ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування пiд час реструктуризацiї державного i гарантованого державою боргу та його часткового списання

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Пiдроздiл 4 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) доповнити пунктами 36 i 37 такого змiсту:

     "36. Фiнансовий результат до оподаткування зменшується на суму доходiв, що виникають у платникiв податку, якi є боржниками (позичальниками) за зовнiшнiми кредитами (позиками), залученими пiд державнi гарантiї, обслуговування та погашення яких здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України, за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України, внаслiдок здiйснення правочинiв, зазначених у пунктi 14 роздiлу "Прикiнцевi положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рiк".

     Фiнансовий результат до оподаткування збiльшується на суму витрат, що виникають у платникiв податку, зазначених в абзацi першому цього пункту, за правилами бухгалтерського облiку при списаннi безнадiйної дебiторської заборгованостi за поставленi товари (роботи, послуги), що пiдлягали оплатi за рахунок коштiв Державного бюджету України. Таке збiльшення фiнансового результату до оподаткування вiдбувається в розмiрi, що не перевищує суму доходiв, зазначену в абзацi першому цього пункту.

     37. Не пiдлягають оподаткуванню доходи нерезидентiв з джерелом походження з України за операцiями з розмiщення нерезидентам державних деривативiв та доходи, що виплачуються нерезидентам за державними деривативами, вiдповiдно до умов правочинiв з державним боргом за державними зовнiшнiми запозиченнями та гарантованим державою боргом, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 вересня 2015 року
N 702-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.