Документ скасований: Наказ Мiнприроди № 435 від 12.11.2015

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м.Київ

вiд 08.09.99 N 204


Про затвердження Положення про екологiчний контролю у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
15 листопада 1999 р. за N 787/4080

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України
вiд 31 сiчня 2002 року N 48,
вiд 2 вересня 2009 року N 465,
вiд 10 липня 2014 року N 217,
вiд 9 жовтня 2014 року N 309,
вiд 18 березня 2015 року N 82

     На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.07.99 N iнд. 33, 16927/16 з метою вдосконалення дiяльностi служби екологiчного контролю у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць наказую:

     1. Затвердити Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць (додається).

     2. Управлiнню нормативно-правового регулювання (В.Рибачек) в 5-денний термiн подати наказ на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Головнiй державнiй екологiчнiй iнспекцiї (П.Свирид) пiсля реєстрацiї наказу в Мiнiстерствi юстицiї України забезпечити тиражування в кiлькостi 180 примiрникiв Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць та довести його до вiдома всiх пiдроздiлiв Державної екологiчної iнспекцiї, що здiйснюють екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та у зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць.

     4. Начальнику Державної екологiчної iнспекцiї, Головi Республiканського комiтету Автономної Республiки Крим з екологiї та природних ресурсiв, начальникам державних управлiнь екологiї та природних ресурсiв в областях, мiстах Києвi та Севастополi, начальникам державних iнспекцiй охорони Чорного та Азовського морiв прийняти до виконання та використання в роботi Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць.

(пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48)

     5. Наказ Мiнекобезпеки України вiд 8 червня 1995 р. N 57 визнати таким, що втратив чиннiсть.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра, Головного державного iнспектора України з охорони навколишнього природного середовища А.Яцика.

Мiнiстр В.Шевчук

 

Затверджено
Наказ Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
08.09.99 N 204
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
15 листопада 1999 р. за N 787/4080


Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць

(У текстi Положення: слово "Мiнекобезпеки" замiнено словом "Мiнекоресурсiв" у вiдповiдних вiдмiнках; слова "Головна державна екологiчна iнспекцiя Мiнекобезпеки" замiнено словами "Державна екологiчна iнспекцiя Мiнекоресурсiв" у вiдповiдних вiдмiнках; слова "пiдроздiли Державної екологiчної iнспекцiї" замiнено словами "територiальнi органи Мiнекоресурсiв, якi здiйснюють екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць" згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31 сiчня 2002 року N 48)

У текстi Положення слова "Мiнекоресурсiв" та "Мiнекоресурсiв України" замiнено словом "Мiнприроди" згiдно з наказом Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України вiд 2 вересня 2009 року N 465)

(У текстi Положення слова "територiальнi органи Мiнприроди" у всiх вiдмiнках замiнено словами "територiальнi органи Держекоiнспекцiї" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 10 липня 2014 року N 217)

1. Загальнi положення

     1.1. Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць (далi - Положення) розроблено з метою встановлення загальних вимог здiйснення екологiчного контролю:

     - транспортних засобiв, у тому числi автомобiлiв, лiтакiв, суден, вiйськових кораблiв, паромiв та iнших плавучих засобiв;

     - вантажiв, що мiстять промислову сировину, вiдходи виробництва, хiмiчнi сполуки, токсичнi хiмiчнi, радiоактивнi та iншi небезпечнi для навколишнього природного середовища i здоров'я людей речовини;

     - засобiв захисту рослин, стимуляторiв їх росту, добрив;

     - усiх видiв диких тварин, водних живих ресурсiв i рослин, зоологiчних, ботанiчних, мiнералогiчних колекцiй, мисливських трофеїв.

     1.2. Чиннiсть Положення поширюється на всi тi транспортнi засоби i вантажi, якi пiдлягають екологiчному контролю i якi перемiщуються через митний кордон України залiзничним, автомобiльним, морським, рiчковим, повiтряним та трубопровiдним транспортом. Перелiк товарної продукцiї, яка пiдлягає екологiчному контролю, визначено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99 N 1034 "Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон".

     1.3. Це Положення регламентує дiяльнiсть державних iнспекторiв з охорони навколишнього природного середовища (далi - держекоiнспектори) територiальних органiв Державної екологiчної iнспекцiї пiд час здiйснення екологiчного контролю транспортних засобiв i вантажiв у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць.

(пункт 1.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48, вiд 10.07.2014р. N 217)

     1.4.Термiни, що вживаються в цьому Положеннi, мають таке значення:

     "Транспортнi засоби" - транспортнi засоби, що власним ходом прибувають на митну територiю України або вiдбувають з цiєї територiї та використовуються для мiжнародних перевезень вантажу, багажу та пасажирiв.

     "Вантажi" - будь-якi товари та iншi предмети, що перемiщуються через митний кордон України пiд митним контролем, крiм транспортних засобiв, що їх перевозять.

     "Сировина" - предмети працi, якi зазнали пiд її впливом певних змiн i пiдлягають подальшiй переробцi.

     "Промислова сировина" - сировина, що видобувається i виробляється у промисловостi.

     "Вiдходи" - будь-якi речовини, матерiали i предмети, що утворюються у процесi людської дiяльностi i не мають подальшого використання за мiсцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намiр або повинен позбутися шляхом утилiзацiї чи видалення.

     "Небезпечнi вiдходи" - вiдходи, фiзичнi, хiмiчнi чи бiологiчнi характеристики яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини та якi потребують спецiальних методiв i засобiв поводження з ними.

     "Речовини" - матерiя будь-якого походження (органiчна, мiнеральна) рiзноманiтного хiмiчного складу i фiзичного стану.

     "Хiмiчнi сполуки" - хiмiчнi iндивiдуальнi речовини, в яких атоми одного або рiзних елементiв сполученi мiж собою тим чи iншим типом хiмiчного зв'язку.

     "Токсичнi хiмiчнi, радiоактивнi та iншi небезпечнi для навколишнього природного середовища i здоров'я людей речовини" - речовини, фiзичнi, хiмiчнi чи бiологiчнi характеристики яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища i здоров'я людини та якi потребують спецiальних методiв i засобiв поводження з ними.

     "Засоби захисту рослин" - хiмiчнi, бiологiчнi та iншi засоби, якi використовуються для захисту рослин вiд шкiдникiв, хвороб i бур'янiв.

     "Пестициди" - токсичнi речовини, їх сполуки або сумiшi речовин хiмiчного чи бiологiчного походження, призначенi для знищення, регуляцiї та припинення розвитку шкiдливих органiзмiв, внаслiдок дiяльностi яких вражаються рослини, тварини, люди, завдається шкода матерiальним цiнностям, а також гризунiв, бур'янiв, деревної, чагарникової рослинностi, засмiчуючих видiв риб.

     "Агрохiмiкати" - органiчнi, мiнеральнi i бактерiальнi добрива, хiмiчнi мелiоранти, регулятори росту рослин та iншi речовини, що застосовуються для пiдвищення родючостi грунтiв, урожайностi сiльськогосподарських культур i полiпшення якостi рослинницької продукцiї.

     "Всi види диких тварин, водних живих ресурсiв i рослин" - живi об'єкти дикої фауни i флори.

     "Зоологiчнi, ботанiчнi, мiнералогiчнi колекцiї":

     - зоологiчнi колекцiї - спецiально зiбранi живi колекцiї зоопаркiв, зоосадiв, океанарiумiв тощо, а також колекцiї опудал, препаратiв, частин i залишкiв тварин;

     - ботанiчнi колекцiї - спецiально зiбранi живi колекцiї ботанiчних садiв, дендрарiїв, дендропаркiв, оранжерей, а також гербарiї, банки насiння тощо;

     - мiнералогiчнi колекцiї - спецiально зiбранi колекцiї мiнералiв, гiрських порiд, зразки корисних копалин, палеонтологiчнi колекцiї тощо.

     "Мисливськi трофеї" - шкiра, роги, iкла та черепи мисливських тварин, в тому числi копитних та хижих тварин, здобутi (набутi) в установленому порядку на територiї України.

     "Партiя товарiв" або "партiя вантажу":

     - за умови перевезення залiзничним транспортом - товари та iншi предмети, що надходять на одну станцiю призначення одночасно у складi однiєї партiї для вiдправлення, на адресу одного вантажоодержувача, вiд одного вантажовiдправника за одним або декiлькома транспортними документами, з однiєї станцiї вiдправлення;

     - за умови поставки трубопровiдним транспортом - товари, що надходять за одним актом про приймання-передання, протягом термiну, потрiбного для перемiщення товару в обсязi, зазначеному в актi. Визначений термiн не може бути бiльшим за один мiсяць;

     - за умови перевезення iншими видами транспорту - товари та iншi предмети, що вiдправляються на адресу одного вантажоодержувача за одним транспортним документом, вiд одного вантажовiдправника, а також товари, що пересилаються за однiєю поштовою накладною або перемiщуються як ручна поклажа однiєю особою, яка перетинає митний кордон України.

     Iзольований баласт - баластна вода, прийнята в баластний танк, який повнiстю вiддiлений вiд нафтової вантажної i нафтової паливної систем та призначений тiльки для перевезення в ньому баласту чи баласту i вантажiв, якi не є нафтою чи шкiдливими рiдкими речовинами, вiдповiдно до Мiжнародної конвенцiї по запобiганню забрудненню з суден 1973 року, змiненої Протоколом 1978 року до неї (МАРПОЛ 73/78).

(пункт 1.4 доповнено абзацом двадцять четвертим згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 18.03.2015р. N 82)

     1.5. Забезпечення екологiчного контролю у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць покладено на Державну екологiчну iнспекцiю та територiальнi органи Держекоiнспекцiї постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.03.95 N 198 "Про здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон".

(пункт 1.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48)

     1.6. Екологiчний контроль на державному кордонi та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць здiйснюють:

     - вiддiл екологiчного контролю на державному кордонi Державної екологiчної iнспекцiї Мiнприроди;

     - вiддiли екологiчного контролю на митному кордонi Рескомресурсiв Автономної Республiки Крим, державних управлiнь екологiї та природних ресурсiв в областях, мiстах Києвi та Севастополi, держiнспекцiй охорони Чорного i Азовського морiв;

     - пости екологiчного контролю територiальних органiв Держекоiнспекцiї у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць та митниць.

(пункт 1.6 в редакцiї наказу Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48)

     1.7. Загальне керiвництво пiдроздiлами територiальних органiв, що здiйснюють екологiчний контроль на державному кордонi та в зонi дiяльностi регiональних митниць та митниць здiйснює Головний державний iнспектор України з охорони навколишнього природного середовища, який:

(абзац перший пункту 1.7 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48)

     - органiзовує виконання покладених на Мiнприроди завдань Комплексної програми розбудови державного кордону України, затвердженої Указом Президента України вiд 16 грудня 1993 року N 596/93 "Про Комплексну програму розбудови державного кордону України";

     - здiйснює зв'язок мiж управлiннями Мiнприроди i територiальними органами Держекоiнспекцiї та забезпечує координацiю їх дiяльностi;

(абзац третiй пункту 1.7 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48)

     - координує дiяльнiсть органiв Мiнприроди, iнших центральних органiв виконавчої влади з питань, що стосуються державного контролю у галузi охорони навколишнього природного середовища та здiйснення екологiчного контролю;

     - органiзовує виконання мiждержавних програм i зобов'язань України в частинi, що стосується державного контролю в галузi охорони навколишнього природного середовища та екологiчної безпеки з сумiжними державами;

     - координує роботу Головних державних iнспекторiв з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя, Чорного та Азовського морiв;

     - затверджує штатний розклад, фонди, фiнансування, матерiально-технiчне забезпечення регiональних пiдроздiлiв служби екологiчного контролю.

