МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

17.08.2015 N 715


Про затвердження форми Податкової декларацiї екологiчного податку

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
03 вересня 2015 р. за N 1052/27497

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 28 грудня 2016 року N 1177,
вiд 13 травня 2017 року N 495

     Вiдповiдно до пункту 46.5 статтi 46 глави 2 роздiлу II, пункту 250.2 статтi 250 роздiлу VIII Податкового кодексу України та пiдпункту 5 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 року N 375, наказую:

     1. Затвердити форму Податкової декларацiї екологiчного податку, що додається.

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 24 грудня 2010 року N 1010 "Про затвердження форми Податкової декларацiї екологiчного податку", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 12 сiчня 2011 року за N 26/18764.

     3. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     4. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра фiнансiв України Макеєву О. Л. та Голову Державної фiскальної служби України Насiрова Р. М.

Мiнiстр Н. Яресько
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної фiскальної служби України Р. М. Насiров
Т. в. о. Голови Державної регуляторної служби України В. П. Загороднiй
Заступник Мiнiстра екологiї та природних ресурсiв України - керiвник апарату С. Л. Коломiєць

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
17 серпня 2015 року N 715
 

 

Вiдмiтка про одержання
(штамп контролюючого органу)

Податкова декларацiя екологiчного податку1

N
з/п
показник величина10
1 2 3
4 податкове зобов'язання з екологiчного податку за: х
4.1 викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення

(сума рядкiв 4 додаткiв 1)

 
4.1.1 рiзниця

(сума рiзницi мiж рядками 5.1 та 5.2 додаткiв 1)

 
4.1.2 штраф

(сума рядкiв 7 додаткiв 1)

 
4.1.3 пеня

(сума рядкiв 8 додаткiв 1)

 
4.2 скиди забруднюючих речовин безпосередньо у воднi об'єкти

(сума рядкiв 4 додаткiв 2)

 
4.2.1 рiзниця

(сума рiзницi мiж рядками 5.1 та 5.2 додаткiв 2)

 
4.2.2 штраф

(сума рядкiв 7 додаткiв 2)

 
4.2.3 пеня

(сума рядкiв 8 додаткiв 2)

 
4.3 розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об'єктах

(сума рядкiв 4 додаткiв 3)

 
4.3.1 рiзниця

(сума рiзницi мiж рядками 5.1 та 5.2 додаткiв 3)

 
4.3.2 штраф

(сума рядкiв 7 додаткiв 3)

 
4.3.3 пеня

(сума рядкiв 8 додаткiв 3)

 
4.4 утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi) та/або тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад установлений особливими умовами лiцензiй строк

(сума рядкiв 4 додаткiв 4, 5, 6)

 
4.4.1 рiзниця

(сума рiзницi мiж рядками 5.1 та 5.2 додаткiв 4, 5, 6)

 
4.4.2 штраф

(сума рядкiв 7 додаткiв 4, 5, 6)

 
4.4.3 пеня

(сума рядкiв 8 додаткiв 4, 5, 6)

 

Iнформацiя, наведена у Податковiй декларацiї, розрахунках та доповненнях, є достовiрною.
Дата заповнення (дд.мм.рррр)
    .     .        
Керiвник (уповноважена особа) /
фiзична особа (представник)
____________
(пiдпис)
________________________
(iнiцiали та прiзвище)
                   
(реєстрацiйний номер облiкової
картки платника податкiв або
серiя та номер паспорта)6
М. П. (за наявностi)
Головний бухгалтер
(особа, вiдповiдальна за ведення
бухгалтерського облiку)
____________
(пiдпис)
________________________
(iнiцiали та прiзвище)
                   
(реєстрацiйний номер облiкової
картки платника податкiв або
серiя та номер паспорта)6

Ця частина Декларацiї заповнюється посадовими особами контролюючого органу

Вiдмiтка про внесення даних до електронної
бази податкової звiтностi


"___" ____________ 20__ року

 
(посадова особа контролюючого органу (пiдпис, прiзвище, iнiцiали))

За результатами камеральної перевiрки Декларацiї
(потрiбне позначити)

порушень (помилок) не виявлено.

