МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

18.03.2015 N 82


Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв у сферi здiйснення державного екологiчного контролю

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
30 березня 2015 р. за N 343/26788


     Вiдповiдно до пiдпункту 62 пункту 4 Положення про Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 2015 року N 32, та з метою вдосконалення дiяльностi служби екологiчного контролю у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць наказую:

     1. Внести до Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць, затвердженого наказом Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України вiд 08 вересня 1999 року N 204, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 15 листопада 1999 року за N 787/4080, такi змiни:

     1) у главi 1:

     пункт 1.4 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Iзольований баласт - баластна вода, прийнята в баластний танк, який повнiстю вiддiлений вiд нафтової вантажної i нафтової паливної систем та призначений тiльки для перевезення в ньому баласту чи баласту i вантажiв, якi не є нафтою чи шкiдливими рiдкими речовинами, вiдповiдно до Мiжнародної конвенцiї по запобiганню забрудненню з суден 1973 року, змiненої Протоколом 1978 року до неї (МАРПОЛ 73/78).";

     абзац сьомий пункту 1.12 пiсля слова "баласту" доповнити словами "(крiм iзольованого баласту)";

     2) у пунктi 4.3 глави 4:

     у пiдпунктi 4.3.2 слова "Головної державної iнспекцiї України з безпеки судноплавства (далi - ДФI)" замiнити словами "Державної iнспекцiї України з безпеки на морському та рiчковому транспортi (далi - Укрморрiчiнспекцiя)";

     у пiдпунктi 4.3.3 абревiатуру "ДФI" замiнити словом "Укрморрiчiнспекцiї".

     2. Пiдпункт 6.9 пункту 6 Положення про морськi екологiчнi iнспекцiї, затвердженого наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 04 листопада 2011 року N 429, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25 листопада 2011 року за N 1348/20086, пiсля слова "баластних" доповнити словами "(крiм iзольованого баласту)".

     3. Департаменту правової та мiжнародної дiяльностi (Бучко В. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України в установленому порядку.

     4. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Мiнiстр I. А. Шевченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної регуляторної служби України К. Ляпiна
Заступник Мiнiстра iнфраструктури України - керiвник апарату В. В. Омелян
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.