Документ скасований: Постанова КМУ № 960 від 24.10.2018

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 14 травня 2008 р. N 446


Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, i визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2009 року N 492,
вiд 5 серпня 2009 року N 815,
вiд 9 червня 2011 року N 600
(змiни, внесенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 червня 2011 року N 600, дiяли до 1 вересня 2012 року)
вiд 10 серпня 2011 року N 853,
вiд 22 квiтня 2015 року N 235
(змiни, внесенi пунктом 2 Змiн, затверджених
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 2015 року N 235,
набирають чинностi з 7 червня 2015 року),
вiд 24 червня 2016 року N 383

     Вiдповiдно до статтi 18 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     3. Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi забезпечити:

     ведення Реєстру державної системи сертифiкацiї в режимi реального часу;

(абзац другий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.2016р. N 383)

     розмiщення з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних" iнформацiї з Реєстру державної системи сертифiкацiї на власному офiцiйному веб-сайтi для вiдкритого доступу користувачами;

(абзац третiй пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.2016р. N 383)

     подання в електроннiй формi Державнiй фiскальнiй службi на постiйнiй безоплатнiй основi iнформацiї з Реєстру державної системи сертифiкацiї.

(абзац четвертий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.2016р. N 383)
(пункт 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2015р. N 235)

     4. Ця постанова набирає чинностi через 45 днiв з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 травня 2008 р. N 446

ПОРЯДОК
митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi

     1. Цей Порядок визначає особливостi митного оформлення контрольованих товарiв, що помiщуються у митний режим iмпорту, якщо такi товари:

     ввозяться юридичними особами та призначенi для продажу (реалiзацiї) на митнiй територiї України;

     ввозяться громадянами на митну територiю України та пiдлягають декларуванню з поданням митної декларацiї, передбаченої для пiдприємств;

     належать до транспортних засобiв, вузлiв, агрегатiв та частин до них.

     Мета ввезення товарiв на митну територiю України, якi помiщуються у митний режим iмпорту, визначається шляхом заявлення про це в митнiй декларацiї або iншому документi, що вiдповiдно до законодавства може використовуватися замiсть митної декларацiї для декларування товарiв у митний режим iмпорту.

     Контрольованi товари - товари, що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, назва (опис) та код класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД яких збiгаються з назвою продукцiї та кодом згiдно з УКТЗЕД, зазначеними в перелiку, затвердженому Мiнекономрозвитку. В разi коли збiгається лише назва або код, товар вважається таким, що не пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2009р. N 492, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2015р. N 235)

     2. Пункт 2 виключено

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2009р. N 492, вiд 09.06.2011р. N 600, вiд 10.08.2011р. N 853, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2015р. N 235)

     3. Пункт 3 виключено

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2009р. N 492, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2015р. N 235)

     4. Випуск для вiльного обiгу на митнiй територiї України контрольованих товарiв здiйснюється за наявностi в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi органiв фiскальної служби України iнформацiї про те, що назва, тип, вид, марка та виробник товарiв (незалежно вiд їх власника або одержувача) включенi до Реєстру державної системи сертифiкацiї.

(абзац перший пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.2016р. N 383)

     При цьому сертифiкати вiдповiдностi (свiдоцтва про визнання вiдповiдностi) подаються митницi у разi, коли це прямо визначено законом.

(пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.08.2009р. N 815, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2015р. N 235)

     5. Дiя сертифiката вiдповiдностi (свiдоцтва про визнання вiдповiдностi), що подається митницi у разi, коли це прямо визначено законом, поширюється на:

(абзац перший пункту 5 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2015р. N 235)

     усi партiї контрольованого товару, що надходять (надсилаються) на адресу власника або одержувача протягом строку дiї сертифiката вiдповiдностi (свiдоцтва про визнання вiдповiдностi), якщо в ньому зазначено, що контрольований товар випускається серiйно та його назва, тип, вид, марка та виробник, зазначенi у сертифiкатi вiдповiдностi (свiдоцтвi про визнання вiдповiдностi), вiдповiдають назвi, типу, виду, марцi та виробнику, зазначеним у товарно-транспортних документах на перевезення та документах, якi використовуються для визначення вартостi товару;

(абзац другий пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2015р. N 235)

     певну партiю контрольованого товару, якщо в сертифiкатi вiдповiдностi (свiдоцтвi про визнання вiдповiдностi), виданому на iм'я одного власника або одержувача, наведено iнформацiю про цю партiю контрольованого товару iз зазначенням виробника, назви, типу, виду, марки, розмiру i товарно-транспортних документiв та документiв, якi використовуються для визначення вартостi товару.