     1.8. Методичне та органiзацiйне керiвництво пiдроздiлами територiальних органiв, що здiйснюють екологiчний контроль на державному кордонi та в зонi дiяльностi регiональних митниць та митниць, забезпечує Державна екологiчна iнспекцiя Мiнприроди, яка:

     - органiзовує i здiйснює методичне забезпечення та професiйну перепiдготовку кадрiв територiальних органiв Держекоiнспекцiї;

     - координує роботу з питань виконання загальнодержавних, регiональних та галузевих програм i заходiв у частинi дотримання законодавства з охорони навколишнього природного середовища;

     - надає допомогу територiальним органам Держекоiнспекцiї при виникненнi надзвичайних екологiчних ситуацiй у зонi митного контролю, у разi необхiдностi самостiйно здiйснює екологiчний контроль вантажiв i транспортних засобiв;

     - у встановленому порядку сприяє забезпеченню працiвникiв територiальних органiв Держекоiнспекцiї форменим одягом, приладами i обладнанням, засобами самооборони;

     - перевiряє роботу пiдроздiлiв територiальних органiв Держекоiнспекцiї, якi здiйснюють екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць;

     - виступає представником з питань здiйснення екологiчного контролю у пунктах пропуску через державний кордон та на митному кордонi України у всiх державних i громадських установах та судових органах.

(пункт 1.8 в редакцiї наказу Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48)

     1.9. Керiвництво пiдроздiлами територiальних органiв Держекоiнспекцiї, що здiйснюють екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць здiйснюють Головнi державнi iнспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного i Азовського морiв, якi є начальниками державних iнспекцiй охорони Чорного i Азовського морiв, Головний державний iнспектор з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республiки Крим, Головнi державнi iнспектори з охорони навколишнього природного середовища областей, мiст Києва та Севастополя, якi є, вiдповiдно, головою Республiканського комiтету охорони навколишнього середовища та природних ресурсiв Автономної Республiки Крим i начальниками державних управлiнь екологiчної безпеки в областях, мiстах Києвi та Севастополi, якi:

(абзац перший пункту 1.9 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48)

     - керують пiдроздiлами служби екологiчного контролю, органiзують їх роботу, розподiляють обов'язки, затверджують посадовi iнструкцiї працiвникiв;

     - несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на службу екологiчного контролю завдань i здiйснення своїх функцiй;

     - виступають представниками з питань, що входять до компетенцiї екологiчного контролю у всiх державних i громадських установах та судових органах;

     - вживають усiх заходiв, якi випливають iз завдань, покладених на екологiчний контроль, розподiляють i доводять фонди i лiмiти фiнансування для матерiально-технiчного забезпечення служби екологiчного контролю;

     - укладають iз зацiкавленими державними установами, господарськими органiзацiями договори i майновi угоди, спрямованi на покращання умов здiйснення екологiчного контролю;

     - пiдписують договори, погодження i акти, пов'язанi з виконанням покладених на службу екологiчного контролю завдань.

     1.10. Основним завданням держекоiнспекторiв у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць є здiйснення державного контролю за додержанням мiнiстерствами i центральними i мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями, незалежно вiд форм власностi та господарювання, громадянами, а також iноземними юридичними та фiзичними особами i особами без громадянства, що перетинають державний кордон або здiйснюють перемiщення через нього транспортних засобiв i вантажiв вiдповiдно до вимог чинного природоохоронного законодавства та норм i правил екологiчної безпеки пiд час транспортування небезпечних вантажiв.

(пункт 1.10 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48)

     1.11. Головними завданнями пiдроздiлiв територiальних органiв Держекоiнспекцiї, що здiйснюють екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць є:

(абзац перший пункту 1.11 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48)

     - контроль за додержанням норм i вимог чинного природоохоронного законодавства пiд час перемiщення через митний кордон України транспортних засобiв та вантажiв;

     - попередження незаконного ввезення, вивезення або транзиту територiєю України вантажiв, що мiстять промислову сировину, вiдходи виробництва, хiмiчнi сполуки, токсичнi хiмiчнi, радiоактивнi та iншi небезпечнi для навколишнього природного середовища i здоров'я людей речовини, пестициди i агрохiмiкати, а також забрудненого баласту на суднах;

     - забезпечення контролю за виконанням мiжнародних зобов'язань України щодо торгiвлi тими видами дикої фауни i флори, якi перебувають пiд загрозою зникнення;

     - забезпечення контролю за перевезенням радiоактивних речовин i ядерних матерiалiв та проведенням хiмiко-аналiтичного контролю речовин;

     - огляд експортних та iмпортних партiй вантажiв та оформлення потрiбних документiв у зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць;

     - контроль за дотриманням вимог чинного законодавства i правил ввезення в Україну i вивезення з України рослинних ресурсiв та тварин i рослин, занесених до Червоної книги України, зоологiчних, ботанiчних, мiнералогiчних колекцiй та мисливських трофеїв;

     - контроль за додержанням вимог екологiчних норм i правил транспортними засобами, що перетинають митний кордон України;

     - контроль експортних та iмпортних партiй брухту чорних i кольорових металiв на предмет вiдсутностi хiмiчного чи радiоактивного забруднення та оформлення Сертифiкатiв екологiчного контролю (при експортi);

     - забезпечення контролю вантажiв i транспортних засобiв, що надiйшли до митницi призначення без вiдмiтки в товаротранспортних документах про здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон або з вiдмiткою у товаросупровiдних документах "Пiдлягає екологiчному контролю за мiсцем надходження";

     - контроль експортних, iмпортних та транзитних вантажiв, перевезення яких через державний кордон України потребує спецiального дозволу Мiнприроди.

     1.12. Пiдроздiли територiальних органiв Держекоiнспекцiї, що здiйснюють екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць:

(абзац перший пункту 1.12 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48)

     - запобiгає незаконному вивезенню з територiї України об'єктiв рослинного та тваринного свiту, занесених до Червоної книги України, мисливських трофеїв, рослинної сировини, зоологiчних, ботанiчних, мiнералогiчних колекцiй;

     - здiйснює перевiрку документiв, транспортних засобiв, огляд пiдконтрольних вантажiв, що iмпортуються, експортуються чи перевозяться до сумiжних держав транзитом;

     - контролює дотримання екологiчних вимог при перевезеннi диких тварин i рослин, сировини i продуктiв тваринного походження всiма вантажовiдправниками та вантажоодержувачами;

     - вивчає екологiчний стан на прилеглих територiях прикордонних пунктiв, у морських, рiчкових i повiтряних портах. Протягом доби доповiдає керiвництву державних управлiнь екологiчної безпеки i Державнiй екологiчнiй iнспекцiї Мiнприроди про всi випадки забруднення навколишнього природного середовища, а також затримання пiдконтрольних вантажiв, суден та iнших плавучих засобiв;

     - забороняє перевезення вантажiв, що можуть негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища i здоров'я людей, умови транспортування яких не вiдповiдають екологiчним вимогам безпечного їх транспортування або потребують спецiального дозволу;

     - проводить експрес-аналiз речовин та матерiалiв з метою встановлення їх належностi до числа токсичних, радiоактивних речовин або вiдходiв та вмiсту забрудненого баласту (крiм iзольованого баласту) i стiчних вод суден;

(абзац сьомий пункту 1.12 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 18.03.2015р. N 82)

     - нараховує та у вiдповiдних випадках справляє збори за здiйснення екологiчного контролю транспортних засобiв i вантажiв, розмiр яких установлюється постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99 N 1034 "Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон";

     - видає разом з Управлiнням залiзницi, адмiнiстрацiями авiацiйного, автомобiльного, морського i рiчкового транспорту спiльнi накази з питань органiзацiї екологiчного контролю вантажiв та транспортних засобiв.

     1.13. Фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення пiдроздiлiв територiальних органiв Держекоiнспекцiї, що здiйснюють екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць на кордонi здiйснюється за рахунок державного бюджету та частини зборiв за виконання робiт з надання послуг при здiйсненнi екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон.

(пункт 1.13 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48)

     1.14. Пiдроздiли територiальних органiв Держекоiнспекцiї, що здiйснюють екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць, в пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць має спецiальнi бланки i печатки зi своїм найменуванням.

(пункт 1.14 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48)

     1.15. Рiшення начальника посту екологiчного контролю в межах наданих йому повноважень є обов'язковими для виконання всiма особами, вiдповiдальними за вантаж.

     1.16. Оскарження дiй працiвникiв пiдроздiлiв територiальних органiв Держекоiнспекцiї, що здiйснюють екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць, здiйснюється згiдно з чинним законодавством України.

(пункт 1.16 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48)

2. Здiйснення екологiчного контролю

     2.1. Держекоiнспектор, який заступає на чергування, повинен:

     - отримати пiд особистий пiдпис у начальника поста штампи;

     - прийняти вiд держекоiнспектора, якого вiн змiнює, звiтнi журнали, майно, нормативно-методичну документацiю тощо, згiдно з описом;

     - перевiрити правильнiсть та повноту записiв у журналах та iншiй документацiї;

     - оформити результати приймання змiни в журналi чергувань.

     2.2. Держекоiнспектор у процесi чергування здiйснює:

     - перевiрку документiв на пiдконтрольнi об'єкти, що вказанi в п.5.3;

     - зовнiшнiй огляд пiдконтрольних об'єктiв;

     - радiацiйний контроль транспортних засобiв та вантажiв;

     - виявлення безпечностi або небезпечностi вантажу, згiдно з вимогами Європейської угоди про мiжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажiв та ГОСТа 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка";

     - iнструментальний контроль токсичностi i димностi вiдпрацьованих газiв двигунiв транспортних засобiв (у разi необхiдностi);

     - реєстрацiю у вiдповiдному журналi (додаток 1) пiдконтрольних об'єктiв та результатiв екологiчного контролю;

     - у встановленому митними органами порядку - вiдбiр зразкiв iз складанням акта (додаток 2) для проведення лабораторних аналiзiв на вiдповiднiсть складу вантажу наявнiй документацiї (у разi потреби - при здiйсненнi екологiчного контролю у зонi дiяльностi регiональних митниць та митниць);

     - експрес-аналiз речовин для їх iдентифiкацiї та встановлення ступеня токсичностi (у разi необхiдностi);

     - складає акти перевiрок i протоколи про порушення законодавства у галузi охорони навколишнього природного середовища i радiацiйної безпеки;

     - розглядає справи i виносить постанови про адмiнiстративнi правопорушення у галузi охорони навколишнього природного середовища та радiацiйної безпеки вiдповiдно до законодавства;

     - на товарно-транспортних та товарно-супровiдних документах на вантажi i транспортнi засоби проставляє вiдповiднi штампи про здiйснення екологiчного контролю та розрахунок суми збору, що пiдлягає сплатi.

