КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 31 березня 2015 р. N 159


Про затвердження Положення про Державну службу експортного контролю України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 травня 2018 року N 372,
вiд 11 вересня 2019 року N 838

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Положення про Державну службу експортного контролю України, що додається.

     2. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 1999 р. N 1386 "Про колегiю Державної служби експортного контролю України".

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 31 березня 2015 р. N 159

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу експортного контролю України

(У текстi Положення слова "Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Перший-вiце-прем'єр-мiнiстр - Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 травня 2018 року N 372)

(У текстi Положення слова "Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Мiнiстр розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 вересня 2019 року N 838)

     1. Державна служба експортного контролю України (Держекспортконтроль) є центральним органом виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України через Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства i який реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю.

     2. Держекспортконтроль у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актами Кабiнету Мiнiстрiв України, iншими актами законодавства.

     3. Основними завданнями Держекспортконтролю є:

     1) реалiзацiя державної полiтики у сферi державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, подвiйного використання та iнших товарiв, щодо яких вiдповiдно до Закону України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання" можуть застосовуватися процедури державного експортного контролю (далi - товари), а також внесення на розгляд Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства пропозицiй щодо забезпечення її формування;

     2) забезпечення захисту нацiональних iнтересiв та змiцнення мiжнародного авторитету України пiд час здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв шляхом забезпечення виконання мiжнародних зобов'язань України, пов'язаних з нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобiв її доставки та обмеженням передач звичайних видiв озброєння для недопущення їх застосування у терористичних та iнших протиправних цiлях;

     3) надання у передбачених законом випадках адмiнiстративних послуг у сферi державного експортного контролю.

     4. Держекспортконтроль вiдповiдно до покладених на Службу завдань:

     1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенцiї Служби, розробляє пропозицiї щодо вдосконалення законодавчих актiв, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, нормативно-правових актiв мiнiстерств та в установленому порядку подає їх Мiнiстру розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства;

     2) проводить реєстрацiю суб'єктiв здiйснення мiжнародних передач товарiв та видає вiдповiднi посвiдчення про реєстрацiю;

     3) видає дозволи (висновки) на право здiйснення мiжнародних передач товарiв (експорт/iмпорт, тимчасове ввезення/вивезення, транзит) та здiйснює контроль за поданням суб'єктами здiйснення мiжнародних передач товарiв звiтiв про фактично здiйсненi експорт та iмпорт товарiв;

     4) видає висновки на право проведення переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) щодо здiйснення експорту товарiв, та здiйснює контроль за поданням суб'єктами здiйснення мiжнародних передач товарiв звiтiв про результати проведення переговорiв;

     5) видає мiжнароднi iмпортнi сертифiкати або iншi документи, якi мiстять державнi гарантiї щодо використання товарiв у заявлених цiлях;

     6) проводить атестацiю систем внутрiшньофiрмового експортного контролю, створених суб'єктами здiйснення мiжнародних передач товарiв, та видає вiдповiднi свiдоцтва про таку атестацiю;

     7) надає юридичним особам повноваження на провадження дiяльностi щодо попередньої iдентифiкацiї товарiв у сферi державного експортного контролю та видає вiдповiднi свiдоцтва;

     8) веде облiк суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, яким надано повноваження на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю, видає таким суб'єктам документи, що пiдтверджують наявнiсть зазначених повноважень, забезпечує контроль за здiйсненням суб'єктами наданих їм повноважень, готує пропозицiї щодо скасування в установленому порядку таких повноважень;

     9) проводить експертизу у сферi державного експортного контролю для вирiшення питання щодо можливостi надання вiдповiдних дозволiв, висновкiв чи мiжнародних iмпортних сертифiкатiв, можливостi проведення реєстрацiї суб'єктiв господарювання у Держекспортконтролi як суб'єктiв здiйснення мiжнародних передач товарiв або надання таким суб'єктам повноважень на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю;

     10) здiйснює контроль за справлянням плати за оформлення та видачу документiв про реєстрацiю суб'єктiв здiйснення мiжнародних передач товарiв, видачу дозволiв, висновкiв i мiжнародних iмпортних сертифiкатiв;

     11) проводить перевiрку щодо вiдповiдностi законодавству документiв, на пiдставi яких здiйснено мiжнародну передачу товарiв, доставку товарiв до кiнцевих споживачiв, а також кiнцевого використання товарiв у заявлених цiлях;

     12) проводить у передбачених законом випадках розслiдування, пов'язанi з порушенням суб'єктами здiйснення мiжнародних передач товарiв вимог законодавства у сферi державного експортного контролю, та за їх результатами притягує таких суб'єктiв до вiдповiдальностi у межах, визначених законом;

     13) здiйснює мiжнародне спiвробiтництво з вiдповiдними органами iноземних держав з питань експортного контролю, нерозповсюдження зброї масового знищення i засобiв її доставки та обмеження передач звичайних видiв озброєння;

     14) бере участь у роботi:

     мiжнародних органiзацiй та органiв мiжнародних режимiв експортного контролю, учасницею яких є Україна;

     мiжурядових комiсiй з питань вiйськово-технiчного спiвробiтництва;

