ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток пiдприємств та податку на додану вартiсть у разi застосування податкового компромiсу

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Роздiл XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) доповнити пiдроздiлом 92 такого змiсту:

"Пiдроздiл 92. Особливостi уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток пiдприємств та податку на додану вартiсть пiд час застосування податкового компромiсу

     1. Податковий компромiс - це режим звiльнення вiд юридичної вiдповiдальностi платникiв податкiв та/або їх посадових (службових) осiб за заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток пiдприємств та/або податку на додану вартiсть за будь-якi податковi перiоди до 1 квiтня 2014 року з урахуванням строкiв давностi, встановлених статтею 102 цього Кодексу. Платник податкiв, який вирiшив скористатися процедурою податкового компромiсу, пiд час дiї податкового компромiсу за такi податковi перiоди має право подати вiдповiднi уточнюючi розрахунки податкових зобов'язань з податку на прибуток пiдприємств та/або податку на додану вартiсть, в яких визначає суму завищення витрат, що враховуються при визначеннi об'єкта оподаткування податком на прибуток пiдприємств та/або суму завищення податкового кредиту з податку на додану вартiсть.

     Уточнюючi розрахунки податкових зобов'язань з податку на прибуток пiдприємств та/або податку на додану вартiсть подаються за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики. Разом з уточнюючим розрахунком подається перелiк (опис) господарських операцiй, щодо яких здiйснено уточнення показникiв податкової декларацiї.

     На випадки подання уточнюючих розрахункiв податкових зобов'язань вiдповiдно до цього пiдроздiлу не поширюються норми статтi 50 цього Кодексу.

     При складаннi уточнюючих розрахункiв податкових зобов'язань для застосування податкового компромiсу не враховуються суми коригувань податкового кредиту з податку на додану вартiсть та/або витрат, що враховуються при обчисленнi об'єкта оподаткування податком на прибуток, вiдображенi в уточнюючих розрахунках, якi одночасно вiдповiдають таким умовам:

     1) поданi в порядку, встановленому статтею 50 цього Кодексу, пiсля 1 квiтня 2014 року;

     2) уточнюють показники податкових декларацiй за звiтнi (податковi) перiоди, що передували 1 квiтню 2014 року;

     3) за результатами подання таких уточнюючих розрахункiв було зменшено податкове зобов'язання (збiльшено вiд'ємне значення) з податку на прибуток або податку на додану вартiсть за такi звiтнi (податковi) перiоди.

     У платника податкiв за результатами застосування податкового компромiсу не можуть виникати або збiльшуватися помилково та/або надмiру сплаченi грошовi зобов'язання.

     2. Сума заниженого податкового зобов'язання з податку на прибуток пiдприємств та/або податку на додану вартiсть сплачується в розмiрi 5 вiдсоткiв такої суми. При цьому 95 вiдсоткiв суми заниженого податкового зобов'язання з податку на прибуток пiдприємств та/або податку на додану вартiсть вважаються погашеними, штрафнi санкцiї не застосовуються, пеня не нараховується.

     Сума погашеного податкового зобов'язання з податку на прибуток та/або податку на додану вартiсть в розмiрi 95 вiдсоткiв внаслiдок застосування податкового компромiсу не враховується для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток пiдприємств.

     3. Процедура досягнення податкового компромiсу триває не бiльше нiж 70 календарних днiв з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку.

     Подання платником податкiв уточнюючого розрахунку за перiоди, щодо яких не була проведена документальна перевiрка, може бути пiдставою для проведення документальної позапланової перевiрки згiдно з процедурою податкового компромiсу.

     Протягом 10 робочих днiв з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку, контролюючий орган приймає рiшення щодо необхiдностi проведення документальної позапланової перевiрки, про що повiдомляє платника податкiв вiдповiдно до статтi 42 цього Кодексу.