     2.3. У разi виявлення порушень природоохоронного законодавства України, вiдсутностi дозвiльних документiв або коли зовнiшнiй огляд вказує на очевидну невiдповiднiсть вигляду i властивостей вантажу змiстовi супровiдних документiв, держекоiнспектор:

     - припиняє подальший його рух;

     - складає в присутностi експедитора, вантажоперевiзника або представника транспортного вузла (станцiї, порту) та старшого змiни митної служби акт у довiльнiй формi про виявлене порушення;

     - у товаротранспортнiй накладнiй проставляє штамп "ввiз/вивiз заборонено";

     - при неможливостi усунення виявлених порушень - повертає вантаж вантажовiдправнику.

     2.3.1. У разi усунення виявлених недолiкiв держекоiнспектор проводить повторний екологiчний контроль, що здiйснюється на загальних пiдставах. При отриманнi за його результатами позитивного висновку держекоiнспектор анулює ранiше проставлений штамп шляхом його перекреслення, що засвiдчує власним пiдписом з датою, i ставить штамп "Ввiз /вивiз дозволено".

     2.3.2. Держекоiнспектор завершує проведення екологiчного контролю тих об'єктiв, що переданi йому попередньою змiною, якщо на них є документи у повному обсязi.

     2.4. У разi потреби проведення екологiчного контролю iмпортних вантажiв за мiсцем призначення, держекоiнспектор у пунктi пропуску на державному кордонi проставляє в товарно-супровiдних документах штамп "Пiдлягає екологiчному контролю за мiсцем надходження".

     2.5. З метою прискорення проходження великих партiй вантажiв через державний кордон України держекоiнспектор, за попередньою домовленiстю з вантажовiдправником або вантажоотримувачем, може здiйснювати їх екологiчний контроль пiд час завантаження, безпосередньо на територiї країни-експортера.

     2.6. Держекоiнспектор несе вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством за несвоєчасне виконання процедур екологiчного контролю, необгрунтоване затримання осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна, що перемiщуються через державний кордон.

     Час здiйснення екологiчного контролю i оформлення документiв не повинен перевищувати часу, встановленого технологiчною схемою пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна, яка визначається командиром з'єднання (частини) Прикордонних вiйськ за погодженням з керiвниками митного органу, транспортної органiзацiї та iнших контрольних служб, вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.08.95 N 665 "Про затвердження Загальних правил вiдкриття та дiяльностi пунктiв пропуску через державний кордон".

     На залiзничнiй станцiї час здiйснення екологiчного контролю i оформлення документiв не повинен перевищувати загального часу на обробку поїздiв, встановленого технологiчним процесом її роботи.

     2.7. Держекоiнспектори пiд час здiйснення екологiчного контролю взаємодiють з iншими державними контрольними органами (прикордонними, митними, ДАI МВС, ветеринарними, фiтосанiтарними, санiтарно-карантинними та iн.) згiдно з "Iнструкцiєю про взаємодiю та розмежування функцiй щодо здiйснення контролю на державному кордонi", яка затверджена в березнi 1994 року та зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 23.05.94 за N 106/315.

     У межах своєї компетенцiї держекоiнспектори при здiйсненнi екологiчного контролю в пунктах пропуску вирiшують усi питання самостiйно.

     2.8. Держiнспектори входять до складу комiсiї з приймання суден, поїздiв, лiтакiв, автотранспорту, контейнерiв, багажiв i поштових вiдправлень, що надходять в Україну з iнших країн.

     2.9. Пости екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць забезпечуються:

     - службовою документацiєю та законодавчими актами й нормативно-методичними документами щодо здiйснення екологiчного контролю пiдконтрольних об'єктiв;

     - iнформацiйними стендами;

     - приладами для проведення замiрювань кiлькостi забруднювальних речовин у вихлопних газах автомобiлiв, а також радiацiйного та первинного токсикологiчного контролю.

     2.10. У службовий час держекоiнспектор повинен бути одягнений у формений одяг, мати службове посвiдчення i, у разi потреби, засоби самооборони.

     2.11. Режим роботи держекоiнспекторiв на постах екологiчного контролю встановлюється:

     - для начальника поста екологiчного контролю - згiдно з режимом роботи вiддiлу екологiчного контролю на митному кордонi територiального органу Держекоiнспекцiї;

     - для держекоiнспекторiв у пунктах пропуску через державний кордон - згiдно з режимом роботи вiдповiдного пункту пропуску;

     - для держекоiнспекторiв у зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць - згiдно з режимом роботи вiдповiдних митниць.

3. Справляння зборiв

     3.1. Екологiчний контроль транспортних засобiв i вантажiв здiйснюється за плату згiдно з розмiрами зборiв, що встановленi додатком 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99 N 1034 "Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон".

     3.2. Координацiю дiяльностi державних контрольних органiв щодо справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон покладено на Державну митну службу України.

     3.3. Держекоiнспектором за результатами екологiчного контролю транспортних засобiв i вантажiв на товарно-транспортних та товарно-супровiдних документах проставляється вiдповiдний штамп, що засвiдчує факт здiйснення контролю та розрахунки збору, що пiдлягає сплатi.

     3.4. Справляння зборiв за екологiчний контроль суден та iнших плавучих засобiв здiйснюється один раз - при перетинаннi ними кордону в напрямку територiї України.

     3.5. Справляння зборiв за екологiчний контроль суден регулярного сполучення, приписаних до порту, де розташований пост екологiчного контролю, здiйснюється один раз на 3 мiсяцi.

     3.6. Збiр за здiйснення екологiчного контролю автотранспортних засобiв, що повторно перетинають кордон протягом мiсяця i менше, при наявностi спецiального Талона, виданого службою екологiчного контролю, не справляється.

     3.7. За автотранспортнi засоби, що призначенi тiльки для рейсового перевезення пасажирiв, при наявностi 8 i бiльше обладнаних для сидiння мiсць, крiм сидiння водiя, збори за проведення екологiчного контролю не стягуються.

     3.8. Власники легкових автомобiлiв та особи, що керують ними за дорученням i мають право на пiльги, встановленi законами України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi", "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", за наявностi посвiдчення, звiльняються вiд сплати зборiв за проведення екологiчного контролю автотранспортного засобу.

     3.9. Для мешканцiв прикордонних районiв збiр за проведення екологiчного контролю особистого автотранспорту в разi перетинання кордону справляється один раз на три мiсяцi.

     3.10. Якщо на територiї своєї держави iноземний автомобiль пройшов екологiчний контроль i термiн цiєї перевiрки не перевищує три мiсяцi, що пiдтверджується документами, то плата за проведення екологiчного контролю не справляється.

     3.11. За наявностi в товаросупровiдних документах штампа "Пiдлягає екологiчному контролю за мiсцем надходження" збори справляються за мiсцем його проведення в митницях призначення.

     3.12. Пiд час транзитних перевезень вантажiв через територiю України збiр справляється на вхiдному пунктi пропуску через державний кордон у розмiрi 50 вiдсоткiв зборiв. У разi перевантаження вантажiв на територiї України додатково справляється у вихiдному пунктi пропуску ще 50 вiдсоткiв ставки збору.

     3.13. За здiйснення екологiчного контролю невеликих партiй вантажiв (до 10 кг), що надходять українським виробникам для дослiдних потреб, поштових та кур'єрських вiдправлень, збори не справляються.

     3.14. Держекоiнспекторами щозмiнно ведеться реєстр надходжень зборiв (додаток 3), що нараховуються за здiйснення екологiчного контролю транспортних засобiв i вантажiв, який складається на пiдставi первинних товаротранспортних та товаросупровiдних документiв.

4. Екологiчний контроль транспортних засобiв

     4.1. Екологiчний контроль автомобiльного транспорту.

     4.1.1. У пунктах пропуску через державний кордон України перевiрцi пiдлягають транспортнi засоби, за винятком тих, що транспортуються як вантаж (у морських контейнерах, на автотрейлерах, у розiбраному виглядi тощо).

     4.1.2. При екологiчному контролi автомобiльного транспорту здiйснюється перевiрка:

     - наявностi забруднення, пiдтiкання пально-мастильних матерiалiв, охолоджувальних речовин тощо, якi можуть спричинити забруднення навколишнього природного середовища;

     - наявностi табличок системи iнформування про небезпеку нацiонального або європейського зразка, iншого додаткового обладнання транспортних засобiв, що перевозять небезпечний вантаж, - згiдно з вимогами Європейської угоди про мiжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажiв та ГОСТа 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка", та додатково для вiтчизняних перевiзникi - вумов (технiчних умов, правил, стандартiв) безпечного перевезення небезпечного вантажу автомобiльним транспортом, погоджених у встановленому порядку Управлiнням ДАI МВС України;

     - радiацiйного стану;

     - вмiсту оксиду вуглецю та вуглеводнiв, рiвня димностi у вiдпрацьованих газах двигунiв автомобiлiв.

     4.1.3. Порядок проведення контролю токсичностi вiдпрацьованих газiв автомобiлiв з карбюраторними двигунами внутрiшнього згоряння регламентований ГОСТ 17.2.2.03-87 "Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности".

     4.1.4. Порядок проведення контролю димностi дизельних двигунiв автомобiлiв регламентований ГОСТ 21393-75 "Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности".

     У разi перевищення вказаних рiвнiв вмiсту оксиду вуглецю, вуглеводнiв та димностi автомобiль вважається екологiчно небезпечним i держекоiнспектор дiє згiдно з вимогами чинного законодавства України.

