Документ скасований: Наказ Мiнприроди № 312 від 11.08.2017

МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2011 N 429


Про затвердження положень про територiальнi органи Держекоiнспекцiї України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 листопада 2011 р. за N 1347/20085

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України
вiд 10 липня 2014 року N 216,
вiд 18 березня 2015 року N 82

     Вiдповiдно до статтi 21 Закону України "Про центральнi органи виконавчої влади", пункту 7 Положення про Державну екологiчну iнспекцiю України, затвердженого Указом Президента України вiд 13.04.2011 N 454, та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.09.2011 N 995 "Про утворення територiальних органiв Державної екологiчної iнспекцiї" наказую:

     1. Затвердити Положення про державну екологiчну iнспекцiю в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, що додається.

     2. Затвердити Положення про морськi екологiчнi iнспекцiї, що додається.

     3. Державнiй екологiчнiй iнспекцiї України (Жила П. Б.):

     3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України в установленому порядку.

     3.2. Забезпечити розробку та затвердження положень по кожнiй окремiй державнiй екологiчнiй iнспекцiї та морськiй екологiчнiй iнспекцiї.

     4. Визнати такими, що втратили чиннiсть, наказ Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України вiд 06.12.2006 N 526 "Про затвердження Положення про Державну Азово-Чорноморську екологiчну iнспекцiю", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 18.01.2007 за N 38/13305, наказ Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України вiд 06.12.2006 N 527 "Про затвердження Положення про Державну екологiчну iнспекцiю Азовського моря", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 18.01.2007 за N 39/13306, наказ Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України вiд 06.12.2006 N 528 "Про затвердження Положення про Державну екологiчну iнспекцiю з охорони довкiлля Пiвнiчно-Захiдного регiону Чорного моря", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 18.01.2007 за N 40/13307, Положення про Державну екологiчну iнспекцiю в областях, мiстах Києвi та Севастополi, затверджене наказом Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України вiд 19.12.2006 N 548, зареєстроване у Мiнiстерствi юстицiї України 13.02.2007 за N 120/13387.

     5. Цей наказ набирає чинностi з 1 сiчня 2012 року, але не ранiше дня його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра - керiвника апарату Мормуля Д. Д.

Мiнiстр М. В. Злочевський
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови - Голова лiквiдацiйної комiсiї Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва С. I. Свищева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України
04.11.2011 N 429
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 листопада 2011 р. за N 1347/20085

ПОЛОЖЕННЯ
про державну екологiчну iнспекцiю в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi

     1. Державна екологiчна iнспекцiя в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi (далi - Держекоiнспекцiя) є територiальним органом Державної екологiчної iнспекцiї України, який дiє у складi Держекоiнспекцiї України i їй пiдпорядковується.

     Голови мiсцевих державних адмiнiстрацiй координують дiяльнiсть Держекоiнспекцiй i сприяють їм у виконаннi покладених на них завдань.

     Повноваження Держекоiнспекцiї поширюються на територiю Автономної Республiки Крим, вiдповiдної областi, мiст Києва та Севастополя, за винятком територiї та об'єктiв, вiднесених до зони дiяльностi морських екологiчних iнспекцiй (Державна екологiчна iнспекцiя Пiвнiчно-Захiдного регiону Чорного моря, Державна Азово-Чорноморська екологiчна iнспекцiя та Державна Азовська морська екологiчна iнспекцiя).

     2. Держекоiнспекцiя у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабiнету Мiнiстрiв України, дорученнями Прем'єр-мiнiстра України, наказами Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України, дорученнями Мiнiстра екологiї та природних ресурсiв, його першого заступника та заступника - керiвника апарату, наказами Держекоiнспекцiї України, дорученнями Голови Держекоiнспекцiї України, актами Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, iншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

     3. Основними завданнями Держекоiнспекцiї є реалiзацiя повноважень Держекоiнспекцiї України у межах вiдповiдної територiї.

     4. Держекоiнспекцiя вiдповiдно до покладених на неї завдань:

     4.1. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенцiї, готує та вносить в установленому порядку пропозицiї до Держекоiнспекцiї України щодо його вдосконалення.

     4.2. Здiйснює державний нагляд (контроль) за додержанням територiальними органами центральних органiв виконавчої влади, мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування в частинi здiйснення делегованих їм повноважень органiв виконавчої влади, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi i господарювання, громадянами України, iноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог:

     а) законодавства про екологiчну та радiацiйну безпеку:

     у процесi проведення наукових, науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт, впровадження у виробництво вiдкриттiв, винаходiв, використання нової технiки, устаткування, технологiй i систем, що iмпортуються;

     на вiйськових (у тому числi iноземних держав у мiсцях їх базування на територiї України) i оборонних об'єктах, об'єктах органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Державної пенiтенцiарної служби України, Служби безпеки України та органiв Державної прикордонної служби України у мiсцях їх постiйної дислокацiї, а також пiд час передислокацiї вiйськ i вiйськової технiки з використанням автомобiльних, повiтряних, залiзничних та плавучих транспортних засобiв, проведення вiйськових навчань, маневрiв;

     на пунктах пропуску через державний кордон i в зонi дiяльностi митниць призначення та вiдправлення пiд час iмпорту, експорту та транзиту вантажiв i транспортних засобiв;

     пiд час здiйснення дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки;

     пiд час здiйснення операцiй iз металобрухтом, проведення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних та кольорових металiв;

     щодо додержання вимог висновкiв державної екологiчної експертизи;

     б) законодавства про використання та охорону земель iз:

     консервацiї деградованих i малопродуктивних земель;

     збереження водно-болотних угiдь;

     виконання екологiчних вимог при наданнi у власнiсть i користування, в тому числi в оренду, земельних дiлянок;

     здiйснення заходiв iз запобiгання забрудненню (засмiченню) земель хiмiчними i радiоактивними речовинами, вiдходами, стiчними водами;

     додержання режиму використання земель природно-заповiдного та iншого природоохоронного призначення, а також територiй, що пiдлягають особливiй охоронi;

     додержання екологiчних нормативiв з питань використання та охорони земель;

     встановлення та використання водоохоронних зон i прибережних захисних смуг, а також iз додержання режиму використання їх територiй;

     ведення будiвельних, днопоглиблювальних робiт, видобування пiску i гравiю, прокладення кабелiв, трубопроводiв та iнших комунiкацiй на землях водного фонду;

     в) законодавства про охорону i рацiональне використання вод та вiдтворення водних ресурсiв щодо:

     реалiзацiї державних, цiльових, мiждержавних та регiональних програм з оздоровлення, використання i охорони вод, вiдтворення водних ресурсiв;

     наявностi та дотримання умов виданих дозволiв, установлених нормативiв гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, лiмiтiв забору i використання води та скидання забруднюючих речовин;

     права державної власностi на води;

     дотримання правил ведення водокористувачами первинного облiку кiлькостi вод, що забираються iз водних об'єктiв i скидаються до них, та визначення якостi води;

     дотримання встановленого режиму господарської дiяльностi у зонах санiтарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, водоохоронних зонах, прибережних захисних смугах, смугах вiдведення та берегових смугах водних шляхiв;

     здiйснення водокористувачами заходiв iз запобiгання забрудненню водних об'єктiв стiчними (дощовими, снiговими) водами, що вiдводяться з їх територiї;

     виконання заходiв з економного використання водних ресурсiв;

     використання вод (водних об'єктiв) вiдповiдно до цiлей та умов їх надання;

     здiйснення погоджених у встановленому порядку технологiчних, лiсомелiоративних, гiдротехнiчних та iнших заходiв стосовно охорони вод вiд вичерпання, полiпшення їх стану, а також припинення скидання забруднених зворотних вод (стiчнi, шахтнi, кар'єрнi, дренажнi води), баластних та лляльних вод;

     здiйснення робiт, пов'язаних iз лiквiдацiєю наслiдкiв аварiй, якi можуть спричинити погiршення якостi води;

     дотримання екологiчних вимог пiд час проектування, розмiщення, будiвництва, реконструкцiї та прийняття в експлуатацiю пiдприємств, споруд, iнших об'єктiв;

     виконання заходiв, пов'язаних iз попередженням шкiдливої дiї води i лiквiдацiєю її наслiдкiв;

     дотримання регламентiв скидання промислових забруднених стiчних чи шахтних, кар'єрних, рудникових вод з накопичувачiв, норм i правил експлуатацiї технологiчних водойм (ставки - охолоджувачi теплових i атомних станцiй, рибоводнi ставки, ставки-вiдстiйники та iншi);