Складено акт вiд "___" ____________ 20__ року N ____________
"___" ____________ 20__ року  
(посадова особа контролюючого органу (пiдпис, прiзвище, iнiцiали))
_____________
1 Невiд'ємною частиною Податкової декларацiї є 6 (шiсть) типiв додаткiв: додатки 1 - 6.
Вiдповiдний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов'язання за вiдповiдним видом об'єкта оподаткування - викиди в атмосферне повiтря, скиди у воднi об'єкти та iншi.
За вiдсутностi у платника вiдповiдного виду об'єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов'язання для такого об'єкта оподаткування, до Податкової декларацiї не додається.
Згiдно з пунктом 250.7 статтi 250 роздiлу VIII Податкового кодексу України Податкова декларацiя, що мiстить додатки 4, 5 або 6, подається з копiєю звiтностi про фактичнi обсяги радiоактивних вiдходiв.
2 У графi "порядковий N" зазначається номер Податкової декларацiї арабськими цифрами, починаючи з 1 (одиницi) послiдовно в порядку зростання кiлькостi поданих з початку року Податкових декларацiй.
3 У разi подання копiї Податкової декларацiї вiдповiдно до пункту 250.8 статтi 250 роздiлу VIII Податкового кодексу України поряд з полем "копiя" проставляється позначка.
4 Перiодом, що уточнюється, вважається перiод, за який платник, керуючись нормами статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України, самостiйно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв'язку iз самостiйним виправленням помилки у ранiше поданому податковому розрахунку, що уточнюється.
5 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстрацiйний (облiковий) номер платника податкiв, який присвоюється контролюючими органами, або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - фiзичної особи.
6 Серiя та номер паспорта зазначаються фiзичними особами, якi мають вiдмiтку у паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.
7 Зазначається основний вид економiчної дiяльностi платника.
8 Зазначається код органу мiсцевого самоврядування за КОАТУУ за мiсцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на облiку як платник екологiчного податку.
9 Заповнюється за бажанням платника податкiв.
10 Вартiснi показники Податкової декларацiї (її додаткiв) зазначаються у гривнях з копiйками.
11 Зазначається кiлькiсть вiдповiдних типiв додаткiв, що додаються до Податкової декларацiї.
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук

 

Додаток 1
до Податкової декларацiї екологiчного податку
 

 

Вiдмiтка про одержання
(штамп контролюючого органу)

порядковий N Податкової декларацiї1

 

Розрахунок2 N

 

за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення

N з/п код забруднюючої речовини8 фактичний обсяг викидiв, тонн ставка податку9 величина10
(к. 3 х к. 4)
1 2 3 4 5
4 податкове зобов'язання за звiтний (податковий) перiод

(р. 4.1 + р. 4.2 +...)

 
4.111        
4.2        
5 податкове зобов'язання, що уточнюється12

(р. 4 додатка 1, що уточнюється)

 
5.1 зобов'язання, що збiльшується:

якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 - р. 5)

 
5.2 зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 - р. 4)

 
6 розмiр штрафу13  
7 сума штрафу

(р. 5.1 х р. 6)

 
8 сума пенi14  
Iнформацiя, наведена у розрахунку, є достовiрною.
Дата заповнення (дд.мм.рррр)
    .     .        
Керiвник (уповноважена особа) /
фiзична особа (представник)
____________
(пiдпис)
________________________
(iнiцiали та прiзвище)
                   
(реєстрацiйний номер облiкової
картки платника податкiв або
серiя та номер паспорта)5
М. П. (за наявностi)
Головний бухгалтер
(особа, вiдповiдальна за ведення
бухгалтерського облiку)
____________
(пiдпис)
________________________
(iнiцiали та прiзвище)
                   
(реєстрацiйний номер облiкової
картки платника податкiв або
серiя та номер паспорта)5
_____________
1 У графi "порядковий N Податкової декларацiї" зазначається номер Податкової декларацiї, до якої додається цей розрахунок.
2 У графi "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиницi) послiдовно в порядку зростання.
3 При уточненнi показникiв ранiше поданих Податкових декларацiй за попереднi податковi перiоди проставляється перiод, що уточнюється.
4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстрацiйний (облiковий) номер платника податкiв, який присвоюється контролюючими органами, або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - фiзичної особи.
5 Серiя та номер паспорта зазначаються фiзичними особами, якi мають вiдмiтку у паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.
6 Зазначається код органу мiсцевого самоврядування за КОАТУУ за мiсцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на облiку як платник екологiчного податку.
7 Зазначається код органу мiсцевого самоврядування за мiсцем розмiщення стацiонарних джерел забруднення.
Для кожного стацiонарного джерела забруднення складається окремий розрахунок (додаток).
8 Код забруднюючої речовини зазначається платником вiдповiдно до додатка 7 до Податкової декларацiї екологiчного податку.
9 Ставки податку зазначаються згiдно зi статтею 243 роздiлу VIII Податкового кодексу України.
10 Розмiр грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копiйками.
11 За потреби кiлькiсть рядкiв може бути збiльшена.
12 Заповнюється у разi подання уточнюючої Податкової декларацiї, що мiстить виправленi показники, та у разi уточнення показникiв ранiше поданої Податкової декларацiї у складi звiтної або звiтної нової Податкової декларацiї за будь-який наступний податковий перiод, протягом якого такi помилки були самостiйно виявленi платником податку.
13 Зазначається розмiр штрафної санкцiї (десятковим дробом), що застосовується у разi заниження у ранiше поданiй Податковiй декларацiї суми податкових зобов'язань, що самостiйно узгоджується платником, визначеної згiдно з нормами пiдпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України.
14 Нараховується платником самостiйно вiдповiдно до пiдпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статтi 129 глави 12 роздiлу II Податкового кодексу України.

