ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про вiдновлення дiї окремих положень Конституцiї України

     Верховна Рада України постановляє:

     Стаття 1. Вiдновити дiю окремих положень Конституцiї України з такими змiнами, внесеними законами України вiд 8 грудня 2004 року N 2222-IV, вiд 1 лютого 2011 року N 2952-VI, вiд 19 вересня 2013 року N 586-VII:

     1) статтi 76, 78, 81 - 83, 85, 87, 89, 90, 93, 98, 112 - 115 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 76. Конституцiйний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатiв України, якi обираються на основi загального, рiвного i прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять рокiв.

     Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборiв досяг двадцяти одного року, має право голосу i проживає в Українi протягом останнiх п'яти рокiв.

     Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимiсть за вчинення умисного злочину, якщо ця судимiсть не погашена i не знята у встановленому законом порядку.

     Повноваження народних депутатiв України визначаються Конституцiєю та законами України.

     Строк повноважень Верховної Ради України становить п'ять рокiв";

     "Стаття 78. Народнi депутати України здiйснюють свої повноваження на постiйнiй основi.

     Народнi депутати України не можуть мати iншого представницького мандата, бути на державнiй службi, обiймати iншi оплачуванi посади, займатися iншою оплачуваною або пiдприємницькою дiяльнiстю (крiм викладацької, наукової та творчої дiяльностi), входити до складу керiвного органу чи наглядової ради пiдприємства або органiзацiї, що має на метi одержання прибутку.

     Вимоги щодо несумiсностi депутатського мандата з iншими видами дiяльностi встановлюються законом.

     У разi виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумiсностi депутатського мандата з iншими видами дiяльностi, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку дiяльнiсть або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України";

     "Стаття 81. Повноваження народних депутатiв України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.

     Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разi:

     1) складення повноважень за його особистою заявою;

     2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

     3) визнання його судом недiєздатним або безвiсно вiдсутнiм;

     4) припинення його громадянства або його виїзду на постiйне проживання за межi України;

     5) якщо протягом двадцяти днiв з дня виникнення обставин, якi призводять до порушення вимог щодо несумiсностi депутатського мандата з iншими видами дiяльностi, цi обставини ним не усунуто;

     6) невходження народного депутата України, обраного вiд полiтичної партiї (виборчого блоку полiтичних партiй), до складу депутатської фракцiї цiєї полiтичної партiї (виборчого блоку полiтичних партiй) або виходу народного депутата України iз складу такої фракцiї;

     7) його смертi.

     Повноваження народного депутата України припиняються достроково також у разi дострокового припинення вiдповiдно до Конституцiї України повноважень Верховної Ради України - в день вiдкриття першого засiдання Верховної Ради України нового скликання.

     Рiшення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у випадках, передбачених пунктами 1, 4 частини другої цiєї статтi, приймається Верховною Радою України, а у випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої цiєї статтi, - судом.

     У разi набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо народного депутата України, визнання народного депутата України недiєздатним або безвiсно вiдсутнiм його повноваження припиняються з дня набрання законної сили рiшенням суду, а в разi смертi народного депутата України - з дня смертi, засвiдченої свiдоцтвом про смерть.

     У разi невходження народного депутата України, обраного вiд полiтичної партiї (виборчого блоку полiтичних партiй), до складу депутатської фракцiї цiєї полiтичної партiї (виборчого блоку полiтичних партiй) або виходу народного депутата України iз складу такої фракцiї його повноваження припиняються достроково на пiдставi закону за рiшенням вищого керiвного органу вiдповiдної полiтичної партiї (виборчого блоку полiтичних партiй) з дня прийняття такого рiшення.

     Стаття 82. Верховна Рада України працює сесiйно.

     Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин вiд її конституцiйного складу.

     Верховна Рада України збирається на першу сесiю не пiзнiше нiж на тридцятий день пiсля офiцiйного оголошення результатiв виборiв.