     якостi та кiлькостi скинутих у воднi об'єкти зворотних вод i забруднюючих речовин;

     обсягiв використання водних ресурсiв, їх облiку й достовiрностi звiтних даних про обсяги використаної води;

     г) законодавства про охорону атмосферного повiтря щодо:

     виконання запланованих i затверджених загальнодержавних, галузевих або регiональних природоохоронних програм;

     наявностi та додержання дозволiв на викиди забруднюючих речовин;

     забезпечення безперебiйної ефективної роботи i пiдтримання у справному станi споруд, устаткування та апаратури для очищення викидiв i зменшення рiвнiв впливу фiзичних та бiологiчних факторiв;

     додержання нормативiв у галузi охорони атмосферного повiтря;

     додержання екологiчних показникiв нафтопродуктiв (бензину автомобiльного та дизельного палива), якi реалiзуються шляхом оптової та роздрiбної торгiвлi суб'єктами господарювання;

     порядку здiйснення дiяльностi, спрямованої на штучнi змiни стану атмосфери i атмосферних явищ у господарських цiлях;

     надання своєчасної, повної та достовiрної iнформацiї про стан атмосферного повiтря, визначення видiв i обсягiв забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повiтря;

     ґ) законодавства про охорону, захист, використання та вiдтворення лiсiв щодо:

     законностi вирубки, ушкодження дерев i чагарникiв, знищення або ушкодження лiсових культур, сiянцiв або саджанцiв у лiсових розплiдниках i на плантацiях, а також молодняку природного походження й самосiвiв на площах, призначених пiд лiсовiдновлення;

     рацiонального та невиснажливого використання лiсових ресурсiв;

     добування, здiйснення побiчного та супутнього спецiального лiсокористування;

     виконання комплексу необхiдних заходiв захисту для забезпечення охорони лiсiв вiд пожеж, незаконних рубок, шкiдникiв i хвороб, пошкодження внаслiдок антропогенного та iншого шкiдливого впливу, застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв у лiсовому господарствi й лiсах;

     використання полезахисних лiсосмуг, водоохоронних i захисних лiсових насаджень;

     заготовки деревини вiдповiдно до затвердженого лiсосiчного фонду, в тому числi розрахункової лiсосiки;

     недопущення експлуатацiї нових i реконструйованих пiдприємств, цехiв, агрегатiв, транспортних шляхiв, магiстральних трубопроводiв, комунальних та iнших об'єктiв, не забезпечених обладнанням, що запобiгає шкiдливому впливу на стан i вiдтворення лiсiв;

     збереження корисної для лiсу фауни;

     д) законодавства щодо охорони, утримання i використання зелених насаджень;

     е) законодавства про використання, охорону i вiдтворення рослинного свiту;

     є) законодавства про охорону, рацiональне використання та вiдтворення тваринного свiту щодо:

     використання об'єктiв тваринного свiту;

     регулювання чисельностi диких тварин;

     використання i вiдтворення рiдкiсних та таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тварин, занесених до Червоної книги України;

     охорони тваринного свiту на територiях та об'єктах природно-заповiдного фонду України;

     охорони середовища перебування, шляхiв мiграцiї, переселення, аклiматизацiї i схрещування диких тварин;

     ввезення в Україну i вивезення за її межi об'єктiв тваринного свiту;

     захисту диких тварин вiд жорстокого поводження;

     дотримання права державної власностi на тваринний свiт;

     ж) законодавства щодо дотримання правил створення, поповнення, зберiгання, використання та державного облiку зоологiчних, ботанiчних колекцiй i торгiвлi ними;

     з) законодавства пiд час ведення мисливського господарства та полювання;

     и) законодавства про збереження об'єктiв рослинного та тваринного свiту, занесених до Червоної та Зеленої книг України, формування, збереження й використання екологiчної мережi;

     i) законодавства про додержання режиму територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду;

     ї) законодавства про охорону, використання i вiдтворення риби та iнших водних живих ресурсiв щодо:

     зариблення, здiйснення контрольного вилову, аклiматизацiї, рибництва, утримання i вiдтворення у неволi чи напiввiльних умовах з комерцiйною та iншими цiлями;

     мелiоративного вилову малоцiнних i хижих видiв риб, шкiдливих водних органiзмiв;

     достовiрностi звiтних даних про обсяги використання рибних та iнших водних живих ресурсiв;

     дотримання мiжнародних договорiв України в галузi регулювання риболовства;

     штучного розведення, вирощування риби, iнших водних живих ресурсiв та їх використання в спецiальних товарних рибних господарствах;

     порядку та умов здiйснення промислового, любительського, спортивного, наукового рибальства на водних об'єктах України;

     забезпечення рибозахисним обладнанням водозабiрних споруд;

     проведення рибозахисних заходiв на водозабiрних та iнженерних спорудах мелiоративних систем та вивчення технiчного стану рибозахисного обладнання;

     й) законодавства у сферi хiмiчних джерел струму в частинi забезпечення екологiчної безпеки виробництва хiмiчних джерел струму та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму, ведення облiку обсягiв накопичення вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму та передачi їх на утилiзацiю;

     к) законодавства щодо дотримання вимог реєстрацiї в суднових документах операцiй зi шкiдливими речовинами та сумiшами;

     л) законодавства про поводження з вiдходами щодо:

     дотримання вимог виданих дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами;

     дотримання вимог виданих лiмiтiв на утворення та розмiщення вiдходiв;

     складання i ведення реєстру об'єктiв утворення вiдходiв та реєстру мiсць видалення вiдходiв;

     перевезення небезпечних вiдходiв територiєю України та транскордонних перевезень вiдходiв;

     збирання, перевезення, зберiгання, оброблення, утилiзацiї, знешкодження, видалення, захоронення вiдходiв;

     ведення первинного облiку кiлькостi, типу i складу вiдходiв, що утворюються, збираються, перевозяться, зберiгаються, обробляються, утилiзуються, знешкоджуються та видаляються, подання вiдповiдної статистичної звiтностi в установленому порядку та паспортизацiї таких вiдходiв;

     виконання вимог нормативно-технiчної та технологiчної документацiї, погодженої в установленому порядку, при виробництвi продукцiї (крiм дослiдних зразкiв) з вiдходiв чи з їх використанням;

     недопущення змiшування та захоронення вiдходiв, для утилiзацiї яких в Українi iснує вiдповiдна технологiя;

     дотримання правил i режиму експлуатацiї установок, виробництв з оброблення та утилiзацiї вiдходiв;

     дотримання правил зберiгання, транспортування, знешкодження, лiквiдацiї, захоронення пестицидiв i агрохiмiкатiв, токсичних хiмiчних речовин, небезпечних речовин;

     додержання вимог екологiчної безпеки при транспортуваннi, зберiганнi, використаннi, знешкодженнi й похованнi хiмiчних засобiв захисту рослин, мiнеральних добрив, токсичних речовин i вiдходiв;

     своєчасностi й повноти виконання заходiв щодо захисту земель вiд засмiчення вiдходами;

     м) законодавства щодо наявностi дозволiв, лiмiтiв та квот на спецiальне використання природних ресурсiв, дотримання їх умов;

     н) Конвенцiї з мiжнародної торгiвлi видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення (CITES), у пунктах пропуску через державний кордон України та в зонi дiяльностi митниць призначення та вiдправлення.

     4.3. Складає протоколи про адмiнiстративнi правопорушення та розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, накладає адмiнiстративнi стягнення у випадках, передбачених законом.

     4.4. Подає Головi Держекоiнспекцiї України пропозицiї щодо: видачi, зупинення дiї чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволiв, лiмiтiв та квот на спецiальне використання природних ресурсiв, викиди i скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розмiщення вiдходiв, поводження з небезпечними хiмiчними речовинами, транскордонне перемiщення об'єктiв рослинного i тваринного свiту, в тому числi водних живих ресурсiв, а також установлення нормативiв допустимих рiвнiв шкiдливого впливу на стан навколишнього природного середовища.

