ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України

     1. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такi змiни:

     1) пункт 165.1 статтi 165 доповнити пiдпунктом 165.1.56 такого змiсту:

     "165.1.56. сума (вартiсть) благодiйної допомоги, яка виплачена (надана) мiжнародними благодiйними органiзацiями (їх фiлiями, представництвами), перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, на користь:

     фiзичних осiб, якi мешкають (мешкали) на територiї населених пунктiв, де проводиться (проводилася) антитерористична операцiя (за винятком територiй, на яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють або здiйснюють не в повному обсязi свої повноваження), та/або вимушено покинули мiсце проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операцiї в таких населених пунктах та взятi у встановленому законодавством порядку на облiк у структурних пiдроздiлах з питань соцiального захисту населення районних, районних у м. Києвi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi утворення) рад;

     фiзичних осiб, якi мешкали на територiї Автономної Республiки Крим та вимушено покинули мiсце проживання у зв'язку з тимчасовою окупацiєю територiї України, визначеної Законом України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України", та взятi у встановленому законодавством порядку на облiк у структурних пiдроздiлах з питань соцiального захисту населення районних, районних у м. Києвi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi утворення) рад";

     2) у статтi 252:

     у пунктi 252.20:

     у таблицi позицiю

"природний газ, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi, видобутий з покладiв до 5000 метрiв 20,00"

     замiнити такою позицiєю:

"природний газ, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi, видобутий з покладiв до 5000 метрiв 70,00";

     слова i цифру у таблицi "залiзна руда1)" замiнити словами "залiзна руда", а примiтку до таблицi "1) До ставки застосовується коефiцiєнт, який дорiвнює частцi залiза в товарнiй продукцiї" виключити;

     у пунктi 252.22 доповнити таблицю такою позицiєю:

"Видобування запасiв природного газу, що не вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi, iз свердловин, у тому числi пiд час дослiдно-промислової експлуатацiї (геологiчного вивчення), якi внесенi до Державного реєстру нафтових та газових свердловин пiсля 1 серпня 2014 року (протягом двох рокiв з дати внесення таких свердловин до зазначеного Реєстру) 0,55";

     3) абзац шостий пункту 2561.3 статтi 2561 доповнити реченням такого змiсту: "При цьому незалежно вiд змiни тарифу ставка рентної плати за транзитне транспортування амiаку не повинна бути меншою 2,4 долара США за транзитне транспортування однiєї тонни амiаку за кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi вiдповiдних маршрутiв його транспортування";

     4) пункт 161 пiдроздiлу 10 роздiлу XX доповнити пiдпунктом 1.7 такого змiсту:

     "1.7. Звiльняються вiд оподаткування збором доходи, що згiдно з роздiлом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фiзичних осiб (не пiдлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крiм доходiв, зазначених у пiдпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.51, 165.1.52 пункту 165.1 статтi 165 цього Кодексу".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм абзацiв другого - шостого пiдпункту 2 пункту 1 цього Закону, якi набирають чинностi з 1 квiтня 2015 року.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 березня 2015 року
N 211-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.