     Перше засiдання новообраної Верховної Ради України вiдкриває найстарший за вiком народний депутат України.

     Стаття 83. Черговi сесiї Верховної Ради України починаються першого вiвторка лютого i першого вiвторка вересня кожного року.

     Позачерговi сесiї Верховної Ради України, iз зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатiв України вiд конституцiйного складу Верховної Ради України.

     У разi оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Українi або окремих її мiсцевостях Верховна Рада України збирається на засiдання у дводенний строк без скликання.

     У разi закiнчення строку повноважень Верховної Ради України пiд час дiї воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засiдання першої сесiї Верховної Ради України, обраної пiсля скасування воєнного чи надзвичайного стану.

     Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцiєю України та Регламентом Верховної Ради України.

     У Верховнiй Радi України за результатами виборiв i на основi узгодження полiтичних позицiй формується коалiцiя депутатських фракцiй, до складу якої входить бiльшiсть народних депутатiв України вiд конституцiйного складу Верховної Ради України.

     Коалiцiя депутатських фракцiй у Верховнiй Радi України формується протягом одного мiсяця з дня вiдкриття першого засiдання Верховної Ради України, що проводиться пiсля чергових або позачергових виборiв Верховної Ради України, або протягом мiсяця з дня припинення дiяльностi коалiцiї депутатських фракцiй у Верховнiй Радi України.

     Коалiцiя депутатських фракцiй у Верховнiй Радi України вiдповiдно до цiєї Конституцiї вносить пропозицiї Президенту України щодо кандидатури Прем'єр-мiнiстра України, а також вiдповiдно до цiєї Конституцiї вносить пропозицiї щодо кандидатур до складу Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Засади формування, органiзацiї дiяльностi та припинення дiяльностi коалiцiї депутатських фракцiй у Верховнiй Радi України встановлюються Конституцiєю України та Регламентом Верховної Ради України.

     Депутатська фракцiя у Верховнiй Радi України, до складу якої входить бiльшiсть народних депутатiв України вiд конституцiйного складу Верховної Ради України, має права коалiцiї депутатських фракцiй у Верховнiй Радi України, передбаченi цiєю Конституцiєю";

     "Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

     1) внесення змiн до Конституцiї України в межах i порядку, передбачених роздiлом XIII цiєї Конституцiї;

     2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цiєї Конституцiї;

     3) прийняття законiв;

     4) затвердження Державного бюджету України та внесення змiн до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рiшення щодо звiту про його виконання;

     5) визначення засад внутрiшньої i зовнiшньої полiтики;

     6) затвердження загальнодержавних програм економiчного, науково-технiчного, соцiального, нацiонально-культурного розвитку, охорони довкiлля;

     7) призначення виборiв Президента України у строки, передбаченi цiєю Конституцiєю;

     8) заслуховування щорiчних та позачергових послань Президента України про внутрiшнє i зовнiшнє становище України;

     9) оголошення за поданням Президента України стану вiйни i укладення миру, схвалення рiшення Президента України про використання Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань у разi збройної агресiї проти України;

     10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (iмпiчменту), встановленому статтею 111 цiєї Конституцiї;

     11) розгляд i прийняття рiшення щодо схвалення Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України;

     12) призначення за поданням Президента України Прем'єр-мiнiстра України, Мiнiстра оборони України, Мiнiстра закордонних справ України, призначення за поданням Прем'єр-мiнiстра України iнших членiв Кабiнету Мiнiстрiв України, Голови Антимонопольного комiтету України, Голови Державного комiтету телебачення i радiомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звiльнення зазначених осiб з посад, вирiшення питання про вiдставку Прем'єр-мiнiстра України, членiв Кабiнету Мiнiстрiв України;

     121) призначення на посаду та звiльнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України;

     13) здiйснення контролю за дiяльнiстю Кабiнету Мiнiстрiв України вiдповiдно до цiєї Конституцiї та закону;