     4.1.5. Порядок проведення вимiрювань вмiсту забруднювальних речовин у вiдпрацьованих газах автомобiлiв:

     а) з карбюраторним двигуном:

     - установити важiль перемикання коробки передач (вибирач швидкостi для автомобiлiв з автоматичними коробками передач) у нейтральне положення;

     - загальмувати автомобiль стоянковим гальмом;

     - заглушити двигун (якщо працює);

     - вiдкрити капот автомобiля;

     - пiдключити тахометр;

     - установити пробовiдбiрний зонд газоаналiзатора у випускну трубу автомобiля на глибину не менше 300 мм вiд зрiзу (при косому зрiзi випуклої труби глибина вiдраховується вiд короткої крайки зрiзу);

     - повнiстю вiдкрити повiтряну заслiнку карбюратора;

     - запустити двигун;

     - частоту обертання вала двигуна - довести до пiдвищеної i пропрацювати в цьому режимi не менше 15 сек;

     - установити мiнiмальну частоту обертання вала двигуна i не ранiше нiж через 20 сек. - провести вимiрювання вмiсту оксиду вуглецю й вуглеводнiв;

     - встановити пiдвищену частоту обертання вала двигуна i не ранiше нiж через 30 сек. - вимiряти вмiст оксиду вуглецю i вуглеводнiв;

     - при наявностi в автомобiлi розгалужених випускних систем вимiрювання слiд проводити в кожнiй з них. Критерiєм оцiнки слугують максимальнi значення вмiсту оксиду вуглецю i вуглеводнiв;

     б) з дизельним двигуном:

     - прилад слiд пiдключити до випускної системи автомобiля i натисканням педалi подавання пального - встановити максимальну частоту обертання валу дизеля. Тривалiсть роботи в цьому режимi повинна забезпечувати температуру вiдпрацьованих газiв, якi входять у прилад, що вiдповiдає вимогам iнструкцiї з експлуатацiї приладу. Пiсля цього - вiдпустити педаль;

     - вимiрювання в режимi вiльного прискорення слiд проводити при 10 кратному повторюваннi циклу частоти обертання вала дизеля вiд мiнiмальної до максимально швидкої, плавним натисканням педалi подавання пального до упору з iнтервалом не бiльше 15 сек. Вимiрювання показникiв слiд проводити при останнiх чотирьох циклах за максимальним вiдхиленням стрiлки приладу;

     - за результат вимiрювань димностi приймають середнє арифметичне значення за чотирма циклами роботи двигуна. Вимiрювання вважають достовiрними, якщо рiзниця в показаннях димностi останнiх чотирьох циклiв не перевищує 6 одиниць вимiрювання за шкалою приладу;

     - вимiрювання в режимi максимальної частоти обертання слiд проводити при стабiлiзацiї показань приладу (розмах коливань стрiлки приладу не повинний перевищувати 6 одиниць вимiрювання за шкалою приладу) не пiзнiше нiж через 60 сек. пiсля вимiрювань;

     - за результат вимiрювання слiд брати середнє арифметичне значення вiд крайнiх значень дiапазону припустимих коливань;

     - вимiрювання димностi в автомобiлях з розгалуженою випускною системою слiд проводити в кожнiй iз випускних труб окремо;

     - оцiнку димностi проводять за максимальним значенням;

     - коливання стрiлки приладу не повинно перевищувати 3% вiд усiєї шкали приладу;

     - за результат вимiрювань слiд брати середнє арифметичне значення, визначене за крайнiми показниками.

     Результати вимiрювань слiд зафiксувати в "Журналi реєстрацiї i проведення екологiчного контролю пiдконтрольних вантажiв i транспортних засобiв, що перетинають державний кордон України".

     Мiсце, що вибирається для проведення iнструментального контролю токсичностi i димностi вiдпрацьованих газiв двигунiв автомобiлiв, повинно мати природну або примусову (для закритих примiщень) вентиляцiю, що забезпечує санiтарно-гiгiєнiчнi вимоги до повiтря в зонi вимiрювань, згiдно з ГОСТ 12.1.00588;

     При проведеннi вимiрювань слiд вжити заходiв безпеки, що виключають самовiльний рух автомобiля;

     Держекоiнспектору категорично забороняється здiйснювати запуск двигуна i керувати автомобiлем.

     4.1.6. Пiсля усунення вищезазначених недолiкiв та проведення знезараження транспортного засобу, з завершенням екологiчного контролю водiю видається "Талон екологiчного контролю автомобiля" за встановленою формою (додаток 4). Вимоги щодо його оформлення, виготовлення, заповнення встановлює Мiнприроди та Головдержекоiнспекцiя.

     4.2. Вимоги до автотранспортних засобiв у разi перевезення небезпечних вантажiв.

     4.2.1. У разi перевезення небезпечних вантажiв автотранспортними засобами слiд забезпечити дотримання головних умов, а саме:

     - використовувати тiльки спецiалiзованi автомобiлi або автомобiлi загального призначення, що пристосованi для такої мети;

     - на транспортний засiб мають бути прикрiпленi iнформацiйнi таблицi, на яких позначено знак небезпеки, серiйний номер ООН i код екстрених заходiв (спереду i ззаду), а для iноземних перевiзникiв - iнформацiйнi таблицi мiжнародного зразка;

     - кожний транспортний засiб, що перевозить небезпечнi вантажi, має бути оснащений вогнегасниками, згiдно з вимогами постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 1997 р. N 1128 "Про забезпечення транспортних засобiв первинними засобами пожежогасiння". Вогнегасники повиннi мати пломбу, яка свiдчить про те, що вони не були використанi ранiше, маркування про вiдповiднiсть стандарту та напис, що вказує на дату наступної перевiрки;

     - кузови транспортних засобiв, якi перевозять небезпечнi вантажi навалом, не повиннi мати механiчних пошкоджень та покриття, що взаємодiє з вантажем;

     - кузов типу "фургон" обов'язково повинен мати замковий пристрiй, що забезпечує замикання дверей кузова й дозволяє їх опломбувати;

     - у разi перевезення небезпечних вантажiв у транспортних засобах, що вкритi брезентом, останнiй повинен бути водонепроникний та виготовлений з вогнетривкого матерiалу, або просочений вогнетривкою речовиною;

     - на кожний транспортний засiб, що пройшов державний технiчний огляд за мiсцем реєстрацiї, компетентний орган видає свiдоцтво про допуск транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу.

     4.2.2. Автомобiль, який перевозить небезпечний вантаж, повинен бути забезпечений засобами пожежогасiння, усунення можливих аварiй та наслiдкiв забруднення навколишнього природного середовища, надання першої медичної допомоги потерпiлим, iндивiдуального захисту, спецодягом.

     4.2.3. Перелiк потрiбних документiв, якi повинен мати водiй:

     - погоджений з УДАI МВС України маршрут перевезення небезпечного вантажу;

     - транспортна накладна;

     - шляховий лист (з написом червоного кольору на лицьовiй сторонi "Небезпечний вантаж") для вiтчизняних перевiзникiв;

     - свiдоцтво про допуск транспортного засобу до перевезення небезпечних вантажiв нацiонального або мiжнародного зразка;

     - свiдоцтво про допуск водiя до перевезення небезпечного вантажу;

     - аварiйна картка системи iнформацiї про небезпеку.

     4.2.4. На випадок надзвичайної ситуацiї, що може виникнути при перевезеннi небезпечного вантажу, водiй повинен мати письмову Iнструкцiю з органiзацiї безпеки перевезення.

     4.3. Екологiчний контроль морських та рiчкових суден.

     4.3.1. Екологiчний контроль суден проводиться з метою перевiрки:

     - виконання ними вимог чинного законодавства та мiжнародних угод України щодо запобiгання забрудненню моря;

     - наявностi свiдоцтв про стан судна та його водоохоронного обладнання;

     - вiдповiдностi стану судна та його водоохоронного обладнання виданим на них свiдоцтвам.

     4.3.2. Пiд час контролю судна держекоiнспектор самостiйно або разом з уповноваженим Державної iнспекцiї України з безпеки на морському та рiчковому транспортi (далi - Укрморрiчiнспекцiя) або з iнспектором державного портового нагляду морського рибного порту за належнiстю та спiльно з капiтаном (або iншою особою командного складу) проводять:

(абзац перший пiдпункту 4.3.2 пункту 4.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 18.03.2015р. N 82)

     - огляд суднового водоохоронного обладнання на вiдповiднiсть його встановленим правилам охорони морських вод вiд забруднення;

     - зовнiшнiй огляд судна й поверхнi води поблизу нього;

     - перевiрку наявностi пломб на осушувальних системах, баластових танках, сепарацiйних установках, системах зливу за борт лляльних та iнших забруднених вод;

     - абзац п'ятий пiдпункту 4.3.2 пункту 4.3 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 09.10.2014р. N 309)

     4.3.3. При оглядi судна держекоiнспектор самостiйно або спiльно з уповноваженим Укрморрiчiнспекцiї або з iнспектором державного портового нагляду морського рибного порту за належнiстю повинен перевiрити наявнiсть i оформленiсть вiдповiдним чином таких документiв:

(абзац перший пiдпункту 4.3.3 пункту 4.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 18.03.2015р. N 82)

     - абзац другий пiдпункту 4.3.3 пункту 4.3 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 09.10.2014р. N 309)

     - на нафтових танкерах, на суднах-хiмовозах та комбiнованих вантажних суднах, якщо вони перевозять нафту наливом, а також на суднах, якi мають спецiально побудованi вантажнi примiщення сумарною ємнiстю 200 м(3) i бiльше та використовуються для перевезення нафти наливом - "Журналу нафтових операцiй" (частина 1 "Операцiї машинних вiддiлень", частина 2 "Вантажi та баластнi операцiї");

     - на суднах, якi не є танкерами, з головним двигуном потужнiстю 75 к.с. i бiльше - "Журналу нафтових операцiй" (частина 1 "Операцiї машинних вiддiлень");

     - на танкерах-хiмовозах та iнших суднах, якi перевозять рiдкi шкiдливi речовини наливом - "Журналу вантажних операцiй для суден, якi перевозять шкiдливi рiдкi речовини наливом";

     - на всiх суднах iз чисельнiстю екiпажу, спецiального персоналу i пасажирiв 6 i бiльше осiб - "Журналу операцiй зi смiттям";

     - на суднах, якi перевозять шкiдливi речовини в будь-якому упакуваннi (тарi), вантажних контейнерах, знiмних танках, насипом i навалом або в автодорожнiх чи залiзничних цистернах - схваленого Регiстром або iншою класифiкацiйною органiзацiєю документа, який пiдтверджує, що тара та пристрої, застосованi для пакування шкiдливих речовин, запобiгають забрудненню морських вод;

     - актiв та iнших документiв, що пiдтверджують здавання судном на плавзбирачi або береговi приймальнi споруди вод, забруднених нафтопродуктами або iншими шкiдливими речовинами, господарсько-фекальних стiчних вод, побутового i промислового смiття та баластових вод;

     - записiв у судновому журналi про опломбування всiх клапанiв, клiнкерiв та iнших запiрних пристроїв, через якi можуть скидатися за борт забрудненi нафтопродуктами або iншими шкiдливими речовинами води;

     - схеми розташування клапанiв тощо для кожної суднової системи, за допомогою яких виконуються операцiї зi шкiдливими речовинами, включаючи пристрої для збирання смiття;

     - мiжнародне свiдоцтво про запобiгання забрудненню нафтою;

     - свiдоцтво, що засвiдчує об'ємнi та ваговi характеристики судна;

     - судновий журнал.

     4.3.4. У разi вiдсутностi на суднi потрiбного документа або неналежного його оформлення i заповнення держекоiнспектор повинен вiдзначити цей факт у Актi про перевiрку, який складається в довiльнiй формi.

     4.3.5. Не пiдлягають екологiчному контролю на державному кордонi України судна, для яких держкордон не вiдкривається (круїзнi судна тощо).

