ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо удосконалення адмiнiстрування податку на додану вартiсть

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Абзац четвертий пункту 87.1 статтi 87 доповнити реченнями такого змiсту: "Для погашення такого податкового боргу за рахунок коштiв на рахунку платника податкiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть центральний орган виконавчої влади, що реалiзує податкову i митну полiтику, за умови наявностi пiдстав, передбачених статтею 95 цього Кодексу, надсилає органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, у якому вiдкритi рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, реєстр, у якому зазначаються найменування платника, податковий та iндивiдуальний податковий номер платника та сума податкового боргу, що пiдлягає перерахуванню до бюджету. Порядок формування та надсилання органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, такого реєстру визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної податкової i митної полiтики".

     2. Абзац перший пункту 95.3 статтi 95 пiсля слiв "обслуговуючих такого платника податкiв" доповнити словами "та з рахункiв платникiв податкiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, вiдкритих в органi, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв".

     3. У статтi 1201:

     1) в абзацi першому пункту 1201.1 слова "податкових накладних / розрахункiв коригування до податкових накладних" замiнити словами "податкових накладних, що пiдлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартiсть, та розрахункiв коригування до таких податкових накладних", а слова "тягнуть за собою накладення штрафу" - словами i цифрами "тягнуть за собою накладення на платникiв податку на додану вартiсть, на яких вiдповiдно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов'язок щодо такої реєстрацiї, штрафу";

     2) у пунктi 1201.2 слова "податкової накладної / розрахунку коригування" замiнити словами "податкової накладної, що пiдлягає наданню покупцю - платнику податку на додану вартiсть, та розрахунку коригування до такої податкової накладної", а слова "тягне за собою накладення штрафу" - словами i цифрами "тягне за собою накладення на платникiв податку, на яких вiдповiдно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов'язок щодо такої реєстрацiї, штрафу";

     3) доповнити пунктом 1201.3 такого змiсту:

     "1201.3. Порядок застосування штрафних санкцiй, передбачених цiєю статтею, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     4. Абзац перший пункту 121.1 статтi 121 пiсля слiв "оригiналiв документiв" доповнити словами "(крiм документiв, отриманих з Єдиного реєстру податкових накладних)".

     5. У статтi 192:

     1) пункт 192.1 пiсля абзацу першого доповнити новими абзацами такого змiсту:

     "Розрахунок коригування, складений постачальником товарiв/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу - платнику податку, пiдлягає реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних:

     постачальником (продавцем) товарiв/послуг, якщо передбачається збiльшення суми компенсацiї їх вартостi на користь такого постачальника або якщо коригування кiлькiсних та вартiсних показникiв у пiдсумку не змiнює суму компенсацiї;

     отримувачем (покупцем) товарiв/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсацiї вартостi товарiв/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу. При цьому постачальник товарiв/послуг має право зменшити суму податкових зобов'язань за таким розрахунком коригування пiсля його реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних отримувачем.

     Розрахунки коригування, складенi платником податку до податкових накладних, що не видаються отримувачу, що складенi до 1 лютого 2015 року, а також складених пiд час отримання послуг вiд нерезидента, мiсцем постачання яких визначено митну територiю України, пiдлягають реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних таким платником податку".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим;

     2) у пiдпунктi 192.1.1:

     в абзацi другому слова "та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку" виключити;

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "Постачальник має право зменшити суму податкових зобов'язань лише пiсля реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної";

     3) у пiдпунктi 192.1.2:

     в абзацi другому слова "та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку" виключити;

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "Отримувач має право збiльшити суму податкового кредиту лише пiсля реєстрацiї постачальником в Єдиному реєстрi податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної".

