МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

28.12.2016 N 1177


Про затвердження Змiн до форми Податкової декларацiї екологiчного податку

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
26 сiчня 2017 р. за N 116/29984


     Вiдповiдно до пункту 46.5 статтi 46 глави 2 роздiлу II, пункту 250.2 статтi 250 роздiлу VIII Податкового кодексу України та пiдпункту 5 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 року N 375, наказую:

     1. Затвердити Змiни до форми Податкової декларацiї екологiчного податку, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17 серпня 2015 року N 715, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 03 вересня 2015 року за N 1052/27497, що додаються.

     2. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра фiнансiв України - керiвника апарату Капiнуса Є. В. та Голову Державної фiскальної служби України Насiрова Р. М.

Мiнiстр О. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної фiскальної служби України Р. М. Насiров
Мiнiстр екологiї та природних ресурсiв України О. Семерак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
28 грудня 2016 року N 1177

Змiни
до форми Податкової декларацiї екологiчного податку

     Додаток 4 до Податкової декларацiї екологiчного податку викласти в такiй редакцiї:

"Додаток 4
до Податкової декларацiї екологiчного податку
 

 

Вiдмiтка про одержання
(штамп контролюючого органу)

порядковий N Податкової декларацiї1

 

Розрахунок2 N

 

за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi)

1177-01.gif (6037 bytes)

N
з/п
Показник та одиниця вимiру назва7
       
значення
1 2 3 4 5 6
4 податкове зобов'язання за звiтний перiод,
усього

(сума р. 4.1 (к. 3 + к. 4 + к. 5 + к. 6))

 
4.1 сума податкового зобов'язання8

(р. 4.1.1 + р. 4.2 + р. 4.3)

       
4.1.1 податкове зобов'язання за обсяг виробленої електричної енергiї

(р. 4.1.2 х р. 4.1.3)

       
4.1.2 фактичний обсяг9        
4.1.3 ставка10        
4.2 податкове зобов'язання за об'єм високоактивних вiдходiв

(р. 4.2.1 + р. 4.2.2)

       
4.2.1 податкове зобов'язання за об'єм високоактивних радiоактивних вiдходiв

(р. 4.2.1.1 + р. 4.2.1.2)

       
4.2.1.1 прийнятих до сховища:

(р. 4.2.1.1.1 х р. 4.2.1.1.2 х р. 4.2.1.1.3)

       
4.2.1.1.1 об'єм радiоактивних вiдходiв11        
4.2.1.1.2 собiвартiсть зберiгання12        
4.2.1.1.3 коригуючий коефiцiєнт13        
4.2.1.2 накопичених у сховищах

(р. 4.2.1.2.1 х р. 4.2.1.2.2 х р. 4.2.1.2.3 х
р. 4.2.1.2.4)

       
4.2.1.2.1 об'єм радiоактивних вiдходiв        
4.2.1.2.2 собiвартiсть зберiгання        
4.2.1.2.3 коефiцiєнт реструктуризацiї14        
4.2.1.2.4 коригуючий коефiцiєнт        
4.2.2 податкове зобов'язання за об'єм високоактивних джерел iонiзуючого випромiнювання

(р. 4.2.2.1 + р. 4.2.2.2)

       
4.2.2.1 прийнятого до сховища:

(р. 4.2.2.1.1 х р. 4.2.2.1.2 х р. 4.2.2.1.3)

       
4.2.2.1.1 об'єм джерел iонiзуючого випромiнювання15        
4.2.2.1.2 собiвартiсть зберiгання        
4.2.2.1.3 коригуючий коефiцiєнт        
4.2.2.2 накопичених у сховищах

(р. 4.2.2.2.1 х р. 4.2.2.2.2 х р. 4.2.2.2.3 х р. 4.2.2.2.4)

       
4.2.2.2.1 об'єм джерел iонiзуючого випромiнювання        
4.2.2.2.2 собiвартiсть зберiгання        
4.2.2.2.3 коефiцiєнт реструктуризацiї        
4.2.2.2.4 коригуючий коефiцiєнт        
4.3 податкове зобов'язання за об'єм низькоактивних i середньоактивних вiдходiв

(р. 4.3.1 + р. 4.3.2)

       
4.3.1 податкове зобов'язання за об'єм низькоактивних i середньоактивних радiоактивних вiдходiв

(р. 4.3.1.1 + р. 4.3.1.2)

       
4.3.1.1 прийнятого до сховища:

(р. 4.3.1.1.1 х р. 4.3.1.1.2 х р. 4.3.1.1.3)

       
4.3.1.1.1 об'єм радiоактивних вiдходiв        
4.3.1.1.2 собiвартiсть зберiгання        
4.3.1.1.3 коригуючий коефiцiєнт        
4.3.1.2 накопичених у сховищах

(р. 4.3.1.2.1 х р. 4.3.1.2.2 х р. 4.3.1.2.3 х р. 4.3.1.2.4)

       
4.3.1.2.1 об'єм радiоактивних вiдходiв        
4.3.1.2.2 собiвартiсть зберiгання        
4.3.1.2.3 коефiцiєнт реструктуризацiї        
4.3.1.2.4 коригуючий коефiцiєнт        
4.3.2 податкове зобов'язання за об'єм низькоактивних i середньоактивних джерел iонiзуючого випромiнювання