     4.5. Надає територiальним органам центральних органiв виконавчої влади, мiсцевим органам виконавчої влади, органам мiсцевого самоврядування приписи щодо зупинення дiї чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволiв, лiцензiй, сертифiкатiв, рiшень, лiмiтiв, квот, погоджень, свiдоцтв на спецiальне використання природних ресурсiв, викиди i скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розмiщення вiдходiв, поводження з небезпечними хiмiчними речовинами, транскордонне перемiщення об'єктiв рослинного i тваринного свiту, в тому числi водних живих ресурсiв, лiцензiй на проведення землевпорядних та землеоцiночних робiт, вiдкликання висновкiв, а також щодо встановлення нормативiв допустимих рiвнiв шкiдливого впливу на стан навколишнього природного середовища.

     4.6. Вносить у встановленому порядку територiальним органам центральних органiв виконавчої влади, мiсцевим органам виконавчої влади, органам мiсцевого самоврядування вимоги щодо приведення у вiдповiднiсть iз законодавством прийнятих ними рiшень у сферi охорони навколишнього природного середовища, використання, вiдтворення та охорони природних ресурсiв.

     4.7. Призначає громадських iнспекторiв з охорони довкiлля i видає їм посвiдчення, органiзовує їх роботу, надає їм методичну та практичну допомогу, вживає заходiв щодо усунення виявлених недолiкiв i порушень у їх дiяльностi.

     4.8. Забезпечує iнформування громадськостi про реалiзацiю державної полiтики у вiдповiднiй сферi.

     4.9. Виконує у межах повноважень iншi функцiї з управлiння об'єктами державної власностi, що належать до сфери її управлiння.

     4.10. Здiйснює iншi повноваження, визначенi законами України та покладенi на Держекоiнспекцiю України Президентом України.

     5. Держекоiнспекцiя з метою органiзацiї своєї дiяльностi:

     5.1. Забезпечує в межах повноважень здiйснення заходiв щодо запобiгання корупцiї i контроль за їх здiйсненням у Держекоiнспекцiї.

     5.2. Забезпечує ефективне, результативне i цiльове використання бюджетних коштiв.

     5.3. Органiзовує планово-фiнансову роботу в Держекоiнспекцiї, здiйснює контроль за використанням фiнансових i матерiальних ресурсiв, забезпечує органiзацiю та вдосконалення бухгалтерського облiку.

     5.4. Органiзовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенцiї Держекоiнспекцiї, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

     5.5. Реалiзовує у межах своїх повноважень державну полiтику у сферi охорони державної таємницi та iнформацiї з обмеженим доступом, що є власнiстю держави, здiйснює в установленому порядку контроль за станом охорони та збереження такої iнформацiї в Держекоiнспекцiї.

     5.6. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобiлiзацiйної пiдготовки та мобiлiзацiї.

     5.7. Органiзовує роботу з укомплектування, зберiгання, облiку та використання архiвних документiв у Держекоiнспекцiї вiдповiдно до встановлених правил.

     5.8. Забезпечує доступ до публiчної iнформацiї, що знаходиться у її володiннi.

     6. Держекоiнспекцiя для виконання покладених на неї завдань має право:

     6.1. Залучати до виконання окремих робiт, участi у вивченнi окремих питань учених i фахiвцiв, спецiалiстiв органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ, органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками), представникiв iнститутiв громадянського суспiльства.

     6.2. Одержувати в установленому законом порядку iнформацiю, документи i матерiали вiд державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй усiх форм власностi та їх посадових осiб.

     6.3. Скликати наради, утворювати консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи i служби (ради, комiсiї, колегiї, робочi групи тощо) для сприяння виконанню покладених на Держекоiнспекцiю завдань.

     6.4. Проводити перевiрки з питань, що належать до її компетенцiї, видавати за їх результатами обов'язковi для виконання приписи, розпорядження.

     6.5. Зупиняти транспортнi (в тому числi плавучi) засоби та проводити їх огляд, огляд знарядь добування об'єктiв рослинного та тваринного свiту (в тому числi водних живих ресурсiв) у мiсцях їх добування, зберiгання, перероблення та реалiзацiї.

     6.6. Оглядати в пунктах пропуску через державний кордон, на митницях призначення та вiдправлення транспортнi засоби у порядку, визначеному законодавством, з метою виявлення екологiчно небезпечних i заборонених до вивезення з України та ввезення в Україну вантажiв.

     6.7. Перевiряти документи на право спецiального використання природних ресурсiв (дозволи, лiцензiї, сертифiкати, висновки, рiшення, лiмiти, квоти, погодження, свiдоцтва).

     6.8. Виконувати вiдбiр проб та iнструментально-лабораторнi вимiрювання показникiв складу i властивостей викидiв стацiонарних та пересувних джерел забруднення атмосферного повiтря, ґрунтiв, вод (лляльних, баластних, зворотних, поверхневих), вимiрювання показникiв складу та властивостей пiдземних вод у пробах iз спостережувальних свердловин на об'єктах, що обстежуються, та вимiрювання екологiчних показникiв нафтопродуктiв (бензину автомобiльного та дизельного палива), якi реалiзуються шляхом оптової та роздрiбної торгiвлi суб'єктами господарювання.

     6.9. Здiйснювати вiдповiдно до законодавства фотографування, звукозапис, кiно- i вiдеозйомку як допомiжний засiб для запобiгання та розкриття порушень вимог законодавства про охорону, використання та вiдтворення тваринного свiту.

     6.10. Вилучати в установленому порядку в осiб знаряддя добування об'єктiв тваринного свiту (в тому числi водних живих ресурсiв), транспортнi (в тому числi плавучi) засоби, обладнання та предмети, що є знаряддям добування об'єктiв тваринного свiту (в тому числi водних живих ресурсiв), незаконно добутi природнi ресурси i продукцiю, що з них вироблена, а також вiдповiднi документи (лiцензiї, дозволи тощо).

     6.11. Розраховувати розмiр збиткiв, заподiяних державi внаслiдок порушення природоохоронного законодавства, та пред'являти претензiї.

     6.12. Викликати громадян для одержання усних та письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства про охорону, використання та вiдтворення тваринного свiту.

     6.13. Доставляти осiб, якi вчинили порушення вимог законодавства про охорону, використання та вiдтворення тваринного свiту, до органiв внутрiшнiх справ, органiв Державної прикордонної служби України або виконавчих органiв мiсцевих рад, якщо особу порушника неможливо встановити на мiсцi вчинення правопорушення.

     6.14. Приймати рiшення про обмеження чи зупинення (тимчасово) дiяльностi пiдприємств i об'єктiв незалежно вiд їх пiдпорядкування та форми власностi, якщо їх експлуатацiя здiйснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволiв на використання природних ресурсiв, з перевищенням нормативiв гранично допустимих викидiв впливу фiзичних та бiологiчних факторiв i лiмiтiв скидiв забруднюючих речовин, за винятком суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi (iнвесторiв), що провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства про угоди щодо розподiлу продукцiї.

     6.15. Опломбовувати примiщення, устаткування, апаратуру пiдприємств, установ, органiзацiй та об'єктiв, стосовно яких було прийняте в установленому порядку рiшення про обмеження чи тимчасове зупинення їх дiяльностi.

     6.16. Приймати рiшення про вiдновлення дiяльностi пiдприємств, установ i органiзацiй та експлуатацiї об'єктiв, стосовно яких було прийняте в установленому порядку рiшення про обмеження чи тимчасове зупинення їх дiяльностi, пiсля усунення всiх виявлених порушень.

     6.17. Вживати в установленому порядку заходiв досудового врегулювання спорiв, виступати позивачем та вiдповiдачем у судах.

     6.18. Передавати до прокуратури, органiв досудового слiдства та органiв дiзнання матерiали про дiяння, в яких вбачаються ознаки злочину.

     6.19. Використовувати за погодженням iз органами внутрiшнiх справ спецiальнi транспортнi засоби, якi мають кольорографiчне забарвлення та напис з емблемою.

     6.20. Користуватися iнформацiйними базами даних державних органiв, державною системою урядового зв'язку та iншими технiчними засобами.

     7. Держекоiнспекцiя пiд час виконання покладених на неї завдань взаємодiє з Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевими державними адмiнiстрацiями та органами мiсцевого самоврядування, а також пiдприємствами, установами, органiзацiями на вiдповiднiй територiї.

     8. Держекоiнспекцiя у межах своїх повноважень, на основi i на виконання Конституцiї та законiв України, актiв i доручень Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв, наказiв та доручень Держекоiнспекцiї України видає накази органiзацiйно-розпорядчого характеру, якi пiдписує начальник Держекоiнспекцiї.

