ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсiй iнвалiдiв вiйни та деяких iнших категорiй осiб

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Пiдпункт 164.2.19 пункту 164.2 статтi 164 Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Положення цього пiдпункту не застосовується до пенсiй, призначених учасникам бойових дiй у перiод Другої свiтової вiйни, iнвалiдам вiйни та особам, на яких поширюється чиннiсть статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 липня 2015 року
N 653-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.