     6. У статтi 198:

     1) абзац перший пункту 198.1 викласти в такiй редакцiї:

     "198.1. До податкового кредиту вiдносяться суми податку, сплаченi/нарахованi у разi здiйснення операцiй з";

     2) у пунктi 198.2:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "198.2. Датою вiднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тiєї подiї, що вiдбулася ранiше";

     в абзацi четвертому слова "датою виникнення права на вiднесення" замiнити словами "датою вiднесення";

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Датою збiльшення податкового кредиту орендаря (лiзингоотримувача) для операцiй фiнансової оренди (лiзингу) є дата фактичного отримання об'єкта фiнансового лiзингу таким орендарем";

     в абзацi шостому слова "Датою виникнення права замовника на вiднесення сум до податкового кредиту" замiнити словами "Датою вiднесення сум до податкового кредиту замовника";

     3) в абзацi четвертому пункту 198.3 слова "Право на нарахування податкового кредиту виникає" замiнити словами "Нарахування податкового кредиту здiйснюється";

     4) в абзацi першому пункту 198.5 слова "вiдповiднi податковi накладнi" замiнити словами "зведену податкову накладну", а слова "пiд час придбання або виготовлення яких суми податку були включенi до складу податкового кредиту, у разi якщо такi товари/послуги, необоротнi активи призначаються для їх використання починають використовуватися" - словами i цифрами "(для товарiв/послуг, необоротних активiв, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разi, якщо пiд час такого придбання або виготовлення суми податку були включенi до складу податкового кредиту), у разi якщо такi товари/послуги, необоротнi активи призначаються для їх використання або починають використовуватися";

     5) пункт 198.6 пiсля абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Податковi накладнi, отриманi з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарiв/послуг пiдставою для нарахування сум податку, що вiдносяться до податкового кредиту.

     У разi якщо платник податку не включив у вiдповiдному звiтному перiодi до податкового кредиту суму податку на додану вартiсть на пiдставi отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрi податкових накладних, таке право зберiгається за ним протягом 365 календарних днiв з дати складення податкової накладної".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - шостий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - восьмим;

     в абзацi шостому цифри "180" замiнити цифрами "365".

     7. У статтi 199:

     1) у пунктi 199.1 слова "скласти i зареєструвати вiдповiднi податковi накладнi в Єдиному реєстрi податкових накладних на частку" замiнити словами "скласти не пiзнiше останнього дня звiтного (податкового) перiоду i зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрi податкових накладних на загальну суму частки";

     2) абзац другий пункту 199.4 виключити.

     8. У статтi 2001:

     1) пункт 2001.1 пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "iншi показники, якi згiдно з вимогами пункту 34 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" цього Кодексу враховуються пiд час обрахунку суми податку, обчисленої за формулою, визначеною пунктом 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу".

     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

     2) пункт 2001.2 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Платникам - сiльськогосподарським пiдприємствам, що обрали спецiальний режим оподаткування вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу, додатково вiдкриваються рахунки в системi електронного адмiнiстрування податку, призначенi для перерахування коштiв на їх спецiальнi рахунки, вiдкритi в установах банкiв та/або органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     3) у пунктi 2001.3:

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "SПопРах - загальна сума поповнення з поточного рахунку платника рахунка в системi електронного адмiнiстрування податку, в тому числi рахунка в системi електронного адмiнiстрування податку платника - сiльськогосподарського пiдприємства, що обрало спецiальний режим оподаткування вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу, вiдкритого для перерахування коштiв на його спецiальний рахунок, вiдкритий в установах банкiв та/або в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "Показники формули, визначеної цим пунктом, обраховуються з 1 липня 2015 року. Пiд час обрахунку показникiв SНаклОтр та SНаклВид також використовуються розрахунки коригування, складенi починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстрованi в Єдиному реєстрi податкових накладних, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що пiдлягали наданню покупцям - платникам податку. Для обрахунку показникiв SНаклОтр, SНаклВид та SМитн використовуються документи (податковi накладнi, розрахунки коригування, митнi декларацiї, аркушi коригування та додатковi декларацiї), складенi починаючи з 1 липня 2015 року.

