МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

вiд 08.05.2014 N 10602/7/99-99-24-01-10-17

 

Митницi Мiндоходiв
Департамент розвитку IT, електронних сервiсiв та облiку платникiв


Щодо застосування дозвiльних документiв при митному оформленнi товарiв

     Iнформуємо, що 25 квiтня 2014 р. у газетi "Голос України" опублiковано Закон України вiд 9 квiтня 2014 p. N 1193-VII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо скорочення кiлькостi документiв дозвiльного характеру". Цим Законом внесено змiни, у тому числi, до Закону України "Про рибу, iншi воднi живi ресурси та харчову продукцiю з них", "Про радiочастотний ресурс України".

     Вiдповiдно до пункту 1 Прикiнцевих положень цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм, зокрема:

     - пункту 16 роздiлу I цього Закону, яким вносяться змiни до Закону України "Про радiочастотний ресурс України", що набирає чинностi через три мiсяцi з дня опублiкування цього Закону;

     - абзацу першого пiдпункту "а" (в частинi викладення у новiй редакцiї назви документу "Дозвiл на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення" в пунктi "24" Перелiку документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi) пiдпункту 2 пункту 36 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi через три мiсяцi з дня опублiкування цього Закону.

     1) Згiдно iз змiнами, якi внесенi в Закон України "Про рибу, iншi воднi живi ресурси та харчову продукцiю з них", не подаються в обов'язковому порядку при митному оформленнi продуктiв лову та харчової продукцiї з них такi документи:

     сертифiкат вiдповiдностi чи свiдоцтво про визнання iноземного сертифiката;

     мiжнародний санiтарний сертифiкат, що видається країною-експортером, або висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи;

     декларацiя виробника;

     пiдтвердження законностi вилучення водних бiоресурсiв iз середовища їх iснування або аналогiчний документ, пiдтверджений компетентним органом iноземної держави.

     2) Згiдно iз змiнами, якi будуть внесенi в Закон України "Про радiочастотний ресурс" iз набранням чинностi пункту 16 роздiлу I Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо скорочення кiлькостi документiв дозвiльного характеру", пропуск радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення через митний кордон України та їх митне оформлення здiйснюються митними органами за наявностi дозволу на ввезення з-за кордону такого типу радiоелектронних засобiв або випромiнювальних пристроїв та за наявностi у суб'єкта господарювання, що здiйснює їх ввезення з-за кордону, документа про пiдтвердження вiдповiдностi. Дозвiл видається Генеральним штабом Збройних Сил України.

     Дозвiл на ввезення радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення до внесення змiн до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011, зазначається у митнiй декларацiї за кодом 5022.

     Крiм того, згiдно iз зазначеними змiнами, митне оформлення радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот загального користування, здiйснюватиметься за вiдсутностi у Реєстрi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, такого типу радiоелектронних засобiв чи випромiнювальних пристроїв та за наявностi у суб'єкта господарювання, що здiйснює їх ввезення з-за кордону, документа про пiдтвердження вiдповiдностi.

     Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, надаватиме безоплатно центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, доступ до Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України.

Заступник Мiнiстра доходiв i зборiв України В.П. Науменко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.