ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування iнвестицiйної дiяльностi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пунктi 14.1 статтi 14:

     у пiдпунктi 14.1.83:

     в абзацi другому слова "(далi - iнвестор (оператор)" виключити;

     в абзацi третьому слова "iнвестор чи" виключити;

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "У статтях цього Кодексу, якими регулюється оподаткування при виконаннi угоди про розподiл продукцiї, пiд термiном "iнвестор (оператор)" розумiється "iнвестор" при виконаннi угоди про розподiл продукцiї за участю одного iнвестора та "iнвестор та/або оператор" - при виконаннi багатосторонньої угоди про розподiл продукцiї за участю кiлькох iнвесторiв залежно вiд умов такої багатосторонньої угоди";

     у пiдпунктi "ґ" пiдпункту 14.1.139 слова "iнвестор та/або iнвестор (оператор)" замiнити словами "iнвестор (оператор)".

     2. В абзацi одинадцятому пункту 335.2 статтi 335 слово "обов'язки" замiнити словами "права та обов'язки", а слова "на iнвестора (оператора)" замiнити словами "на оператора, а в частинi податку на додану вартiсть - на кожного iнвестора та/або на оператора".

     3. У статтi 337:

     у пунктi 337.1 слова "iнвестором або iнвесторами" замiнити словами "iнвестором (оператором)";

     у пунктi 337.3:

     в абзацi першому слова "iнвестор та/або" виключити;

     пiсля абзацу першого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "При цьому, якщо багатостороння угода про розподiл продукцiї передбачає можливiсть реєстрацiї не лише оператора, але й iнвесторiв як платникiв податку на додану вартiсть за угодою, такi iнвестори мають подати реєстрацiйнi заяви в одному звiтному (податковому) перiодi до 10 числа календарного мiсяця, що слiдує за мiсяцем, у якому iнвесторами було прийнято рiшення про реєстрацiю.

     Якщо з'являється новий iнвестор за багатосторонньою угодою про розподiл продукцiї, за якою всi iнвестори, якi не дiють як оператори, вже зареєстрованi як платники податку на додану вартiсть, такий новий iнвестор зобов'язаний подати реєстрацiйну заяву для реєстрацiї платником податку на додану вартiсть за угодою до 10 числа календарного мiсяця, що слiдує за мiсяцем, у якому така особа набула прав та обов'язкiв iнвестора.

     Оператор зобов'язаний повiдомити контролюючi органи за своїм мiсцем облiку та за мiсцем облiку вiдповiдних iнвесторiв про прийняття рiшення про реєстрацiю всiх iнвесторiв як платникiв податку на додану вартiсть за угодою протягом 10 календарних днiв пiсля прийняття такого рiшення".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом п'ятим;

     пункт 337.4 викласти в такiй редакцiї:

     "337.4. Оператор за багатосторонньою угодою про розподiл продукцiї включає до складу податкового кредиту суми податку, сплаченi (нарахованi) будь-яким iнвестором (оператором) за угодою у зв'язку з придбанням або виготовленням товарiв/послуг, основних засобiв, на пiдставi наданих iнвесторами чи оператором податкових накладних, виданих постачальниками, придбання яких здiйснено вiдповiдно до програм i планiв, затверджених у порядку, визначеному угодами про розподiл продукцiї.

     Якщо згiдно з багатосторонньою угодою про розподiл продукцiї приймається вiдповiдне рiшення, то оператор, який вiдповiдно до цього пункту має право на включення до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку, може визначити частку залишку вiд'ємного значення рiзницi мiж сумою податкових зобов'язань та сумою податкового кредиту, накопиченого за результатами попереднiх звiтних (податкових) перiодiв, яку мають право вiдобразити у податкових декларацiях iнвестори, в пропорцiях, визначених вiдповiдно до угоди, за умови, що кожен iнвестор зареєстрований як платник податку на додану вартiсть. У такому разi:

     а) у звiтному (податковому) перiодi оператор збiльшує свої податковi зобов'язання у розмiрi вiдповiдної частки такого вiд'ємного значення, вiдображеного в податковiй декларацiї оператора за попереднiй звiтний (податковий) перiод, та надсилає вiдповiдному iнвестору податкову накладну на вiдповiдну суму податку, яка заповнюється в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом Кодексу, а також повiдомляє про такий розподiл контролюючi органи за мiсцем облiку оператора та за мiсцем облiку кожного iнвестора, якому була виписана податкова накладна, протягом 10 календарних днiв пiсля виписки вiдповiдних накладних.

     Така податкова накладна пiдлягає обов'язковiй реєстрацiї оператором в Єдиному реєстрi податкових накладних;

     б) iнвестор має право вiдобразити податковий кредит у сумi, зазначенiй в податковiй накладнiй, що виписана оператором, у податковiй декларацiї за звiтний (податковий) перiод, у якому було виписано податкову накладну, або в будь-якому наступному звiтному (податковому) перiодi, але не пiзнiше 90 календарних днiв з дати виписки вiдповiдної податкової накладної.

     Якщо за результатами податкової перевiрки або внаслiдок самостiйного виправлення помилок оператором сума вiд'ємного значення оператора з податку на додану вартiсть, що була передана згiдно з вимогами цього пункту, зменшується, то:

     а) оператор вiдповiдно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами поточного звiтного (податкового) перiоду та надсилає iнвестору розрахунок коригування податку;

     б) iнвестор вiдповiдно зменшує суму податкового кредиту за результатами звiтного (податкового) перiоду, в якому отриманий розрахунок коригування податку, за умови, що вiн збiльшив податковий кредит на пiдставi вiдповiдної податкової накладної.

     При вiд'ємному значеннi суми податку на додану вартiсть, розрахованої вiдповiдно до цього Кодексу, така сума пiдлягає вiдшкодуванню iнвестору (оператору) в порядку та строки, передбаченi угодою про розподiл продукцiї, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України. При цьому iнвестор (оператор) має право на автоматичне бюджетне вiдшкодування такої суми в повному обсязi".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм абзацу чотирнадцятого пункту 3 роздiлу I (в частинi реєстрацiї податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних) та пункту 2 цього роздiлу, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2015 року.

     2. Внести змiни до пiдпункту 13 пункту 1 роздiлу I Закону України вiд 31 липня 2014 року N 1621-VII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України" такi змiни:

     абзац одинадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "пункти 200.6 i 200.22 виключити";

     в абзацi двадцять першому слова "у дванадцять разiв" замiнити словами "у три рази";

     в абзацi двадцять другому слова "та/або" замiнити словом "або".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiдностi iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 жовтня 2014 року
N 1690-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.