     Акти Держекоiнспекцiї можуть бути скасованi Головою Держекоiнспекцiї України повнiстю чи в окремiй частинi, у тому числi за дорученням Мiнiстра екологiї та природних ресурсiв, а також Мiнiстром екологiї та природних ресурсiв у разi вiдмови Голови Держекоiнспекцiї України скасувати такий акт.

     9. Держекоiнспекцiю очолює начальник, який призначається на посаду за погодженням з Мiнiстром екологiї та природних ресурсiв та головою мiсцевої державної адмiнiстрацiї та звiльняється з посади Головою Держекоiнспекцiї України за погодженням з Мiнiстром екологiї та природних ресурсiв.

     Начальник Держекоiнспекцiї за посадою є Головним державним iнспектором з охорони навколишнього природного середовища вiдповiдної територiї.

     Начальник Держекоiнспекцiї має двох заступникiв, у тому числi одного першого.

     Перший заступник, заступник начальника Держекоiнспекцiї призначаються на посади та звiльняються з посад Головою Держекоiнспекцiї України за погодженням з Мiнiстром екологiї та природних ресурсiв.

     10. Начальник Держекоiнспекцiї:

     10.1. Очолює Держекоiнспекцiю, здiйснює керiвництво її дiяльнiстю, несе персональну вiдповiдальнiсть за органiзацiю та результати її дiяльностi.

     10.2. Органiзовує та забезпечує виконання Держекоiнспекцiєю Конституцiї та законiв України, актiв i доручень Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв органiзацiйно-розпорядчого характеру, доручень Мiнiстра екологiї та природних ресурсiв, його першого заступника та заступника - керiвника апарату, наказiв, розпоряджень Держекоiнспекцiї України, доручень Голови Держекоiнспекцiї України.

     10.3. Вносить Головi Держекоiнспекцiї України пропозицiї щодо прiоритетiв роботи Держекоiнспекцiї i шляхiв виконання покладених на неї завдань, подає на затвердження плани роботи Держекоiнспекцiї (рiчнi, квартальнi).

     10.4. Звiтує перед Головою Держекоiнспекцiї України про виконання покладених на Держекоiнспекцiю завдань та планiв роботи.

     10.5. Здiйснює добiр кадрiв у Держекоiнспекцiю, формує кадровий резерв на вiдповiднi посади (крiм своїх заступникiв).

     10.6. Подає Головi Держекоiнспекцiї України на затвердження структуру Держекоiнспекцiї, затверджує положення про структурнi пiдроздiли Держекоiнспекцiї i посадовi iнструкцiї працiвникiв.

     10.7. Призначає на посади та звiльняє з посад керiвникiв i заступникiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв Держекоiнспекцiї, iнших державних службовцiв та працiвникiв Держекоiнспекцiї, присвоює їм ранги державних службовцiв, приймає рiшення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi (крiм своїх заступникiв).

     10.8. Подає Головi Держекоiнспекцiї України на затвердження штатний розпис i кошторис Держекоiнспекцiї.

     10.9. Розподiляє обов'язки мiж своїми заступниками.

     10.10. Проводить особистий прийом громадян.

     10.11. Скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенцiї Держекоiнспекцiї.

     10.12. Органiзовує роботу з пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв.

     10.13. Дає у межах повноважень обов'язковi для виконання державними службовцями i працiвниками Держекоiнспекцiї доручення.

     10.14. Порушує в установленому порядку перед Головою Держекоiнспекцiї України питання про присвоєння рангiв державних службовцiв своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до вiдповiдальностi.

     10.15. Пiдписує накази Держекоiнспекцiї.

     10.16. Здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законодавства.

     Начальник Держекоiнспекцiї пiдзвiтний та пiдконтрольний вiдповiдно Головi Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим щодо повноважень органiв виконавчої влади, наданих законом Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, та головам мiсцевих державних адмiнiстрацiй з питань здiйснення повноважень мiсцевих державних адмiнiстрацiй.

     11. Перший заступник, заступник начальника Держекоiнспекцiї за посадою є вiдповiдно першим заступником та заступником Головного державного iнспектора з охорони навколишнього природного середовища вiдповiдної територiї.

     Посадовi особи iнспекторського складу - керiвники структурних пiдроздiлiв Держекоiнспекцiї та їх заступники за посадою є старшими державними iнспекторами з охорони навколишнього природного середовища вiдповiдної територiї, головнi та провiднi спецiалiсти - державними iнспекторами з охорони навколишнього природного середовища вiдповiдної територiї.

     Головний державний iнспектор з охорони навколишнього природного середовища вiдповiдної територiї, його заступники приймають рiшення про обмеження та тимчасове зупинення дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй та експлуатацiю об'єктiв, за винятком суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi (iнвесторiв), що провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства про угоди щодо розподiлу продукцiї, у разi порушення ними вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища та приймають рiшення про вiдновлення їх дiяльностi (експлуатацiї) пiсля усунення допущених порушень.

     12. У Держекоiнспекцiї для погодженого вирiшення питань, що належать до її компетенцiї, обговорення найважливiших напрямiв дiяльностi може утворюватися колегiя.

     Рiшення колегiї можуть бути реалiзованi шляхом видання наказу Держекоiнспекцiї.

     Для розгляду наукових рекомендацiй та проведення фахових консультацiй з основних питань дiяльностi у Держекоiнспекцiї можуть утворюватися iншi постiйнi або тимчасовi консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи.

     Рiшення про утворення чи лiквiдацiю колегiї, iнших постiйних або тимчасових консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв, їх кiлькiсний i персональний склад, положення про них затверджуються начальником Держекоiнспекцiї.

     13. Державнi iнспектори з охорони навколишнього природного середовища вiдповiдної територiї надiляються вiдповiдно до законодавства правом носiння форми встановленого зразка та носiння, зберiгання i застосування зброї.

     14. Посадовi особи iнспекторського складу вiдповiдної територiї за наказом чи розпорядженням Голови Держекоiнспекцiї України можуть здiйснювати державний нагляд (контроль) на територiї, не вiднесенiй до їх повноважень.

     15. Держекоiнспекцiї дiють на пiдставi положень, що затверджуються вiдповiдно до цього Положення Головою Держекоiнспекцiї України.

     16. Держекоiнспекцiя утримується за рахунок державного бюджету.

     Чисельнiсть державних службовцiв та працiвникiв Держекоiнспекцiї затверджує Голова Держекоiнспекцiї України в межах граничної чисельностi працiвникiв, визначеної Кабiнетом Мiнiстрiв України для територiальних органiв Держекоiнспекцiї України.

     Структура Держекоiнспекцiї затверджується Головою Держекоiнспекцiї України за погодженням iз Мiнiстром екологiї та природних ресурсiв.

     Штатний розпис та кошторис Держекоiнспекцiї затверджуються Головою Держекоiнспекцiї України.

     17. Територiальнi органи Держекоiнспекцiї утворюються у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України "Про центральнi органи виконавчої влади".

     18. Держекоiнспекцiя є юридичною особою, має самостiйний баланс, печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, емблему, власнi бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Директор Юридичного департаменту Д. Роменський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України
04.11.2011 N 429
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 листопада 2011 р. за N 1347/20085

ПОЛОЖЕННЯ
про морськi екологiчнi iнспекцiї

     1. Морськими екологiчними iнспекцiями є Державна Азовська морська екологiчна iнспекцiя, Державна Азово-Чорноморська екологiчна iнспекцiя, Державна екологiчна iнспекцiя Пiвнiчно-Захiдного регiону Чорного моря (далi - Держекоiнспекцiя), якi є територiальними органами Державної екологiчної iнспекцiї України, дiють у складi Держекоiнспекцiї України i їй пiдпорядковуються.

     Голови мiсцевих державних адмiнiстрацiй координують дiяльнiсть Держекоiнспекцiй i сприяють їм у виконаннi покладених на них завдань.

     2. Держекоiнспекцiя у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабiнету Мiнiстрiв України, дорученнями Прем'єр-мiнiстра України, наказами Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України, дорученнями Мiнiстра екологiї та природних ресурсiв, його першого заступника та заступника - керiвника апарату, наказами Держекоiнспекцiї України, дорученнями Голови Держекоiнспекцiї України, актами Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, iншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

     3. Основними завданнями Держекоiнспекцiї є реалiзацiя повноважень Держекоiнспекцiї України у межах вiдповiдної територiї.