(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.05.2017р. N 495)

 

Додаток 2
до Податкової декларацiї екологiчного податку
 

 

Вiдмiтка про одержання
(штамп контролюючого органу)

порядковий N Податкової декларацiї1

 

Розрахунок2 N

 

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у воднi об'єкти

N з/п код
забруднюючої речовини8
об'єкт оподаткування9 ставка податку10 коефiцiєнт величина11,
(к. 3 х к. 4 х к. 5)
1 2 3 4 5 6
4 податкове зобов'язання за звiтний (податковий) перiод

(р. 4.1 + р. 4.2 +...)

 
4.112          
4.2          
5 податкове зобов'язання, що уточнюється13  

(р. 4 додатка 2, що уточнюється)

5.1 зобов'язання, що збiльшується:

якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 - р. 5)

 
5.2 зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 - р. 4)

 
6 розмiр штрафу14  
7 сума штрафу

(р. 5.1 х р. 6)

 
8 сума пенi15  
Iнформацiя, наведена у розрахунку, є достовiрною.
Дата заповнення (дд.мм.рррр)
    .     .        
Керiвник (уповноважена особа) /
фiзична особа (представник)
____________
(пiдпис)
________________________
(iнiцiали та прiзвище)
                   
(реєстрацiйний номер облiкової
картки платника податкiв або
серiя та номер паспорта)5
М. П. (за наявностi)
Головний бухгалтер
(особа, вiдповiдальна за ведення
бухгалтерського облiку)
____________
(пiдпис)
________________________
(iнiцiали та прiзвище)
                   
(реєстрацiйний номер облiкової
картки платника податкiв або
серiя та номер паспорта)5
_____________
1 У графi "порядковий N Податкової декларацiї" зазначається номер Податкової декларацiї, до якої додається цей розрахунок.
2 У графi "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиницi) в порядку зростання.
3 При уточненнi показникiв ранiше поданих Податкових декларацiй за попереднi податковi перiоди проставляється перiод, що уточнюється.
4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстрацiйний (облiковий) номер платника податкiв, який присвоюється контролюючими органами, або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - фiзичної особи.
5 Серiя та номер паспорта зазначаються фiзичними особами, якi мають вiдмiтку у паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.
6 Зазначається код органу мiсцевого самоврядування за КОАТУУ за мiсцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на облiку як платник екологiчного податку.
7 Зазначається код органу мiсцевого самоврядування за мiсцем здiйснення скидiв забруднюючих речовин у воднi об'єкти.
Для кожного об'єкта за мiсцем здiйснення скидiв забруднюючих речовин у воднi об'єкти складається окремий розрахунок (додаток).
8 Код забруднюючої речовини зазначається платником вiдповiдно до додатка 8 до Податкової декларацiї екологiчного податку.
9 Зазначається фактичний обсяг скидiв в тоннах.
10 Ставки податку зазначаються згiдно зi статтею 245 роздiлу VIII Податкового кодексу України.
11 Розмiр грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копiйками.
12 За потреби кiлькiсть рядкiв може бути збiльшена.
13 Заповнюється у разi подання уточнюючої Податкової декларацiї, що мiстить виправленi показники, та у разi уточнення показникiв ранiше поданої Податкової декларацiї у складi звiтної або звiтної нової Податкової декларацiї за будь-який наступний податковий перiод, протягом якого такi помилки були самостiйно виявленi платником податку.
14 Зазначається розмiр штрафної санкцiї (десятковим дробом), що застосовується у разi заниження у ранiше поданiй Податковiй декларацiї суми податкових зобов'язань, що самостiйно узгоджується платником, визначеної згiдно з нормами пiдпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України.
15 Нараховується платником самостiйно вiдповiдно до пiдпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статтi 129 глави 12 роздiлу II Податкового кодексу України.

(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.05.2017р. N 495)

 

Додаток 3
до Податкової декларацiї екологiчного податку
 

 

Вiдмiтка про одержання
(штамп контролюючого органу)

порядковий N Податкової декларацiї1

 

Розрахунок2 N

 

за розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об'єктах

N з/п код
вiдходiв8
об'єкт оподаткування9 ставка податку10 коефiцiєнти величина11
(к. 3 х к. 4 х к. 5 х к. 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 податкове зобов'язання за звiтний (податковий) перiод

(р. 4.1 + р. 4.2 +...)

