МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

10.07.2014 N 217


Про внесення змiн до наказу Мiнекобезпеки вiд 08.09.99 N 204

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
30 липня 2014 р. за N 880/25657


     На виконання рiшення Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва вiд 30 квiтня 2014 року N 28 "Про необхiднiсть усунення Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв України порушень принципiв державної регуляторної полiтики згiдно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" наказую:

     1. Внести до Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць, затвердженого наказом Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України вiд 08 вересня 1999 року N 204, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 15 листопада 1999 року за N 787/4080, такi змiни:

     у пунктi 1.3 слова "Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Державної екологiчної iнспекцiї";

     у пунктi 4 додатка 5 до Положення слова "прошу видати вiдповiдний дозвiл" та "which are kindly asked to grand relevant permission" виключити;

     у текстi Положення слова "територiальнi органи Мiнприроди" у всiх вiдмiнках замiнити словами "територiальнi органи Держекоiнспекцiї" у вiдповiдних вiдмiнках;

     у текстi додаткiв до Положення слова "Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Державна екологiчна iнспекцiя", а слова "MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NUCLEAR SAFETY OF UKRAINE" замiнити словами "State Ecological Inspection of Ukraine".

     2. Державнiй екологiчнiй iнспекцiї України (Казимир М. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України в установленому порядку.

     3. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Мiнiстр А. В. Мохник
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва М. Ю. Бродський
Голова Державної екологiчної iнспекцiї України М. М. Казимир
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.