5. Екологiчний контроль вантажiв

     5.1. Основними завданнями екологiчного контролю вантажiв є:

     - виявлення фактiв несанкцiонованого ввезення, вивезення та транзитного перевезення пiдконтрольних вантажiв територiєю України;

     - державний контроль за виконанням вимог природоохоронного законодавства та норм i правил екологiчної безпеки при санкцiонованому перевезеннi вантажiв територiєю України;

     - забезпечення пропуску на територiю України належно оформлених, позначених, упакованих та обладнаних небезпечних вантажiв.

     5.2. Екологiчний контроль вантажiв передбачає два послiдовних етапи контролю:

     - перевiрка товаросупровiдних документiв на вантажi, якi перетинають кордон;

     - безпосереднiй екологiчний контроль вантажiв.

     5.3. Пiд час здiйснення екологiчного контролю вантажiв перевiрцi пiдлягають документи, наявнiсть яких передбачена вiдповiдними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України та мiжнародними угодами для перевезень будь-яким видом транспорту, а саме:

     - транспортна накладна для вiдповiдного виду транспорту - мiжнародна товаротранспортна накладна (CMR), залiзнична накладна, авiанакладна, коносамент, товаротранспортна накладна (ТТН) тощо;

     - контракт (тiльки у випадку здiйснення екологiчного контролю в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць);

     - рахунок-фактура (invoice, account, final invoice, Rechnung тощо);

     - дозвiл (лiцензiя) на ввезення, вивезення, транзит екологiчно-небезпечних вантажiв або вiдходiв;

     - сертифiкат якостi (за умови iмпорту);

     - сертифiкат вiдповiдностi (за умови iмпорту);

     - сертифiкат екологiчного контролю (для металобрухту, що експортується);

     - карантинний (фiтосанiтарний) сертифiкат (для деревини та виробiв з неї).

     Дублiкат сертифiката повинен бути завiрений в установленому порядку.

     5.3.1. До документiв, перелiчених у пунктi 5.3, у разi проведення екологiчного контролю у країнах експортерах великих партiй вантажiв (у вiдповiдностi до п.2.5.), у зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць (за умови експорту) та в морських i рiчкових портах (крiм паромних переправ, пiд час розвантаження суден) оформлюється Екологiчна декларацiя (додаток 6).

     5.3.2. У разi перемiщення через державний кордон металобрухту (крiм експорту), деревини та виробiв з неї, будiвельних матерiалiв та промислової сировини, радiацiйно забруднених або тих, якi за своїми природними властивостями мають радiоактивнiсть вище допустимих норм, до документiв, перелiчених у п.5.3, додається протокол (сертифiкат) радiацiйного обстеження.

     5.3.3. У разi перевезення автомобiльним транспортом пестицидiв та агрохiмiкатiв, якi входять до Перелiку пестицидiв i агрохiмiкатiв, дозволених до використання в Українi згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.03.96 N 295, крiм вищенаведених документiв потрiбна наявнiсть "Листа безпеки" даного виду пестициду, який видається фiрмою-виготовлювачем.

     5.3.4. Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.03.96 N 288 "Про затвердження Порядку надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидiв i агрохiмiкатiв iноземного виробництва" для ввезення на територiю України пестицидiв i агрохiмiкатiв, що не входять до Перелiку пестицидiв i агрохiмiкатiв, дозволених до використання в Українi, потрiбна наявнiсть разового дозволу, виданого Укрдержхiмкомiсiєю.

     5.3.5. Пунктом 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.97 N 1016 "Про впорядкування контролю за транскордонним перевезенням вiдходiв i їх утилiзацiєю/видаленням" установлено, що Мiнприроди є спецiально уповноваженим органом у сферi контролю за транскордонним перевезенням вiдходiв.

     Положенням про контроль за транскордонним перевезенням вiдходiв i їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженим цiєю самою постановою, передбачено, що для iмпорту, експорту або транзиту через територiю України товарiв, що були в ужитку, потрiбно мати такi документи:

     - дозвiл Мiнприроди на iмпорт, експорт або транзит;

     - довiдку про процент зношеностi товару (товар допускається до ввезення при зношеннi до 30%);

     - довiдку про дезiнфекцiю.

     Заповнення повiдомлення про транскордонне перевезення вiдходiв i проведення контролю за транскордонним їх перевезенням регламентовано вiдповiдною Iнструкцiєю щодо заповнення повiдомлень, затвердженою наказом Мiнекобезпеки України вiд 10.10.97 N 164 i зареєстрованою в Мiн'юстi України 27.10.97 за N 505/2309.

     5.3.6. Дозвiл на виробництво, зберiгання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилiзацiю отруйних речовин, у тому числi токсичних промислових вiдходiв, продуктiв бiотехнологiї та iнших бiологiчних агентiв видається Мiнприроди України згiдно з Перелiком отруйних речовин, у тому числi токсичних промислових вiдходiв, продуктiв бiотехнологiї та iнших бiологiчних агентiв, виробництво, зберiгання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилiзацiя яких здiйснюється за наявностi дозволу, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.06.95 N 440.

     5.3.7. Територiальнi пiдроздiли Мiнприроди здiйснюють екологiчний контроль експортних партiй брухту чорних, кольорових, iнших металiв та металокерамiки, керуючись Порядком здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв пiдроздiлами Державної екологiчної iнспекцiї Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.07.98 N 999.

(пункт 5.3.7 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48)

     5.3.8. Пiдставою для провезення через митний кордон України речовин та продукцiї пiд кодами, що зазначенi у постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.01.99 N 15 "Про перелiк товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає квотуванню i лiцензуванню у 1999 роцi", є лiцензiя, що видається за погодженням з Мiнприроди, або лист-роз'яснення, що продукцiя не мiстить озоноруйнуючих речовин, вiдповiдно до Порядку видачi погодження на вивезення та ввезення озоноруйнуючих речовин i продукцiї, що їх мiстить, iмпорт та експорт яких пiдлягає лiцензуванню (затверджений наказом Мiнекобезпеки вiд 04.06.98 р. N 82 i зареєстрований у Мiн'юстi України 15.06.98 р. за N 380/2820).

     5.3.9. Працiвники служби екологiчного контролю пiд час перемiщення вантажiв, що пiдлягають екологiчному контролю, перевiряють комплект потрiбних товарно-транспортних документiв, якi надає власник вантажу, вантажовiдправник, вантажоперевiзник, вантажоодержувач, експедитор транспортно-експедицiйної органiзацiї. Порядок здiйснення екологiчного контролю, залежно вiд мiсцевих умов, визначається технологiчною схемою (процесом) пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна, що узгоджується керiвниками митного органу, транспортної органiзацiї та контрольних служб.

     5.4. Безпосереднiй екологiчний контроль вантажу включає три види контролю:

     - оглядовий;

     - радiацiйний;

     - хiмiко-аналiтичний (при потребi).

     5.4.1. Оглядовий контроль пiд час здiйснення екологiчного контролю у пунктах пропуску через державний кордон здiйснюється у разi виникнення пiдозри на невiдповiднiсть вантажу товарно-супровiдним документам. У зонi дiяльностi внутрiшнiх регiональних митниць оглядовий контроль є обов'язковим. При цьому перевiряються фiзичний стан речовини (рiдина, порошок, кристалiчна чи гранульна форма, у виглядi брил чи суцiльної маси та iнше), її забарвлення, запах, термiн придатностi тощо. Особливу увагу слiд звернути на вiдповiднiсть пакувальних матерiалiв, ємкостей та тари сертифiкацiйним вимогам.

     5.4.2. Здiйснення радiацiйного контролю наведено в роздiлi 7.

     5.4.3. Проведення хiмiко-аналiтичного контролю наведено у роздiлi 8.

     5.5. При здiйсненнi екологiчного контролю вантажiв, що можуть становити загрозу або небезпеку для навколишнього природного середовища, слiд керуватися Європейською угодою про мiжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажiв, ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка", ГОСТ 26319 "Грузы опасные. Упаковка", Положенням про порядок пiдготовки та подання iнформацiї про вантаж для його безпечного морського перевезення, затвердженого наказом Мiнтрансу вiд 14.12.98 N 497 i зареєстрованого в Мiн'юстi 30.12.98 за N 848/3288, та умовами (технiчними умовами, правилами, стандартами) безпечного перевезення небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом, дотримання яких забезпечує повне запобiгання будь-якiй втратi вмiсту вантажу (просочуванню, висипанню або випаровуванню) на весь перiод його транспортування чи зберiгання.

     Пакувальнi матерiали, якi перебувають у безпосередньому контактi з речовинами, що транспортуються, повиннi бути iнертними до останнiх, стiйкими до хiмiчного та механiчного впливу.

     5.5.1. Тара з небезпечним вантажем повинна мати маркування, що характеризує небезпеку вантажу вiдповiдно до ГОСТ 19433-88. Маркування упаковки або транспортного пакета повинно мати знаки небезпеки, транспортне найменування вантажу, серiйний номер за класифiкацiєю ООН, класифiкацiйний шифр.

     5.5.2. У разi перевезення залiзничним транспортом тара, упаковка i маркування небезпечних вантажiв повиннi вiдповiдати вимогам "Правил перевозок опасных грузов к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)" та "Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам".

     5.5.3. Транспортування небезпечних вантажiв на морських i рiчкових суднах, паромах та iнших плавучих засобах повинно вiдповiдати вимогам Правил морського перевезення небезпечних вантажiв (МОПОГ).

     5.6. Перевiрка вантажiв на морських та рiчкових суднах.

     5.6.1. Вантаж на суднi перевiряється з метою з'ясування його вiдповiдностi товаросупровiдним документам та виданим дозволам. Вiн може бути перевiрений також пiд час вантажно-розвантажувальних робiт.

     5.6.2. На нафтових танкерах, суднах-хiмовозах та комбiнованих вантажних суднах, якщо вони перевозять як вантаж нафтопродукти наливом, держекоiнспектор перевiряє вiдповiднiсть документiв щодо характеру i об'єму (кiлькостi) вантажу - до iнформацiї, викладеної у екологiчнiй декларацiї. У разi потреби може бути перевiрено забрудненiсть атмосферного повiтря на суднi або поблизу нього.

     5.6.3. На суднах-суховантажах, якi перевозять пiдконтрольнi вантажi насипом, перевiряється наявнiсть дозволiв на їх ввезення/вивезення (якщо це передбачено чинним законодавством), вiдповiднiсть сертифiкатам та заповненiй екологiчнiй декларацiї, вiдповiднiсть зовнiшньому вигляду тощо. У разi потреби може бути перевiрена забрудненiсть атмосферного повiтря на суднi чи поблизу нього.

     5.6.4. На суднах, якi перевозять генеральнi вантажi в упаковцi, у вантажних контейнерах, змiнних танках, в автодорожнiх або залiзничних вагонах (цистернах) перевiряється наявнiсть дозволу на ввезення/вивезення цього вантажу (якщо це передбачено чинним законодавством), його вiдповiднiсть сертифiкатам та заповненiй екологiчнiй декларацiї, технiчний стан тари й упаковки, їх вiдповiднiсть документам, схваленим Морським Регiстром або iншою класифiкацiйною органiзацiєю. При наявностi специфiчного (вiдмiнного вiд навколишнього фонового) запаху в спецiально обладнаних мiсцях на територiї порту може бути здiйснено розкриття упаковки (контейнера) для виявлення джерела забруднення атмосферного повiтря та прийняття рiшення.