 
4.112            
4.2            
5 податкове зобов'язання, що уточнюється13

(р. 4 додатка 3, що уточнюється)

 
5.1 зобов'язання, що збiльшується:

якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 - р. 5)

 
5.2 зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 - р. 4)

 
6 розмiр штрафу14  
7 сума штрафу

(р. 5.1 х р. 6)

 
8 сума пенi15  
Iнформацiя, наведена у розрахунку, є достовiрною.
Дата заповнення (дд.мм.рррр)
    .     .        
Керiвник (уповноважена особа) /
фiзична особа (представник)
____________
(пiдпис)
________________________
(iнiцiали та прiзвище)
                   
(реєстрацiйний номер облiкової
картки платника податкiв або
серiя та номер паспорта)5
М. П. (за наявностi)
Головний бухгалтер
(особа, вiдповiдальна за ведення
бухгалтерського облiку)
____________
(пiдпис)
________________________
(iнiцiали та прiзвище)
                   
(реєстрацiйний номер облiкової
картки платника податкiв або
серiя та номер паспорта)5
_____________
1 У графi "порядковий N Податкової декларацiї" зазначається номер Податкової декларацiї, до якої додається цей розрахунок.
2 У графi "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиницi) послiдовно в порядку зростання.
3 При уточненнi показникiв ранiше поданих Податкових декларацiй за попереднi податковi перiоди проставляється перiод, що уточнюється.
4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстрацiйний (облiковий) номер платника податкiв, який присвоюється контролюючими органами, або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - фiзичної особи.
5 Серiя та номер паспорта зазначаються фiзичними особами, якi мають вiдмiтку у паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.
6 Зазначається код органу мiсцевого самоврядування за КОАТУУ за мiсцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на облiку як платник екологiчного податку.
7 Зазначається код органу мiсцевого самоврядування за мiсцем розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об'єктах.
Для кожного мiсця чи об'єкта для розмiщення вiдходiв складається окремий розрахунок (додаток).
8 Код вiдходiв, рiвень небезпечностi та клас небезпеки вiдходiв зазначаються платником вiдповiдно до додатка 9 до Податкової декларацiї екологiчного податку.
9 Зазначається фактичний обсяг розмiщення вiдходiв в тоннах; для обладнання та приладiв, що мiстять ртуть, елементи з iонiзуючим випромiнюванням, люмiнесцентних ламп в одиницях.
10 Ставки податку зазначаються згiдно зi статтею 246 роздiлу VIII Податкового кодексу України.
11 Розмiр грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копiйками.
12 За потреби кiлькiсть рядкiв може бути збiльшена.
13 Заповнюється у разi подання уточнюючої Податкової декларацiї, що мiстить виправленi показники, та у разi уточнення показникiв ранiше поданої Податкової декларацiї у складi звiтної або звiтної нової Податкової декларацiї за будь-який наступний податковий перiод, протягом якого такi помилки були самостiйно виявленi платником податку.
14 Зазначається розмiр штрафної санкцiї (десятковим дробом), що застосовується у разi заниження у ранiше поданiй Податковiй декларацiї суми податкових зобов'язань, що самостiйно узгоджується платником, визначеної згiдно з нормами пiдпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України.
15 Нараховується платником самостiйно вiдповiдно до пiдпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статтi 129 глави 12 роздiлу II Податкового кодексу України.

(додаток 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.05.2017р. N 495)

 

Додаток 4
до Податкової декларацiї екологiчного податку
 

 

Вiдмiтка про одержання
(штамп контролюючого органу)

порядковий N Податкової декларацiї1

 

Розрахунок2 N

 

за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi)

1177-01.gif (6037 bytes)

N
з/п
Показник та одиниця вимiру назва7
       
значення
1 2 3 4 5 6
4 податкове зобов'язання за звiтний перiод,
усього

(сума р. 4.1 (к. 3 + к. 4 + к. 5 + к. 6))

 
4.1 сума податкового зобов'язання8

(р. 4.1.1 + р. 4.2 + р. 4.3)

       
4.1.1 податкове зобов'язання за обсяг виробленої електричної енергiї

(р. 4.1.2 х р. 4.1.3)

       
4.1.2 фактичний обсяг9        
4.1.3 ставка10        
4.2 податкове зобов'язання за об'єм високоактивних вiдходiв

(р. 4.2.1 + р. 4.2.2)

       
4.2.1 податкове зобов'язання за об'єм високоактивних радiоактивних вiдходiв

(р. 4.2.1.1 + р. 4.2.1.2)

       
4.2.1.1 прийнятих до сховища:

(р. 4.2.1.1.1 х р. 4.2.1.1.2 х р. 4.2.1.1.3)

       
4.2.1.1.1 об'єм радiоактивних вiдходiв11        
4.2.1.1.2 собiвартiсть зберiгання12        
4.2.1.1.3 коригуючий коефiцiєнт13        
4.2.1.2 накопичених у сховищах

(р. 4.2.1.2.1 х р. 4.2.1.2.2 х р. 4.2.1.2.3 х
р. 4.2.1.2.4)

       
4.2.1.2.1 об'єм радiоактивних вiдходiв        
4.2.1.2.2 собiвартiсть зберiгання        
4.2.1.2.3 коефiцiєнт реструктуризацiї14        
4.2.1.2.4 коригуючий коефiцiєнт        
4.2.2 податкове зобов'язання за об'єм високоактивних джерел iонiзуючого випромiнювання

(р. 4.2.2.1 + р. 4.2.2.2)