     4. Держекоiнспекцiя вiдповiдно до покладених на неї завдань:

     4.1. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенцiї, готує та вносить в установленому порядку пропозицiї до Держекоiнспекцiї України щодо його вдосконалення.

     4.2. Здiйснює державний нагляд (контроль) за додержанням територiальними органами центральних органiв виконавчої влади, мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування в частинi здiйснення делегованих їм повноважень органiв виконавчої влади, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi i господарювання, громадянами України, iноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог.

     а) законодавства про екологiчну та радiацiйну безпеку:

     у процесi проведення наукових, науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт, впровадження у виробництво вiдкриттiв, винаходiв, використання нової технiки, устаткування, технологiй i систем, що iмпортуються;

     на вiйськових (у тому числi iноземних держав у мiсцях їх базування на територiї України) i оборонних об'єктах, об'єктах органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Державної пенiтенцiарної служби України, Служби безпеки України та органiв Державної прикордонної служби України у мiсцях їх постiйної дислокацiї, а також пiд час передислокацiї вiйськ i вiйськової технiки з використанням автомобiльних, повiтряних, залiзничних та плавучих транспортних засобiв, проведення вiйськових навчань, маневрiв;

     на пунктах пропуску через державний кордон i в зонi дiяльностi митниць призначення та вiдправлення пiд час iмпорту, експорту та транзиту вантажiв i транспортних засобiв;

     пiд час здiйснення дiяльностi, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки;

     пiд час здiйснення операцiй iз металобрухтом, проведення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних та кольорових металiв;

     щодо додержання вимог висновкiв державної екологiчної експертизи;

     б) законодавства про використання та охорону земель щодо:

     консервацiї деградованих i малопродуктивних земель;

     збереження водно-болотних угiдь;

     виконання екологiчних вимог при наданнi у власнiсть i користування, в тому числi в оренду, земельних дiлянок;

     здiйснення заходiв щодо запобiгання забрудненню (засмiченню) земель хiмiчними i радiоактивними речовинами, вiдходами, стiчними водами;

     додержання режиму використання земель природно-заповiдного та iншого природоохоронного призначення, а також територiй, що пiдлягають особливiй охоронi;

     додержання екологiчних нормативiв з питань використання та охорони земель;

     встановлення та використання водоохоронних зон i прибережних захисних смуг, а також щодо додержання режиму використання їх територiй;

     ведення будiвельних, днопоглиблювальних робiт, видобування пiску i гравiю, прокладення кабелiв, трубопроводiв та iнших комунiкацiй на землях водного фонду;

     в) законодавства про охорону i рацiональне використання вод та вiдтворення водних ресурсiв щодо:

     реалiзацiї державних, цiльових, мiждержавних та регiональних програм з оздоровлення, використання i охорони вод, вiдтворення водних ресурсiв;

     наявностi та дотримання умов виданих дозволiв, установлених нормативiв гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, лiмiтiв забору i використання води та скидання забруднюючих речовин;

     права державної власностi на води;

     дотримання правил ведення водокористувачами первинного облiку кiлькостi вод, що забираються iз водних об'єктiв i скидаються до них, та визначення якостi води;

     дотримання встановленого режиму господарської дiяльностi у зонах санiтарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, водоохоронних зонах, прибережних захисних смугах, смугах вiдведення та берегових смугах водних шляхiв;

     здiйснення водокористувачами заходiв iз запобiгання забрудненню водних об'єктiв стiчними (дощовими, снiговими) водами, що вiдводяться з їх територiї;

     виконання заходiв з економного використання водних ресурсiв;

     використання вод (водних об'єктiв) вiдповiдно до цiлей та умов їх надання;

     здiйснення погоджених у встановленому порядку технологiчних, лiсомелiоративних, гiдротехнiчних та iнших заходiв щодо охорони вод вiд вичерпання, полiпшення їх стану, а також припинення скидання забруднених зворотних вод (стiчнi, шахтнi, кар'єрнi, дренажнi води), баластних та лляльних вод;

     здiйснення робiт, пов'язаних iз лiквiдацiєю наслiдкiв аварiй, якi можуть спричинити погiршення якостi води;

     дотримання екологiчних вимог пiд час проектування, розмiщення, будiвництва, реконструкцiї та прийняття в експлуатацiю пiдприємств, споруд, iнших об'єктiв;

     виконання заходiв, пов'язаних iз попередженням шкiдливої дiї води i лiквiдацiєю її наслiдкiв;

     дотримання регламентiв скидання промислових забруднених стiчних чи шахтних, кар'єрних, рудникових вод з накопичувачiв, норм i правил експлуатацiї технологiчних водойм (ставки - охолоджувачi теплових i атомних станцiй, рибоводнi ставки, ставки-вiдстiйники та iншi);

     якостi та кiлькостi скинутих у воднi об'єкти зворотних вод i забруднюючих речовин;

     використання, вiдтворення i охорони морського середовища i природних ресурсiв внутрiшнiх морських вод, територiального моря, виключної (морської) економiчної зони України та континентального шельфу України, додержання норм екологiчної безпеки;

     проведення навантажувально-розвантажувальних операцiй у портах, портових пунктах та на рейдах;

     дотримання суднами, кораблями та iншими плавучими засобами мiжнародних конвенцiй про запобiгання забрудненню морського середовища;

     обсягiв використання водних ресурсiв, їх облiку й достовiрностi звiтних даних про обсяги використаної води;

     г) законодавства про охорону атмосферного повiтря щодо:

     виконання запланованих i затверджених загальнодержавних, галузевих або регiональних природоохоронних програм;

     наявностi та додержання дозволiв на викиди забруднюючих речовин;

     забезпечення безперебiйної ефективної роботи i пiдтримання у справному станi споруд, устаткування та апаратури для очищення викидiв i зменшення рiвнiв впливу фiзичних та бiологiчних факторiв;

     додержання нормативiв у галузi охорони атмосферного повiтря;

     додержання екологiчних показникiв нафтопродуктiв (бензину автомобiльного та дизельного палива), якi реалiзуються шляхом оптової та роздрiбної торгiвлi суб'єктами господарювання;

     порядку здiйснення дiяльностi, спрямованої на штучнi змiни стану атмосфери i атмосферних явищ у господарських цiлях;

     надання своєчасної, повної та достовiрної iнформацiї про стан атмосферного повiтря, визначення видiв i обсягiв забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повiтря;

     ґ) законодавства про охорону, захист, використання та вiдтворення лiсiв щодо:

     законностi вирубки, ушкодження дерев i чагарникiв, знищення або ушкодження лiсових культур, сiянцiв або саджанцiв у лiсових розплiдниках i на плантацiях, а також молодняку природного походження й самосiвiв на площах, призначених пiд лiсовiдновлення;

     рацiонального та невиснажливого використання лiсових ресурсiв;

     добування, здiйснення побiчного та супутнього спецiального лiсокористування;

     виконання комплексу необхiдних заходiв захисту для забезпечення охорони лiсiв вiд пожеж, незаконних рубок, шкiдникiв i хвороб, пошкодження внаслiдок антропогенного та iншого шкiдливого впливу, застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв у лiсовому господарствi й лiсах;

     використання полезахисних лiсосмуг, водоохоронних i захисних лiсових насаджень;

     заготовки деревини вiдповiдно до затвердженого лiсосiчного фонду, в тому числi розрахункової лiсосiки;

     недопущення експлуатацiї нових i реконструйованих пiдприємств, цехiв, агрегатiв, транспортних шляхiв, магiстральних трубопроводiв, комунальних та iнших об'єктiв, не забезпечених обладнанням, що запобiгає шкiдливому впливу на стан i вiдтворення лiсiв;

     збереження корисної для лiсу фауни;

     д) законодавства щодо охорони, утримання i використання зелених насаджень;

     е) законодавства про використання, охорону i вiдтворення рослинного свiту;

     є) законодавства про охорону, рацiональне використання та вiдтворення тваринного свiту щодо:

     використання об'єктiв тваринного свiту;

     регулювання чисельностi диких тварин;

     використання i вiдтворення рiдкiсних та таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тварин, занесених до Червоної книги України;

     охорони тваринного свiту на територiях та об'єктах природно-заповiдного фонду України;

     охорони середовища перебування, шляхiв мiграцiї, переселення, аклiматизацiї i схрещування диких тварин;