6. Екологiчний контроль об'єктiв тваринного та рослинного свiту

     6.1. Завданням екологiчного контролю щодо об'єктiв тваринного та рослинного свiту, а також зоологiчних, ботанiчних i мiнералогiчних колекцiй та мисливських трофеїв є запобiгання їх незаконному перемiщенню через митний кордон України, перевiрка законностi придбання та вiдповiдностi кiлькостi, видiв та об'єктiв вiдомостям, зазначеним у товаросупровiдних документах, а також контроль умов утримання живих диких тварин пiд час їх перевезення.

     6.2. Об'єктами тваринного свiту є:

     - хордовi, у тому числi хребетнi (ссавцi, птахи, плазуни, земноводнi, риби та iншi) i безхребетнi (членистоногi, молюски, голкошкiрi та iншi) тварини в усьому їх видовому й популяцiйному розмаїттi та на всiх стадiях розвитку (ембрiони, яйця, лялечки тощо), що перебувають у станi природної волi;

     - частини диких тварин (роги, шкiра тощо);

     - продукти життєдiяльностi диких тварин (мед, вiск, тощо);

     - залишки викопних тварин, нори, хатки, лiгва, мурашники, бобровi загати та iншi споруди тварин.

     6.3. Об'єктами рослинного свiту є:

     - дикорослi та iнтродукованi несiльськогосподарського призначення судиннi рослини (дерева, кущi, трави та їх частини - корiння, стебла, плоди, бруньки тощо);

     - мохи, мохоподiбнi та водоростi;

     - лишайники;

     - гриби.

     6.4. Перемiщення через митний кордон нових для України видiв живих диких тварин i рослин без дозволу Мiнприроди забороняється.

     6.5. Перемiщення через митний кордон України сировини з диких тварин i рослин, занесених до додаткiв 1, 2 i 3 Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення (СIТЕС), або Європейського Червоного списку та до Червоної книги України, регулюється чинним законодавством.

     6.6. Пiдставою для перемiщення через митний кордон України є:

     - об'єктiв тваринного i рослинного свiту, занесених до додаткiв 1, 2 i 3 СIТЕС, є оригiнал дозволу, що видається вiдповiдним Адмiнiстративним органом СIТЕС;

     - об'єктiв тваринного та рослинного свiту, занесених до Червоної книги України, крiм видiв, зазначених у другому абзацi цього пункту, є оригiнал дозволу, виданий Мiнприроди на офiцiйному бланку за пiдписом посадової особи, засвiдчений "мокрою" печаткою.

     6.7. Увезення в Україну, вивезення поза її межi та транзитне перевезення зоологiчних, ботанiчних та мiнералогiчних колекцiй здiйснюється за оригiналом дозволу, виданого Мiнприроди на офiцiйному бланку за пiдписом посадової особи, засвiдченим "мокрою" печаткою. Вивезення за межi України зоологiчних, ботанiчних i мiнералогiчних колекцiй без наявностi дозволiв спецiально уповноважених органiв забороняється.

     6.8. Вивезення з України мисливських трофеїв дозволяється за наявностi:

     - дублiката лiцензiї (на вiдстрiл диких копитних тварин i ведмедiв), копiї протоколу полювання, що видається вiдповiдним мисливським господарством;

     - ветеринарного свiдоцтва за формою N 2-ВЕТ (видається головним лiкарем ветеринарної медицини адмiнiстративного району за мiсцезнаходженням мисливського господарства), на якому проставлено реєстрацiйний номер Головного управлiння ветеринарної медицини з державною ветеринарною iнспекцiєю Мiнагрополiтики України щодо погодження на вивезення продукцiї полювання за кордон.

(абзац третiй пункту 6.8 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48)

     6.9. Забороняється вивезення поза межi України трофеїв або частин диких тварин (м'ясо, роги, шкiра, хутро, пух, волосся, ратицi тощо) в усьому їх видовому розмаїттi та на всiх стадiях розвитку (ембрiони, яйця, лялечки тощо) без документiв, що пiдтверджують законнiсть їх здобуття або набуття.

     6.10. Дикi тварини й iншi об'єкти тваринного та рослинного свiту, що ввезенi в Україну або вивозяться чи перевозяться у межах її територiї з порушенням чинних правил i мiжнародних угод, пiдлягають вилученню у встановленому порядку i реалiзуються згiдно з правилами, встановленими Мiнприроди.

     6.11. У разi вилучення незаконно добутих (набутих) диких живих тварин та рослин держекоiнспектори служби екологiчного контролю вживають заходiв щодо їх збереження та, при можливостi, повернення в природне середовище.

     6.12. Вилученi пiд час здiйснення екологiчного контролю об'єкти тваринного та рослинного свiту до митного оформлення в установленому порядку можуть передаватись на зберiгання до складiв, що пiдпорядкованi митнiй службi.

7. Радiацiйний контроль

     7.1. Радiацiйний контроль (РК) здiйснюється з метою контролю щодо додержання вимог чинного законодавства при перемiщеннi через державний кордон радiоактивних речовин (РР) i ядерних матерiалiв (ЯМ).

     7.2. РК усiх вантажiв, що перетинають державний кордон України, у тому числi й транзитних, є обов'язковим. Контроль проводиться безпосередньо на кордонi до митного оформлення. Для експортних вантажiв РК може бути здiйснено в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць.

     7.3. Основними завданнями радiацiйного контролю є:

     - виявлення фактiв випадкового або навмисного несанкцiонованого ввезення, вивезення та транзитного перевезення територiєю України джерел iонiзуючого випромiнювання (ДIВ) у виглядi РР i ЯМ;

     - контроль за виконанням вимог, норм i правил при санкцiонованому транспортуваннi РР i ЯМ через державний кордон;

     - контроль за забезпеченням радiацiйної безпеки (РБ) персоналу, який здiйснює перевезення РР i ЯМ, персоналу в пунктах пропуску через державний кордон та пасажирiв.

     7.4. РК в пунктах пропуску через державний кордон проводиться стацiонарними та переносними приладами дозиметричного контролю.

     7.5. РК вантажiв, багажу та транспортних засобiв, якi перетинають державний кордон, передбачає чотири послiдовних рiвнi:

     - експрес-контроль наявностi iонiзуючого випромiнювання, яке йде вiд об'єкта, що контролюється, здiйснюється за допомогою наявних стацiонарних або переносних дозиметрiв;

     - детальний контроль - за допомогою переносних дозиметричних приладiв та шляхом вiзуального огляду об'єктiв з метою виявлення контейнерiв або матерiалiв, якi призначено для екранування iонiзуючого випромiнювання;

     - поглиблений контроль затриманих об'єктiв - за допомогою обладнання пересувних лабораторiй або найближчої стацiонарної лабораторiї, який проводиться персоналом цiєї лабораторiї;

     - комплексний контроль та iдентифiкацiя затриманих об'єктiв, що проводяться за допомогою обладнання Центральної стацiонарної лабораторiї.

     7.6. У разi виявлення спроби несанкцiонованого ввезення радiацiйно небезпечного об'єкта, його проїзд (провезення) через державний кордон України забороняється. Пiсля складання акта про виявлене порушення об'єкт повертається вантажовiдправнику.

     7.7. У разi спроби несанкцiонованого перевезення радiацiйно небезпечного об'єкта вiн до митного догляду не допускається i його перемiщення через державний кордон України забороняється. Об'єкт затримується у пунктi пропуску на спецiально обладнаному майданчику, до визначення подальших дiй з ним згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.03.97 N 207 "Про затвердження Порядку взаємодiї органiв виконавчої влади та причетних юридичних осiб у разi виявлення джерел iонiзуючого випромiнювання, якi перебувають у незаконному обiгу".

     7.8. Пiд час санкцiонованого перевезення радiацiйно небезпечних об'єктiв у разi виявлення порушень норм i правил РБ при транспортуваннi РР i ЯМ об'єкт до митного догляду не допускається i його подальший рух через державний кордон України забороняється. Об'єкт затримується в пунктi пропуску до усунення порушень. При ввезеннi об'єкта на територiю України усунення порушень норм i правил РБ повинно проводитися на територiї держави-вiдправника.

     7.9. Здiйснення РК.

     7.9.1. Перший рiвень контролю (експрес-контроль) є обов'язковим для всiх об'єктiв, що перетинають державний кордон України.

     7.9.2. РК вантажiв, якi ввозяться або вивозяться через морськi пункти пропуску, може проводитися перед навантаженням або пiд час розвантаження суден. У цьому разi, радiацiйний контроль здiйснюється за допомогою переносних приладiв дозиметричного контролю.

     7.9.3. Якщо прилади дозиметричного контролю не фiксують перевищення природного фону випромiнювання, то проведення контролю за наступними рiвнями необов'язкове i об'єкт може бути пропущено через державний кордон України.

     7.9.4. Якщо приладами дозиметричного контролю зафiксоване перевищення природного фону випромiнювання, то здiйснення подальшого детальнiшого контролю є обов'язковим. Перед його здiйсненням держекоiнспектор зобов'язаний поiнформувати начальника посту екологiчного контролю про факт виявлення потенцiйно радiацiйно небезпечного об'єкта та про усi наступнi дiї.

     7.9.5. Проведення другого рiвня РК здiйснюється на спецiально обладнанiй окремiй площадцi на вiдстанi не менше нiж 50 м вiд мiсць постiйної дислокацiї служб пункту пропуску. Площадка повинна бути огородженою i позначеною знаками радiацiйної небезпеки, згiдно з ГОСТ 17 925-72. Якщо другий рiвень РК не пiдтверджує радiацiйну небезпеку та максимальнi рiвнi питомої концентрацiї РР та потужнiсть еквiвалентної дози не перевищують рiвнiв, наведених у додатку 7, то об'єкт допускається до митного контролю.

     7.9.6. У разi пiдтвердження другим рiвнем РК наявностi радiацiйно небезпечного об'єкта допуск до митного контролю можливий за таких обов'язкових умов:

     а) ввезення, вивезення або транзит об'єкта по територiї України є санкцiонованим, що пiдтверджується вiдповiдними супровiдними документами;

     б) транспортування об'єкта здiйснюється без порушень Правил безпеки пiд час транспортування радiоактивних речовин (ПБТРВ-73).

     7.9.7. У разi отримання сигналу вiд стацiонарної апаратури РК про перевищення природного рiвня випромiнювання пiд час контролю пасажирського транспортного засобу, пасажири мають пройти по черзi один за одним через зону дiї одного iз датчикiв апаратури РК. При виявленнi конкретної особи, власне випромiнювання якої перевищує природний фон, ця особа направляється на проведення РК другого рiвня з використанням переносної дозиметричної апаратури для виявлення та вилучення джерела випромiнювання.

     7.9.8. Пасажирський транспортний засiб пiдлягає проведенню РК другого рiвня, якщо сигнал експрес-контролю показує перевищення фону. Вiн вiдводиться на окрему площадку для проведення подальшої iдентифiкацiї джерела перевищення природного фону та його вилучення у встановленому порядку.

