ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

     1) частину першу статтi 41 доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) припинення повноважень посадових осiб";

     2) статтю 44 доповнити словами i цифрами "у разi припинення трудового договору з пiдстав, зазначених у пунктi 5 частини першої статтi 41, - у розмiрi не менше нiж шестимiсячний середнiй заробiток";

     3) частину четверту статтi 130 викласти в такiй редакцiї:

     "На працiвникiв не може бути покладена вiдповiдальнiсть за шкоду, яка вiдноситься до категорiї нормального виробничо-господарського ризику, а також за шкоду, заподiяну працiвником, що перебував у станi крайньої необхiдностi. Вiдповiдальнiсть за не одержаний пiдприємством, установою, органiзацiєю прибуток може бути покладена лише на працiвникiв, що є посадовими особами";

     4) частину першу статтi 132 пiсля слова "працiвники" доповнити словами "крiм працiвникiв, що є посадовими особами";

     5) у пунктi 2 статтi 133 пiсля слiв "зайвими грошовими виплатами" доповнити словом "працiвникам", а слова "випусковi недоброякiсної продукцiї, розкраданню, знищенню i зiпсуттю матерiальних, грошових чи культурних цiнностей" виключити.

     2. У частинi четвертiй статтi 89 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144) слова "та установчими документами товариства" виключити.

     3. Частину третю статтi 99 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) викласти в такiй редакцiї:

     "3. Повноваження члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час припиненi або вiн може бути тимчасово вiдсторонений вiд виконання своїх повноважень".

     4. У частинi третiй статтi 51 Закону України "Про акцiонернi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384; 2011 р., N 35, ст. 344) слова "виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв наглядової ради визначаються" замiнити словами "членiв наглядової ради та виплати їм винагороди визначається".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
13 травня 2014 року
N 1255-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.