       
4.2.2.1 прийнятого до сховища:

(р. 4.2.2.1.1 х р. 4.2.2.1.2 х р. 4.2.2.1.3)

       
4.2.2.1.1 об'єм джерел iонiзуючого випромiнювання15        
4.2.2.1.2 собiвартiсть зберiгання        
4.2.2.1.3 коригуючий коефiцiєнт        
4.2.2.2 накопичених у сховищах

(р. 4.2.2.2.1 х р. 4.2.2.2.2 х р. 4.2.2.2.3 х р. 4.2.2.2.4)

       
4.2.2.2.1 об'єм джерел iонiзуючого випромiнювання        
4.2.2.2.2 собiвартiсть зберiгання        
4.2.2.2.3 коефiцiєнт реструктуризацiї        
4.2.2.2.4 коригуючий коефiцiєнт        
4.3 податкове зобов'язання за об'єм низькоактивних i середньоактивних вiдходiв

(р. 4.3.1 + р. 4.3.2)

       
4.3.1 податкове зобов'язання за об'єм низькоактивних i середньоактивних радiоактивних вiдходiв

(р. 4.3.1.1 + р. 4.3.1.2)

       
4.3.1.1 прийнятого до сховища:

(р. 4.3.1.1.1 х р. 4.3.1.1.2 х р. 4.3.1.1.3)

       
4.3.1.1.1 об'єм радiоактивних вiдходiв        
4.3.1.1.2 собiвартiсть зберiгання        
4.3.1.1.3 коригуючий коефiцiєнт        
4.3.1.2 накопичених у сховищах

(р. 4.3.1.2.1 х р. 4.3.1.2.2 х р. 4.3.1.2.3 х р. 4.3.1.2.4)

       
4.3.1.2.1 об'єм радiоактивних вiдходiв        
4.3.1.2.2 собiвартiсть зберiгання        
4.3.1.2.3 коефiцiєнт реструктуризацiї        
4.3.1.2.4 коригуючий коефiцiєнт        
4.3.2 податкове зобов'язання за об'єм низькоактивних i середньоактивних джерел iонiзуючого випромiнювання

(р. 4.3.2.1 + р. 4.3.2.2)

       
4.3.2.1 прийнятого до сховища:

(р. 4.3.2.1.1 х р. 4.3.2.1.2 х р. 4.3.2.1.3)

       
4.3.2.1.1 об'єм джерел iонiзуючого випромiнювання        
4.3.2.1.2 собiвартiсть зберiгання        
4.3.2.1.3 коригуючий коефiцiєнт        
4.3.2.2 накопичених у сховищах

(р. 4.3.2.2.1 х р. 4.3.2.2.2 х р. 4.3.2.2.3 х р. 4.3.2.2.4)

       
4.3.2.2.1 об'єм джерел iонiзуючого випромiнювання        
4.3.2.2.2 собiвартiсть зберiгання        
4.3.2.2.3 коефiцiєнт реструктуризацiї        
4.3.2.2.4 коригуючий коефiцiєнт        
5 податкове зобов'язання, що уточнюється16

(р. 4 додатка 4, що уточнюється)

 
5.1 зобов'язання, що збiльшується:

якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 - р. 5)

 
5.2 зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 - р. 4)

 
6 розмiр штрафу17  
7 сума штрафу

(р. 5.1 х р. 6)

 
8 сума пенi18  
Iнформацiя, наведена у розрахунку, є достовiрною.
Дата заповнення (дд.мм.рррр)
    .     .        
Керiвник (уповноважена особа) /
фiзична особа (представник)
____________
(пiдпис)
________________________
(iнiцiали та прiзвище)
                   
(реєстрацiйний номер облiкової
картки платника податкiв або
серiя та номер паспорта)5
М. П. (за наявностi)
Головний бухгалтер
(особа, вiдповiдальна за ведення
бухгалтерського облiку)
____________
(пiдпис)
________________________
(iнiцiали та прiзвище)
                   
