiдписується керiвником великого платника (платникiв) податкiв або його уповноваженою особою та керiвником (заступником керiвника) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     39.6.2.1. Договiр, укладений за результатами узгодження цiн у контрольованих операцiях мiж великим платником (платниками) податкiв та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, має одностороннiй характер.

     39.6.2.2. У разi якщо предметом узгодження є порядок визначення цiни у контрольованiй зовнiшньоекономiчнiй операцiї, великий платник (платники) податкiв чи центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, мають право залучати до процедури узгодження цiн державний орган, уповноважений справляти податки i збори в державi, яка є стороною контрольованої зовнiшньоекономiчної операцiї (за умови наявностi мiжнародного договору (конвенцiї) про уникнення подвiйного оподаткування мiж Україною i такою державою). Договiр, укладений за результатами такого взаємного узгодження, має двостороннiй характер.

     39.6.2.3. У разi залучення до процедури узгодження цiн двох i бiльше державних органiв, уповноважених справляти податки i збори в державах, якi є сторонами контрольованої зовнiшньоекономiчної операцiї (за умови наявностi мiжнародних договорiв (конвенцiй) про уникнення подвiйного оподаткування мiж Україною i такими державами), договiр, укладений за результатами такого узгодження, має багатостороннiй характер.

     39.6.2.4. Порядок i процедура узгодження цiн у контрольованих операцiях, за результатами якої укладаються договори, що мають двостороннiй та багатостороннiй характер, затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     39.7. Норми цiєї статтi застосовуються пiд час визначення бази оподаткування у контрольованих операцiях для цiлей роздiлiв III i V цього Кодексу".

     3. Абзац п'ятий пункту 73.3 статтi 73 доповнити словами i цифрами "та в iнших випадках, передбачених статтею 39 цього Кодексу".

     4. Пiдпункт 75.1.2 пункту 75.1 статтi 75 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Не є предметом документальної планової перевiрки питання трансфертного цiноутворення, визначенi статтею 39 цього Кодексу".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - шостий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - сьомим.

     5. Пункт 78.1 статтi 78 доповнити пiдпунктами 78.1.14 i 78.1.15 такого змiсту:

     "78.1.14. у разi встановлення вiдхилення цiн контрольованої операцiї вiд рiвня звичайних (ринкових) цiн у порядку, передбаченому пiдпунктом 39.5.1 пункту 39.5 статтi 39 цього Кодексу;

     78.1.15. неподання платником податкiв або подання з порушенням вимог пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу звiту про контрольованi операцiї та/або обов'язкової документацiї або у разi встановлення порушень пiд час монiторингу такого звiту або документацiї вiдповiдно до вимог пункту 39.4 i пiдпункту 39.5.1 пункту 39.5 статтi 39 цього Кодексу".

     6. Статтю 79 доповнити пунктом 79.4 такого змiсту:

     "79.4. Перевiрка платника податкiв з питань повноти нарахування i сплати податкiв та зборiв пiд час здiйснення контрольованих операцiй здiйснюється з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 цього Кодексу".

     7. Статтю 86 доповнити пунктом 86.12 такого змiсту:

     "86.12. Результати перевiрок платника податкiв з питань повноти нарахування i сплати податкiв та зборiв пiд час здiйснення контрольованих операцiй оформлюються з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 цього Кодексу".

     8. Статтю 120 доповнити пунктом 120.3 такого змiсту:

     "120.3. Неподання платником податкiв звiту та/або обов'язкової документацiї про проведенi ним протягом року контрольованi операцiї вiдповiдно до вимог пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, -

     тягне за собою накладання штрафу у розмiрi:

     5 вiдсоткiв загальної суми контрольованих операцiй - у разi неподання звiту про контрольованi операцiї;

     100 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати - у разi неподання документацiї, визначеної пiдпунктом 39.4.8 пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу".

     9. Пункт 153.2 статтi 153 викласти в такiй редакцiї:

     "153.2. Оподаткування контрольованих операцiй здiйснюється у порядку, передбаченому статтею 39 цього Кодексу".

     10. Пункт 188.1 статтi 188 викласти в такiй редакцiї:

     "188.1. База оподаткування операцiй з постачання товарiв/послуг визначається виходячи з їх договiрної вартостi (у разi здiйснення контрольованих операцiй - не нижче звичайних цiн, визначених вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу) з урахуванням загальнодержавних податкiв та зборiв (крiм податку на додану вартiсть та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лiкарських засобiв, у тому числi компонентiв кровi i вироблених з них препаратiв (крiм лiкарських засобiв у виглядi бальзамiв та елiксирiв), а також збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, що справляється з вартостi послуг стiльникового рухомого зв'язку).

     До складу договiрної (контрактної) вартостi включаються будь-якi суми коштiв, вартiсть матерiальних i нематерiальних активiв, що передаються платнику податкiв безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацiєю вартостi товарiв/послуг.

     До бази оподаткування включаються вартiсть товарiв/послуг, якi постачаються (за виключенням суми компенсацiї на покриття рiзницi мiж фактичними витратами та регульованими цiнами (тарифами) у виглядi виробничої дотацiї з бюджету та/або суми вiдшкодування орендодавцю - бюджетнiй установi витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальнi послуги та на енергоносiї), та вартiсть матерiальних i нематерiальних активiв, що передаються платнику податкiв безпосередньо отримувачем товарiв/послуг, поставлених таким платником податку.