     14) затвердження рiшень про надання Україною позик i економiчної допомоги iноземним державам та мiжнародним органiзацiям, а також про одержання Україною вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй позик, не передбачених Державним бюджетом України, здiйснення контролю за їх використанням;

     15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;

     16) призначення на посади та звiльнення з посад Голови та iнших членiв Рахункової палати;

     17) призначення на посаду та звiльнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорiчних доповiдей про стан дотримання та захисту прав i свобод людини в Українi;

     18) призначення на посаду та звiльнення з посади Голови Нацiонального банку України за поданням Президента України;

     19) призначення на посади та звiльнення з посад половини складу Ради Нацiонального банку України;

     20) призначення на посади та звiльнення з посад половини складу Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення;

     21) призначення на посади та звiльнення з посад членiв Центральної виборчої комiсiї за поданням Президента України;

     22) затвердження загальної структури, чисельностi, визначення функцiй Служби безпеки України, Збройних Сил України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, а також Мiнiстерства внутрiшнiх справ України;

     23) схвалення рiшення про надання вiйськової допомоги iншим державам, про направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iншої держави чи про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України;

     24) встановлення державних символiв України;

     25) надання згоди на призначення на посаду та звiльнення з посади Президентом України Генерального прокурора України; висловлення недовiри Генеральному прокуроровi України, що має наслiдком його вiдставку з посади;

     26) призначення на посади та звiльнення з посад третини складу Конституцiйного Суду України;

     27) обрання суддiв безстроково;

     28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республiки Крим за наявностi висновку Конституцiйного Суду України про порушення нею Конституцiї України або законiв України; призначення позачергових виборiв до Верховної Ради Автономної Республiки Крим;

     29) утворення i лiквiдацiя районiв, встановлення i змiна меж районiв i мiст, вiднесення населених пунктiв до категорiї мiст, найменування i перейменування населених пунктiв i районiв;

     30) призначення чергових та позачергових виборiв до органiв мiсцевого самоврядування;

     31) затвердження протягом двох днiв з моменту звернення Президента України указiв про введення воєнного чи надзвичайного стану в Українi або в окремих її мiсцевостях, про загальну або часткову мобiлiзацiю, про оголошення окремих мiсцевостей зонами надзвичайної екологiчної ситуацiї;

     32) надання законом згоди на обов'язковiсть мiжнародних договорiв України та денонсацiя мiжнародних договорiв України;

     33) здiйснення парламентського контролю у межах, визначених цiєю Конституцiєю та законом;

     34) прийняття рiшення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатiв України чи комiтету Верховної Ради України, попередньо пiдтриману не менш як однiєю третиною вiд конституцiйного складу Верховної Ради України;

     35) призначення на посаду та звiльнення з посади керiвника апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату;

     36) затвердження перелiку об'єктiв права державної власностi, що не пiдлягають приватизацiї, визначення правових засад вилучення об'єктiв права приватної власностi;

     37) затвердження законом Конституцiї Автономної Республiки Крим, змiн до неї.

     Верховна Рада України здiйснює також iншi повноваження, якi вiдповiдно до Конституцiї України вiднесенi до її вiдання";

     "Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицiєю Президента України або не менш як однiєї третини народних депутатiв України вiд конституцiйного складу Верховної Ради України може розглянути питання про вiдповiдальнiсть Кабiнету Мiнiстрiв України та прийняти резолюцiю недовiри Кабiнету Мiнiстрiв України бiльшiстю вiд конституцiйного складу Верховної Ради України.

     Питання про вiдповiдальнiсть Кабiнету Мiнiстрiв України не може розглядатися Верховною Радою України бiльше одного разу протягом однiєї чергової сесiї, а також протягом року пiсля схвалення Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України або протягом останньої сесiї Верховної Ради України";

     "Стаття 89. Верховна Рада України для здiйснення законопроектної роботи, пiдготовки i попереднього розгляду питань, вiднесених до її повноважень, виконання контрольних функцiй вiдповiдно до Конституцiї України створює з числа народних депутатiв України комiтети Верховної Ради України та обирає голiв, перших заступникiв, заступникiв голiв та секретарiв цих комiтетiв.

     Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасовi спецiальнi комiсiї для пiдготовки i попереднього розгляду питань.

     Верховна Рада України для проведення розслiдування з питань, що становлять суспiльний iнтерес, утворює тимчасовi слiдчi комiсiї, якщо за це проголосувала не менш як одна третина вiд конституцiйного складу Верховної Ради України.

     Висновки i пропозицiї тимчасових слiдчих комiсiй не є вирiшальними для слiдства i суду.

     Органiзацiя i порядок дiяльностi комiтетiв Верховної Ради України, її тимчасових спецiальних i тимчасових слiдчих комiсiй встановлюються законом.

     Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день вiдкриття першого засiдання Верховної Ради України нового скликання.

     Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:

     1) протягом одного мiсяця у Верховнiй Радi України не сформовано коалiцiю депутатських фракцiй вiдповiдно до статтi 83 цiєї Конституцiї;

     2) протягом шiстдесяти днiв пiсля вiдставки Кабiнету Мiнiстрiв України не сформовано персональний склад Кабiнету Мiнiстрiв України;

     3) протягом тридцяти днiв однiєї чергової сесiї пленарнi засiдання не можуть розпочатися.

     Рiшення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України пiсля консультацiй з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцiй у Верховнiй Радi України.

     Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених пiсля дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припиненi протягом одного року з дня її обрання.

     Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припиненi Президентом України в останнi шiсть мiсяцiв строку повноважень Верховної Ради України або Президента України";

     "Стаття 93. Право законодавчої iнiцiативи у Верховнiй Радi України належить Президентовi України, народним депутатам України та Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Законопроекти, визначенi Президентом України як невiдкладнi, розглядаються Верховною Радою України позачергово";

     "Стаття 98. Контроль вiд iменi Верховної Ради України за надходженням коштiв до Державного бюджету України та їх використанням здiйснює Рахункова палата.

     Органiзацiя, повноваження i порядок дiяльностi Рахункової палати визначаються законом";

     "Стаття 112. У разi дострокового припинення повноважень Президента України вiдповiдно до статей 108, 109, 110, 111 цiєї Конституцiї виконання обов'язкiв Президента України на перiод до обрання i вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в перiод виконання ним обов'язкiв Президента України не може здiйснювати повноваження, передбаченi пунктами 2, 6 - 8, 10 - 13, 22, 24, 25, 27, 28 статтi 106 Конституцiї України;

     Стаття 113. Кабiнет Мiнiстрiв України є вищим органом у системi органiв виконавчої влади.

     Кабiнет Мiнiстрiв України вiдповiдальний перед Президентом України i Верховною Радою України, пiдконтрольний i пiдзвiтний Верховнiй Радi України у межах, передбачених цiєю Конституцiєю.

     Кабiнет Мiнiстрiв України у своїй дiяльностi керується цiєю Конституцiєю та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими вiдповiдно до Конституцiї та законiв України.

     Стаття 114. До складу Кабiнету Мiнiстрiв України входять Прем'єр-мiнiстр України, Перший вiце-прем'єр-мiнiстр, вiце-прем'єр-мiнiстри, мiнiстри.

     Прем'єр-мiнiстр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України.

     Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-мiнiстра України вносить Президент України за пропозицiєю коалiцiї депутатських фракцiй у Верховнiй Радi України, сформованої вiдповiдно до статтi 83 Конституцiї України, або депутатської фракцiї, до складу якої входить бiльшiсть народних депутатiв України вiд конституцiйного складу Верховної Ради України.

     Мiнiстр оборони України, Мiнiстр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, iншi члени Кабiнету Мiнiстрiв України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем'єр-мiнiстра України.

     Прем'єр-мiнiстр України керує роботою Кабiнету Мiнiстрiв України, спрямовує її на виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України, схваленої Верховною Радою України.

     Стаття 115. Кабiнет Мiнiстрiв України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.