(реєстрацiйний номер облiкової
картки платника податкiв або
серiя та номер паспорта)5
_____________
1 У графi "порядковий N Податкової декларацiї" зазначається номер Податкової декларацiї, до якої додається цей розрахунок.
2 У графi "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиницi) послiдовно в порядку зростання.
3 При уточненнi показникiв ранiше поданих Податкових декларацiй за попереднi податковi перiоди проставляється перiод, що уточнюється.
4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстрацiйний (облiковий) номер платника податкiв, який присвоюється контролюючими органами, або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - фiзичної особи.
5 Серiя та номер паспорта зазначаються фiзичними особами, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.
6 Зазначається код органу мiсцевого самоврядування за КОАТУУ за мiсцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на облiку як платник екологiчного податку.
7 Зазначається назва атомної електростанцiї або дослiдницького реактора.
8 Розмiр грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копiйками.
9 Фактичний обсяг електричної енергiї зазначається в кВт/год.
10 Ставка податку за утворення радiоактивних вiдходiв виробниками електричної енергiї зазначається згiдно з пунктом 247.1 статтi 247 роздiлу VIII Податкового кодексу України.
11 Об'єм радiоактивних вiдходiв зазначається згiдно з пунктом 249.7 статтi 249 роздiлу VIII Податкового кодексу України в куб. м.
12 Собiвартiсть зберiгання радiоактивних вiдходiв зазначається у гривнях з копiйками.
13 Коригуючий коефiцiєнт зазначається згiдно з пунктом 247.2 статтi 247 роздiлу VIII Податкового кодексу України.
14 Коефiцiєнт реструктуризацiї податку, що дорiвнює 1/32, на перiод до 01 квiтня 2019 року зазначається десятковим дробом - 0,03125. В наступних перiодах - дорiвнює "0".
15 Об'єм у виглядi джерел iонiзуючого випромiнювання зазначається згiдно з пунктом 249.7 статтi 249 роздiлу VIII Податкового кодексу України в куб. см.
16 Заповнюється у разi подання уточнюючої Податкової декларацiї, що мiстить виправленi показники, та у разi уточнення показникiв ранiше поданої Податкової декларацiї у складi звiтної або звiтної нової Податкової декларацiї за будь-який наступний податковий перiод, протягом якого такi помилки були самостiйно виявленi платником податку.
17 Зазначається розмiр штрафної санкцiї (десятковим дробом), що застосовується у разi заниження у ранiше поданiй Податковiй декларацiї суми податкових зобов'язань, що самостiйно узгоджується платником, визначеної згiдно з нормами пiдпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України.
18 Нараховується платником самостiйно вiдповiдно до пiдпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статтi 129 глави 12 роздiлу II Податкового кодексу України.

(додаток 4 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2016р. N 1177, iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.05.2017р. N 495)

 

Додаток 5
до Податкової декларацiї екологiчного податку
 

 

Вiдмiтка про одержання
(штамп контролюючого органу)

порядковий N Податкової декларацiї1

 

Розрахунок2 N

 

за утворення радiоактивних вiдходiв i сплачується за придбання джерел(а) iонiзуючого випромiнювання

N
з/п
об'єкт оподаткування ставка8 величина9
(к. 2 х к.3 х к. 4)
кiлькiсть iдентичних джерел iонiзуючого випромiнювання вартiсть джерела iонiзуючого випромiнювання7
1 2 3 4 5
4 податкове зобов'язання за звiтний перiод (усього)

(р. 4.1. + р. 4.2 +...)

 
4.110        
4.2        
5 податкове зобов'язання, що уточнюється11

(р. 4 додатка 5, що уточнюється)

 
5.1 зобов'язання, що збiльшується:

якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 - р. 5)

 
5.2 зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 - р. 4)

 
6 розмiр штрафу12  
7 сума штрафу

(р. 5.1 х р. 6)

 
8 сума пенi13  
Iнформацiя, наведена у розрахунку, є достовiрною.
Дата заповнення (дд.мм.рррр)
    .     .        
Керiвник (уповноважена особа) /
фiзична особа (представник)
____________
(пiдпис)
________________________
(iнiцiали та прiзвище)
                   
(реєстрацiйний номер облiкової
картки платника податкiв або
серiя та номер паспорта)5
М. П. (за наявностi)
Головний бухгалтер
(особа, вiдповiдальна за ведення
бухгалтерського облiку)
____________
(пiдпис)
________________________
(iнiцiали та прiзвище)
                   
(реєстрацiйний номер облiкової
картки платника податкiв або
серiя та номер паспорта)5
_____________
1 У графi "порядковий N Податкової декларацiї" зазначається номер Податкової декларацiї, до якої додається цей розрахунок.
2 У графi "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиницi) послiдовно в порядку зростання.
3 При уточненнi показникiв ранiше поданих Податкових декларацiй за попереднi податковi перiоди проставляється перiод, що уточнюється.
4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстрацiйний (облiковий) номер платника податкiв, який присвоюється контролюючими органами, або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - фiзичної особи.
5 Серiя та номер паспорта зазначаються фiзичними особами, якi мають вiдмiтку у паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.
6 Зазначається код органу мiсцевого самоврядування за КОАТУУ за мiсцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на облiку як платник екологiчного податку.
7 Зазначається вартiсть джерела iонiзуючого випромiнювання (без урахування податку на додану вартiсть) у гривнях з копiйками.
8 Ставки податку зазначаються згiдно з пунктом 249.7 статтi 249 роздiлу VIII Податкового кодексу України десятковим дробом.
9 Розмiр грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копiйками.
10 У разi потреби кiлькiсть груп рядкiв 4.2 може бути збiльшена залежно вiд кiлькостi джерел iонiзуючого випромiнювання вiдповiдною кiлькiстю груп рядкiв 4.3, 4.4....
11 Заповнюється у разi подання уточнюючої Податкової декларацiї, що мiстить виправленi показники, та у разi уточнення показникiв ранiше поданої Податкової декларацiї у складi звiтної або звiтної нової Податкової декларацiї за будь-який наступний податковий перiод, протягом якого такi помилки були самостiйно виявленi платником податку.
12 Зазначається розмiр штрафної санкцiї (десятковим дробом), що застосовується у разi заниження у ранiше поданiй Податковiй декларацiї суми податкових зобов'язань, що самостiйно узгоджується платником, визначеної згiдно з нормами пiдпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України.
13 Нараховується платником самостiйно вiдповiдно до пiдпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статтi 129 глави 12 роздiлу II Податкового кодексу України.