     У випадках, передбачених статтею 189 цього Кодексу, база оподаткування визначається з урахуванням положень статтi 189 цього Кодексу".

     11. Абзац перший пункту 198.3 статтi 198 викласти в такiй редакцiї:

     "198.3. Податковий кредит звiтного перiоду визначається виходячи з договiрної (контрактної) вартостi товарiв/послуг (у разi здiйснення контрольованих операцiй - не вище рiвня звичайних цiн, визначених вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу) та складається з сум податкiв, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статтi 193 цього Кодексу, протягом такого звiтного перiоду у зв'язку з:".

     12. Пiдроздiл 10 "Iншi перехiднi положення" роздiлу XX "Перехiднi положення" доповнити пунктами 20 i 21 такого змiсту:

     "20. Штрафнi санкцiї за порушення норм статтi 39 цього Кодексу, вчиненi у перiод з 1 вересня 2013 року по 1 вересня 2014 року, застосовуються у розмiрi 1 гривня за кожне порушення.

     Це положення не поширюється на штрафнi санкцiї, передбаченi пунктом 120.3 статтi 120 цього Кодексу.

     21. Тимчасово, до 1 сiчня 2018 року, для цiлей оподаткування операцiй з iмпорту/експорту товарних позицiй за кодами 1001 - 1008, 1501 - 1522, 2601 - 2621, 2701 - 2716, 2801 - 2853, 2901 - 2942, 7201 - 7229, 7301 - 7326 згiдно з УКТ ЗЕД з особами, зазначеними у пiдпунктi 39.2.1.2 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, звичайна цiна на товари за рiшенням платника податкiв може визначатися за правилами, встановленими цим пунктом, за одним iз таких методiв:

     1) для кожної товарної позицiї на рiвнi цiни:

     зменшеної не бiльше нiж на 5 вiдсоткiв - у разi реалiзацiї товарiв;

     збiльшеної не бiльше нiж на 5 вiдсоткiв - у разi придбання товарiв;

     2) згiдно з бiржовими котируваннями - у разi якщо товари котируються на бiржi, та згiдно з довiдковими цiнами, опублiкованими у джерелах iнформацiї (спецiалiзованих комерцiйних виданнях), - у разi якщо товари не котируються на бiржi.

     Якщо у таких джерелах iнформацiї мiстяться вiдомостi про дiапазон/iнтервал цiн, для визначення звичайної цiни застосовується максимальне значення дiапазону/iнтервалу - у разi придбання товарiв та/або мiнiмальне значення дiапазону/iнтервалу - у разi реалiзацiї товарiв.

     Кабiнет Мiнiстрiв України визначає вiдсотковий дiапазон цiни окремо для кожної товарної позицiї (в установлених цим пунктом межах), перелiк спецiалiзованих комерцiйних видань, а також має право розширити перелiк товарних позицiй згiдно з УКТ ЗЕД, зазначених в абзацi першому цього пункту;

     3) якщо у контрольованiй операцiї цiна товарних позицiй менша, нiж звичайна цiна (у разi реалiзацiї товарiв), та/або бiльша, нiж звичайна цiна (у разi придбання товарiв), визначена вiдповiдно до цього пункту, платник податкiв має право здiйснити одну з таких дiй:

     самостiйно (не пiзнiше 1 травня року, наступного за звiтним) визначити та сплатити податкове зобов'язання виходячи iз звичайної цiни, що визначається згiдно з умовами цього пункту, та подати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, копiї первинних документiв, що пiдтверджують здiйснення контрольованої операцiї, зокрема договiр, специфiкацiї, вантажно-митнi декларацiї, товарно-транспортнi накладнi, iнвойс, документ, що пiдтверджує вiдвантаження та/або отримання товарiв, а також джерело iнформацiї про правильнiсть визначення звичайної цiни згiдно з пiдпунктом 39.5.3 пункту 39.5 статтi 39 цього Кодексу. При цьому такий платник звiльняється вiд сплати штрафних (фiнансових) санкцiй та/або пенi;

     застосувати положення статтi 39 цього Кодексу з використанням будь-якого з передбачених нею методiв для обґрунтування застосованої цiни та додатково подати копiї контрактiв (договорiв) мiж таким контрагентом i подальшим отримувачем товарiв (якщо такий отримувач не є пов'язаною особою контрагента контрольованої операцiї та/або платника податкiв).

     На пiдставi поданих документiв центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, проводить монiторинг у порядку, визначеному статтею 39 цього Кодексу.

     У разi якщо платник податкiв самостiйно не визначив податкове зобов'язання, територiальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, має право визначити його самостiйно".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 вересня 2013 року, крiм пунктiв 2 i 3 цього роздiлу, що набирають чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк:

     пiдготувати у зв'язку iз запровадженням цим Законом застосування норм щодо трансфертного цiноутворення пропозицiї щодо внесення змiн до норм Податкового кодексу України, в яких використовується поняття "звичайна цiна", та внести на розгляд Верховної Ради України вiдповiдний законопроект;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Нацiональному банку України у тримiсячний строк забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2013 року
N 408-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.