     7.9.9. Якщо результати детального РК не дозволяють зробити однозначного висновку щодо радiацiйної безпечностi об'єкта або про дотримання Правил безпеки (ПБТРВ-73) пiд час санкцiонованого перевезення радiацiйно небезпечного об'єкта, то вiн затримується та переводиться на окрему площадку для проведення третього рiвня поглибленого РК, який виконується персоналом регiональної пересувної лабораторiї або найближчої стацiонарної радiологiчної лабораторiї.

     Залежно вiд результатiв проведення третього рiвня РК приймається рiшення про можливiсть перетинання об'єктом державного кордону.

     7.9.10. РК четвертого рiвня - це комплексний контроль об'єктiв, яких затримано при вивезеннi з територiї України, за допомогою обладнання центральної стацiонарної лабораторiї, з метою аналiзу виду виявлених РР i ЯМ та їх радiонуклiдного (iзотопного) складу.

     7.10. Нормативи з обслуговування та контролю функцiонування технiчних засобiв РК.

     7.10.1. Пiд час експлуатацiї технiчних засобiв РК обов'язковими роботами, що регламентуються, є такi:

     - щоденна перевiрка працездатностi стацiонарної та пересувної вимiрювальної апаратури методом вимiрювання фонових показникiв випромiнювання;

     - щоденна (на початку змiни) перевiрка функцiонування засобiв зв'язку;

     - щотижнева перевiрка працездатностi апаратури РК пересувних радiометричних лабораторiй за допомогою стандартних джерел iонiзуючого випромiнювання;

     - щотижнева протипилова профiлактика переносних (iндивiдуальних) дозиметрiв, якi застосовуються на постах екологiчного контролю, та всiєї апаратури пересувних лабораторiй вiдповiдно до правил їх експлуатацiї;

     - щомiсячна перевiрка працездатностi апаратури РК (стацiонарної та переносної), яка проводиться персоналом пересувних лабораторiй за допомогою стандартних джерел iонiзуючого випромiнювання;

     - щорiчна перевiрка технiчних засобiв постiв екологiчного контролю, пересувних лабораторiй та центральної стацiонарної лабораторiї проводиться особами, якi мають право на проведення вiдповiдних метрологiчних робiт.

     7.11. Правила радiацiйної безпеки (РБ) при роботi персоналу постiв екологiчного контролю, пересувних лабораторiй та центральної стацiонарної радiометричної лабораторiї визначаються чинними нормами радiацiйної безпеки НРБ-76/87 або НРБУ-97 та основними санiтарними правилами при роботах з джерелами випромiнювання ОСП -72/87, а саме:

     7.11.1. У разi виявлення радiацiйно небезпечного об'єкта всi особи, крiм персоналу поста екологiчного контролю, який безпосередньо проводить контроль, повиннi бути перемiщенi на безпечну вiдстань.

     7.11.2. У разi виявлення радiацiйно небезпечного об'єкта, провезення якого через державний кордон є несанкцiонованим або санкцiонованим, але з порушенням правил безпечного транспортування, подальша робота з об'єктом у разi потреби (третiй та четвертий рiвень РК) проводиться тiльки за нарядом-допуском, що регламентує конкретний характер, мiсце проведення та тривалiсть робiт - з урахуванням потужностi експозицiйної дози на визначенiй вiдстанi.

     7.11.3. Транспортнi об'єкти з радiоактивними вантажами, на поверхнi яких потужнiсть випромiнювання не перевищує 0,03 мР/год (0,30 мкЗв/год) та питома активнiсть речовин не перевищує 0,002 мкКi/грам, можуть перевозитись усiма видами транспорту на умовах радiацiйно безпечних.

     7.11.4. Транспортування природних радiоактивних речовин, гранично допустима або питома активнiсть яких менша вiд показникiв, установлених ПБТРВ-73 (0,002 мкКi/грам), дозволяється здiйснювати всiма видами транспорту й поштовим зв'язком на умовах транспортування вантажiв, радiацiйно безпечних. Проте, у всiх випадках цi речовини помiщаються в тару для продукцiї виробничо-технiчного призначення, що унеможливлює їх розсiювання. При цьому потужнiсть дози випромiнювання на поверхнi упаковок не повинна перевищувати 0,3 мБер/год. На внутрiшню поверхню кришки таких упаковок має наноситись знак радiацiйної небезпеки.

     7.12. Вимоги до пакування радiацiйно небезпечних вантажiв.

     7.12.1. Радiацiйнi упаковки в спецiальному чи унiверсальному контейнерi повиннi бути розмiщенi (або екранованi) таким чином, щоб потужнiсть еквiвалентної дози випромiнювання в усякiй точцi зовнiшньої поверхнi контейнера не перевищувала 200 мБер/год (2 мЗв/год) та на вiдстанi 2 м вiд цих поверхонь - 10 мБер/год (0,1 мЗв/год).

     7.12.2. Радiацiйнi упаковки повиннi бути розмiщенi (або екранованi) таким чином, щоб потужнiсть еквiвалентної дози випромiнювання в усякiй точцi зовнiшньої поверхнi транспортного засобу та в межах вiдведених на суднах мiсць не перевищувала 200 мБер/год (2 мЗв/год), на вiдстанi 2 м вiд цих поверхонь 10 мБер/год (0,10 мЗв/год), у мiсцi розташування водiя - 2 мБер/год (0,02 мЗв/год).

     7.12.3. При перевезеннi радiацiйних упаковок пасажирськими та вантажними лiтаками потужнiсть дози випромiнювання вiд радiацiйних упаковок у мiсцях розташування екiпажу лiтака та пасажирiв (на рiвнi пiдлоги) не повинна перевищувати 2 мБер/год (0,02 мЗв/год).

     7.12.4. Дрiбнi партiї радiацiйних упаковок можуть бути прийнятi до перевезення у багажних вагонах пасажирського поїзда (вантажобагажем). Потужнiсть дози випромiнювання у мiсцях постiйного перебування людей у багажному вагонi не повинна перевищувати 1 мБер/год або 0,01 мЗв/год (гранично допустима доза опромiнення осiб - 0,5 Бер/рiк).

8. Хiмiко-аналiтичний контроль речовин

     8.1. Хiмiко-аналiтичний контроль складається з двох ступенiв - попереднього та повного i виконується у зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць.

     8.1.1. Попереднiй хiмiко-аналiтичний контроль здiйснюється, коли виникає вмотивована пiдозра щодо невiдповiдностi речовин, що перевiряються, їх сертифiкатам якостi або ж у разi вiдсутностi в сертифiкатах даних про зафiксованi при оглядовому контролi певнi вiдхилення у фiзичному станi речовини, а також - у разi невiдповiдностi кольору та запаху.

     8.1.2. Повний хiмiко-аналiтичний контроль проводиться у разi виявлення значних, суттєвих розбiжностей мiж даними сертифiката якостi та даними, отриманими пiд час проведення попереднього контролю.

     8.1.3. Проведення лабораторних дослiджень є пiдставою для затримки вантажу до отримання висновкiв за результатами аналiзiв.

     8.1.4. Попереднiй та повний хiмiко-аналiтичний контроль включає вiдбiр точкових проб пiдконтрольної речовини та лабораторнi дослiдження з метою її iдентифiкацiї, встановлення вiдповiдностi сертифiката, належностi до того чи iншого класу токсичностi, радiоактивностi та iн.

     8.2. Загальний порядок здiйснення попереднього хiмiко-аналiтичного контролю.

     8.2.1. Попереднiй контроль здiйснюється в найближчiй стацiонарнiй хiмiко-аналiтичнiй лабораторiї регiональних пiдроздiлiв Мiнприроди з максимальним використанням експрес-методiв.

     8.2.2. Вiдбiр точкових проб супроводжується складанням акта вiдбору проб у присутностi особи, що вiдповiдає за транспортування вантажу, який перевiряється. Один екземпляр акта залишається у особи, що вiдповiдає за транспортування.

     8.2.3. При надсиланнi проб на аналiз до лабораторiї держекоiнспектор складає заявку, в якiй указує найменування речовини, дату й мiсце вiдбору, а також додає копiю або витяг iз сертифiката.

     8.3. Загальний порядок здiйснення повного хiмiко-аналiтичного контролю.

     8.3.1. Керiвництво територiальних органiв Держекоiнспекцiї за повiдомленням держекоiнспектора направляє в зону дiяльностi регiональних митниць i митниць представникiв хiмiко-аналiтичної лабораторiї, якi здiйснюють вiдповiдно до дiючих ДСТУ та ГОСТ, вiдбори проб з вiдповiдним оформленням документiв i забезпечують їх доставку та належне зберiгання до початку лабораторних дослiджень.

(пункт 8.3.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48)

     8.3.2. Рiшення щодо визначення складу аналiтичної групи виконавцiв приймає експертна рада (постiйна або тимчасова), яка дiє в системi територiального органу Держекоiнспекцiї i складається з його фахiвцiв i, при потребi, iз залучених представникiв iнших установ.

     8.3.3. Експертна рада пiсля завершення повного хiмiко-аналiтичного контролю передає матерiали за призначенням, а також у Державну екологiчну iнспекцiю Мiнприроди. Керiвництво територiального органу Держекоiнспекцiї на пiдставi результатiв аналiзiв приймає вiдповiдне рiшення.

     8.4. Лабораторнi аналiзи при попередньому та повному хiмiко-аналiтичному контролi здiйснюються на основi апробованих (атестованих чи тимчасово допущених до використання) методик iз застосуванням тих обладнання та приладiв, якi пройшли державну атестацiю (повiрку), з дотриманням вимог стандартiв i нормативно-методичних документiв.

     8.4.1. Покриття витрат на здiйснення лабораторних дослiджень проводиться за рахунок власника вантажу, вантажовiдправника, вантажоодержувача або транспортно-експедицiйної органiзацiї.

     8.5. Вiдбiр проб пестицидiв, що завозяться та транспортуються територiєю України, проводиться вiдповiдно до ГОСТу 14189-81.

     8.6. Вiдбiр проб сировини полiмерної вторинної необробленої проводиться вiдповiдно до ТУ 63-473-32-92.

     8.7. Вiдбiр проб мiнеральних добрив iз вагонiв загального призначення, автомобiлiв, насипу та мiшкiв проводиться вiдповiдно до ГОСТу 21560.0-82.

     8.8. Вiдбiр проб пiскiв формувальних проводиться вiдповiдно до ГОСТ 29234.0-91.

9. Екологiчний контроль в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць

     9.1. Екологiчний контроль в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць здiйснюється з метою прискорення проходження вантажiв у пунктах пропуску через державний кордон України, а також для здiйснення бiльш детального догляду вантажiв (у разi потреби).

     Екологiчний контроль вантажiв у зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць здiйснюється за заявкою вантажовiдправникiв завчасно, при пiдготовцi вантажiв до вiдправлення.