     Пiд час обрахунку суми SНакл також використовуються показники, визначенi пунктом 34 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" цього Кодексу";

     4) пункт 2001.4 доповнити пiдпунктом "в" такого змiсту:

     "в) з рахункiв платникiв, вiдкритих у вiдповiдних органах казначейства для проведення розрахункiв з погашення заборгованостi з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, опалення та постачання гарячої води, послуги з централiзованого водопостачання, водовiдведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або iншим пiдприємствам централiзованого питного водопостачання та водовiдведення, якi надають населенню послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення, яка виникла у зв'язку з невiдповiднiстю фактичної вартостi теплової енергiї та послуг з централiзованого водопостачання, водовiдведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи мiсцевого самоврядування, а рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштiв вiдповiдно до Закону України про Державний бюджет України";

     5) пункт 2001.5 викласти в такiй редакцiї:

     "2001.5. З рахунку у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть платника перераховуються кошти до державного бюджету в сумi податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть, що пiдлягає сплатi за наслiдками звiтного податкового перiоду, та на поточний рахунок платника податку за його заявою, яка подається до контролюючого органу у складi податкової звiтностi з податку на додану вартiсть, у розмiрi суми коштiв, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету податкових зобов'язань та суми податкового боргу з податку. При цьому перерахування коштiв на поточний рахунок платника може здiйснюватися у разi вiдсутностi перевищення суми податку, зазначеної у виданих податкових накладних, складених у звiтному перiодi та зареєстрованих у Єдиному реєстрi податкових накладних, над сумою податкових зобов'язань з податку за операцiями з постачання товарiв/послуг, задекларованих у податковiй звiтностi з податку на додану вартiсть у цьому звiтному перiодi.

     Кошти, що надiйшли на рахунок у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть платника - сiльськогосподарського пiдприємства, що обрав спецiальний режим оподаткування вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу, призначений для перерахування коштiв на його спецiальнi рахунки, вiдкритi в установах банкiв та/або в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, автоматично перераховуються органом, який здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, на спецiальний рахунок такого платника протягом операцiйного дня. Реквiзити такого спецiального рахунку платник - сiльськогосподарське пiдприємство, що обрало спецiальний режим оподаткування вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу, зобов'язаний зазначати у податковiй звiтностi з податку на додану вартiсть.

     На запит платника податку йому шляхом надсилання електронного повiдомлення надається iнформацiя про рух коштiв на його рахунках у системi електронного адмiнiстрування податку";

     6) пункт 2001.6 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує податкову i митну полiтику, має право надсилати органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, у якому вiдкритi рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, коригуючi реєстри для уточнення iнформацiї, зазначеної у ранiше надiсланих реєстрах";

     7) пункт 2001.7 доповнити словами "та погашення податкового боргу з податку на додану вартiсть".

     9. У статтi 201:

     1) у пунктi 201.1:

     в абзацi першому слова "надати покупцю (отримувачу) податкову накладну, складену" замiнити словами "скласти податкову накладну", а слово "зареєстровану" - словами "зареєструвати її";

     пiдпункт "г" доповнити реченням такого змiсту: "У разi постачання/придбання фiлiєю (структурним пiдроздiлом) товарiв/послуг, яка фактично є вiд iменi головного пiдприємства - платника податку стороною договору, у податковiй накладнiй, крiм податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої фiлiї (структурного пiдроздiлу)";

     пiдпункти "ґ" та "и" виключити;

     2) абзац другий пункту 201.4 замiнити абзацами такого змiсту:

     "Платники податку в разi здiйснення постачання товарiв/послуг, постачання яких має безперервний або ритмiчний характер:

     покупцям - платникам податку - можуть складати не пiзнiше останнього дня мiсяця, в якому здiйснено такi постачання, зведенi податковi накладнi на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарiв/послуг вiдповiдному платнику протягом такого мiсяця;

     покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пiзнiше останнього дня мiсяця, в якому здiйснено такi постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарiв/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер, протягом такого мiсяця.

     У разi якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштiв, що надiйшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартiсть поставлених товарiв/послуг протягом мiсяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пiзнiше останнього дня такого мiсяця.