(р. 4.3.2.1 + р. 4.3.2.2)

       
4.3.2.1 прийнятого до сховища:

(р. 4.3.2.1.1 х р. 4.3.2.1.2 х р. 4.3.2.1.3)

       
4.3.2.1.1 об'єм джерел iонiзуючого випромiнювання        
4.3.2.1.2 собiвартiсть зберiгання        
4.3.2.1.3 коригуючий коефiцiєнт        
4.3.2.2 накопичених у сховищах

(р. 4.3.2.2.1 х р. 4.3.2.2.2 х р. 4.3.2.2.3 х р. 4.3.2.2.4)

       
4.3.2.2.1 об'єм джерел iонiзуючого випромiнювання        
4.3.2.2.2 собiвартiсть зберiгання        
4.3.2.2.3 коефiцiєнт реструктуризацiї        
4.3.2.2.4 коригуючий коефiцiєнт        
5 податкове зобов'язання, що уточнюється16

(р. 4 додатка 4, що уточнюється)

 
5.1 зобов'язання, що збiльшується:

якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 - р. 5)

 
5.2 зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 - р. 4)

 
6 розмiр штрафу17  
7 сума штрафу

(р. 5.1 х р. 6)

 
8 сума пенi18

(р. 5.1 х р. 8.4 / 100 х 120 / 100 / р. 8.5 х р. 8.3)

 
8.1 граничний термiн погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр)                
8.2 фактичний термiн погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр)                
8.3 перiод заниження узгодженого грошового зобов'язання, днiв  
8.4 облiкова ставка Нацiонального банку України, дiюча на день заниження  
8.5 кiлькiсть днiв у календарному роцi  
Iнформацiя, наведена у розрахунку, є достовiрною.
Дата заповнення (дд.мм.рррр)
    .     .        
Керiвник (уповноважена особа) /
фiзична особа (представник)
____________
(пiдпис)
________________________
(iнiцiали та прiзвище)
                   
(реєстрацiйний номер облiкової
картки платника податкiв або
серiя та номер паспорта)5
М. П. (за наявностi)
Головний бухгалтер
(особа, вiдповiдальна за ведення
бухгалтерського облiку)
____________
(пiдпис)
________________________
(iнiцiали та прiзвище)
                   
(реєстрацiйний номер облiкової
картки платника податкiв або
серiя та номер паспорта)5
_____________
1 У графi "порядковий N Податкової декларацiї" зазначається номер Податкової декларацiї, до якої додається цей розрахунок.
2 У графi "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиницi) послiдовно в порядку зростання.
3 При уточненнi показникiв ранiше поданих Податкових декларацiй за попереднi податковi перiоди проставляється перiод, що уточнюється.
4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстрацiйний (облiковий) номер платника податкiв, який присвоюється контролюючими органами, або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв - фiзичної особи.
5 Серiя та номер паспорта зазначаються фiзичними особами, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.
6 Зазначається код органу мiсцевого самоврядування за КОАТУУ за мiсцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на облiку як платник екологiчного податку.
7 Зазначається назва атомної електростанцiї або дослiдницького реактора.
8 Розмiр грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копiйками.
9 Фактичний обсяг електричної енергiї зазначається в кВт/год.
10 Ставка податку за утворення радiоактивних вiдходiв виробниками електричної енергiї зазначається згiдно з пунктом 247.1 статтi 247 роздiлу VIII Податкового кодексу України.
11 Об'єм радiоактивних вiдходiв зазначається згiдно з пунктом 249.7 статтi 249 роздiлу VIII Податкового кодексу України в куб. м.
12 Собiвартiсть зберiгання радiоактивних вiдходiв зазначається у гривнях з копiйками.
13 Коригуючий коефiцiєнт зазначається згiдно з пунктом 247.2 статтi 247 роздiлу VIII Податкового кодексу України.
14 Коефiцiєнт реструктуризацiї податку, що дорiвнює 1/32, на перiод до 01 квiтня 2019 року зазначається десятковим дробом - 0,03125. В наступних перiодах - дорiвнює "0".
15 Об'єм у виглядi джерел iонiзуючого випромiнювання зазначається згiдно з пунктом 249.7 статтi 249 роздiлу VIII Податкового кодексу України в куб. см.
16 Заповнюється у разi подання уточнюючої Податкової декларацiї, що мiстить виправленi показники, та у разi уточнення показникiв ранiше поданої Податкової декларацiї у складi звiтної або звiтної нової Податкової декларацiї за будь-який наступний податковий перiод, протягом якого такi помилки були самостiйно виявленi платником податку.
17 Зазначається розмiр штрафної санкцiї (десятковим дробом), що застосовується у разi заниження у ранiше поданiй Податковiй декларацiї суми податкових зобов'язань, що самостiйно узгоджується платником, визначеної згiдно з нормами пiдпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статтi 50 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу України.
18 Нараховується платником самостiйно вiдповiдно до пiдпункту 129.1.2 пункту 129.1 статтi 129 глави 12 роздiлу II Податкового кодексу України.".
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
Ю. П. Романюк
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.