     Прем'єр-мiнiстр України, iншi члени Кабiнету Мiнiстрiв України мають право заявити Верховнiй Радi України про свою вiдставку.

     Вiдставка Прем'єр-мiнiстра України, прийняття Верховною Радою України резолюцiї недовiри Кабiнету Мiнiстрiв України мають наслiдком вiдставку всього складу Кабiнету Мiнiстрiв України. У цих випадках Верховна Рада України здiйснює формування нового складу Кабiнету Мiнiстрiв України у строки i в порядку, що визначенi цiєю Конституцiєю.

     Кабiнет Мiнiстрiв України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або вiдставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабiнету Мiнiстрiв України";

     2) частину першу статтi 77 викласти в такiй редакцiї:

     "Черговi вибори до Верховної Ради України вiдбуваються в останню недiлю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради України";

     3) у статтi 88:

     а) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Верховна Рада України обирає iз свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника i заступника Голови Верховної Ради України та вiдкликає їх з цих посад";

     б) пункт 2 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "2) органiзовує роботу Верховної Ради України, координує дiяльнiсть її органiв";

     в) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Голова Верховної Ради України здiйснює повноваження, передбаченi цiєю Конституцiєю, у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України";

     4) частину четверту статтi 94 викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо пiд час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами вiд її конституцiйного складу, Президент України зобов'язаний його пiдписати та офiцiйно оприлюднити протягом десяти днiв. У разi якщо Президент України не пiдписав такий закон, вiн невiдкладно офiцiйно оприлюднюється Головою Верховної Ради України i опублiковується за його пiдписом";

     5) частину п'яту статтi 103 викласти в такiй редакцiї:

     "Черговi вибори Президента України проводяться в останню недiлю березня п'ятого року повноважень Президента України. У разi дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в перiод дев'яноста днiв з дня припинення повноважень";

     6) у статтi 106:

     а) пункти 8 - 16, 19, 22 i 30 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цiєю Конституцiєю;

     9) вносить за пропозицiєю коалiцiї депутатських фракцiй у Верховнiй Радi України, сформованої вiдповiдно до статтi 83 Конституцiї України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-мiнiстра України в строк не пiзнiше нiж на п'ятнадцятий день пiсля одержання такої пропозицiї;

     10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Мiнiстра оборони України, Мiнiстра закордонних справ України;

     11) призначає на посаду та звiльняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора України;

     12) призначає на посади та звiльняє з посад половину складу Ради Нацiонального банку України;

     13) призначає на посади та звiльняє з посад половину складу Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення;

     14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звiльнення з посади Голови Служби безпеки України;

     15) зупиняє дiю актiв Кабiнету Мiнiстрiв України з мотивiв невiдповiдностi цiй Конституцiї з одночасним зверненням до Конституцiйного Суду України щодо їх конституцiйностi;

     16) скасовує акти Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим";

     "19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану вiйни та у разi збройної агресiї проти України приймає рiшення про використання Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань";

     "22) призначає на посади та звiльняє з посад третину складу Конституцiйного Суду України";

     "30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законiв (крiм законiв про внесення змiн до Конституцiї України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України";

     б) частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Акти Президента України, виданi в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 цiєї статтi, скрiплюються пiдписами Прем'єр-мiнiстра України i мiнiстра, вiдповiдального за акт та його виконання";

     7) у статтi 116:

     а) доповнити пунктами 91 i 92 такого змiсту:

     "91) утворює, реорганiзовує та лiквiдовує вiдповiдно до закону мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади, дiючи в межах коштiв, передбачених на утримання органiв виконавчої влади;

     92) призначає на посади та звiльняє з посад за поданням Прем'єр-мiнiстра України керiвникiв центральних органiв виконавчої влади, якi не входять до складу Кабiнету Мiнiстрiв України";

     б) пункт 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10) здiйснює iншi повноваження, визначенi Конституцiєю та законами України";