     Для цiлей цього пункту ритмiчним характером постачання вважається постачання товарiв/послуг одному покупцю два та бiльше разiв на мiсяць.

     Податкова накладна може бути складена за щоденними пiдсумками операцiй (якщо податкова накладна не була складена на цi операцiї) у разi:

     здiйснення постачання товарiв/послуг за готiвку кiнцевому споживачевi (який не є платником податку), розрахунки за якi проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцiй або через банкiвську установу чи платiжний пристрiй (безпосередньо на поточний рахунок постачальника);

     виписки транспортних квиткiв, готельних рахункiв або рахункiв, якi виставляються платнику податку за послуги зв'язку, iншi послуги, вартiсть яких визначається за показниками приладiв облiку, що мiстять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника (продавця), крiм тих, форма яких встановлена мiжнародними стандартами;

     надання платнику податку касових чекiв, що мiстять суму поставлених товарiв/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фiскального та податкового номерiв постачальника)";

     3) у пунктi 201.10:

     пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Покупцю товарiв/послуг податкова накладна / розрахунок коригування можуть бути наданi продавцем таких товарiв/послуг в електроннiй формi з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - сiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - вiсiмнадцятим;

     в абзацi п'ятнадцятому слова "порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права" замiнити словами i цифрами "порушення порядку заповнення обов'язкових реквiзитiв податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статтi 201 цього Кодексу, не дає права";

     в абзацi сiмнадцятому:

     перше речення викласти в такiй редакцiї:

     "У разi порушення продавцем/покупцем товарiв/послуг порядку заповнення та/або порядку реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарiв/послуг має право додати до податкової декларацiї за звiтний податковий перiод заяву iз скаргою на такого продавця/покупця";

     у другому реченнi цифри "60" замiнити цифрами "365".

     10. У пунктi 209.2 статтi 209:

     1) друге i третє речення абзацу другого виключити;

     2) доповнити абзацами такого змiсту:

     "Для такого акумулювання сiльськогосподарськi пiдприємства зараховують кошти на власнi рахунки в системi електронного адмiнiстрування податку, вiдкритi для перерахування коштiв на спецiальнi рахунки, вiдкритi в установах банкiв та/або в органах, якi здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв.

     Кошти, зарахованi на такi рахунки в системi електронного адмiнiстрування податку, автоматично протягом операцiйного дня, в якому кошти надiйшли на такi рахунки, перераховуються органом, який здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, на спецiальнi рахунки сiльськогосподарських пiдприємств, вiдкритi в установах банкiв та/або в органах, якi здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв.

     Сiльськогосподарськi пiдприємства - суб'єкти спецiального режиму оподаткування у строки, встановленi цим Кодексом для самостiйної сплати податкових зобов'язань, повиннi забезпечити перерахування на їх рахунок у системi електронного адмiнiстрування податку, вiдкритий для перерахування коштiв на спецiальнi рахунки, коштiв у розмiрi, достатньому для перерахування на спецiальний рахунок на пiдставi поданої податкової декларацiї, в якiй вiдображаються результати дiяльностi в межах спецiального режиму оподаткування протягом звiтного (податкового) перiоду.

     Проведення сiльськогосподарським пiдприємством - суб'єктом спецiального режиму оподаткування розрахункiв з бюджетом за iншими операцiями, здiйсненими протягом звiтного (податкового) перiоду не в межах спецiального режиму оподаткування, здiйснюється у порядку, передбаченому статтею 200 цього Кодексу".