     15) здiйснює заходи з виконання рiшень Ради Безпеки ООН щодо встановлення (скасування) ембарго на експорт товарiв;

     16) бере участь у забезпеченнi здiйснення заходiв з експортного контролю, передбачених Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, Конвенцiєю про заборону розробки, виробництва, накопичення i застосування хiмiчної зброї та про її знищення, Конвенцiєю про заборону розробки, виробництва та накопичення запасiв бактерiологiчної (бiологiчної) та токсинної зброї та про її знищення, iншими мiжнародними зобов'язаннями;

     17) здiйснює в установленому порядку обмiн iнформацiєю у сферi експортного контролю з вiдповiдними органами iноземних держав i мiжнародними органiзацiями;

     18) сприяє залученню технiчної, фiнансової та iнших видiв допомоги вiд iноземних держав i мiжнародних органiзацiй для вдосконалення нацiональної системи державного експортного контролю;

     19) готує вiдповiдно до законодавства пропозицiї щодо укладення та денонсацiї мiжнародних договорiв України, укладає у межах своїх повноважень мiжвiдомчi мiжнароднi договори України i забезпечує виконання зобов'язань України за мiжнародними договорами;

     20) забезпечує щорiчне iнформування Верховної Ради України про обсяги мiжнародних передач окремих категорiй озброєнь за формою, що використовується для подання вiдповiдної iнформацiї до ООН та ОБСЄ, а також про загальнi обсяги експорту Україною товарiв вiйськового призначення;

     21) надає МЗС та iншим державним органам у випадках, передбачених законом та iншими нормативно-правовими актами, вiдомостi про експорт та iмпорт окремих категорiй товарiв для iнформування мiжнародних органiзацiй вiдповiдно до мiжнародних зобов'язань України;

     22) здiйснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з дiяльнiстю Держекспортконтролю, забезпечує взаємодiю iз засобами масової iнформацiї та громадськiстю;

     23) забезпечує функцiонування автоматизованої системи державного експортного контролю;

     24) здiйснює iншi повноваження, визначенi законом.

     5. Держекспортконтроль з метою органiзацiї своєї дiяльностi:

     1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здiйснення заходiв щодо запобiгання корупцiї та контроль за їх здiйсненням в апаратi Держекспортконтролю;

     2) здiйснює у межах повноважень, передбачених законом, разом з вiдповiдними центральними органами виконавчої влади контроль за цiльовим та ефективним використанням державних коштiв, передбачених для реалiзацiї проектiв, виконання програм;

     3) здiйснює добiр кадрiв в апарат Держекспортконтролю на вiдповiднi посади, органiзовує роботу з пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв i працiвникiв апарату Держекспортконтролю;

(пiдпункт 3 пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.05.2018р. N 372)

     4) органiзовує планово-фiнансову роботу в апаратi Держекспортконтролю, здiйснює контроль за використанням фiнансових i матерiальних ресурсiв, забезпечує органiзацiю та вдосконалення бухгалтерського облiку;

     5) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалiзацiю державної полiтики стосовно державної таємницi, контроль за її збереженням в апаратi Держекспортконтролю;

     6) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобiлiзацiйної пiдготовки та мобiлiзацiйної готовностi держави;

     7) органiзовує ведення дiловодства та архiвне зберiгання документiв вiдповiдно до встановлених правил.

     6. Держекспортконтроль для виконання покладених на нього завдань має право:

     1) залучати в установленому порядку до участi у здiйсненнi заходiв державного експортного контролю iншi центральнi органи виконавчої влади, представництва України за кордоном та юридичних осiб, дiяльнiсть яких безпосередньо не пов'язана з державним експортним контролем, за згодою їх керiвникiв;

     2) залучати представникiв заiнтересованих центральних органiв виконавчої влади, пiдприємств, наукових установ та органiзацiй, а також їх об'єднань, у тому числi на договiрнiй основi, до складення спискiв товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання, опрацювання документiв, що розповсюджуються контактними пунктами мiжнародних режимiв експортного контролю;

     3) одержувати безоплатно вiд державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi, їх посадових осiб, а також громадян та громадських об'єднань iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi для виконання покладених на Службу завдань i функцiй;

     4) представляти Кабiнет Мiнiстрiв України за вiдповiдними дорученнями Уряду у мiжнародних органiзацiях та пiд час укладання мiжнародних договорiв з питань експортного контролю, нерозповсюдження зброї масового знищення i засобiв її доставки та обмеження передач звичайних видiв озброєння;

     5) скликати наради, утворювати комiсiї та робочi групи, проводити науковi конференцiї та семiнари з питань, що належать до компетенцiї Держекспортконтролю;

     6) користуватися вiдповiдними iнформацiйними базами даних державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, державною системою урядового зв'язку та iншими технiчними засобами.

     7. Держекспортконтроль пiд час виконання покладених на Службу завдань взаємодiє в установленому порядку з iншими державними органами, допомiжними органами i службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та iншими допомiжними органами, утвореними Кабiнетом Мiнiстрiв України, органами мiсцевого самоврядування, вiдповiдними органами iноземних держав i мiжнародних органiзацiй, громадськими об'єднаннями, профспiлками та органiзацiями роботодавцiв, а також пiдприємствами, установами та органiзацiями.