     Документальна позапланова перевiрка проводиться виключно з питань, якi стосуються витрат, що враховуються при визначеннi об'єкта оподаткування податком на прибуток пiдприємств та/або суми завищення податкового кредиту з податку на додану вартiсть, у межах процедури досягнення податкового компромiсу.

     Якщо контролюючий орган повiдомив платника податкiв про вiдсутнiсть необхiдностi проведення документальної позапланової перевiрки, сума задекларованих зобов'язань вважається узгодженою.

     У разi прийняття рiшення про необхiднiсть проведення документальної позапланової перевiрки контролюючий орган проводить таку перевiрку та за її результатами:

     1) приймає податкове повiдомлення-рiшення у разi виявлення порушень платником податкiв вимог податкового законодавства, сплата грошового зобов'язання за яким здiйснюється у розмiрi, передбаченому пунктом 2 цього пiдроздiлу;

     2) складає довiдку у разi вiдсутностi таких порушень, що пiдтверджує правомiрнiсть визначення сум податкових зобов'язань в уточнюючому розрахунку.

     Податкове повiдомлення-рiшення або довiдку контролюючий орган направляє платнику податкiв у порядку, передбаченому статтями 42 та 58 цього Кодексу.

     4. Уточнення платником податкiв податкових зобов'язань шляхом подання уточнюючого розрахунку згiдно iз цим пiдроздiлом не впливає на розмiр податкових зобов'язань його контрагентiв.

     5. Платник податкiв сплачує податковi зобов'язання, визначенi в уточнюючому розрахунку та/або податковому повiдомленнi-рiшеннi, у розмiрi, передбаченому пунктом 2 цього пiдроздiлу, протягом 10 календарних днiв з дня, наступного за днем узгодження. Днем узгодження вважається день отримання повiдомлення контролюючого органу про вiдсутнiсть необхiдностi проведення документальної позапланової перевiрки, а в разi прийняття рiшення про необхiднiсть проведення документальної позапланової перевiрки - день отримання довiдки, що пiдтверджує правомiрнiсть визначення сум податкових зобов'язань в уточнюючому розрахунку, або день отримання податкового повiдомлення-рiшення, прийнятого за результатами такої перевiрки.

     6. У разi якщо платник податкiв розпочинає процедуру адмiнiстративного та/або судового оскарження податкового повiдомлення-рiшення, прийнятого контролюючим органом за результатами документальної позапланової перевiрки згiдно iз цим пiдроздiлом, податковий компромiс не застосовується.

     7. Процедура податкового компромiсу, встановлена цим пiдроздiлом, поширюється також на неузгодженi суми податкових зобов'язань з податку на прибуток пiдприємств та/або податку на додану вартiсть, визначенi у податкових повiдомленнях-рiшеннях, щодо яких триває процедура судового та/або адмiнiстративного оскарження, а також на випадки, коли платник податкiв отримав податкове повiдомлення-рiшення, за яким податковi зобов'язання не узгодженi вiдповiдно до норм цього Кодексу. Досягнення податкового компромiсу у такому разi здiйснюється за заявою платника податкiв у письмовiй формi до контролюючого органу про намiр досягнення податкового компромiсу. У таких випадках днем узгодження платником податкiв податкових зобов'язань, визначених у податковому повiдомленнi-рiшеннi, є день подання такої заяви до вiдповiдного контролюючого органу. У разi несплати платником податкiв такого податкового зобов'язання у сумi, визначенiй пунктом 2 цього пiдроздiлу, таке податкове зобов'язання вважається неузгодженим.

     Процедура податкового компромiсу щодо розмiру та строкiв сплати заниженого податкового зобов'язання з податку на прибуток пiдприємств та/або податку на додану вартiсть, встановлена цим пiдроздiлом, поширюється також на випадки, коли у платника податкiв незалежно вiд процедури податкового компромiсу за рiшенням контролюючого органу розпочата документальна перевiрка або складено акт за наслiдками такої перевiрки. У таких випадках платник податкiв має право подати до контролюючого органу, який призначив документальну перевiрку або склав акт за результатами такої перевiрки, вiдповiднi уточнюючi розрахунки податкових зобов'язань до податкових декларацiй за звiтнi податковi перiоди в порядку, визначеному пунктом 1 цього пiдроздiлу.