     11. У пiдроздiлi 2 роздiлу XX "Перехiднi положення":

     1) пункт 34 викласти в такiй редакцiї:

     "34. Встановити, що станом на третiй робочий день пiсля дати набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо удосконалення адмiнiстрування податку на додану вартiсть" зареєстрованим платникам податку значення суми податку (позитивне або вiд'ємне), на яку такий платник має право зареєструвати податковi накладнi / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних, визначене пунктом 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу, та значення усiх її складових, визначених цим Кодексом, дорiвнюють нулю, крiм значень її складових SНаклОтр, SНаклВид та SМитн, що були сформованi починаючи з 1 липня 2015 року. Зареєстрованим платникам податку таке значення автоматично збiльшується контролюючим органом:

     1) на суму середньомiсячного розмiру сум податку, якi за останнi 12 звiтних (податкових) мiсяцiв (червень 2014 року - травень 2015 року) / 4 квартали (II квартал 2014 року - I квартал 2015 року) були задекларованi платником до сплати до бюджету та погашенi чи розстроченi або вiдстроченi, а також задекларованi як такi, що спрямовуються на спецiальний рахунок платника - сiльськогосподарського пiдприємства, що обрав спецiальний режим вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу. Платникам податку, якi станом на 1 липня 2015 року зареєстрованi платниками податку на додану вартiсть:

     бiльше нiж 12 звiтних (податкових) мiсяцiв / 4 квартали - таке збiльшення здiйснюється протягом третього робочого дня пiсля дати набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо удосконалення адмiнiстрування податку на додану вартiсть";

     менше нiж 12 звiтних (податкових) мiсяцiв / 4 квартали, а також платникам, зареєстрованим платниками податку на додану вартiсть пiсля 1 липня 2015 року, - таке збiльшення здiйснюється протягом першого числа кварталу, що настає за кварталом, в якому строк такої реєстрацiї досягає 12 звiтних (податкових) мiсяцiв / 4 квартали.

     Така сума збiльшення щокварталу (протягом першого числа вiдповiдного кварталу) пiдлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомiсячного розмiру сум податку, якi за останнi 12 звiтних (податкових) мiсяцiв / 4 квартали станом на дату такого перерахунку були задекларованi платником до сплати до бюджету та погашенi чи розстроченi або вiдстроченi, а також задекларованi як такi, що спрямовуються на спецiальний рахунок платника - сiльськогосподарського пiдприємства, що обрав спецiальний режим вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу, чи залишаються у розпорядженнi сiльськогосподарського пiдприємства вiдповiдно до пункту 209.18 статтi 209 цього Кодексу. Такий перерахунок здiйснюється шляхом вiднiмання суми попереднього збiльшення та додавання суми збiльшення згiдно з поточним перерахунком;

     2) протягом третього робочого дня пiсля дати набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо удосконалення адмiнiстрування податку на додану вартiсть" на суму залишкiв коштiв на рахунках платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть станом на початок такого дня за вирахуванням сум, заявлених платником у складi податкової звiтностi з податку за звiтний (податковий) перiод за червень 2015 року до перерахування з електронного рахунку до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань з податку та/або на поточний рахунок платника вiдповiдно до пункту 2001.6 статтi 2001 цього Кодексу. До 31 липня 2015 року / 20 серпня 2015 року сума, на яку платник має право зареєструвати податковi накладнi / розрахунки коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних, зменшується на суму податкових зобов'язань, задекларованих за звiтний (податковий) перiод за червень 2015 року / II квартал 2015 року;

     3) протягом 10 календарних днiв пiсля дати набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо удосконалення адмiнiстрування податку на додану вартiсть" на суму помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартiсть станом на 1 липня 2015 року. На суму такого збiльшення одноразово:

     а) якщо за результатами звiтного (податкового) перiоду за червень 2015 року / II квартал 2015 року платником податку задекларовано суми податку на додану вартiсть до сплати до бюджету, - зменшується контролюючим органом в iнформацiйнiй системi показникiв стану розрахунку платникiв iнформацiйної бази контролюючого органу така сума, задекларована до сплати до бюджету за результатами звiтного (податкового) перiоду за червень 2015 року / II квартал 2015 року, з одночасним зменшенням суми податку, що пiдлягає перерахуванню з рахунку платника в системi електронного адмiнiстрування податку до бюджету, що зазначається у реєстрi, на пiдставi якого орган, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, в якому вiдкритi рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, здiйснює таке перерахування;

     б) якщо за результатами звiтного (податкового) перiоду за червень 2015 року / II квартал 2015 року платником податку задекларовано суми податку на додану вартiсть до сплати до бюджету в розмiрi, що є меншим нiж сума помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартiсть станом на 1 липня 2015 року або задекларовано вiд'ємне значення податку, - збiльшується платником податку сума вiд'ємного значення, сформована за результатами звiтного (податкового) перiоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року, яка переноситься до податкової звiтностi з податку звiтного (податкового) перiоду за серпень 2015 року / IV квартал 2015 року.