     8. Держекспортконтроль у межах повноважень, передбачених законом, на основi i на виконання Конституцiї та законiв України, актiв Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України та наказiв Мiнекономрозвитку видає накази органiзацiйно-розпорядчого характеру, органiзовує та контролює їх виконання.

     9. Держекспортконтроль очолює Голова, який призначається на посаду та звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за пропозицiєю Комiсiї з питань вищого корпусу державної служби.

     Комiсiя з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо кандидатури для призначення на посаду Голови Держекспортконтролю за результатами конкурсу вiдповiдно до законодавства про державну службу.

(пункт 9 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.05.2018р. N 372)

     10. Голова Держекспортконтролю:

     1) очолює Держекспортконтроль, здiйснює керiвництво його дiяльнiстю, представляє Держекспортконтроль у вiдносинах з iншими органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями в Українi та за її межами;

     2) вносить на розгляд Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства пропозицiї щодо забезпечення формування державної полiтики у сферi державного експортного контролю, зокрема розробленi Держекспортконтролем проекти законiв, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв Мiнекономрозвитку, а також позицiю щодо проектiв, розробниками яких є iншi мiнiстерства;

     3) органiзовує та контролює виконання в апаратi Держекспортконтролю вимог Конституцiї та законiв України, актiв Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України та наказiв мiнiстерств;

     4) подає Мiнiстру розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства для затвердження плани роботи Держекспортконтролю;

     5) звiтує перед Мiнiстром розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства про виконання планiв роботи Держекспортконтролю та покладених на Службу завдань, про усунення порушень i недолiкiв, виявлених пiд час проведення перевiрок дiяльностi Держекспортконтролю, а також про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб, винних у допущених порушеннях;

     6) забезпечує взаємодiю Держекспортконтролю з визначеним Мiнiстром розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства структурним пiдроздiлом апарату Мiнекономрозвитку;

     7) забезпечує додержання встановленого Мiнiстром розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства порядку обмiну iнформацiєю мiж Мiнекономрозвитку та Держекспортконтролем та вчаснiсть її подання;

     8) пiдпункт 8 пункту 10 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.05.2018р. N 372)

     9) затверджує розподiл обов'язкiв мiж своїми заступниками;

     10) забезпечує виконання наказiв та доручень Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства з питань, що належать до сфери дiяльностi Держекспортконтролю;

     11) затверджує положення про самостiйнi структурнi пiдроздiли апарату Держекспортконтролю;

     12) призначає на посаду та звiльняє з посади керiвникiв i заступникiв керiвникiв самостiйних структурних пiдроздiлiв апарату Держекспортконтролю та iнших державних службовцiв апарату Держекспортконтролю у порядку, передбаченому законодавством;

(пiдпункт 12 пункту 10 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.05.2018р. N 372)

     13) приймає на роботу та звiльняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працiвникiв апарату Держекспортконтролю;

     14) дає обов'язковi до виконання державними службовцями i працiвниками апарату Держекспортконтролю доручення;

     15) вирiшує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi державних службовцiв i працiвникiв апарату Держекспортконтролю, присвоює їм ранги державних службовцiв;

     16) вносить у встановленому порядку подання щодо представлення державних службовцiв i працiвникiв апарату Держекспортконтролю до вiдзначення державними нагородами;

     17) здiйснює iншi повноваження, визначенi законом.

     11. Голова Держекспортконтролю має двох заступникiв, у тому числi одного першого, якi призначаються на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi пропозицiй Комiсiї з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу вiдповiдно до законодавства про державну службу.

     Заступники Голови Держекспортконтролю звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi пропозицiй Комiсiї з питань вищого корпусу державної служби вiдповiдно до законодавства про державну службу.

(пункт 11 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.05.2018р. N 372)

     12. Для погодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї Держекспортконтролю, обговорення основних напрямiв його дiяльностi у Держекспортконтролi може утворюватися колегiя.

     Рiшення колегiї можуть бути реалiзованi шляхом видання наказу Держекспортконтролю.

     Для розгляду наукових рекомендацiй та проведення консультацiй з основних питань дiяльностi у Держекспортконтролi можуть утворюватися постiйнi або тимчасовi консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи.

     Рiшення про утворення чи лiквiдацiю колегiї, постiйних або тимчасових консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв приймає Голова Держекспортконтролю. Кiлькiсний та персональний склад колегiї, постiйних або тимчасових консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв, положення про них затверджує Голова Держекспортконтролю.

     13. Граничну чисельнiсть державних службовцiв та працiвникiв Держекспортконтролю затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Структуру апарату Держекспортконтролю затверджує Голова Служби за погодженням з Мiнiстром розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства.

     Штатний розпис, кошторис апарату Держекспортконтролю затверджує Голова Служби за погодженням з Мiнфiном.

     14. Держекспортконтроль є юридичною особою публiчного права, має печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власнi бланки, рахунки в органах Казначейства.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.