     ввезення в Україну i вивезення за її межi об'єктiв тваринного свiту;

     захисту диких тварин вiд жорстокого поводження;

     дотримання права державної власностi на тваринний свiт;

     ж) законодавства щодо дотримання правил створення, поповнення, зберiгання, використання та державного облiку зоологiчних, ботанiчних колекцiй i торгiвлi ними;

     з) законодавства пiд час ведення мисливського господарства та полювання;

     и) законодавства про збереження об'єктiв рослинного та тваринного свiту, занесених до Червоної та Зеленої книг України, формування, збереження й використання екологiчної мережi;

     i) законодавства про додержання режиму територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду;

     ї) законодавства про охорону, використання i вiдтворення риби та iнших водних живих ресурсiв щодо:

     зариблення, здiйснення контрольного вилову, аклiматизацiї, рибництва, утримання i вiдтворення у неволi чи напiввiльних умовах з комерцiйною та iншими цiлями;

     мелiоративного вилову малоцiнних i хижих видiв риб, шкiдливих водних органiзмiв;

     достовiрностi звiтних даних про обсяги використання рибних та iнших водних живих ресурсiв;

     охорони, використання, вiдтворення риби та iнших водних живих ресурсiв у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України;

     дотримання мiжнародних договорiв України в галузi регулювання риболовства;

     штучного розведення, вирощування риби, iнших водних живих ресурсiв та їх використання в спецiальних товарних рибних господарствах;

     порядку та умов здiйснення промислового, любительського, спортивного, наукового рибальства на водних об'єктах України;

     забезпечення рибозахисним обладнанням водозабiрних споруд;

     проведення рибозахисних заходiв на водозабiрних та iнженерних спорудах мелiоративних систем та вивчення технiчного стану рибозахисного обладнання;

     й) законодавства у сферi хiмiчних джерел струму в частинi забезпечення екологiчної безпеки виробництва хiмiчних джерел струму та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму, ведення облiку обсягiв накопичення вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму та передачi їх на утилiзацiю;

     к) законодавства щодо дотримання вимог реєстрацiї в суднових документах операцiй зi шкiдливими речовинами та сумiшами;

     л) законодавства про поводження з вiдходами щодо:

     дотримання вимог виданих дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами;

     дотримання вимог виданих лiмiтiв на утворення та розмiщення вiдходiв;

     складання i ведення реєстру об'єктiв утворення вiдходiв та реєстру мiсць видалення вiдходiв;

     перевезення небезпечних вiдходiв територiєю України та транскордонних перевезень вiдходiв;

     збирання, перевезення, зберiгання, оброблення, утилiзацiї, знешкодження, видалення, захоронення вiдходiв;

     ведення первинного облiку кiлькостi, типу i складу вiдходiв, що утворюються, збираються, перевозяться, зберiгаються, обробляються, утилiзуються, знешкоджуються та видаляються, подання вiдповiдної статистичної звiтностi в установленому порядку та паспортизацiї таких вiдходiв;

     виконання вимог нормативно-технiчної та технологiчної документацiї, погодженої в установленому порядку, при виробництвi продукцiї (крiм дослiдних зразкiв) з вiдходiв чи з їх використанням;

     недопущення змiшування та захоронення вiдходiв, для утилiзацiї яких в Українi iснує вiдповiдна технологiя;

     дотримання правил i режиму експлуатацiї установок, виробництв з оброблення та утилiзацiї вiдходiв;

     дотримання правил зберiгання, транспортування, знешкодження, лiквiдацiї, захоронення пестицидiв i агрохiмiкатiв, токсичних хiмiчних речовин, небезпечних речовин;

     додержання вимог екологiчної безпеки при транспортуваннi, зберiганнi, використаннi, знешкодженнi й похованнi хiмiчних засобiв захисту рослин, мiнеральних добрив, токсичних речовин i вiдходiв;

     своєчасностi й повноти виконання заходiв щодо захисту земель вiд засмiчення вiдходами;

     м) законодавства щодо наявностi дозволiв, лiмiтiв та квот на спецiальне використання природних ресурсiв, дотримання їх умов;

     н) Конвенцiї з мiжнародної торгiвлi видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення (CITES), у пунктах пропуску через державний кордон України та в зонi дiяльностi митниць призначення та вiдправлення.

     4.3. Складає протоколи про адмiнiстративнi правопорушення та розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, накладає адмiнiстративнi стягнення у випадках, передбачених законом.

     4.4. Здiйснює узгодження технологiї перевантаження вантажiв пiдприємствами морської галузi у внутрiшнiх морських водах i територiальному морi України, у тому числi у водах гирлових дiлянок рiчок, якi впадають у море, прибережних захисних смугах морiв та островах у внутрiшнiх морських водах.

     4.5. Подає Головi Держекоiнспекцiї України пропозицiї щодо: видачi, зупинення дiї чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволiв, лiмiтiв та квот на спецiальне використання природних ресурсiв, викиди i скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розмiщення вiдходiв, поводження з небезпечними хiмiчними речовинами, транскордонне перемiщення об'єктiв рослинного i тваринного свiту, в тому числi водних живих ресурсiв, а також установлення нормативiв допустимих рiвнiв шкiдливого впливу на стан навколишнього природного середовища.

     4.6. Надає територiальним органам центральних органiв виконавчої влади, мiсцевим органам виконавчої влади, органам мiсцевого самоврядування приписи щодо зупинення дiї чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволiв, лiцензiй, сертифiкатiв, висновкiв, рiшень, лiмiтiв, квот, погоджень, свiдоцтв на спецiальне використання природних ресурсiв, викиди i скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розмiщення вiдходiв, поводження з небезпечними хiмiчними речовинами, транскордонне перемiщення об'єктiв рослинного i тваринного свiту, в тому числi водних живих ресурсiв, лiцензiй на проведення землевпорядних та землеоцiночних робiт, а також щодо встановлення нормативiв допустимих рiвнiв шкiдливого впливу на стан навколишнього природного середовища.

     4.7. Вносить у встановленому порядку територiальним органам центральних органiв виконавчої влади, мiсцевим органам виконавчої влади, органам мiсцевого самоврядування вимоги щодо приведення у вiдповiднiсть iз законодавством прийнятих ними рiшень у сферi охорони навколишнього природного середовища, використання, вiдтворення та охорони природних ресурсiв.

     4.8. Призначає громадських iнспекторiв з охорони довкiлля i видає їм посвiдчення, органiзовує їх роботу, надає їм методичну та практичну допомогу, вживає заходiв до усунення виявлених недолiкiв i порушень у їх дiяльностi.

     4.9. Забезпечує iнформування громадськостi про реалiзацiю державної полiтики у вiдповiднiй сферi.

     4.10. Виконує у межах повноважень iншi функцiї з управлiння об'єктами державної власностi, що належать до сфери її управлiння.

     4.11. Здiйснює iншi повноваження, визначенi законами України та покладенi на Держекоiнспекцiю України Президентом України.

     5. Держекоiнспекцiя з метою органiзацiї своєї дiяльностi:

     5.1. Забезпечує в межах повноважень здiйснення заходiв щодо запобiгання корупцiї i контроль за їх здiйсненням у Держекоiнспекцiї.

     5.2. Забезпечує ефективне, результативне i цiльове використання бюджетних коштiв.

     5.3. Органiзовує планово-фiнансову роботу в Держекоiнспекцiї, здiйснює контроль за використанням фiнансових i матерiальних ресурсiв, забезпечує органiзацiю та вдосконалення бухгалтерського облiку.

     5.4. Органiзовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенцiї Держекоiнспекцiї, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

     5.5. Реалiзовує у межах своїх повноважень державну полiтику у сферi охорони державної таємницi та iнформацiї з обмеженим доступом, що є власнiстю держави, здiйснює в установленому порядку контроль за станом охорони та збереження такої iнформацiї в Держекоiнспекцiї.

     5.6. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобiлiзацiйної пiдготовки та мобiлiзацiї.

     5.7. Органiзовує роботу з укомплектування, зберiгання, облiку та використання архiвних документiв у Держекоiнспекцiї вiдповiдно до встановлених правил.

     5.8. Забезпечує доступ до публiчної iнформацiї, що знаходиться у її володiннi.

     6. Держекоiнспекцiя для виконання покладених на неї завдань має право:

     6.1. Залучати до виконання окремих робiт, участi у вивченнi окремих питань учених i фахiвцiв, спецiалiстiв органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ, органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками), представникiв iнститутiв громадянського суспiльства.