     Помилково та/або надмiру сплаченi грошовi зобов'язання з податку на додану вартiсть вважаються погашеними одночасно iз збiльшенням суми податку, на яку такий платник має право зареєструвати податковi накладнi / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних, визначеної пунктом 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу;

     4) до 31 липня 2015 року для платникiв податкiв, що застосовують звiтний (податковий) перiод мiсяць, без проведення перевiрок, передбачених статтею 200 цього Кодексу, на суму вiд'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звiтного (податкового) перiоду, та суму непогашеного вiд'ємного значення попереднiх звiтних (податкових) перiодiв на кiнець поточного звiтного (податкового) перiоду, що зазначено в податковiй звiтностi з податку на додану вартiсть, у якiй вiдображаються розрахунки з бюджетом та/або вiдображаються операцiї, що стосуються спецiального режиму оподаткування вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу, за червень 2015 року. На таку суму платником податку збiльшується розмiр суми податкового кредиту за звiтний (податковий) перiод (липень 2015 року).

     Суми такого вiд'ємного значення можуть бути перевiренi контролюючим органом у загальновстановленому порядку;

     5) до 20 серпня 2015 року для платникiв податкiв, що застосовують звiтний (податковий) перiод, що дорiвнює кварталу, без проведення перевiрок, передбачених статтею 200 цього Кодексу, на суму вiд'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звiтного (податкового) перiоду та суму непогашеного вiд'ємного значення попереднiх звiтних (податкових) перiодiв на кiнець поточного звiтного перiоду, що зазначено в податковiй звiтностi з податку на додану вартiсть, у якiй вiдображаються розрахунки з бюджетом та/або вiдображаються операцiї, що стосуються спецiального режиму оподаткування вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу, за II квартал 2015 року. На таку суму платником податку збiльшується розмiр суми податкового кредиту за звiтний (податковий) перiод за III квартал 2015 року.

     Суми такого вiд'ємного значення можуть бути перевiренi контролюючим органом у загальновстановленому порядку";

     2) у пунктi 35:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "35. Норми пункту 1201.1 статтi 1201 цього Кодексу не застосовуються при порушеннi термiнiв реєстрацiї податкових накладних / розрахункiв коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних, складених до 1 жовтня 2015 року";

     доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Починаючи з четвертого робочого дня пiсля дати набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо удосконалення адмiнiстрування податку на додану вартiсть" реєстрацiя в Єдиному реєстрi податкових накладних податкових накладних / розрахункiв коригування, складених до 1 липня 2015 року, здiйснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною пунктом 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу";

     3) доповнити пунктами 39 - 43 такого змiсту:

     "39. Для податкових накладних, дата складення яких припадає на перiод з 1 липня по 30 вересня 2015 року включно, не застосовуються граничнi строки реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних, встановленi пунктом 201.10 статтi 201 цього Кодексу, та встановлюються такi строки реєстрацiї:

     податковi накладнi, складенi з 1 по 15 день (включно) мiсяця у перiод, зазначений в абзацi першому цього пункту, пiдлягають реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних до останнього дня (включно) мiсяця, в якому вони були складенi;

     податковi накладнi, складенi з 16 по останнiй день (включно) мiсяця у перiод, зазначений в абзацi першому цього пункту, пiдлягають реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних до 15 числа (включно) мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому вони були складенi.