     абзац четвертий пункту 5 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2015р. N 235)

     6. Митницями надається рiшення про вiдмову у випуску контрольованих товарiв для вiльного обiгу на митнiй територiї України в разi, коли:

(абзац перший пункту 6 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2015р. N 235)

     в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi органiв фiскальної служби України вiдсутня iнформацiя про включення контрольованого товару до Реєстру державної системи сертифiкацiї або мiститься iнформацiя про анулювання чи призупинення дiї сертифiката вiдповiдностi (свiдоцтва про визнання вiдповiдностi) на зазначений товар;

(абзац другий пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2015р. N 235, вiд 24.06.2016р. N 383)

     строк дiї сертифiката вiдповiдностi (свiдоцтва про визнання вiдповiдностi) закiнчився.

     абзац четвертий пункту 6 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2015р. N 235)

     Абзац п'ятий пункту 6 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2015р. N 235)

     7. Для проведення сертифiкацiї контрольованого товару, який перебуває пiд митним контролем, може проводитися вiдбiр проб або зразкiв товару в установленому законодавством порядку. Для цього власник або одержувач контрольованого товару звертається до митницi з письмовою заявою довiльної форми про надання дозволу на видачу проб або зразкiв на пiдставi довiдки органу iз сертифiкацiї про укладення договору на проведення робiт iз сертифiкацiї контрольованого товару мiж його власником або одержувачем та органом iз сертифiкацiї (додаток 2).

(абзац перший пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2015р. N 235)

     У разi знищення вiдiбраних проб або зразкiв контрольованого товару чи їх руйнування до рiвня неможливостi застосування за призначенням пiд час проведення робiт iз сертифiкацiї власник або одержувач контрольованого товару письмово повiдомляє про це митницi i подає акт про знищення (руйнування), складений органом iз сертифiкацiї. При цьому кiлькiсть контрольованого товару у митнiй декларацiї зазначається з урахуванням виданих проб або зразкiв.

(абзац другий пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2015р. N 235)

 

Додаток 1
до Порядку
Для цiлей митного оформлення

РIШЕННЯ

N _____

вiд ___ ____________ 20__ р.

Додаток 1 виключено

(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2009р. N 492, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2015р. N 235)

 

Додаток 2
до Порядку
Для цiлей митного оформлення

ДОВIДКА

N _____ вiд ___ ____________ 20__ р.
  повiдомляє, що
(повне найменування органу iз сертифiкацiї)
мiж ним та  
(повне найменування власника або одержувача товару)
укладено договiр N ___ вiд ___ ____________ 20__ р. на проведення робiт iз сертифiкацiї
товар   .
(опис товару)
Строк дiї договору до ___ ____________ 20__ р.
Для проведення робiт iз сертифiкацiї орган iз сертифiкацiї просить видати (позначити "х"):
 
проби або зразки товару в кiлькостi:   (   )
(цифрами i словами)
(   );
(одиницi вимiру)
 
технiко-технологiчну документацiю:   (   )
(цифрами i словами)
аркушiв/примiрникiв.
Керiвник органу iз сертифiкацiї ____________
(пiдпис)
_________________________
(iнiцiали та прiзвище)
М. П.

 

Додаток 3
до Порядку

ПЕРЕЛIК
категорiй контрольованих вiдповiдно до перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, товарiв, митне оформлення яких завершується за наявностi iнформацiї про них в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби

Додаток 3 виключено

(виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2015р. N 235)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 травня 2008 р. N 446

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 листопада 1997 р. N 1211 "Про затвердження Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 45, с. 60).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 2000 р. N 1672 "Про внесення змiн до пункту 3 Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 45, ст. 1946).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1671 "Про внесення змiн до пункту 3 Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 50, ст. 2237).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2003 р. N 191 "Про внесення змiни до пункту 2 Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 9, ст. 364).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2003 р. N 1361 "Про внесення змiн до пункту 2 Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 35, ст. 1899).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 жовтня 2004 р. N 1464 "Про внесення змiн до Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 44, ст. 2903).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2005 р. N 1277 "Про доповнення пункту 2 Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 52, ст. 3315).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.