     6.2. Одержувати в установленому законом порядку iнформацiю, документи i матерiали вiд державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй усiх форм власностi та їх посадових осiб.

     6.3. Скликати наради, утворювати консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи i служби (ради, комiсiї, колегiї, робочi групи тощо) для сприяння виконанню покладених на Держекоiнспекцiю завдань.

     6.4. Проводити перевiрки з питань, що належать до її компетенцiї, видавати за їх результатами обов'язковi для виконання приписи, розпорядження.

     6.5. Зупиняти транспортнi (в тому числi плавучi) засоби та проводити їх огляд, огляд знарядь добування об'єктiв рослинного та тваринного свiту (в тому числi водних живих ресурсiв) у мiсцях їх добування, зберiгання, перероблення та реалiзацiї.

     6.6. Оглядати в пунктах пропуску через державний кордон, на митницях призначення та вiдправлення транспортнi засоби у порядку, визначеному законодавством, з метою виявлення екологiчно небезпечних i заборонених до вивезення з України та ввезення в Україну вантажiв.

     6.7. Перевiряти документи на право спецiального використання природних ресурсiв (дозволи, лiцензiї, сертифiкати, висновки, рiшення, лiмiти, квоти, погодження, свiдоцтва).

     6.8. Вимагати затримання у встановленому законом порядку будь-яких суден, кораблiв та iнших плавучих об'єктiв, що перебувають у внутрiшнiх морських водах i територiальному морi та виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, незалежно вiд форм власностi та господарювання для з'ясування причин та обставин скидання або втрат речовин, шкiдливих для водних об'єктiв та водних живих ресурсiв, здiйснювати перевiрки правильностi реєстрацiї у суднових документах операцiй з цими речовинами.

     6.9. Виконувати вiдбiр проб та iнструментально-лабораторнi вимiрювання показникiв складу i властивостей викидiв стацiонарних та пересувних джерел забруднення атмосферного повiтря, ґрунтiв, вод (поверхневих, морських, лляльних, зворотних та баластних (крiм iзольованого баласту)), вимiрювання показникiв складу та властивостей пiдземних вод у пробах iз спостережувальних свердловин на об'єктах, що обстежуються, та вимiрювання екологiчних показникiв нафтопродуктiв (бензину автомобiльного та дизельного палива), якi реалiзуються шляхом оптової та роздрiбної торгiвлi суб'єктами господарювання.

(пiдпункт 6.9 пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 10.07.2014р. N 216, вiд 18.03.2015р. N 82)

     6.10. Здiйснювати вiдповiдно до законодавства фотографування, звукозапис, кiно- i вiдеозйомку як допомiжний засiб для запобiгання та розкриття порушень вимог законодавства про охорону, використання та вiдтворення тваринного свiту.

     6.11. Вилучати в установленому порядку в осiб знаряддя добування об'єктiв тваринного свiту (в тому числi водних живих ресурсiв), транспортнi (в тому числi плавучi) засоби, обладнання та предмети, що є знаряддям добування об'єктiв тваринного свiту (в тому числi водних живих ресурсiв), незаконно добутi природнi ресурси i продукцiю, що з них вироблена, а також вiдповiднi документи (лiцензiї, дозволи тощо).

     6.12. Розраховувати розмiр збиткiв, заподiяних державi внаслiдок порушення природоохоронного законодавства, та пред'являти претензiї.

     6.13. Викликати громадян для одержання усних та письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства про охорону, використання та вiдтворення тваринного свiту.

     6.14. Доставляти осiб, якi вчинили порушення вимог законодавства про охорону, використання та вiдтворення тваринного свiту, до органiв внутрiшнiх справ, органiв Державної прикордонної служби України або виконавчих органiв мiсцевих рад, якщо особу порушника неможливо встановити на мiсцi вчинення правопорушення.

     6.15. Приймати рiшення про обмеження чи зупинення (тимчасово) дiяльностi пiдприємств i об'єктiв незалежно вiд їх пiдпорядкування та форми власностi, якщо їх експлуатацiя здiйснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволiв на використання природних ресурсiв, з перевищенням нормативiв гранично допустимих викидiв впливу фiзичних та бiологiчних факторiв i лiмiтiв скидiв забруднюючих речовин, за винятком суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi (iнвесторiв), що провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства про угоди щодо розподiлу продукцiї.

     6.16. Опломбовувати примiщення, устаткування, апаратуру пiдприємств, установ, органiзацiй та об'єктiв, стосовно яких було прийняте в установленому порядку рiшення про обмеження чи тимчасове зупинення їх дiяльностi.

     6.17. Приймати рiшення про вiдновлення дiяльностi пiдприємств, установ i органiзацiй та експлуатацiї об'єктiв, стосовно яких було прийняте в установленому порядку рiшення про обмеження чи тимчасове зупинення їх дiяльностi, пiсля усунення всiх виявлених порушень.

     6.18. Вживати в установленому порядку заходiв досудового врегулювання спорiв, виступати позивачем та вiдповiдачем у судах.

     6.19. Передавати до прокуратури, органiв досудового слiдства та органiв дiзнання матерiали про дiяння, в яких вбачаються ознаки злочину.

     6.20. Використовувати за погодженням iз органами внутрiшнiх справ спецiальнi транспортнi засоби, якi мають кольорографiчне забарвлення та напис з емблемою.

     6.21. Користуватися iнформацiйними базами даних державних органiв, державною системою урядового зв'язку та iншими технiчними засобами.

     7. Дiяльнiсть Держекоiнспекцiї поширюється на:

     7.1. Територiю вiд початку української частини рiчки Дунай до її гирла, що обмежується урiзом води рiчки Дунай, i далi вiд гирлової її частини на територiю завширшки сто метрiв вiд урiзу води вздовж Чорного та Азовського морiв, навколо їх заток та лиманiв, навколо Кримського пiвострову, до державного кордону України з Росiйською Федерацiєю (Новоазовський район Донецької областi).

     7.2. Усi об'єкти, розташованi в зонi дiяльностi Держекоiнспекцiї, та всi українськi й iноземнi судна, кораблi та iншi плавучi об'єкти та засоби i морськi споруди незалежно вiд форм власностi та пiдпорядкування, дiяльнiсть яких вiдбувається у внутрiшнiх морських водах, територiальному морi, виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України та на континентальному шельфi України.

     7.3. Морськi порти та портовi пункти, рiчковi порти та портовi пункти, якi розташованi в акваторiї морських портiв; морськi причали (елiнги) яхт-клубiв; суднобудiвнi та судноремонтнi пiдприємства; береговi об'єкти (у тому числi тi, що належать Мiнiстерству оборони України, органам внутрiшнiх справ, Службi безпеки України, органам Державної прикордонної служби України, використовуються iноземними державами); морськi споруди; пiдприємства, господарська дiяльнiсть яких пов'язана з виловом та переробкою водних живих ресурсiв, а також господарська дiяльнiсть яких має вплив на морське середовище та безпосередньо або опосередковано пов'язана з дiяльнiстю морських портiв та портових пунктiв, рiчкових портiв та портових пунктiв, суднобудiвних та судноремонтних пiдприємств, якi розташованi в акваторiї морських портiв.

     7.4. Внутрiшнi морськi води, територiальне море, виключну (морську) економiчну зону України, континентальний шельф України та лимани.

     Розподiл функцiй на морському середовищi здiйснюється на пiдставi наказу Держекоiнспекцiї України та Положення по кожнiй окремiй морськiй екологiчнiй iнспекцiї.

     8. Об'єктами контролю Держекоiнспекцiї є:

     8.1. Усi українськi та iноземнi судна, кораблi та iншi плавучi об'єкти, а також засоби i морськi споруди незалежно вiд форм власностi та пiдпорядкування, дiяльнiсть яких вiдбувається у внутрiшнiх морських водах, територiальному морi, виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України та на континентальному шельфi України.