(додаток 5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.05.2017р. N 495)

 

Додаток 6
до Податкової декларацiї екологiчного податку
 

 

Вiдмiтка про одержання
(штамп контролюючого органу)

порядковий N Податкової декларацiї1

 

Розрахунок2 N

 

за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад установлений особливими умовами лiцензiї строк

N
з/п
категорiя вiдходiв об'єкт оподаткування7 ставка податку8 строк9 величина10
(к. 3.1 х к. 4.1 х к. 5
або
к. 3.2 х к. 4.2 х к. 5)
м3 см3 грн/м3 грн/см3
1 2 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6
4 податкове зобов'язання за звiтний перiод, усього

(р. 4.1 + р. 4.2 +...)

 
4.111              
4.2              
5 податкове зобов'язання, що уточнюється12

(р. 4 додатка 6, що уточнюється)

 

5.1

зобов'язання, що збiльшується:

якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 - р. 5)

 

5.2

зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 - р. 4)

 
6 розмiр штрафу13  
7 сума штрафу

(р. 5.1 х р. 6)

 
8 сума пенi14  
Iнформацiя, наведена у розрахунку, є достовiрною.
Дата заповнення (дд.мм.рррр)
    .     .        
Керiвник (уповноважена особа) /
фiзична особа (представник)
____________
(пiдпис)
________________________
(iнiцiали та прiзвище)
                   
(реєстрацiйний номер облiкової
картки платника податкiв або
серiя та номер паспорта)5
М. П. (за наявностi)
Головний бухгалтер
(особа, вiдповiдальна за ведення
бухгалтерського облiку)
____________
(пiдпис)
________________________
(iнiцiали та прiзвище)
                   
(реєстрацiйний номер облiкової
картки платника податкiв або
серiя та номер паспорта)5
_____________
1 У графi "порядковий N Податкової декларацiї" зазначається номер Податкової декларацiї, до якої додається цей розрахунок.
2 У графi "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиницi) послiдовно в порядку зростання.
3 При уточненнi показникiв ранiше поданих Податкових декларацiй за попереднi податковi перiоди проставляється перiод, що уточнюється.
4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстрацiйний (облiковий) номер платника податкiв, який присвоюється контролюючими органами, або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - фiзичної особи.
5 Серiя та номер паспорта зазначаються фiзичними особами, якi мають вiдмiтку у паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.
6 Зазначається код органу мiсцевого самоврядування за КОАТУУ за мiсцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на облiку як платник екологiчного податку.
7 Зазначається фактичний обсяг радiоактивних вiдходiв.
8 Ставка податку зазначається згiдно з пунктом 248.1 статтi 248 роздiлу VIII Податкового кодексу України в гривнях з копiйками за 1 куб. м або 1 куб. см.
9 Зазначається тривалiсть строку тимчасового зберiгання радiоактивних вiдходiв понад установлений особливими умовами строк (кiлькiсть кварталiв).
10 Розмiр грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копiйками.
11 У разi потреби кiлькiсть рядкiв 4.1 та 4.2 може бути збiльшена залежно вiд кiлькостi обсягiв радiоактивних вiдходiв, для яких встановлено рiзний граничний строк зберiгання або одиницю вимiру.
12 Заповнюється у разi подання уточнюючої Податкової декларацiї, що мiстить виправленi показники, та у разi уточнення показникiв ранiше поданої Податкової декларацiї у складi звiтної або звiтної нової Податкової декларацiї за будь-який наступний податковий перiод, протягом якого такi помилки були самостiйно виявленi платником податку.
13 Зазначається розмiр штрафної санкцiї (десятковим дробом), що застосовується у разi заниження у ранiше поданiй Податковiй декларацiї суми податкових зобов'язань, що самостiйно узгоджується платником, визначеної згiдно з нормами пiдпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України.
14 Нараховується платником самостiйно вiдповiдно до пiдпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статтi 129 глави 12 роздiлу II Податкового кодексу України.

