ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПIДПРИЄМНИЦТВА

РIШЕННЯ

вiд 30 квiтня 2014 року N 28


Про необхiднiсть усунення Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв України порушень принципiв державної регуляторної полiтики згiдно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi"

     Вiдповiдно до статтi 30 Закону України вiд 11.09.2003 "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" (далi - Закон) та на пiдставi звернень Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва, здiйснивши експертизу наказу Мiнiстерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України вiд 08.09.99 N 204 (далi - Наказ N 204), яким затверджено Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон у зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць (далi - Положення), зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї України 15.11.99 за N 787/4080, та, беручи до уваги позицiю громадськостi щодо необхiдностi невiдкладного вирiшення проблеми, яка на сьогоднiшнiй день iснує пiд час здiйснення екологiчного контролю суден в портах України, зазначає наступне.

     Вiдповiдно до Декларацiї про державний суверенiтет України 1990 року, частини другої статтi 19 Закону України "Про мiжнароднi договори України" в Українi мiжнародне право, яке набрало чинностi в установленому порядку, превалює над нацiональним законодавством.

     Так, пунктом 2.1 Конвенцiї про полегшення морського мiжнародного судноплавства 1965 року визначено, що державна влада не вимагає для залишення у себе при прибуттi або вiдправленнi суден, до яких ця Конвенцiя вiдноситься, яких-небудь iнших документiв, крiм тих, якi вказанi в цьому роздiлi.

     Цими документами є:

     - загальна декларацiя;

     - декларацiя про вантаж;

     - декларацiя про судновi припаси;

     - декларацiя про особистi речi команди судна;

     - суднова роль;

     - список пасажирiв;

     - документ, що запропонований Всесвiтньою поштовою конвенцiєю;

     - морська санiтарна декларацiя.

     Водночас, в супереч вищезазначеному, пiдпунктом 4.3.3 пункту 4.3 роздiлу 4 Положення передбачено, що при оглядi судна держекоiнспектор самостiйно або спiльно з уповноваженим Головної державної iнспекцiї України з безпеки судноплавства або з iнспектором державного портового нагляду морського рибного порту за належнiстю повинен перевiрити наявнiсть i оформленiсть вiдповiдним чином певних документiв, зокрема, суднової екологiчної декларацiї.

     Даним Положенням також затверджено форму даної декларацiї (додаток 5 до Положення). Згiдно з пунктом 4 форми для вiдкачки зазначеного у нiй об'єму баласту необхiдно отримати вiдповiдний дозвiл Держекоiнспекцiї України.

     Держекоiнспекцiя України дозволяє вiдкачку баласту виключно за результатами експрес-аналiзу вмiсту баласту на наявнiсть забруднюючих речовин, тобто у разi, якщо показники його забрудненостi не перевищують нормативи гранично допустимих концентрацiй забруднюючих речовин у внутрiшнiх морських водах та територiальному морi.

     Вiдповiднi нормативи затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.02.96 N 269 "Про затвердження Правил охорони внутрiшнiх вод та територiального моря вiд забруднення та засмiчення".

     Таким чином, необхiднiсть подання суднової екологiчної декларацiї суперечить нормам мiжнародного права.

     Разом з цим, вiдсутнiсть у капiтана судна фактично вигаданої Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв України суднової екологiчної декларацiї надає екоiнспектору право притягнути капiтана судна до адмiнiстративної вiдповiдальностi на пiдставi статтi 188 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, яка встановлює, що невиконання законних розпоряджень чи приписiв, iнших законних вимог посадових осiб органiв, якi здiйснюють державний контроль у галузi охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсiв, радiацiйної безпеки або охорону природних ресурсiв, ненадання їм необхiдної iнформацiї або надання неправдивої iнформацiї, вчинення iнших перешкод для виконання покладених на них обов'язкiв тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд дев'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - вiд п'ятнадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Отже, наявнiсть в Положеннi норм, що зобов'язують подавати суднову екологiчну декларацiю, яка до того ж не передбачена жодним нормативно-правовим актом вищої юридичної сили, по-перше, надiляє екоiнспектора невластивим йому дозвiльними функцiями, по-друге, призводить до застосування штрафних санкцiй, по-третє, є суттєвою перешкодою пiд час завантаження судна в порту, оскiльки за простiй судна судновласник несе дуже великi збитки.

     Отже, наведенi вище норми Положення порушують вимоги статтi 5 Закону, вiдповiдно до якої однiєю зi складових забезпечення здiйснення державної регуляторної полiтики є недопущення прийняття регуляторних актiв, якi є непослiдовними або не узгоджуються чи дублюють дiючi регуляторнi акти.

     Крiм того, дiя зазначених вище положень Наказу N 204 порушує такi обов'язковi принципи державної регуляторної полiтики, передбаченi статтею 4 Закону, як:

     адекватнiсть - вiдповiднiсть форм та рiвня державного регулювання господарських вiдносин потребi у вирiшеннi iснуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усiх прийнятних альтернатив;

     збалансованiсть - забезпечення у регуляторнiй дiяльностi балансу iнтересiв суб'єктiв господарювання, громадян та держави.

     Керуючись частиною третьою статтi 27 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi", Державна служба України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва вирiшила:

     запропонувати Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв України внести змiни до наказу Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України вiд 08.09.99 N 204 "Про затвердження Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць" та виключити з його редакцiї абзац другий пiдпункту 4.3.3 пункту 4.3 роздiлу 4 та додаток 5 до цього пiдпункту.

     Рiшення Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва щодо усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики пiдлягає виконанню у порядку, визначеному статтею 28 Закону, у двомiсячний строк з дня прийняття такого рiшення.

     Виконання цього рiшення передбачає пiдготовку проекту акта про внесення змiн до наказу Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України вiд 08.09.99 N 204 "Про затвердження Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць" та подання у встановленому Законом порядку на погодження до уповноваженого органу не пiзнiш як за п'ять робочих днiв до закiнчення строку його виконання.

     У разi невиконання рiшення уповноваженого органу про необхiднiсть усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики або неоскарження цього рiшення органом виконавчої влади протягом встановленого в Законi строку, дiя регуляторного акта, щодо якого було прийнято вiдповiдне рiшення, зупиняється наступного дня з дня закiнчення строку виконання такого рiшення.

     Подання скарги щодо рiшення уповноваженого органу не зупиняє дiї цього рiшення.

Т. в. о. Голови Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва О. Ю. Потiмков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.