     8.2. Морськi порти та портовi пункти, рiчковi порти та портовi пункти, суднобудiвнi та судноремонтнi пiдприємства, якi розташованi в акваторiї морських портiв; кораблi, судна, iншi плавучi об'єкти та засоби, береговi об'єкти (у тому числi тi, що належать Мiнiстерству оборони України, органам внутрiшнiх справ, Службi безпеки України, Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України); морськi причали (елiнги) яхт-клубiв; морськi споруди; пiдприємства, господарська дiяльнiсть яких:

     пов'язана з виловом та переробкою водних живих ресурсiв;

     має вплив на морське середовище та безпосередньо або опосередковано пов'язана з дiяльнiстю морських портiв та портових пунктiв, рiчкових портiв та портових пунктiв, суднобудiвних та судноремонтних пiдприємств, якi розташованi в акваторiї морських портiв;

     може чинити негативний вплив на морське середовище, зокрема скидання стiчних вод у морськi води, затоки або лимани, рiки, що мають зв'язок з морем у зонi дiяльностi Держекоiнспекцiї.

     9. Держекоiнспекцiя пiд час виконання покладених на неї завдань взаємодiє з Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевими державними адмiнiстрацiями та органами мiсцевого самоврядування, а також пiдприємствами, установами, органiзацiями на вiдповiднiй територiї.

     10. Держекоiнспекцiя у межах своїх повноважень, на основi i на виконання Конституцiї та законiв України, актiв i доручень Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв, наказiв, розпоряджень та доручень Держекоiнспекцiї України видає накази органiзацiйно-розпорядчого характеру, якi пiдписує начальник Держекоiнспекцiї.

     Акти Держекоiнспекцiї можуть бути скасованi Головою Держекоiнспекцiї України повнiстю чи в окремiй частинi, у тому числi за дорученням Мiнiстра екологiї та природних ресурсiв, а також Мiнiстром екологiї та природних ресурсiв у разi вiдмови Голови Держекоiнспекцiї України скасувати такий акт.

     11. Держекоiнспекцiю очолює начальник, який призначається на посаду за погодженням з Мiнiстром екологiї та природних ресурсiв та головою мiсцевої державної адмiнiстрацiї та звiльняється з посади Головою Держекоiнспекцiї України за погодженням з Мiнiстром екологiї та природних ресурсiв.

     Начальник Держекоiнспекцiї за посадою є Головним державним iнспектором з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря, Азовського моря та Азовського i Чорного морiв.

     Начальник Держекоiнспекцiї має двох заступникiв, у тому числi одного першого.

     Перший заступник, заступник начальника Держекоiнспекцiї призначаються на посади та звiльняються з посад Головою Держекоiнспекцiї України за погодженням з Мiнiстром екологiї та природних ресурсiв.

     12. Начальник Держекоiнспекцiї:

     12.1. Очолює Держекоiнспекцiю, здiйснює керiвництво її дiяльнiстю, несе персональну вiдповiдальнiсть за органiзацiю та результати її дiяльностi.

     12.2. Органiзовує та забезпечує виконання Держекоiнспекцiєю Конституцiї та законiв України, актiв i доручень Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв органiзацiйно-розпорядчого характеру, доручень Мiнiстра екологiї та природних ресурсiв, його першого заступника та заступника - керiвника апарату, наказiв, розпоряджень Держекоiнспекцiї України, доручень Голови Держекоiнспекцiї України.

     12.3. Вносить Головi Держекоiнспекцiї України пропозицiї щодо прiоритетiв роботи Держекоiнспекцiї i шляхiв виконання покладених на неї завдань, подає на затвердження плани роботи Держекоiнспекцiї (рiчнi, квартальнi).

     12.4. Звiтує перед Головою Держекоiнспекцiї України про виконання покладених на Держекоiнспекцiю завдань та планiв роботи.

     12.5. Здiйснює добiр кадрiв у Держекоiнспекцiю, формує кадровий резерв на вiдповiднi посади (крiм своїх заступникiв).

     12.6. Подає Головi Держекоiнспекцiї України на затвердження структуру Держекоiнспекцiї, затверджує положення про структурнi пiдроздiли Держекоiнспекцiї i посадовi iнструкцiї працiвникiв.

     12.7. Призначає на посади та звiльняє з посад керiвникiв i заступникiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв Держекоiнспекцiї, iнших державних службовцiв та працiвникiв Держекоiнспекцiї, присвоює їм ранги державних службовцiв, приймає рiшення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi (крiм своїх заступникiв).

     12.8. Подає Головi Держекоiнспекцiї України на затвердження штатний розпис i кошторис Держекоiнспекцiї.

     12.9. Розподiляє обов'язки мiж своїми заступниками.

     12.10. Проводить особистий прийом громадян.

     12.11. Скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенцiї Держекоiнспекцiї.

     12.12. Органiзовує роботу з пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв.

     12.13. Дає у межах повноважень обов'язковi для виконання державними службовцями i працiвниками Держекоiнспекцiї доручення.

     12.14. Порушує в установленому порядку перед Головою Держекоiнспекцiї України питання про присвоєння рангiв державних службовцiв своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до вiдповiдальностi.

     12.15. Пiдписує накази Держекоiнспекцiї.

     12.16. Здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законодавства.

     Начальник Держекоiнспекцiї пiдзвiтний та пiдконтрольний вiдповiдно Головi Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим щодо повноважень органiв виконавчої влади, наданих законом Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, та головам мiсцевих державних адмiнiстрацiй з питань здiйснення повноважень мiсцевих державних адмiнiстрацiй.

     13. Перший заступник, заступник начальника Держекоiнспекцiї за посадою є вiдповiдно першим заступником та заступником Головного державного iнспектора з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря, Азовського моря та Азовського i Чорного морiв.

     Посадовi особи iнспекторського складу - керiвники структурних пiдроздiлiв Держекоiнспекцiї та їх заступники за посадою є старшими державними iнспекторами з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря, Азовського моря та Азовського i Чорного морiв, головнi та провiднi спецiалiсти - державними iнспекторами з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря, Азовського моря та Азовського i Чорного морiв.

     Головний державний iнспектор з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря, Азовського моря та Азовського i Чорного морiв, його заступники приймають рiшення про обмеження та тимчасове зупинення дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй та експлуатацiю об'єктiв, за винятком суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi (iнвесторiв), що провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства про угоди щодо розподiлу продукцiї, у разi порушення ними вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища та приймають рiшення про вiдновлення їх дiяльностi (експлуатацiї) пiсля усунення допущених порушень.

     14. У Держекоiнспекцiї для погодженого вирiшення питань, що належать до її компетенцiї, обговорення найважливiших напрямiв дiяльностi може утворюватися колегiя.

     Рiшення колегiї можуть бути реалiзованi шляхом видання наказу Держекоiнспекцiї.

     Для розгляду наукових рекомендацiй та проведення фахових консультацiй з основних питань дiяльностi у Держекоiнспекцiї можуть утворюватися iншi постiйнi або тимчасовi консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи.

     Рiшення про утворення чи лiквiдацiю колегiї, iнших постiйних або тимчасових консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв, їх кiлькiсний i персональний склад, положення про них затверджуються начальником Держекоiнспекцiї.

     15. Державнi iнспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря, Азовського моря та Азовського i Чорного морiв надiляються вiдповiдно до законодавства правом носiння форми встановленого зразка та носiння, зберiгання i застосування зброї.

     16. Посадовi особи iнспекторського складу Чорного моря, Азовського моря та Азовського i Чорного морiв за наказом чи розпорядженням Голови Держекоiнспекцiї України можуть здiйснювати державний нагляд (контроль) на територiї, не вiднесенiй до їх повноважень.

     17. Держекоiнспекцiї дiють на пiдставi положень, що затверджуються вiдповiдно до цього Положення Головою Держекоiнспекцiї України.

     18. Держекоiнспекцiя утримується за рахунок державного бюджету.

     Чисельнiсть державних службовцiв та працiвникiв Держекоiнспекцiї затверджує Голова Держекоiнспекцiї України в межах граничної чисельностi працiвникiв, визначеної Кабiнетом Мiнiстрiв України для територiальних органiв Держекоiнспекцiї України.

     Структура Держекоiнспекцiї затверджується Головою Держекоiнспекцiї України за погодженням iз Мiнiстром екологiї та природних ресурсiв.

     Штатний розпис та кошторис Держекоiнспекцiї затверджуються Головою Держекоiнспекцiї України.

     19. Територiальнi органи Держекоiнспекцiї утворюються у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України "Про центральнi органи виконавчої влади".

     20. Держекоiнспекцiя є юридичною особою, має самостiйний баланс, печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, емблему, власнi бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Директор Юридичного департаменту Д. Роменський
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.