(додаток 6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.05.2017р. N 495)

 

Додаток 7
до Податкової декларацiї екологiчного податку

Кодифiкатор
забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення

КОД НАЗВА, КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI, ОРIЄНТОВНО БЕЗПЕЧНИЙ РIВЕНЬ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЮЮЧОЇ РЕЧОВИНИ (СПОЛУКИ)
243.1.000 Окремi забруднюючi речовини, що викидаються в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення:
243.1.001 азоту оксиди
243.1.002 амiак
243.1.003 ангiдрид сiрчистий
243.1.004 ацетон
243.1.005 бенз(о)пiрен
243.1.006 бутилацетат
243.1.007 ванадiю п'ятиокис
243.1.008 водень хлористий
243.1.009 вуглецю окис
243.1.010 вуглеводнi
243.1.011 газоподiбнi фтористi сполуки
243.1.012 твердi речовини
243.1.013 кадмiю сполуки
243.1.014 марганець та його сполуки
243.1.015 нiкель та його сполуки
243.1.016 озон
243.1.017 ртуть та її сполуки
243.1.018 свинець та його сполуки
243.1.019 сiрководень
243.1.020 сiрковуглець
243.1.021 спирт н-бутиловий
243.1.022 стирол
243.1.023 фенол
243.1.024 формальдегiд
243.1.025 хром та його сполуки
243.2.000 Забруднюючi речовини (сполуки), що викидаються в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення, якi не зазначенi в групi кодiв 243.1.000 та на якi встановлено клас небезпечностi
243.2.001 I клас небезпечностi
243.2.002 II клас небезпечностi
243.2.003 III клас небезпечностi
243.2.004 IV клас небезпечностi
243.3.000 Забруднюючi речовини (сполуки), що викидаються в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення, якi не зазначенi в групi кодiв 243.1.000 та для яких не встановлено клас небезпечностi (крiм двоокису вуглецю) i встановлено орiєнтовно безпечний рiвень їх впливу в атмосферному повiтрi населених пунктiв:
243.3.001 менше нiж 0,0001 мiлiграма на 1 куб. м.
243.3.002 0,0001 - 0,001 (включно) мiлiграма на 1 куб. м.
243.3.003 понад 0,001 - 0,01 (включно) мiлiграма на 1 куб. м.
243.3.004 понад 0,01 - 0,1 (включно) мiлiграма на 1 куб. м.
243.3.005 понад 0,1 мiлiграма на 1 куб. м.
243.4.001 Двоокис вуглецю, що викидається в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення
243.5.001 Забруднюючi речовини (сполуки), що викидаються в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення, якi не зазначенi в групi кодiв 243.1.000 та для яких не встановлено клас небезпечностi (крiм двоокису вуглецю) та орiєнтовно безпечний рiвень їх впливу в атмосферному повiтрi населених пунктiв

 

Додаток 8
до Податкової декларацiї екологiчного податку

Кодифiкатор
забруднюючих речовин, що скидаються у воднi об'єкти

КОД НАЗВА, ГРАНИЧНОДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦIЯ
АБО ОРIЄНТОВНО БЕЗПЕЧНИЙ РIВЕНЬ ВПЛИВУ
ЗАБРУДНЮЮЧОЇ РЕЧОВИНИ
245.1.000 Забруднюючi речовини, що скидаються у воднi об'єкти:
245.1.001 азот амонiйний
245.1.002 органiчнi речовини (за показниками БСК 5)
245.1.003 завислi речовини
245.1.004 нафтопродукти
245.1.005 нiтрати
245.1.006 нiтрити
245.1.007 сульфати
245.1.008 фосфати
245.1.009 хлориди
245.2.000 Забруднюючi речовини, що скидаються у воднi об'єкти, якi не зазначенi в групi кодiв 245.1.000 та для яких встановлено граничнодопустиму концентрацiю або визначено орiєнтовно безпечний рiвень впливу:
245.2.001 до 0,001 (включно)
245.2.002 понад 0,001 - 0,1 (включно)
245.2.003 понад 0,1 - 1 (включно)
245.2.004 понад 1 - 10 (включно)
245.2.005 понад 10
245.3.001 Забруднюючi речовини, що скидаються у воднi об'єкти, якi не зазначенi в групi кодiв 245.1.000 та для яких не встановлено граничнодопустиму концентрацiю або орiєнтовно безпечний рiвень впливу

 

Додаток 9
до Податкової декларацiї екологiчного податку

Кодифiкатор
вiдходiв, що розмiщуються у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об'єктах

КОД НАЗВА, КЛАС НЕБЕЗПЕКИ ТА РIВЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНОСТI ВIДХОДIВ
246.1.000 Надзвичайно небезпечнi вiдходи:
246.1.001 обладнання та прилади, що мiстять ртуть, елементи з iонiзуючим випромiнюванням
246.1.002 люмiнесцентнi лампи
246.2.000 Вiдходи, на якi встановлено клас небезпеки та рiвень небезпечностi:
246.2.001 надзвичайно небезпечнi
246.2.002 високонебезпечнi
246.2.003 помiрно небезпечнi
246.2.004 малонебезпечнi
246.2.005 малонебезпечнi нетоксичнi вiдходи гiрничодобувної промисловостi
246.3.000 Вiдходи, на якi не встановлено клас небезпеки та рiвень небезпечностi
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.