     40. Штрафнi санкцiї та пеня, передбаченi цим Кодексом, за порушення строкiв, установлених цим Кодексом для самостiйної сплати податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть, не застосовуються за умови наявностi у такi строки коштiв на рахунках платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть у сумах, достатнiх для сплати узгоджених податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть до бюджету або на спецiальнi рахунки платникiв - сiльськогосподарських пiдприємств, що обрали спецiальний режим вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу.

     У разi нарахування протягом перехiдного перiоду системи електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть зазначених штрафних санкцiй такi штрафнi санкцiї пiдлягають списанню контролюючим органом за мiсцем реєстрацiї платника податку на додану вартiсть протягом 14 робочих днiв.

     41. У разi якщо контролюючий орган пiд час перевiрки встановлює факт завищення платником податку вiд'ємного значення сум податку на додану вартiсть, яке залишилося непогашеним станом на 1 липня 2015 року в податковiй звiтностi з податку на додану вартiсть, що призвело до завищення суми податку, на яку платник має право зареєструвати податковi накладнi / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних, визначеної пунктом 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу, до такого платника податку, крiм штрафiв, передбачених статтею 123 цього Кодексу, застосовується штраф у розмiрi 10 вiдсоткiв суми завищення такого вiд'ємного значення.

     Сума податку, на яку платник має право зареєструвати податковi накладнi / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних, визначена пунктом 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу, пiдлягає зменшенню на суму такого завищення на пiдставi узгодженого податкового повiдомлення-рiшення.

     Для цiлей цього пункту до вiд'ємного значення належить вiд'ємне значення сум податку на додану вартiсть, що залишилося непогашеним станом на 1 липня 2015 року, що облiковується в податковiй звiтностi з податку на додану вартiсть та включає:

     вiд'ємне значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звiтного (податкового) перiоду;

     непогашене вiд'ємне значення попереднiх звiтних (податкових) перiодiв на кiнець поточного звiтного (податкового) перiоду.

     42. У разi якщо придбанi та/або виготовленi до 1 липня 2015 року необоротнi активи частково використовуються в оподатковуваних операцiях, а частково - нi, платник податку здiйснює перерахунок частки використання таких необоротних активiв у оподатковуваних операцiях, розрахованої вiдповiдно до пунктiв 199.2 та 199.3 статтi 199 цього Кодексу (виходячи з фактичних обсягiв проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцiй) за пiдсумками одного, двох i трьох календарних рокiв, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введенi в експлуатацiю). У разi зняття з облiку платника податку, в тому числi за рiшенням суду, перерахунок частки здiйснюється виходячи з фактичних обсягiв оподатковуваних та неоподатковуваних операцiй, проведених з початку поточного року до дати зняття з облiку.

     43. При вiд'ємному значеннi суми, розрахованої згiдно з пунктом 200.1 статтi 200 цього Кодексу, за результатами звiтного (податкового) перiоду за червень 2015 року / II квартал 2015 року норми пiдпунктiв "а" та "б" пункту 200.4 статтi 200 цього Кодексу в частинi обмеження сумою, обчисленою вiдповiдно до пункту 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу, не застосовуються".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм абзацiв сьомого - одинадцятого пiдпункту 3 пункту 11 роздiлу I (в частинi застосування штрафних санкцiй за завищення суми податку, на яку платник має право зареєструвати податковi накладнi / розрахунки коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрi податкових накладних), якi набирають чинностi з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем набрання чинностi цим Законом.

     2. Встановити, що на рахунки в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть не поширюється дiя Закону України "Про виконавче провадження", зокрема на кошти, що перебувають на таких рахунках, не може бути:

     накладено арешт;

     звернено стягнення.

     Вимоги, сформованi вiдповiдно до Закону України "Про виконавче провадження" до набрання чинностi цим Законом щодо коштiв, якi перебувають на рахунках у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, вважаються анульованими.

     Протягом п'яти робочих днiв з дня набрання чинностi цим Законом пiдлягає зняттю органом, який здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, арешт з коштiв, що перебувають на рахунках у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, на якi були сформованi вимоги вiдповiдно до Закону України "Про виконавче провадження".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 липня 2015 року
N 643-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.