Документ скасований: Постанова КМУ № 960 від 24.10.2018

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 22 квiтня 2015 р. N 235


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 травня 2008 р. N 446

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 травня 2008 р. N 446 "Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, i визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 35, ст. 1171; 2009 р., N 38, ст. 1280, N 59, ст. 2077; 2011 р., N 44, ст. 1789, N 61, ст. 2439) змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування, крiм пункту 2 змiн, затверджених цiєю постановою, який набирає чинностi через 30 днiв з дня її офiцiйного опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 34

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 22 квiтня 2015 р. N 235

ЗМIНИ,
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 травня 2008 р. N 446

     1. Пункт 3 постанови викласти у такiй редакцiї:

     "3. Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi забезпечити:

     ведення Єдиного реєстру сертифiкованої в Українi продукцiї в режимi реального часу;

     розмiщення з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних" iнформацiї з Єдиного реєстру сертифiкованої в Українi продукцiї на власному офiцiйному веб-сайтi для вiдкритого доступу користувачами;

     подання в електроннiй формi Державнiй фiскальнiй службi на постiйнiй безоплатнiй основi iнформацiї з Єдиного реєстру сертифiкованої в Українi продукцiї.".

     2. У Порядку митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, затвердженому цiєю постановою:

     1) пункт 1 викласти у такiй редакцiї:

     "1. Цей Порядок визначає особливостi митного оформлення контрольованих товарiв, що помiщуються у митний режим iмпорту, якщо такi товари:

     ввозяться юридичними особами та призначенi для продажу (реалiзацiї) на митнiй територiї України;

     ввозяться громадянами на митну територiю України та пiдлягають декларуванню з поданням митної декларацiї, передбаченої для пiдприємств;

     належать до транспортних засобiв, вузлiв, агрегатiв та частин до них.

     Мета ввезення товарiв на митну територiю України, якi помiщуються у митний режим iмпорту, визначається шляхом заявлення про це в митнiй декларацiї або iншому документi, що вiдповiдно до законодавства може використовуватися замiсть митної декларацiї для декларування товарiв у митний режим iмпорту.

     Контрольованi товари - товари, що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, назва (опис) та код класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД яких збiгаються з назвою продукцiї та кодом згiдно з УКТЗЕД, зазначеними в перелiку, затвердженому Мiнекономрозвитку. В разi коли збiгається лише назва або код, товар вважається таким, що не пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї.";

     2) пункти 2 i 3 виключити;

     3) пункт 4 викласти у такiй редакцiї:

     "4. Випуск для вiльного обiгу на митнiй територiї України контрольованих товарiв здiйснюється за наявностi в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi органiв фiскальної служби України iнформацiї про те, що назва, тип, вид, марка та виробник товарiв (незалежно вiд їх власника або одержувача) включенi до Єдиного реєстру сертифiкованої в Українi продукцiї.

     При цьому сертифiкати вiдповiдностi (свiдоцтва про визнання вiдповiдностi) подаються митницi у разi, коли це прямо визначено законом.";

     4) у пунктi 5:

     абзац перший викласти у такiй редакцiї:

     "5. Дiя сертифiката вiдповiдностi (свiдоцтва про визнання вiдповiдностi), що подається митницi у разi, коли це прямо визначено законом, поширюється на:";

     в абзацi другому слово "одного" виключити;

     абзац четвертий виключити;

     5) у пунктi 6:

     абзац перший викласти у такiй редакцiї:

     "6. Митницями надається рiшення про вiдмову у випуску контрольованих товарiв для вiльного обiгу на митнiй територiї України в разi, коли:";

     в абзацi другому слова "Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби" замiнити словами "Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi органiв фiскальної служби України";

     абзаци четвертий i п'ятий виключити.

     6) у пунктi 7:

     у другому реченнi абзацу першого слова "митного органу" замiнити словом "митницi";

     в абзацi другому слова "митний орган" замiнити словом "митницi", а слово "вантажнiй" виключити.

     7) додатки 1 i 3 до Порядку виключити.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.