     9.2. Для вирiшення поставленого завдання керiвництво територiальних органiв Держекоiнспекцiї повинно звернутись до мiсцевих органiв Державної митної служби з проханням надати їм iнформацiю про тi пiдприємства, якi проводять митне оформлення експортних вантажiв у зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць. За наданою iнформацiєю спiльно з заiнтересованими органами розробляється порядок взаємодiї та механiзм попередження про час i мiсце проведення митного огляду вантажу.

(абзац перший пункту 9.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48)

     Також необхiдно узгодити з органами Державної митної служби та пiдприємствами спосiб виклику держекоiнспектора для проведення екологiчного контролю iмпортних вантажiв, якi надiйшли без вiдмiтки про здiйснення екологiчного контролю або з вiдмiткою "Пiдлягає екологiчному контролю за мiсцем надходження".

     9.3 Здiйснення екологiчного контролю автотранспорту та вантажiв у зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць проводиться вiдповiдно до роздiлiв 4 та 5 цього Положення. Порядок здiйснення екологiчного контролю об'єктiв тваринного та рослинного свiту наведений у роздiлi 6. Порядок здiйснення радiацiйного та хiмiко-аналiтичного контролiв наведений у роздiлах 7 та 8.

     9.4. У разi виявлення несанкцiонованого ввезення/вивезення небезпечних вантажiв держекоiнспектор складає Акт перевiрки, в якому вказує виявленi порушення й не допускає вантаж до закiнчення митного догляду. Один примiрник акта залишається в держекоiнспектора, який його складав, другий - передається вiдповiдним митним органам, а третiй - до Управлiння ДАI МВС України.

     9.5. У разi виявлення перевищення допустимих норм iонiзуючого випромiнювання при санкцiонованому експортi/iмпортi радiацiйно небезпечних об'єктiв держекоiнспектор не допускає їх до митного догляду й викликає власника вантажу для усунення виявлених порушень. При неможливостi їх усунення держекоiнспектор повiдомляє про це територiальний орган Держекоiнспекцiї для прийняття остаточного рiшення.

     9.6. Пiсля завершення екологiчного контролю вантажу (транспортного засобу) на транспортнiй накладнiй ставиться штамп установленого зразка вiдповiдно до результатiв проведеного контролю. Про всi виконанi операцiї держекоiнспектор робить запис у вiдповiдних журналах.

     9.7. Для уникнення подвiйного справляння зборiв при здiйсненнi екологiчного контролю на державному кордонi в Екологiчнiй декларацiї вказується номер i дата платiжного доручення (рахунка), за якими була проведена сплата зборiв, а також вид екологiчного контролю, а саме:

     - збiр за екоконтроль транспорту;

     - збiр за екоконтроль вантажу;

     - збiр за екоконтроль транспорту й вантажу.

     Екологiчна декларацiя (оригiнал або копiя, яка завiрена в установленому порядку) повинна знаходитись у комплектi перевiзних документiв, що супроводжують вантаж.

Заступник начальника Головдержекоiнспекцiї Мiнекобезпеки України М.Мовчан

 

(У додатках до Положення слова "Головна державна екологiчна iнспекцiя Мiнекобезпеки" замiнено словами "Державна екологiчна iнспекцiя Мiнекоресурсiв" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31 сiчня 2002 року N 48)

(У текстi додаткiв до Положення слова "Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв" замiнено словами "Державна екологiчна iнспекцiя", а слова "MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NUCLEAR SAFETY OF UKRAINE" замiнено словами "State Ecological Inspection of Ukraine" згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 10 липня 2014 року N 217)

 

Додаток 1
до п. 2.2 Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць

ЖУРНАЛ
реєстрацiї та проведення екологiчного контролю пiдконтрольних вантажiв i транспортних засобiв, що перетинають державний кордон України через пункт пропуску

______________________________________
(назва пункту)

N
з/п
Дата
здiйс-
нення контро-
лю
Назва
та код
вантажу
згiдно з
УКТЗЕД
Одиниця
вимiрю-
вання,
кiлькiсть
вантажу
Тип
транспортного
засобу, його
державний
номер
Маршрут переве-
зення (з
якої
країни
в яку)
Екологiчний стан вантажу та транспортного засобу Сума
зборiв,
дата i N
платiжного
документа
При-
мiтка
Пiдпис
чергового
iнспекто-
ра
рад (мкр/год.) CO
-----
CH
дим-
нiсть
хiм (pH)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         

     Примiтка. У графi "Примiтка" робиться вiдмiтка в разi накладання адмiнiстративного стягнення на порушникiв природоохоронного законодавства (вказується також розмiр штрафу), або у разi затримки чи повернення вантажу i її причину.

 

Додаток 2
до п. 2.2 Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГIЧНА IНСПЕКЦIЯ УКРАЇНИ

_____________________________________________________________________
(назва територiального природоохоронного органу)

АКТ N _____
вiдбору зразкiв для проведення лабораторних аналiзiв
вiд "___" _________________ 199__ р.

Мною, державним iнспектором __________________ з охорони навколишнього природного середовища ____________________ згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 1995 року N 198 "Про здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон" проведений огляд пiдконтрольних вантажiв з вiдбором зразкiв для проведення лабораторних аналiзiв.

Назва матерiалу _______________________________________________________

Кiлькiсть (вага, кiлькiсть мiсць, одиниця вимiру, об'єм - куб. м)

_____________________________________________________________________

Тип транспортування __________________________________________________

у супроводi транспортних документiв N ____ вiд "___" _______________ 199__ р.

Країна походження ____________________________________________________

Для проведення лабораторних аналiзiв вiдiбранi зразки ______________________

у кiлькостi ______ одиниць, вагою ________ кiлограмiв.

Зразки переданi _______________________________________________________

(назва органiзацiї, яка буде здiйснювати лабораторнi аналiзи)

Державний iнспектор з охорони
навколишнього природного
середовища
___________________
Представник власника вантажу ___________________
(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48)

 

Додаток 3
до п. 3.14 Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць

РЕЄСТР
надходжень зборiв за _______________ 199__ р.
у пунктi пропуску __________________________

(назва пункту)

N
з/п
Дата сплати збору та
N документа
Найменування платника Сума збору
(гривень)
1 2 3 4
 

 

 

 

 

 

     

 

Додаток 4
до п. 4.1.6 Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць


ТАЛОН ЕКОЛОГIЧНОГО КОНТРОЛЮ АВТОМОБIЛЯ

УКРАЇНА

ТАЛОН ЕКОЛОГIЧНОГО КОНТРОЛЮ
АВТОМОБIЛЯ 00 N 000000

Марка автомобiля ________________________

Державний номер ________________________

Належнiсть ______________________________

Дiйсний до "___" _______________ 199__ р.

Видав __________________________________

(пiдпис, прiзвище, iнiцiали)

М. П. "___" _______________ 199__ р.

Лицьова сторона на зворотi

 

Продовження додатка 4

ПЕРЕЛIК
територiальних та територiальних органiв Держекоiнспекцiї та їх серiйнi номери

N
з/п
Назва органу Серiя
1 2 3
1 Рескомресурсiв Автономної Республiки Крим 01
  Державнi управлiння екологiї та природних ресурсiв в областях, мiстах Києвi та Севастополi:  
2 Вiнницькiй 02
3 Волинськiй 03
4 Днiпропетровськiй 04
5 Донецькiй 05
6 Житомирськiй 06
7 Закарпатськiй 07
8 Запорiзькiй 08
9 Iвано-Франкiвськiй 09
10 Київськiй 10
11 Кiровоградськiй 11
12 Луганськiй 12
13 Львiвськiй 13
14 Миколаївськiй 14
15 Одеськiй 15
16 Полтавськiй 16
17 Рiвненськiй 17
18 Сумськiй 18
19 Тернопiльськiй 19
20 Харкiвськiй 20
21 Херсонськiй 21
22 Хмельницькiй 22
23 Черкаськiй 23
24 Чернiвецькiй 24
25 Чернiгiвськiй 25
26 м. Київ 26
27 м. Севастополь 27
  Iнспекцiї:  
28 Держiнспекцiя охорони Чорного моря 28
29 Держiнспекцiя охорони Азовського моря 29
30 Державна екологiчна iнспекцiя Мiнприроди 30
(додаток 4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48)

 

Додаток 5
до п. 4.3.3 Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГIЧНА IНСПЕКЦIЯ
STATE ECOLOGICAL INSPECTION OF UKRAINE

____________________________________________________________________

СУДНОВА ЕКОЛОГIЧНА ДЕКЛАРАЦIЯ N ______
SHIP ECOLOGIKAL DECLARATION

Додаток 5 виключено

 

(додаток 5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48, вiд 10.07.2014р. N 217, виключено згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 09.10.2014р. N 309)

 

Додаток 6
до п. 5.3.1 Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГIЧНА IНСПЕКЦIЯ

ЕКОЛОГIЧНА ДЕКЛАРАЦIЯ N ____

1. Дата та мiсце заповнення декларацiї __________________________________

2. Повна назва, адреса та реквiзити:

а) власник вантажу ___________________________________________________

б) вiдправник вантажу ________________________________________________

в) отримувач вантажу _________________________________________________

3. Данi про вантаж

Категорiя вантажу Назва вантажу,
код УКТЗЕД
Маса (кг)
об'єм (л)
Вид
пакування
Марку-
вання
Супровiднi документи на вантаж
           
           
           

4. Вiдомостi про вантаж, умови i термiн зберiгання ________________________

5. Гарантiя екологiчної безпеки ________________________________________

6. Назва, марка, N транспортного засобу, його належнiсть __________________

____________________________________________________________________

7. Прiзвище та iм'я особи, що заповнює декларацiю та її повноваження _______

____________________________________________________________________

8. Дата i N платiжного документа _______________________________________

вид екологiчного контролю та сума зборiв ________________________________

____________________________
Пiдпис особи,
що заповнила декларацiю

М. П.
________________________________
Прiзвище та iм'я держекоiнспектора,
його пiдпис
(додаток 6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 31.01.2002р. N 48)

 

Додаток 7
до п. 7.9.5 Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць

Максимально дозволенi рiвнi питомої концентрацiї РР у об'єктi та потужностi еквiвалентної дози вiд об'єкта, якi не потребують санкцiй для перевезення через державний кордон України:

(Згiдно з вимогами НРБ - 76/87 та ОСП-72/87)

     - 1. Питома активнiсть рiдини при вiдсутностi вiдомостей про склад радiонуклiдiв - 3 х 10 у ступ. 11 Кi/л.

     - 2. Питома активнiсть альфа-випромiнювання твердих речовин - 2 х 10 у ступ. -7 Кi/л (для трансуранових елементiв - 1 х 10 у ступ. -8 Кi/кг).

     - 3. Питома активнiсть бета-випромiнювання твердих речовин - 2 х 10 у ступ. -6 Кi/кг.

     - 4. Питома активнiсть гамма-випромiнювання твердих речовин - 1 х 10 у ступ. -7 г екв. Ra/кг.

     - 6. Потужнiсть еквiвалентної дози на поверхнi та у iншiй точцi об'єкта, що доступна - 0,03 мбер/год. (30 мкР/год., 0,3 мкЗв/год.).

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.