     8) частину першу статтi 120 викласти в такiй редакцiї:

     "Члени Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади не мають права сумiщати свою службову дiяльнiсть з iншою роботою (крiм викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керiвного органу чи наглядової ради пiдприємства або органiзацiї, що має на метi одержання прибутку";

     9) статтю 121 доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) нагляд за додержанням прав i свобод людини i громадянина, додержанням законiв з цих питань органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, їх посадовими i службовими особами";

     10) частину першу статтi 122 викласти в такiй редакцiї:

     "Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звiльняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовiру Генеральному прокуроровi України, що має наслiдком його виставку з посади";

     11) у статтi 136:

     а) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 136. Представницьким органом Автономної Республiки Крим є Верховна Рада Автономної Республiки Крим, депутати якої обираються на основi загального, рiвного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутати якої обранi на чергових виборах, становить п'ять рокiв. Припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республiки Крим має наслiдком припинення повноважень її депутатiв";

     б) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Черговi вибори до Верховної Ради Автономної Республiки Крим вiдбуваються в останню недiлю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обраної на чергових виборах".

     У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати вiдповiдно частинами третьою - шостою;

     12) у статтi 141:

     а) частини першу та другу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 141. До складу сiльської, селищної, мiської, районної, обласної ради входять депутати, якi обираються жителями села, селища, мiста, району, областi на основi загального, рiвного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сiльської, селищної, мiської, районної, обласної ради, депутати якої обранi на чергових виборах, становить п'ять рокiв. Припинення повноважень сiльської, селищної, мiської, районної, обласної ради має наслiдком припинення повноважень депутатiв вiдповiдної ради.

     Територiальнi громади на основi загального, рiвного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування вiдповiдно сiльського, селищного, мiського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засiданнях. Строк повноважень сiльського, селищного, мiського голови, обраного на чергових виборах, становить п'ять рокiв";

     б) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Черговi вибори сiльських, селищних, мiських, районних, обласних рад, сiльських, селищних, мiських голiв вiдбуваються в останню недiлю жовтня п'ятого року повноважень вiдповiдної ради чи вiдповiдного голови, обраних на чергових виборах".

     У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою та п'ятою.

     Стаття 2. Закони та iншi нормативнi акти є чинними у частинi, що не суперечить Конституцiї України, прийнятiй на п'ятiй сесiї Верховної Ради України 28 червня 1996 року, iз змiнами i доповненнями, внесеними законами України вiд 8 грудня 2004 року N 2222-IV, вiд 1 лютого 2011 року N 2952-VI, вiд 19 вересня 2013 року N 586-VII.

     Стаття 3. Верховна Рада України сьомого скликання, обрана на чергових виборах у жовтнi 2012 року, здiйснює повноваження, передбаченi положеннями Конституцiї України, прийнятої на п'ятiй сесiї Верховної Ради України 28 червня 1996 року, iз змiнами i доповненнями, внесеними законами України вiд 8 грудня 2004 року N 2222-IV, вiд 1 лютого 2011 року N 2952-VI, вiд 19 вересня 2013 року N 586-VII, до набуття повноважень Верховною Радою України, обраною на чергових виборах в останню недiлю жовтня 2017 року.

     Стаття 4. Коалiцiя депутатських фракцiй формується у Верховнiй Радi України сьомого скликання протягом десяти днiв з дня, наступного за днем набрання чинностi цим Законом, з урахуванням Рiшення Конституцiйного Суду України N 11-рп/2010 вiд 6 квiтня 2010 року у справi за конституцiйним поданням 68 народних депутатiв України щодо офiцiйного тлумачення положень частини шостої статтi 83 Конституцiї України, частини четвертої статтi 59 Регламенту Верховної Ради України.

     Стаття 5. Органам державної влади та органам мiсцевого самоврядування привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз положеннями Конституцiї України, дiя яких вiдновлюється цим Законом.

     Стаття 6. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
21 лютого 2014 року
N 742-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.