     8. Податковий компромiс вважається досягнутим пiсля сплати платником податкiв узгоджених податкових зобов'язань згiдно iз цим пiдроздiлом.

     Пiсля досягнення податкового компромiсу згiдно iз цим пiдроздiлом такi зобов'язання не пiдлягають оскарженню та їх розмiр не може бути змiнений в iнших податкових перiодах.

     9. У разi досягнення податкового компромiсу перевiрки щодо податку на прибуток пiдприємств та/або податку на додану вартiсть за уточненими операцiями у наступних перiодах за зазначеними податками контролюючими органами не проводяться.

     10. Дiяння, вчинене платником податкiв або його посадовими (службовими) особами, що призвело до заниження його податкових зобов'язань з податку на прибуток пiдприємств та/або податку на додану вартiсть, якщо такi податковi зобов'язання уточненi за процедурами застосування податкового компромiсу та сплаченi до бюджетiв, не вважається умисним ухиленням вiд сплати податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв).

     11. Податковий компромiс з урахуванням строкiв давностi вiдповiдно до статтi 102 цього Кодексу застосовується до правовiдносин, що виникли до 1 квiтня 2014 року, та поширюється виключно на податковi зобов'язання з податку на прибуток пiдприємств та/або податку на додану вартiсть незалежно вiд того, проводилися перевiрки контролюючих органiв чи нi за такi перiоди.

     12. Платники податкiв з метою застосування податкового компромiсу мають право подати уточнюючi розрахунки або заяви вiдповiдно до положень цього пiдроздiлу протягом 90 календарних днiв з дня набрання чинностi цим пiдроздiлом".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. До затвердження форми уточнюючого розрахунку для застосування податкового компромiсу платник податкiв має право подати уточнюючий розрахунок за дiючою на час подання формою як окремий документ з поясненням мотивiв його подання для застосування податкового компромiсу та з перелiком (описом) операцiй, щодо яких здiйснено уточнення показникiв податкової декларацiї.

     3. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) статтю 1631 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Дiї, передбаченi частинами першою i другою цiєї статтi, не вважаються порушенням платником податкiв встановленого порядку ведення податкового облiку, якщо платник податкiв досяг податкового компромiсу вiдповiдно до пiдроздiлу 92 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України";

     2) статтю 212 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Дiяння, передбаченi частинами першою - третьою цiєї статтi, не вважаються умисним ухиленням вiд сплати податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), якщо платник податкiв досяг податкового компромiсу вiдповiдно до пiдроздiлу 92 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України";

     3) роздiл VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446) доповнити пунктом 112 такого змiсту:

     "112. Пiдставою для примирення сторiн на будь-якiй стадiї процесу є досягнення податкового компромiсу щодо сплати податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть та податку на прибуток пiдприємств вiдповiдно до пiдроздiлу 92 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України";

     4) у статтi 284 Кримiнального процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     частину першу доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) стосовно податкових зобов'язань особи, яка вчинила дiї, передбаченi статтею 212 Кримiнального кодексу України, досягнутий податковий компромiс вiдповiдно до пiдроздiлу 92 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України";

     частину другу доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3) досягнуто податковий компромiс у справах про кримiнальнi правопорушення, передбаченi статтею 212 Кримiнального кодексу України, вiдповiдно до пiдроздiлу 92 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України";

     абзац другий частини четвертої пiсля цифри "4" доповнити цифрою "9";

     абзац другий частини сьомої пiсля цифри "8" доповнити цифрою "9", а слово та цифру "пунктом 2" замiнити словом та цифрами "пунктами 2, 3".

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України в мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
25 грудня 2014 року
N 63-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.